'Wie niet werkt, kan gaan' mm 5 DT UVS slaat geheel nieuwe wegen in S^TV FA: 'Blijf thuis bij de tv zitten' Guy Thijs neemt derby der lage landen serieus Auto's voor selectiespelers 'Olympiërs delen met Duitsers WOENSDAG9SEPTEMBER1987 SPORT PAGINA 17 Voetbalbond betreurt uitstel van passensysteem ZEIST (ANP) - De Koninklijke Ne derlandse Voetbal Bond betreurt in ernstige mate dat het in augus tus vastgestelde overleg tussen staatssecretaris Dees van WVC en de KNVB over financiële steun door de rijksoverheid aan een pas jesexperiment voor onbepaalde tijd is uitgesteld. De voetbalbond meent dat de si tuatie met betrekking tot het voet balvandalisme niet zodanig is ver beterd, dat langer uitstel ge rechtvaardigd is. Volgens André van der Louw, voorzitter van het bestuur betaald voetbal, tracht de overheid met velerlei, weliswaar niet op elkaar afgestemde midde len het verschijnsel te bestrijden. Tot die middelen behoren onder meer de beperking van de kaart verkoop en sluiting van de loket ten op de wedstrijddag zelf. Vooral de minder draagkrachtige clubs worden het slachtoffer van de re cettederving, die daaruit voort vloeit. De clubs zelf hebben inmid dels ruim twee miljoen gulden per jaar uitgegeven om het voetbalvan dalisme in te dammen. „Langer uitstel acht de KNVB onverantwoord", stelt Van der Louw. „Bovendien is op dringend verzoek van de overheid in het Landelijk Overleg Voetbalvanda lisme (LOV) hoge prioriteit gege ven aan een onderzoek naar de bij drage van een passensysteem ter bestrijding van het vandalisme en het geweld rondom betaald voet balwedstrijden. De voorbereidin gen op een experiment met een passensysteem voor de uitwed strijden van vijf clubs in de eredivi sie zijn zover gevorderd, dat tot snelle invoering kan worden over gegaan. Nu de financiering aan de orde komt staan we alleen", aldus Van der Louw. Het LOV heeft in haar eindrap port ruim aandacht geschonken aan de invoering van een passen systeem en onderschrijft in het rapport de opvatting dat financiële steun van de rijksoverheid ge wenst is. Het rapport adviseert de voetbalbond bver te gaan tot de ge faseerde invoering van het passen systeem in de eredivisie gedurende het seizoen 1987/1988. Lewis noemt man en paard MILAAN (SID) - Voor het eerst in zijn anti-dopingcampagne heeft de Amerikaan Carl Lewis nu ook namen genoemd van at leten, die volgens hem in de af gelopen jaren doping hebben gebruikt. In een interview met de Italiaanse sportkrant Gazet- ta dello Sport liet de wereld kampioen verspringen de na men van zijn landgenoten Lar ry Myricks en Mei Lattany val len. Verspringer Myricks staat met 8,63 meter vierde op de we reldranglijst aller tijden. De Amerikaan werd zaterdag vier de op dit onderdeel tijdens de wereldtitelstrijd in Rome. Lat tany is op de 100 meter met 9,96 seconden de op vier na snelste van de wereld. Vrijdag verweet Lewis de In ternationale Amateur Atletiek Federatie (IAAF) niet op te tre den tegen het gebruik van do ping binnen deze sport. Voor de camera's van de BBC en la ter tijdens een persconferentie vertelde de viervoudig Olym pisch kampioen, dat een aantal medaillewinnaars in Rome pro- benecide had gebruikt. Dit middel is niet van invloed op de prestatie van de atleet, maar dient om het gebruik van ver boden stimulerende middelen te maskeren. Transfer Silooy bijna afgerond PARIJS-AMSTERDAM (AFP/ ANP) - Morgen valt de beslissing over de transfer van de Ajacied Sonny Silooy naar Racing Club de Paris. Die dag wordt de 24-jarige international, die dan juist zijn vijf tiende interland achter de rug heeft, gekeurd door de artsen