TAD LEIDEN Steeds Schadeloosstelling van gemeente voor Janson' Binnenkort nota over bouwen op open plekken in binnenstad 'Helft bussen Breestraat uit' Kinderdagverblijven taboe voor niet-Leidse kinderen LEIDSCH JDAGBLAD WOENSDAG 9SEPTEMBER1987 In verband met aanleg busbaan Levendaal LEIDEN - De gemeente Leiden moet garage Janson zeer waar schijnlijk een aanzienlijke schade vergoeding betalen. Het garagebe drijf verplaatste enkele jaren gele den de benzinepompen ten behoe ve van het busbanenproject op het Levendaal. Met die verplaatsing was een be drag van 25.000 gulden gemoeid. De gemeente weigerde steeds die kosten voor haar rekening te ne men. Janson heeft verschillende juridische procedures over deze zaak gevoerd en is nu uiteindelijk door de Raad van State in het gelijk gesteld. De schade van Janson is inmiddels opgelopen. Hoe groot de schadeclaim van Janson is, kan de advocaat van het garagebedrijf, mr. L.D.H. Hamer, nog niet zeggen. "Het is in ieder geval een veelvoud van het oorspronkelijk bedrag", al dus de raadsman. Een woordvoerder van de ge meente stelt zich overigens op het standpunt dat nog altijd niet zeker is dat Janson een schadevergoe ding krijgt. De gemeentelijke com missie beroep- en bezwaarschrif ten moet de zaak opnieuw bekij ken. "Het staat nog helemaal niet vast dat de commissie Janson in het gelijk stelt. De afdeling Recht spraak van de Raad van State heeft gesteld dat de motivering van de gemeente niet 'zonder meer aan vaardbaar' is, er staat niet 'onaan vaardbaar'. Wellicht dat de com missie nieuwe gronden vindt om de claim af te wijzen", aldus mr. E. Pluyter. Kassa De rëadsman van Janson noemt de opvatting van de gemeente 'be treurenswaardig'. "Formeel is de stelling juist dat er een nieuwe be slissing moet worden genomen. De uitspraak van de Raad van State is echter voldoende duidelijk. Ik gun de juristen van de gemeente iedere strohalm, maar wanneer de com missie beroep en bezwaar nu flau we uitspraken gaat doen, komen er nieuwe procedures. De gemeente kan net zoveel processen krijgen als ze zelf wil. We zullen eventueel een civiele procedure voeren om alle kosten op de gemeente te ver halen. De kassa telt hier gewoon door". Volgens Hamer had de gemeente zich alle extra kosten kunnen be sparen, wanneer er met het garage bedrijf was onderhandeld. "De ge meente heeft echter categorisch geweigerd om te onderhandelen. LEIDEN - Kinderen die niet uit Leiden afkomstig zijn, kunnen in de toekomst, niet langer gebruik maken van de kinderdagverblijven in Leiden. Nu Leiden zelf voor de kosten van de kinderdagverblijven moet opdraaien - door het verval len van de rijksbijdrage - vindt het Leidse college van B en W het niet langer gerechtvaardigd kinderen van buiten Leiden van de Leidse voorzienigingen te laten profite ren. De gemeente wil nog wel de mo gelijkheid open laten dat de regio gemeenten de kosten voor hun re kening nemen. Hierover gaat de gemeente overleggen met de ge meenten om Leiden. Leiden zal in 1988 geen plaatsen aan kinderen uit regioge meenten ter beschikking stellen. Niet-Leidse kinderen, die nu de kinderopvang in Leiden gebrui ken, mogen in 1988 nog van de voorzieningen gebruik maken. De ouderbijdrage voor peuter speelzalen wordt in de toekomst naar inkomen vastgesteld. Gezin nen met een netto-gezinsinkomen van minder dan 1375 gulden per maand moeten een rijksdaalder per dagdeel betalen. Gezinnen met een inkomen van meer dan 3000 dragen 7 gulden per dagdeel bij. Leiden kan een voorbeeld nemen