Glimlachen om Keith Haring Rembrandts 'Danae' zeker terug in Hermitage Overtuigende vertolking orgelwerken Louis Vierne Delfts cabaretfestival Cameretten krijgt verscheidene navolgers Pianist Feitsman naar Westen KIJKUIT F AGIN A 16 KUNST VRIJDAG 7 AUGUSTUS 1987 Expositie in Casino van Knokke KNOKKE (GPD) - In een zomer waarin een overvloed aan hemel water de mensheid uit het zeewater houdt, krijgen de tentoonstellings- plaleizen langs de kust al snel het aanzien van gezochte slechtweer- accommodaties. Het Casino van Knokke is er één van. Elk zomers eizoen wordt daar tussen de speel tafels getracht tot opvallende win sten op expositiegebied te komen. Wie de surrealistisch getinte voor keuren van de beherende Nellens- dynastie kent, zal zich niet verba zen over de vaak extravagante uit komsten. Boeiende uitkomsten ook, want in Knokke kan - ook kwalitatief - zeer veel. door André Oosthoek Zo werd de afgelopen jaren de ruimte gegeven aan onder meer het Hellecircus van Tinguely en de veelkleurige rondborstige Nanas van Niki de Saint Phalle. Dit jaar is het zomeraccent grootscheeps uit de States aangevoerd. Keith Ha ring heeft bezit genomen van de expositiezaal van het Casino waar hij zijn rechtstreeks aan de Graffiti ontleende warreling van tekens, schrift en vormen met succes uit speelt tegen het permanent aanwe zige décor van Paul Delvaux en Re- né Magritte. Keith Haring heeft een snelle, wereldwijde doorbraak gekend. Vijfjaar geleden resulteerde dat tij dens Fuchs' Documents 7 in een breed opgemerkte aanwezigheid in Kassei. Daar werden meer tekenen van wat wel subculturen worden genoemd tot om eerbied smekende Kunst verklaard. Dat kwam niet al te vroeg, want al jaren eerder wer den immers Graffiti-uitingen on- VONDEL - Keulen eert van 28 au gustus tot 1 november van dit jaar de Nederlandse dichter Joost van den Vondel, die op 17 november 400 jaar geleden in de Westduitse domstad het leven zag. In het Keulse Gemeentemuseum wordt een tentoonstelling inge richt die aan leven en werk van 'de prins der Nederlandse dichters' is gewijd. derkend als vormen van een vaak boeiende, tijdgebonden kunst. Er werd ijverig gesproken over de ei gen beeldtaal, de authentieke schriftuur. Die geluiden hebben het gegrom over liederlijk geklie- der overstemd en - in elk geval - bij gedragen tot een wat genuanceer der waarderingspatroon. In dat pa troon past de bijzondere aandacht voor het werk van Haring die in New York naam maakte met zijn snelle tekeningen in de Metrosta tions. Van subway tot gallery bleek een zeer geringe stap en sindsdien is Haring arrivé, gevraagd, gezocht, geërd. Het had ook betekenis voor zijn ontwikkeling als kunstenaar. De eerste dauw vervloog en hij ging meer en meer werken binnen de voorwaarden die men - vaak stil zwijgend - aan galerijkunst stelt. Ook binnen die consensus blijkt Haring aangenaam en nog steeds s]terk persoonlijk te functioneren. Op de zevende Documenta was Haring min of meer de vertegen woordiger van het begrip 1958, zijn geboortejaar. Men bracht er dat jaar in verband met de nog prille ruimtevaart, technologie in de stroomversnelling, de nucleaire opmars én een generatie jongeren die geducht ging meespreken en Keith Haring in Knokke: Van Subway tot Gallery-kunst naast de consumptieve ook de cre atieve sector tot het eigen werkter rein