van de Parijse club, waarna hem ter on dertekening een vieijarig contract wordt voorgelegd. De grote lijnen van de overeen komst zijn volgens mededelingen van Racing en Ajax afgerond. De clubs zijn het eens over de transfer som voor de verdediger, die de pro blemen in de door blessures ge plaagde defensie voor trainer Artur Jorge moet oplossen. Ajax ont vangt ongeveer twee miljoen gul den voor Silooy, maar koopt vol gens algemeen directeur Arie van Eijden geen vervanger terug. „Wij kunnen uit de eigen kring aanvul len", aldus de directeur, die deze zomer belast was met de aankoop van de door Cruijff gewenste Deense verdediger Busk, maar toen niet slaagde. Silooy verdreef vorig seizoen als linkerverdediger bij Ajax Peter Boeve. Hij heeft nog een contract met de Europese bekerhouder van twee jaar. Ajax heeft weinig moeite gedaan hem te houden. NOORDWIJK - Zoals de ooit geponeerde stelling: 'dat sport niets met politiek heeft te maken', maar hooguit een paar jaar en door slechts een handvol idealisten te verdedigen bleek, zo zullen ook binnen niet al te lange tijd de laatste der puriteinen inzake het strikt navolgen van de amateurbepalingen het loodje leggen. len: "dat deze plaatselijke overeen komst enerzijds een logische voortzetting is van de landelijke lijn inzake verjonging van het ima go - ook PSV en Feyenoord rijden in onze auto's - en anderzijds dat een club als UVS goed past in het plaatje van de beste te willen zijn en dat ook te blijven". Dat laatste is zeker ook het doel dat UVS in het algemeen nastreeft, maar de Vrienden van de club toch blijkbaar in het bijzonder. Zij leg den, onder leiding van oud-voorzit ter Piet Kruit, de eerste contacten"* met de dealer en droegen, na aan de andere kant een willig oor te hebben gevonden, de zaak over aan het bestuur. Dat vervolgens moest uitzoeken of de zaak in fis caal opzicht te verkopen was, als ook dat de amateurreglementen niet met voeten getreden zouden worden. "We voldoen", zo doet voorzitter Van Leeuwen een boekje open, "mijns inziens geheel aan de re gels. De Stichting Vrienden van UVS heeft een lease-overeenkomst met de sponsor. Het bestuur van UVS staat daarbuiten, maar heeft het recht bedongen om de spelers aan te wijzen die over een auto (met een nieuwwaarde van 26.000 gulden per stuk AvK) mogen be schikken. De spelers betalen 200 gulden per maand. Volgens de amateurbepalingen mogen zij een bedrag van 41 cent per elke voor de club gereden kilometer in reke ning brengen. Waardoor ze niet in aanvaring komen met de belasting. Die volgens mij ook geen belang hierin heeft". Van de CABA (Commissie Ad ministratieve Begeleiding en Ama teurbepalingen) heeft voorzitter Van Leeuwen slechts zijdelings ge hoord. Toch wees die CABA recen telijk een verzoek van Quick Boys van de hand inzake eenzelfde soort overeenkomst. 'In strijd met de amateurregels', oordeelde pen ningmeester Janssens, die tevens een zetel heeft in het sectiebestuur van het amateurvoetbal. "Ik weet natuurlijk niet wat het voorstel van Quick Boys behels de", reageert van Leeuwen nuch ter. "Ik weet wél dat de spelers van Noordwijk, zonder dat daar veel ruchtbaarheid aan is gegeven, sinds kort ook in lease-auto's rij den. Ik heb niet gehoord dat zij problemen hebben. En zolang als het tegendeel niet is bewezen, neem ik niet aan dat wij ze krijgen. Wij spelen open kaart. De meeste topamateurclubs doen het op een andere manier. Ik kan me dus niet voorstellen dat de KNVB nu een heksenjacht zal ontketenen". Dat UVS, met Noordwijk dus, voorop loopt in het verder verleg- .gen van toch al vage grenzen vindt Gerard