aan Rotterdam. Daar wordt keurig met bedrijven gepraat wanneer er werkzaamheden voor de metro worden uitgevoerd. Dat is de stijl van die gemeente". De uitspraak van de Raad van State houdt in dat wanneer de ge meente een openbaar werk uit voert, zij in principe ook de bijko mende kosten die particulieren maken - zoals het verplaatsen van benzinepompen - voor haar reke ning moet nemen. De gemeente voerde onder meer aan dat zij gara gehouders in de binnenstad slechts geringe precariorechten in reke ning te brengt en geen huurprijs voor de grond te vraagt. Daarom is het volgens de gemeente terecht dat Janson de verplaatsing zelf be taalde. Dit argument is door de Raad van State van tafel geveegd, te meer omdat de gemeente inmid dels twee maal die precario ver hoogde. Pikant Hamer: "Het is een zeer principi ële uitspraak. De gemeente heeft zich wel in duizend bochten ge wrongen om er onderuit te komen, maar dat is niet gelukt". Volgens de Amsterdamse jurist is het pi kante aan de uitspraak dat ver schillende bedrijven in Leiden met een zaak als deze te maken hebben gehad. "Nog nooit heeft iemand de zaak echt doorgezet". Volgens de advocaat betaalt de gemeente met deze extra schadepost de pijs van haar eigen onhandigheid. Ook de gemeentelijke commissie beroep en bezwaar waarin enige raadsle den zitten, heeft er in deze zaak naast gezeten. Het gaat dus wel iets verder dan de eigenwijsheid van de wethouder". Garagehouder J. Janson is blij met de uitspraak van de afdeling Rechtspraak, maar begrijpt de op stelling van de gemeente nog altijd niet. "Eerst wordt er een busba nenproject uitgevoerd waar ik niet om heb gevraagd, maar waai-voor ik wel 25.000 gulden kosten moet maken. Dat geld krijg ik niet omdat ik weinig precario betaal en vervol gens wordt dat bedrag twee keer verhoogd. Dat is toch om gek van te worden". *mf* wm**m I 1 ""H 1 p ÏS*l«U I *f «urn»*#*: W isss ran"iRi»"m rist tl «r»l tl, rilI 61 «ril "Itrw H ifl Zoals op bovenstaande tekening zou de hoek Burggravenlaan/Fruinlaan er gaan uitzien na realisering v plan van Erica Beheer. Een gebouw met 40 luxe appartementen en een witgepleisterde gevel. LEIDEN - De gemeente denkt de komende jaren nog zo'n duizend woningen te kunnen bouwen op plaatsen in de binnenstad en in de andere oudere wijken. Te denken valt aan grasveldjes en andere open plekken die nauwelijks een functie vervullen. Over het 'volbouwen' van de ou de wijken zal volgende maand een speciale 'inbreidingsnota' verschij nen die een inventarisatie bevat van de bouwmogelijkheden. Een eerdere globale raming gaf aan dat in totaal nog zo'n 1300 woningen te bouwen zijn in de oude wijken. Wethouder Peters (ruimtelijke or dening) denkt dat daarvan uitein delijk rond de 1000 woningen ver wezenlijkt kunnen worden. Na het verschijnen van de nota wordt er een inspraakronde gehou den waarin de bewoners kunnen reageren op de mogelijke bouwlo- katies. De wethouder verwacht dat een aantal van de te noemen bouw plaatsen een reeks negatieve reac ties oproept onder omwonenden. Redactie: Simone van Driel en Meindert van der Kaaij, telefoon 144941, toestel 217 of 222. Muurschildering De Van der Werfstraat, in archi tectonisch en stedebouwkundig opzicht niet zo interessant dat de straat als verplicht nummer in een stadswandeling dient te wor den opgenomen, is sedert kort een bezoekje waard. Halverwege worden passanten getrakteerd op moderne kunst in de vorm van een muurschildering op het pand nummer 26. De in overwe-, gend blauwe en groene