verklaarde. Haring interesseert vooral de mens in de snel draaiende malle molen. De tentoonstelling in Knok ke toont die mens in beweging, rennend, vliegend, steeds onder- .weg naar nieuwe sensaties. Er blijkt een fascinatie voor Geboorte en Dood, het ritueel van het doden, de bezwering van het kruis, Liefde en Noodlot, erotiek. De mensheid draaft achter zichzelf aan, loopt zichzelf voorbij en laat haar waar merk achter. MOSKOU (ANP) - Rembrandts schilderij 'Danae' komt weer in de Hermitage in Leningrad te hangen. Tot dit oordeel is een rijkscommis sie onder voorzitterschap van Bo ris Oegarov, president van de Aca demie van Beeldende Kunsten, ge komen. De commissie ziet toe op de res tauratie van het meesterwerk dat twee jaar geleden werd beschadigd Orgelconcert, georganiseerd door de orgelkring Bollenstreek, door de organist Anton Doornhein uit Rijnsburg met werken van Louis Vierne. Gehoord op 6 augustus op het Adema-orgel in de St. Agatha- kerk, Lisse. Op het warme Adema-orgel in de St. Agatnakerk gisterenavond een concert met werken van de bijna blinde Franse componist Louis Vierne (1870-1937). Een halve eeuw geleden stierf deze orgelvirtuoos in het harnas achter zijn zozeer geliefde Ca- vaillé-Collorgel in de Parijse No tre Dame. Door dit symfonisch instrument liet Vierne zich tus sen 1899 en 1930 inspireren tot het toonzetten van zijn zes sym fonieën, waarvan Anton Doorn hein als hoogtepunt van dit con cert de zesde symfonie overtui gend vertolkte. Al is Vierne niet altijd vrij te pleiten van trivialiteit, zijn sym fonieën zijn stuk voor stuk mees terwerken. Het opvallendste deel - bijna geestig te noemen - is wel het Scherzo. Of hij zich heeft laten beïnvloeden door Amerikaanse blues (hij droeg dit werk immers op aan zijn Ameri kaanse vriendin Linwood Far- nam) is mij onbekend, zéker is deze sfeer aanwezig, alsof Gershwin zelf de componist een handje geholpen heeft. Ook de andere delen zijn ver meldenswaard: het "aria" om zijn indrukwekkend gespeelde verstilde en uitgesponnen the ma's, die overigens door de hele symfonie, weliswaar steeds op totaal andere .wijze aanwezig zijn; het adagio om zijn sierlijke en statige melodie, door Doorn hein nobel gespeeld rond een zeer lang aangehouden grond toon en de finale al was het maar om zijn wel te verstane volume. Uit de bundel "Pièces de fanta sie" opus 54 speelde Doornhein "Sur le Rhin", een wat saaie mu zikale boottocht, volgens mij ge ïnspireerd vanuit een gesloten dekschuit, en "Fantómes" een ook niet al te boeiend stuk met een spookachtige ondertoon. Rest mij nog iets te melden over "Naiades" opus 55, een sprankelend pianistische com positie gespeeld met de Fluit 8 en 4 en de Nasard in de watervlugge bovenmelodie en met de Pres- tant, Holpijp en Gamba in de stug doorgevoerde onderliggen de registers. Doornheins virtuo siteit kon men in bovengenoemd werk zeker niet onder stoelen of té harde kerkbanken schuiven. Het volgende orgelconcert in de Agathakerk staat voor 27 au gustus op het programma. Het wordt uitgevoerd door Leo van Doezelaar, organist te Amster dam o.a. met de Symphonie Go- thique van Widor. LIDY VAN DER SPEK door een man die er zoutzuur op wierp (de dader zit sindsdien in een "specialistisch ziekenhuis"). De belangrijke kunstcritici, res taurateurs, natuur- en scheikundi gen en historici die lid