Désar geen verkeerde zaak. De oud-speler, oud-trainer en hui dige jeugdcoördinator van UVS spreekt van: "Een zeer interessan te ontwikkeling die zeker overal met argusogen gevolgd zal wor den. En laten we wel wezen: de tijd dat het roodzwart van Roodenburg en het blauwwit van UVS voor tienduizend man het gras opvrat is allang voorbij. Die clubliefde van toen bestaat bij de jeugd van nu niet meer. Wil je houden wat je hebt, wil je aantrekkingskracht blijven uitoefenen, dan moet je openstaan voor nieuwe ontwikke lingen. Zelfs al kan je op dit mo ment nog niet helemaal de gevol gen daarvan overzien". AD VAN KAAM WOENSDAG 15.10-16.00 BRT 1: Speel op sport: serie waarin steeds een bepaalde tak van sport wordt belicht, vandaag atletiek. 17.46-18.15 Ned 1: Veronica Sport: met sport-kort, body- board-surfen, beelden van de motorcrosstraining van het Belgische team, een voorbe schouwing op de strandrace, een reportage over ultra-light vliegen en beelden van de ijs- hockeywedstrijd Sovjetunie- Zweden om de Canada Cup. 20.10-22.00 Did 2: Die Sport-Re portage: met een rechtstreekse reportage van de voetbalinter land West-Duitsland-Engeland in Düsseldorf. 20.30-22.45 Ned 2: Rechtstreeks verslag van de vriendschappelijke in terland Nederland-België in het Feyenoord-stadion, met aansluitend de reguliere uitzen ding van Studio Sport 22.00-23.05 SKY: International Motor Sports '87. Met auto sport: TT- races te Assen voor 250-cc- en 500-cc-motoren (herh.). 22.30-23.35 SCH: Super Sport: Gaelic sport. DONDERDAG 10.03-11.40 Did 1: Die Sport-Re portage. 14.50-17 10 BBC 1: Golf: Euro pean Open in Walton Health (dag 1). Als bijvoorbeeld de amateur Ed win Moses, notabene onder de vlag van de IAAF (Internationale Atle tiek Amateur Federatie), heden ten dage gewoon hardop mag verkon digen dat het zogenaamde 'prijs kaartje', dat hij verbindt aan het lo pen van één 400 meter horden, het lieve sommetje van 25.000 dollar bedraagt dan moge duidelijk zijn hoe letterlijk dat begrip 'liefheb ber' nog wordt genomen. En als, al is het op kleinschaliger niveau, een van oudsher toch vrij behoudende voetbalclub als UVS een joint-ven ture aangaat met een lokale auto dealer dan betekent dat niet alleen, dat straks de hele selectie van de Leidse amateur-hoofdklasser goeddeels op andermans kosten comfortabel rondtoert door de stad, maar dat de steeds verder gaande verzakelijking van de sportwereld ook hier de grenzen meer en meer doet vervagen. "Je kan natuurlijk ook zeggen", stelde UVS-praeses Bart van Leeu wen gisteren bij de officiële 'over handiging' van de zestien Opeis door de voltallige Oranje-selectie die met het oog op de interland te gen Belgie ook in het sjieke Noord- wijkse hotel Huis ter Duin ver bleef, "dat wij van UVS juist dui delijkheid proberen te scheppen. Er is al zoveel afgepraat over die amateurregels. Wat nu wel kan, wat weer niet mag en wat daadwer kelijk achter de schermen toch ge beurt. Welnu, wij hebben met deze sponsor een open en eerlijke over eenkomst afgesloten. Geen gerom mel onder tafel, maar een legale re geling waarbij het mes snijdt aan twee kanten". De boodschap daarbij van spon sor-zijde liet in elk geval niets aan duidelijkheid te wensen over. Mo torhuis-directeur Laman onder streepte de ambities van zijn merk binnen de sportwereld door te stel- ANTWERPEN (GPD) - Guy Thijs en Rinus Michels zitten in hetzelfde schuitje. Tijdens de oefeninterland tussen Ne derland en België zijn beide bondscoaches niet in staat hun favoriete elf op de been te brengen. De Belgen, die over twee weken in Sofia tegen Bulgarije een sleutelwed strijd voor