tinten uitgevoerde schildering stelt zes geketende vrouwenfiguren voor. Achter de muurschildering blijkt de ook buiten Leiden be kende schilder/dichter Jaap Kanbier schuil te gaan. Het huis is van een in Leiden al even be kende kledingverkoper, vertelt Gerard de Bruyn, de man die Kanbier ter behartiging van zijn zakelijke belangen heeft aange- trokkeri. Kanbier kreeg de op dracht de gevel van een schilde ring te voorzien. "Geen blote tie ten en lichte kleuren", waren de beperkingen die hij kreeg opge legd. Het resultaat: "Onwijs mooi", vat Kanbier de reacties van mensen op zijn werk samen. "Niet dat ik me van reacties iets aantrek, hoor". Het is duidelijk wat Kanbier heeft gemaakt, zes vrouwenfigu ren, maar is er sprake van een idee, een boodschap, een titel? "De schildering spreekt voor zich, dacht ik", antwoordt de kunstenaar, die evenwel toch wat toelichting verschaft. Maar of die voor buitenstaanders veel meer duidelijk maakt: "Het is de interpretatie van een vrije diepe emotie. Het getal zes, vrouwen. Het was de emotie van dat mo ment". Was de opdracht voor Kanbier, die in het verleden in onder meer koffieshops, muurschilderingen heeft gemaakt, een uitdaging? De vraag is snel gesteld, maar als we het antwoord werkelijk wil len hebben, kunnen we daarvoor wel een avondje uittrekken. Als het begrip uitdaging erbij wordt gehaald, moet de kunstenaar naar eigen zeggen loodzware ver handelingen over mathemati sche zaken en de zevende dimen sie afsteken. We bedanken maar voor de eer. Een simpel antwoord is wel te geven op de vraag of Kanbier vervolgopdrachten voor muur schilderingen, in Leiden helaas sporadisch aanwezig, binnen heeft. "Misschien eentje", vertelt manager De Bruyn. "Die man moest het nog even met zijn fa milie overleggen". Met andere zaken heeft Kanbier het drukker. Tussen namen als Simon Vin kenoog, Bart Chabot, Herman Brood en Casper van den Berg prijkt de zijne op de lijst van me dewerkers aan de (Jules) Deelder presenteert Poetry Action Painting Show. Over de afleve ring van deze show in Arnhem verschijnt een artikel in Nieuwe Revu. waarin Kanbier - als we De Bruyn mogen geloven - een hoofdrol vervult. De Leidenaar draagt zaterdag in Amsterdam voorts zijn steentje bij aan een programma van de Boulevard of Broken Dreamsin het kader van Amsterdam Culturele Hoofd stad. Konijnen Slechte tijden breken per 1 okto ber weer aan voor de konijnen die huizen op en rond het com plex van volkstuinvereniging Oostvliet. "Nu de meeste Oost- vlieters de tuin weer hebben ver laten kan de jacht op de konijnen op ons complex weer aangepakt worden", laat de redactie van de Oostvlietkoerier de volkstuin ders weten. Een jager is in de arm genomen om, zoals het plastisch wordt omschreven, het afschie ten te verzorgen. Die man heeft het niet gemakkelijk: "Je kan na melijk op ons complex niet zo maar in het wilde weg op de die ren schieten, daar zij dikwijls op plaatsen zitten voor een broei kas, huisje of dergelijke, waarop niet geschoten kan worden, daar je anders met het schot hagel be schadigingen aanricht". Het Jaap Kanbier bij zijn muurschildering c "Mensen vinden het onwijs mooi". stukje wordt besloten met de constatering dat "het voor vele dierenliefhebbers geen prettig artikel zal zijn". Maar de harten van de Oostvlieters gaan blijkens bovenstaande toch meer uit naar hun bezittingen. Voorzitter M. Monteba van de vereniging antwoordt op de vraag hoe ernstig het met die ko- mjnenplaag is gesteld op defen sieve toon: "Hoe ernstig? Zo