zijn van de commissie, zijn vijftien keer bijeen geweest. Op de jongste van deze vergaderingen werd besproken wat in het eerste, meest dramati sche, s.tadium werd gedaan. De kwestie waar het om draaide was, hoe 'Danae' te behouden. "Zoutzuurvlekken en alle sporen van de onderlinge werking van zoutzuur met vernis, verf en onder grond, zijn verwijderd," zei Vitali. Soeslov, onderdirecteur van de Hermitage. "Dat was geen eenvou dige zaak. Het is nu af. Rembrandts oorspronkelijke doek is versterkt. Open plekken zijn opgevuld met restauratie-ondergrond De commissie heeft lof voor de doeltreffendheid van de behande ling. Het volgende stadium is her stel van wat aan verf verloren is ge gaan. Een kleinfragment aan de onderkant van het schilderij is klaargemaakt voor verdere behan deling. De oorspronkelijke verf daar is 'gestreept' door sporen van zoutzuurstralen. Men is tijdens het herstelwerk in een speciaal uitgerust atelier nieu we feiten over de geschiedenis van het doek aan de weet gekomen. Danae, zo bleek, werd geschil derd op twee aan elkaar genaaide doeken. In de vorige eeuw is het schilderij twee keer verdoekt. Er is ook later af en toe en hier en daar overgeschilderd; het gordijn op het schilderij, bijvoorbeeld. Een microscopisch onderzoek van het pigment onthulde de com positie van de ondergrond en Rem brandts penseelvoering. Men kreeg volgens TASS een zeldzaam inzicht in de methoden van de 'gro te Nederlander' Het restauratiewerk van 'Danae' wordt gefilmd. Over een jaar onge veer, zeggen de experts, hangt het schilderij weer op zijn plaats in de Rembrandtzaal Weense 'Cats' verovert DDR BERLIJN (AP) - De hoofdstad van de DDR is in de ban van de musical Cats en uit het hele land stromen toeschouwers naar Berlijn, waar ze soms 48 uur in de rij moeten staan om een kaartje te bemachtigen. Dinsdagavond was de première van Cats in de versie van het Oostenrijkse Theater an der Wien. Een optreden van een thea tergroep uit het Westen is een zeldzaamheid in de DDR en de uitvoeringen van Cats zorgen dan ook voor een levendige zwarte handel in toegangsbe wijzen. De leider van het Weense ge zelschap, Peter Weck, zei: „We zouden hier een half jaar voor een vol huis kunnen spelen". De voorstelling, was voor de Oostduitsers een grote verras sing. Weliswaar is het theaterle ven vrij rijk maar dan wel met betrekkelijk serieuze stukken. Vooral de uitbundige aankle ding was voor de Berlijnse the aterbezoekers een belevenis. Na afloop gaf het doorgaans ge reserveerde publiek een staan de ovatie en werden bloemen op het toneel gegooid, terwijl de spelers regelmatig werden teruggeroepen. Het uit 128 leden bestaande Weense ensemble voert, als sinds 24 september 1983 de Duitse versie van de musical uit in Wenen. Vijftien voorstellin gen worden gegeven in de Oost- berlijnse Komische Oper ter ge legenheid van het 750-jarig be staan van de stad Berlijn. Op de zwarte markt gaan kaartjes van de hand voor zo'n 800 mark, op de zwarte geld markt - om maar in *de sfeer te blijven - zo'n 200 gulden. GRONINGEN (GPD) - Cameret ten, het bekende Delftse cabaret festival, wordt in november voor de 22ste keer gehouden. Festival of concours? De stich ting Cameretten houdt vast aan het begrip festival. Maar de procedure van de optredens ligt meer in de sfeer van een concours, een kracht meting tussen