EK-kwalificatie op het programma hebben staan, kunnen vanavond in De Kuip niet beschikken over Enzo Scifo. Ze hielden wel aanmerkelijk lan ger stand, die zogenaamde Couber- tianen binnen de sportwereld. Bij na een eeuw lang namelijk wisten ze vast te houden aan de principes die de grondlegger van de Olympi sche gedachte destijds in zijn ma nifest voor de waarachtige liefheb ber neerschreef. Maar nu, in de ogenschijnlijk steeds sneller draai- Marco van Basten overhandigt de sleutels aan UVS-spits Hans de Kruys. De overeenkomst tussen de Leidse ende mallemolen van de tijd, zijn hoofdklasser en een Leids automobielbedrijf is een feit. (foto Loek Zuyderduin) °°k hun dagen echt geteld. LONDEN (SID) - Lekker thuis bij de tv zitten. Dat dringende advies is afkomstig van de Britse minister van sport Colin Moynihan. Het is bestemd voor de Engelse voetbal fans, die wellicht de vriendschap pelijke voetbalwedstrijd tussen de Bondsrepubliek Duitsland en En geland van vanavond in het Rhein- stadion van Düsseldorf zouden willen bijwonen. „Als we willen dat onze clubteams weer tot het Europese voetbal worden toegela ten, kunnen wij ons geen enkel in cident veroorloven", aldus Moyni han. De Engelse politie heeft zowel de collega's in de Bondsrepubliek als in de doorreislanden Frankrijk en Nederland geïnformeerd, dat er zo'n duizend Britse voetbalsuppor ters aankomen. In het Rheinsta- dion zijn omvangrijke veiligheids maatregelen getroffen. Na het voornamelijk door Britse supporters uitgelokte drama in het Heizelstadion, dat aan 39 mensen het leven kostte, stelt de Britse overheid pogingen in het werk de voetbal-aanhang zoveel mogelijk in eigen land te houden. Britse clubs zijn uitgesloten van de diver se Europa-Cupcompetities. Elk van de 24 deelnemers aan de eindronde om het wereldkam pioenschap 1990 in Italië ontvangt van de wereldvoetbalbond, de FI FA, een gegarandeerd bedrag van 1,4 miljoen dollar, 2,8 miljoen gul den. Joao Havelange, de voorzitter van de FIFA, liet gisteren in Glas gow weten, dat elke ploeg in de eindronde 400.000 dollar per wed strijd ontvangt. Door de poule-in deling met vier teams staan mini maal drie duels per land op het programma. Daarnaast krijgt elk van de teams een bonus van 200.000 dollar om de voorbereiding op de wereldtitelstrijd te bekosti gen. Havelange verklaarde de royale houding van zijn federatie. „Elk van de 53 wedstrijden in Italië is goed voor de opbrengst van één miljoen dollar, alleen al door de kaartverkoop", zei de Braziliaanse voorzitter, die liet weten dat geen enkele deelnemer aan het toernooi van 1990 financiële zorgen hoeft te hebben. Ieder deelnemend land aan de kwalificaties kan rekenen op 200.000 dollar. Volgens Have lange wordt het evenement in Ita lië gesteund door de acht grootste bedrijven van het land. „Als gevolg van die sponsoring is het financiële succes van de strijd om het wereld kampioenschap compleet." De spelers van de Spaanse voetbalkampioen Real Madrid, waar Leo Beenhakker trainer is, hebben er bezwaar tegen de dure benen nog langer in dienst van het nationale elftal te stellen. Zij willen een behoorlijke risico-verzekering voor het geval zij als gevolg van een aanslag op hun ledematen eni ge tijd uit de roulatie geraken. Dat kost geld, zoals Cordillo en Camacho ondervonden, toen zij als gevolg van een in nationale dienst opgelopen blessure enkele weken niet konden spelen. Om niet te spreken van Maceda, die al een jaar aan het revalideren is. De Real-Ma- dridspelers hebben laten uitreke nen, dat die gedwongen herstelpe riodes een kleine miljoen gulden aan salarissen en