ern stig dat onze groenten gewoon worden opgegeten. We zijn ver plicht om de groenten met gaas af te zetten. Maar sommige konij nen zijn toch zo slim dat ze er over heen springen". De jager doet volgens hem wisselend goe de en slechte (voor dierenlief hebbers geldt de omgekeerde i de Van der Werfstraat. De konijnen zijn volgens de Oostvlietkoerier destijds in de toen nog niet ontgonnen Vliet- landen losgelaten om als doelwit voor jagers te dienen. "En wij zit ten hier nog steeds mee. We zul len nog steeds onze tuinen moe ten afrasteren om onze plantjes te vrijwaren voor deze veelvra ten". Nu zal niemand de volks tuinders een goede oogst willen ontzeggen, maar de vraag is of er geen andere oplossing mogelijk is. Wie die oplossing weet, moge opstaan, zegt Monteba. "Wij we ten het niet. Van het werken met strikken of vergif zijn wij nog veel meer tegenstander". Waarschijnlijk is dat de gemeente na een afweging van argumenten en kosten van ontwikkeling alsnog zal afzien van een aantal bouwmo gelijkheden. De totstandkoming van bouw plannen voor de bestaande wijken gaat bijna altijd gepaard met een storm van protesten. Met name de mogelijke waardevermindering van bestaande woningen en het verlies van uitzicht zijn veelge hoorde bezwaren tegen het volbou wen van open plekken. Wethouder Peters geeft als schot voor de boeg aan dat er 'geen grondrecht bestaat op een vrij uitzicht'. Het bebouwen van de verschillende lokaties zal wel over een aantal jaren worden uitgesmeerd. Dit brengt met zich mee dat de bouwmogelijkheden binnen Leiden omstreeks 1994 zul len zijn uitgeput. Burggravenlaan Een van de voor de hand liggen de bouwlokaties is volgens wet houder Peters het terrein dat wordt omsloten door de Burggravenlaan, Fruinlaan, Verdamstraat en Kern straat (achter het gebouw van de scholengemeenschap Bonaventu- ra aan de Hoge Rijndijk). De Haag se projectontwikkelaar Erica Be heer heeft al een bouwplan voor dit terrein ingediend bij de gemeente Leiden. Dit plan, van de hand van de Noordwijkse architect Van Eg- mond, behelst de bouw van 40 luxe appartementen in drie envier bouwlagen met een witgepleister de gevel. De woningen zouden worden uitgevoerd met garage, vi deobewaking en grote terrassen achter een 'schijngevel' van ronde en rechthoekige kolommen in een parkachtige opzet. Volgens de pro jectontwikkelaar bestaat er onder senioren veel behoefte aan derge lijke luxe, wat grotere woningen met de nodige comfort en veilig heid. De bedoeling van de ontwik kelaar is het plan te realiseren in de duurdere vrije sector (koopprijs 2 tot 2,5 ton). De wethouder reageert voorals nog terughoudend op het plan van Erica Beheer. "Eerst zal de nota verschijnen en na de inspraakron de zullen we bekijken welke loka ties het snelst ontwikkeld kunnen worden. Dat zullen die lokaties zijn waar de meeste overeenstemming over bestaat" "Ik doe nu geen uitspraak over welk type woning aan de Burggra venlaan gebouwd kan worden om dat ik vind dat dat in de inspraak geen rol moet spelen", aldus de wethouder die zegt de kwestie Schubertlaan nog in het achter hoofd te hebben. Omwonenden van de Schubertlaan keren zich te gen de bouw van woningen in hun buurt onder meer omdat het om woningwetwoningen gaat. Peters verklaart "geen bezwaar te hebben tegen de bouw van wo ningen voor mensen met een wat dikkere portemonnee. De stad is er voor iedereen", aldus de wethou der. "We weten ook wel dat er veel vraag is naar kleinere en wat duur dere woningen. Dat merken we vooral