groepen en solisten om de hoofdprijs en de publieks prijs. Cameretten is het bekendste en oudste festival op cabaretgebied in ons land, hoewel de reputatie door afnemende kwaliteit iets is ver flauwd. Grote namen uit de ijstijd van het cabaret, zoals Ivo de Wijs, Don Quishocking, Freek de Jonge. Herman Finkers, Frisse Jongens en iets recenter Brigitte Kaandorp, H&ns Liberg en Paul de Leeuw zijn ooit bij Cameretten begonnen. Onder de opkomende rentie van het Leids cabaretfestival (van origine met de klemtoon óp 'geëngageerd') heeft Cameretten de formule de laatste jaren wat bre der opgezet. De stichting Cona- mus, die organisatorische mede werking verleent, kondigt Came retten nu aan als 'een festival voor beginnende theatermakers die zich bezig houden met cabaret, muziek theater of randgebieden hiervan'. Kandidaat-solisten of groepen kunnen zich al melden (telefoon 035-18748). Uiteindelijk worden voor Delft negen acts geselecteerd die voor een jury verschijnen. Drie daarvan komen uit in de finale. Ook elders Zoals gemeld heeft Groningen begin oktober voor het eerst een ei gen cabaretfestival. Dit is een initi atief dat voortkomt uit de studen tenbeweging. De opbouw daarvan is in volle gang. Nadat Rotterdam enkele maanden geleden een caba retmarathon van 24 uren opzette, wil Amsterdam niet achterblijven. Er loopt, een vergevorderd plan voor een cabaretfestival in het voorjaar van '88. Dit zal een week of vier in beslag nemen, met als cen trale plaats het Theater Iboya, vlak bij het Leidseplein. Organisator Evert de Vries denkt aan een trefpunt van coryfeeën en nieuwelingen. Deze laatste catego rie strijdt net als in Delft, Leiden en Groningen op het arenapodium om de prijzen. De Amsterdamse finale is waarschijnlijk in de Stads schouwburg. Aan het randgebeu- ren wordt in de vorm van informa tie en workshops veel aandacht be steed. Mickey Mouse, de Wijze, kijkt toe, zet de caroussel stop en houdt daarbij genoeg humor over om zich - met Keith Haring - nergens meer over te verwonderen. De mensen vinden hun spiegel beschilderd en toch, de herkenning neemt haar kans. Haring immers presenteert Gelijkenissen. Zijn beeld schuift over het beeld dat we het leven van alledag noemen. De beschouwing, het beetje afstand dat doet glimla chen, wordt er bij geleverd. Te be nutten ,in Knokke, weer of géén MOSKOU (AP) - De pianist Vladi mir Feitsman is gisteren met zijn vrouw Anna en hun vier jaar oude zoon Daniël uit de Sovjet-Unie ver trokken naar het Westen. Feitsman werd in de Sovjet-Unie geprezen als een van de grootste talenten maar viel in ongenade toen hij een uitreisvisum aanvroeg om naar het Westen te emigreren. De pianist vertrok gisteren vanaf de luchthaven Sjeremetjevo in Moskou naar Wenen waar hij een paar dagen zal blijven. Daarna reist hij door naar New York. Feitsman wil zich daar blijvend vestigen. Bij zijn vertrek zei Feitsman te hopen dat de Sovjet-Unie politiek gezien zal veranderen en dat in de toekomst mensen zoals hij en zijn. familie het land niet meer hoeven te verlaten. „Als ik ooit terug' kan komen hoop ik dat dit wel binnen 60 jaar gebeurt en niet zoals bij mijn fantastische collega Vladimir Horowitz", aldus de 35-jarige pia nist. Horowitz vertrok in de jaren '20 uit de Sovjet-Unie, waar hij pas het afgelopen voorjaar terugkeerde voor een serie concerten