premies hebben gekost. Een verzekering zou dat ri sico moeten afdekken. Het Spaanse elftal speelt 23 sep tember in Castellon een vriend schappelijke wedstrijd tegen Lu xemburg. René Vandereycken, de gewe zen voetbal-international van Bel gië, is terug in eigen land. De 33- jarige libero speelt de komende twee seizoenen voor AA Gent, de ploeg van trainer Pummy Berg- holtz, die in de nationale competi tie puntloos onderaan staat in de eerste klasse. Vandereycken, die gisteren zijn contract tekende, speelde vorig seizoen op uitleenbasis voor Blau Weiss Berlin. Eigenaar Anderlecht „parkeerde" Vandereycken deze zomer tijdelijk bij RKC uit Waal wijk, zodat hij later in het seizoen nog naar een andere Belgische club getransfereerd kon worden. De binnenlandse markt is al geslo ten. Vandereycken debuteert za terdag in het duel tegen Winter- slag. Marco van Basten aan slag tijdens een partijtje midget-golf op de banen van Huis ter Duin. John van 't Schip (l) en John Bosman volgen de verrichtingen van de Oranje-spits (foto Loek Zuyderduin) Voorts is Jan Ceulemans herstel lende van een blessure. De mid denvelder van Club Brugge zal ze ker geen volledige wedstrijd kun nen spelen. Verder lijkt Frankie Vercauteren totnutoe bij FC Nan tes ver verwijderd van de vorm waarover hij doorgaans bij Ander lecht beschikte. België verschijnt vanavond in de Kuip derhalve met een middenli nie, die voor Guy Thijs geen graad meter kan zijn. Desondanks heeft de vriendelijk ogende bondscoach in niet mis te verstane bewoording duidelijk gemaakt dat hij tegen Ne derland heel wat verwacht van zijn geschonden selectie. „Ik eis van ie dereen honderd procent inzet en concentratie. Iemand die niet werkt, kan Bulgarije wel vergeten. Ik wil niet meer de vertoningen als in de vriendschappelijke duels te gen Spanje en Portugal. Toén heb ben enkele heren er een lolletje van gemaakt. Onze voorbereiding voor Sofia is te kort om er al te lichtzin nig mee om te springen". Dreigende taal van de nationale trainer. Voor de oren van recordin ternational Frank Vercauteren een bekende klank. Sinds zijn over gang van Anderlecht naar FC Nan tes schijnt Vercauterens voetballe ven enkel en alleen nog maar te be staan uit geruzie met de trainer over de speelwijze en de clublei ding over het vinden van een juiste woning. Het conflict bereikte z'n hoogtepunt toen Vercauteren bui ten de basiself terecht kwam. „Het absolute dieptepunt in mijn carrière", vindt Vercauteren. „Voor 't eerst in mijn leven werd ik gepasseerd". Voor de Franse sport pers voldoende aanleiding om de transfer van Vercauteren nog eens van de nodige kanttekeningen te voorzien. De international werd omschreven als een versleten spe ler die enkel naar Nantes was afge reisd om nog wat poen op te strij ken. Alle grote spelers die Ander lecht in de afgelopen periode heb ben verlaten zijn elders in Europa afgeknapt en Vercauteren zou het niet anders vergaan. „Onzin", meent de 31-jarige mid denvelder. „Ik ben niet uitgeblust. Integendeel. Ik vind dat er in Frankrijk veel te slap getraind wordt. Ik moet tijdens elke trai ning kunnen afzien, dan ben ik op mijn gemak. Wat we nu doen is veel te licht". En over de werkelij ke problemen met zijn trainer: „Ik voetbal niet in de rol zoals ik altijd heb gespeeld. Bij FC Nantes wordt verkeerd gevoetbald. Ik wil het Anderlecht-systeem bespreekbaar maken, dan heeft de club ook veel meer aan mij". Privé-moeilijkheden waren me de de oorzaak van Vercauterens feilen. Maandenlang was de Belg op zoek naar een geschikte woning voor zich en zijn gezin. Onlangs had zijn zoekactie succes in Le Cel