aan projectontwikkelaars onder wie de vraag naar lokaties in de stad de afgelopen jaren sterk is toegenomen. De gemeente zelf heeft in de afgelopen jaren ook het een en ander gedaan aan duurdere woningen omdat het de nodige doorstroming teweeg brengt", al dus Peters. Gemeente trekt 2 ton uit voor speeltuin Stevenshof LEIDEN - De Stevenshof krijgt mogelijk nog dit jaar een speeltuin. De gemeente heeft hiervoor een bedrag van 200.000 gulden be schikbaar. De speeltuin komt ach ter het huidige buurthuis en het ge zondheidscentrum in vlek 14. Rondom het terrein worden wo ningen gebouwd, zodat de speel tuin een besloten karakter krijgt. Het voornemen om een speelge- legenheid voor kinderen te creëren is vermeld in het ontwerp-pro- gramma Welzijn 1938. Dit program ma werkt de beleidsvoornemens uit het gemeentelijk Welzijnsplan 1986-1989 nader uit. Ook de kinderopvang in Ste venshof wordt uitgebreid. De ge meente voegt in 1988 100.000 gul den aan het budget toe. Dit bedrag is bestemd voor de exploitatie van het in aanbouw zijnde kinderdag verblijf in de Stevenshof. In het welzijnsplan is ook ver meld hoe de voor 1988 voorgeno men bezuiniging op de subsidies voor club- en buurthuiswerk wordt verwezenlijkt. De gemeente wil in 1988 ongeveer 65.000 gulden op de ze post besparen. In ieder geval worden Stats, het Breehuijs en het Leidse Vrijetijdscentrum (LVC) ontzien bij de bezuinigingsronde. De gemeente wil het bedrag op hoesten door een herverdeling van de gelden die beschikbaar zijn voor organisatie van activiteiten. De accommodatie van het Leids Vrijetijdscentrum is overigens dringend aan verbetering toe. Daar is nogal wat geld voor nodig. Een aanvraag in het kader van de terug- ploegregeling (een regeling om langdurig werklozen in te schake len bij bouwprojecten) is door het ministerie van sociale zaken niet gehonoreerd. De gemeente heeft nog geen andere wijze gevonden waarop het LVC kan worden gere noveerd. Samenwerking FOM-AJmos een feit LEIDEN - Het samenwerkings verband tussen de Leidse universi teit, het Kamerlingh Onnes Labo ratorium, het Natuurkundig Labo ratorium van de Universiteit van Amsterdam en de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Ma terie (FOM) wordt vrijdag met de opening van de nieuwe laborato riumruimte in Amsterdam daad werkelijk een feit. FOM-Almos, zoals het samen werkingsverband heet, biedt in Ne derland unieke mogelijkheden op het gebied van prepareren en ana lyseren van materialen ten behoe ve van onderzoek. In de faciliteiten in Amsterdam en Leiden is de afge lopen jaren al behoorlijk geïnves teerd. Met het nieuwe samenwer kingsverband wordt het belang van materialenonderzoek, speciaal op het terrein van de fysica van me talen, onderstreept. Winkeliersvereniging Breestraat: LEIDEN - "Minstens de helft van het aantal bussen dat momenteel door de Breestraat rijdt moet wor den omgeleid, wil deze straat door de consument als een aangenaam winkelgebied worden ervaren". Dat vindt de winkeliersvereniging Breestraat nu zij het op proef af sluiten van de winkelstraat voor autoverkeer vier maanden heeft aangezien. Voorzitter H.C.P. van Cleef van de vereniging stelt dat de onderne mers tot dusver positief hebben meegewerkt aan de proef. "Maar, wij zijn nu op een punt gekomen waarop we zeggen: De Breestraat functioneert niet op een manier zo als de straat zou moeten functione ren. Als dat niet verandert, geef ons dan de oude situatie maar weer", aldus de opvatting van de winke liersvereniging. Van Cleef: "Wethouder Peters (ruimtelijke ordening en verkeer) heeft ons voorafgaand aan de proef videobeelden laten zien van een se- mi-promenade in het Duitse Osna- brück. Daar rijden de bussen ook stapvoets door de winkelstraten en is er sprake van een heel vriende lijk ogende situatie. Maar wat Pe ters ons heeft laten zien is niet het zelfde 'plaatje' dat we nu in de Breestraat kunnen zien". "Het aantal bussen en het fiets- verkeer door de Breestraat is veel groter dan in Osnabrück", aldus Van Cleef. "Momenteel rijden zo'n zestig bussen per uur door de Bree straat en die vormen een veel te zware belasting voor de winkel straat. Dat moet veranderen. Het winkelend publiek ervaart de Breestraat absoluut nog niet als een prettige winkelstraat. Logisch ook, als je ziet hoe bussen en fiet sers zich gedragen". Ergenis Een bron van ergenis is, volgens Van Cleef, dat het gros van de bus chauffeurs zich met houdt aan de afgesproken maximum snelheid van 15 kilometer per uur. "Snelhe den van 50 kilometer zijn er geme ten en de gemiddelde snelheid ligt op 30 kilometer per uur", weet de voorzitter van de winkeliersvereni ging. Een doorn in het oog van de win keliers is ook dat de bezettings graad van de bussen doorgaans zeer laag is. "Er rijden zelfs geheel lege bussen door de Breestraat. Bussen die niet van belang zijn voor het kernwinkelgebied zouden daarom een andere route moeten gaan rijden", vindt Van Cleef. Het grote aantal bussen en de snelheid waarmee gereden wordt zijn er volgens Van Cleef de oor zaak van dat ook fietsers en brom fietsers hun snelheid niet matigen. "Bovendien ontstaan daardoor in het smalle stuk van de Breestraat gevaarlijke situaties voor bus- en fietsverkeer". Andere bezwaren tegen de huidi ge gang van zaken in de Breestraat zijn volgens de winkeliersvereni ging de slechte bereikbaarheid van parkeerplaatsen in de directe om geving (Nieuwe Rijn en Boter markt) en het bedienend verkeer dat veelvuldig vanuit de verkeerde richting de Breestraat inrijdt. Het Koninklijk Nederlands On dernemers Verbond (KNOV) steunt de zienswijze van de winke liersvereniging. Volgens M.J.M. Vaessen van het KNOV is er in de Breestraat nog steeds sprake van een conflict tussen winkelend pu bliek en andere weggebruikers. Hoewel het KNOV aanvankelijk te genstander was van het afsluiten van de Breestraat voor autover keer, pleit de KNOV-man er nu ook voor de verkeersstroom door de Breestraat verder in te dammen. "Er zijn geen aanwijzingen dat het afsluiten van de Breestraat een negatieve omzetontwikkeling te weeg heeft gebracht voor de win keliers in de Breestraat en omge ving", verklaart Vaessen het gewij zigde KNOV-standpunt. "Ik houd nog een slag om de arm omdat ik geen cijfers kan laten zien over de omzetontwikkeling gedurende de vier maanden van de proef, maar er zijn tot dusver weinig klachten". Van Cleef beaamt dat zijn eigen bedrijf ook een normale omzetont wikkeling te zien geeft. "De sfeer in de Breestraat is de afgelopen maanden wel verbeterd", erkent de voorzitter van de winkeliersvereni ging. "Ik heb ook nergens gehoord: laten we die proef maar afblazen". Toch is Van Cleef niet tevreden. "Waarvoor ik bang ben is dat de ge meente het verder wel goed vindt en ons met de rest wil laten zitten. Wij zeggen: wethouder Peters je hebt ons een plaatje laten zien, maak dat nu maar eens waar". STAD LEIDEN STAD LEIDEN STAD LEIDEN STAD LEIDEN STAD LEIDEN STAD LEIDEN STAD LEIDEN

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1987 | | pagina 13