in Mos kou en Leningrad. Feitsman is van joodse afkomst en vroeg in 1979 toestemming om te emigreren. Dit verzoek werd zonder opgaaf van redenen afgewe-' zen. Vanaf dat moment kreeg hij ook geen toestemming meer om concerten te geven tot hij op 21 april van dit jaar een uitvoering gaf jn Mpskpu. Dit concert vond plaats WENEN - Na een acht jaar durende strijd om te kunnen migreren kwam de Russische pianist Vladimir Feitsman met zijn vrouw Anna en hun zoontje Daniil gisteren op het vliegveld van Wenen aan. Achter de fa milie Feitsman staat Warren Zimmermann, de Amerikaanse vertegen woordiger op de slotconferentie over de Helsinki-accoorden die op dit mo ment in Wenen wordt gehouden. Hij verwelkomde de familie officieel. kort na het bezoek van de Ameri kaanse minister van buitenlandse zaken George Shultz aan Moskou die zich zou hebben ingezet voor het lot van Feitsman. De pianist maakte zijn debuut op 10-jarige leeftijd bij het Moskouse Staatsphilharmonisch Orkest. Vanaf zijn 15de nam hij deel aan in ternationale concoursen en in 1971 won hij het tweejaarlijkse piano concours Marguerite Long-Jac ques Thibaud in Parijs. CARACAS (IPS) - Aan de Argen tijnse schrijver Abel Posse is Ro- mulo Gallegos-prijs voor literatuur toegekend. Posse, in het dagelijks levën zaakgelastigde in Israël, kreeg de Latijns-Amerikaanse lite ratuurprijs voor zijn novelle 'De honden van het paradijs'. De prijs viel eerder te beurt aan de Peruaan Mario Vargas Llosa en de Colum- biaan Gabriel Garcia Marquez. Het bekroonde werk gaat over de ontdekking van Amerika door Spanje en eindigt in een fictief ver haal over de confrontatie tussen twee beschavingen. Exposities Leiden Rijksmuseum voor Volkenkunde - Steenstraat, Moderne Japanse Kera miek van Keiko Hasegawa, 'De jaar getijden van de mens', tot 27/9; di. t/m za. 10-17 uur. zo 13-17 uur. 't Huys Benee - Nieuwe Rijn 3. perma nente tentoonstelling van werk van Leny Noyenv vr. 14-16 uur en za. en zo. van 12-16 uur Piggelmee - Jan Vossensteeg 59, olie verf en assemblages van Rinus Govers. tot 28/8, ma. t/m za. 9-18 uur Galerie van der Vlist - Botermarkt 3, kleuretsen van Laetitia de Haas, tot eind aug., di. t/m za. Expo Kunstuitleen Leiden - Lammer markt 35, schilderijen, tekeningen re liëfs van Aart Houtman, tot 9/8; wo. t/m za. 14-17 uur. do.avond 17-19 uur. Art Theahouse 'Oude Rijn' - Stille Ma re 4, gemengde technieken van Randy Schwudders, aquarellen Hei die Westheide, acryl Jan Hamerling. tot 11/9. Alphen Rhijnkade elf - Rijnkade 11, bodem vondsten uit Alphen en Aarlander- veen, t/m sept.; di. t/m za. 10-17.30 uur, vr. van 10-21 uur. Expositie van Cole Morgan, recente schilderijen; Hans René van der Vlist met schilderijen en tekeningen, t/m 30/8; di. t/m za. 10-17.30 uur, vr. 10-21 Rijnsburg Genootschap Oud Rijnsburg - Oude Leiderdorp Muzenhof - Cor Gordijnsingel, Jan Noordwijk Petit Royal - Voorstraat 76, Tiny van der Sar met kleuretsen 'Bloemen en planten in de Orangerie', geopend dag. behalve wo. na 14 uur. Galerie Drieluik - Voorstraat 57, de Amsterdamse schilderes Leni van Gils exposeert aquarellen van duin en strand, bloemboeketten en-portret ten, tot sept; dag. 10-17.30 uur. Katwijk aan Zee Katwijks Museum - Voorstraat 46. Hans von Bartels met olieverfschilde rijen en gouaches, t/m 26/9; di. t/m za. 10-12 uur en 14-17 uur. Wassenaar