lier, de plaats waar de Franse film komiek Louis de Funès woonde en is begraven. „Ik ga nu leven waar Louis de Funès eeuwig slaapt. Ook voor het schoolprobleem van mijn zoon is er inmiddels een oplossing. Zaken, die belangrijk zijn voor mijn rust en de concentratie. Ik kan weer helemaal met voetbal be zig zijn en voel mijn oude vorm te rugkomen". De komende aflevering van de derby der lage landen zou best wel eens een harde confrontatie kun nen worden. Niet alleen benadruk te Thijs „dat iemand die zijn voet terug trekt Bulgarije wel kan ver geten", oök Nico Claesen verwacht geen 'vriendenmatchke'. „Om te beginnen is het de normale stijl van het Nederlands elftal boven dien houdt de uitschakeling voor de WK in Mexico de gemoederen volgens mij nog steeds bezig", merkt de voor de Spurs spelende Limburger op. Eric Gerets, Clae- sens provinciegenoot, verwacht niet dat de soep zo heet zal worden gegeten. „Maar het zal wel een moeilijke wedstrijd worden voor Hansi Müller vrijgesproken LINZ (SID) - Een rechtbank in Linz heeft Hansi Muller vrijgespro ken van het opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel bij een aan hanger van de Oostenrijkse voet balclub Voest Linz. De middenvel der van FC Tirol werd ervan be schuldigd vorig seizoen voor het competitieduel tegen Voest een supporter van de thuisclub een ge broken neus te hebben geslagen. Twee dronken supporters vielen Müller voor de wedstrijd lastig. Volgens getuigen volgde er een vechtpartij, waarbij de voetballer enkele rake klappen uitdeelde. „Uit zelfverdediging", verklaarde de voetballer voor de rechter, die hem in het gelijk stelde. Müller kreeg in het destijds door FC Tirol gewonnen duel zijn derde rode kaart in het seizoen gepresenteerd, nadat hij zijn tegenstander Jürgen Müller geslagen had. MAASTRICHT (ANP) - Het Nederlands Olym pisch voetbalelftal heeft dinsdagavond in het ver nieuwde Geusselt-stadion van MVV in Maastricht een gelijkspel: 1-1 behaald in de interland tegen de Bondsrepubliek Duitsland. Voor beide coaches gold de vriendschappelijke partij als laatste voor bereiding op het kwalificatieduel voor de Olympi sche Spelen van Seoul. Over twee weken treedt Oranje daarin aan tegen de DDR. Voor bondscoach Nol de Ruiter betekende het duel zijn debuut op de bank bij Oranje. Hij kon achteraf alleen maar tevreden zijn. De Nederlandse „Olympiërs" waren toonaangevend in het duel in Maastricht en hadden meer verdiend dan het ge lijkspel. In de eerste helft toonden de Westduitsers geen enkel initiatief en beperkten zich alleen toe de defensie zo gesloten mogelijk te houden. Toch nam Oranje na vijftien minuten de leiding. Spits Van Loen kopte een hoekschop van Witschge tegen de lat en Gillhaus was ter plaatse om de terugsprin gende bal in het doel te koppen. In de tweede helft deed de formatie van ex-Köln speler Hannes Lohr iets meer. De Duitse coach had zijn spelers opgepord tot enige agressie. Veel stelde het niet voor, maar Nederland verloor enigszins de greep op het gebeuren en de Duitsers kwamen te rug. Het doelpunt, negen minuten voor tijd, was te danken aan het instict van Stuttgart-spits Walter, die, als het op scoren aankomt, de neus van Gerd Müller geërfd lijkt te hebben. Kroth trapte half mis op een pass van Bommer. Terwijl de Oranje-verdediging - doelman Menzo in cluis - zich in de richting van de Westduitse invaller spoedde, sprong de bal naar Walter, die attent rea geerde. Aan Nederlandse zijde voldeden Witschge (Ajax) als middenvelder en Brood (Den Bosch) als vrije verdediger.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1987 | | pagina 17