Hotel Wassenaar - Katwijkseweg 33. Carla Schreuder exposeert aquarel len vooral gericht op bloemstillevens. hortensia's, rhododendrons, in het J ules Deelder en Jacob Kanbier in actie. Garden Restaurant de Paauwentuin. Marlies Moret, haar schilderijen zijn gebaseerd op de natuur, jaargetijden en sport. Zij heeft zich voornamelijk toegelegd op glasschilderen, tot 1/9, open dag. 9-21 uur. Galerie 'Ja' - Molenweg 6. Erna Bourgonjen keramische kleinplastie- ken; Hans Heijman kleuretsen; Anne ke Niekerk schilderijtjes op zijde; Ina Orbaan gouache/aquarel;, Ella van Schaik etsen van poezen en katten; Joop en Alexandra keramiek en tapij- Galerie 27 - Schoolstraat 27, Elsbeth Rabus met weefsels, Foekje Hoekstra met diverse technieken, Annemarie Spijkerman met gemengde technie ken, Gardien de Groot met monop rints, Ine van Heerde met diverse technieken, Rineke Kop met acryl- schilderijen. Karola Pezarro met tex- tielobjecten, Theodora Plas met olie verf en gemengde technieken, Marti- ne Muller met sieraden en Trees Ruys Concerten kan bespeelt zaterdagmiddag het or gel van de Hartebrugkerk. Dit weke lijkse wandelconcert begint om 15.00 Het lunchpauzeconcert op woensdag middag wordt ditmaal verzorgd door Paul Kieviet van het Rotterdams Conservatorium. Aanvang 12.30 uur. In het kader van de zomer-orgelcon- certserie van K&O is er vrijdagavond 14 augustus in'de Hartebrugkerk een optreden van Jan Schmitz. Aanvang 20.15 uur. In de grote zaal van het LVC treedt vanavond de Amsterdams/Maas trichtse band 'The Golden Strings' op. Volgens het programma zijn de voornaamste invloeden van de band: bier meisjes, sociale zekerheid, voet bal en Maastricht. De optredens wor den gekenmerkt door een enorm en thousiasme en inzet van de bandle den. Aanvang 23.00 uur; Breestraat 66. Leiden. In de sociëteit 'De Burcht' heeft vol gende week vrijdag de voorstelling 'Deelder presenteert: Jacob Kanbier!' plaats. Tijdens deze poetry/action- painting zal de Leidse kunstenaar Ja cob Kanbier geïnspireerd- door de tekst en voordracht van Jules Deel der een monumentaal schilderij van drie bij zes meter realiseren. Het programma van Jules Deelder bestaat* uit onderdelen van zijn lopen de theatershow 'JA! Deelder' en en aantal evergreens als 'Phyton Place', 'Nacht in Tunesië' en 'The Yellow Ro se of Texas'. Deelder en Kanbier wor den bijgestaan door Deelders mana ger René Vallentgoed en Ger 'SAX' van Voorden (voorverkoop VVV-Lei- den). Aanvang 21.00 uur; Burgsteeg 14. Leiden. Den Haag Circustheater zondag 9,12.15 uur; optreden van Rita Reys, Trio Pim Jacobs en Toots Thie- lemans. Amsterdam dag. (beh. ma.), 20.15 uur; za. en zo. ook 13.00 uur; Musical 'Cats', van An drew Lloyd Webber, Trevor Nunn, Gillian Lynne. Rotterdam Weena (achter De Doelen) dag.(beh. ma.), 20.15 uur, za.. zo. en woe. ook 15.00 uur. Groot Chinees Staatscircus uit Peking. LEIDEN - Inde Waag worden op dit moment de gemeentelijke aankopen van werken van kunstenaars uit Lei den en omgeving tentoongesteld. Wethouder F.J. Kuijers opende gistermiddag deze zomertentoonstelling die tot 27 augustus duurt. De aangekochte kunstwerken zijn dagelijks van 12.00 tot 17.00 uur te bezichtigen. Op zater dag gaan de deuren van de Waag zelfs twee uur vroeger open. (foto Jan Holvast)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1987 | | pagina 16