Connors draait rol len om Rijkaard en Ajax moeten toch boeten Sjöberg springt gat in de lucht Nelli Cooman is opgelucht Financiële genoegdoening voor PSV Pernfors na uitzichtloze achterstand ver; slagen 1 'Driewerf merci voor Berlijn' Zimmermann toch van start Sport op TV 1 PAGINA 13 Nieuw wereldrecord hoogspringen STOCKHOLM (GPD) - Vergeten en vergeven zijn de eigenzinnige fratsen waarmee Patrik Sjöberg zich de ergernis van de Zweedse pers en de woede van de atletiek- bond op de hals haalde. Met zijn geslaagde poging de Kus Igor 0001* Paklin als wereldrecordhouder te loon \/iccor onttronen bracht de 22-jarige at- jaaP vlsser leet uit Gothenburg gisteravond zelfs zijn grootste vijanden onder de 25.000 toeschouwers in het Olympisch stadion van Stock holm in vervoering. en sprong daarmee precies e'e'n centimeter hoger dan Paklin op 4 september 1985 in Kobe had ge daan. Drie dagen nadat hij in zijn woonplaats bij de Europa Cup B- finale het Zweedse record tot'21 Zijn twee records in drie dagen kwamen voor de twee meter lange full-prof als een verrassing. „Ik heb namelijk gesukkeld met mijn lin ker been, mijn afzetbeen. Daar heb ik eerst een achillespeesblessure aan gehad en toen die bijna over was, kreeg ik last van mijn knie. Ik ter 39 had aangescherpt, bedwong spring nog steeds met pijn en daar om ben ik razend benieuwd naar mijn mogelijkheden als ik eenmaal blessurevrij ben". Sjöberg beschouwt zijn wereld record ook als een revanche op de Zweedse journalisten en atle- tiekliefhebbers die hem fel bekriti seerden nadat hij vorig jaar bij de Europese kampioenschappen in Stuttgart had teleurgesteld met een zesde plaats. „De mensen heb ben toen niet gezien dat ik in Stutt gart ontzettend veel pech had. Er werd beweerd dat ik de druk van grote wedstrijden niet aankon. On zin natuurlijk, want als negentien- Los Angeles Sjöberg een hoogte van 2 meter 42 ZEIST (GPD) - Pas diep in de nacht wist Frank Rijkaard eindelijk waar hij aan toe was. Na een unieke marathonzit van negen en een half uur kon prof. mr. N. Giltay Veth om zes minuten over drie het sein 'brand meester' geven. Zijn mededeling 'We zijn het eens' klonk als een bevrijding. De toelichting op de schikking die Ajax en PSV met medewer king van Rijkaard hadden getroffen, stond echter in schril contrast tot de openheid waarmee de affaire-Rijkaard in de uren daarvoor was behandeld. STOCKHOLM (GPD) - De op luchting was groot bij Nelli Coo man. Haar terugkeer op het inter nationale podium had de Rotter damse sprintster met de nodige angst tegemoet gezien, maar een derde plaats achter het Bulgaarse duo Anelia Nuneva en Nadezhda jarige haalde ik0 Georgieva stemde haar meer dan toch mooi een zilveren medaille. Patrik Sjöberg kan zijn vreugde niet op nadat hij voor eigen publiek i Stockholm het wereldrecord hoogspringen op 2,42 meter heeft gebracht. tevreden. Ook het afgelopen indoor-seizoen Nuneva, die eerder dit seizoen al heb ik getoond dat ik drukbesten- het wereldrecord van de Ameri- dig ben. Ik heb uitstekend gepres- kaanse Evelyn Ashford (10,76) tot teerd" op eentiende van een seconde had Met als hoogtepunt benaderd, vierde haar 25ste ver jaardag in Stockholm met indoor- wereldrecord van 2 meter 41. In de buitenlucht was Sjöberg tot afgelo- overwinning in een tijd van 11,09 pen zondag niet verder gekomen seconden. Cooman maakte van iets dan 2 meter 38. Nu hij op de baan teveel rugwind gebruik Oostduitse Ingrid Auerswald te blijven en naar een tijd van 11,23 te snellen. De nationale record- houdster (11,08) na afloop van haar eerste Grand Prix-optreden: „Ik was bloednerveus. Ik had nog nau welijks wedstrijdritme en dan met een in zo'n sterk veld te moeten uitkomen, vond ik doodeng. Maar het ging heel lekker, vooral over mijn start ben ik tevreden. Dit geeft vertrouwen voor de toe komst". Behalve het wereldrecord van Patrick Sjöberg werd gisteravond in Stockholm nog eén aantal ver meldenswaardige prestaties gele verd in het volgepakte Olympisch stadion. Zo stal een tamelijk onbe kende Italiaan de show op de 10.000 meter: Francesco Panetta, de waaghals, die vorig jaar tijdens de Europese kampioenschappen in de finale van de 3000 meter stee ple onmiddellijk na het startschot de benen nam en voor de finish al leen door de Oostduitser Hagen Melzer kon worden ingehaald. Pa netta toonde gisteravond voor de uitgelaten reagerende 25.000 toe schouwers andermaal zijn onver schrokkenheid. ROTTERDAM (ANP) - Wim Ver- hoorn blijft tot 1 januari 1989 op parttime-basis als bondscoach van de lange afstand in dienst van de Koninklijke Nederlandse Atle tiek Unie (KNAU). Dat vergelijk werd gistermorgen voor de Rot terdamse kantonrechter Mr. D. J. Bolderman bereikt. de weer gelijke tred houdt met de ont wikkeling die hij in de afgelopen winter in de hal heeft geboekt, durft zijn trainer en stiefvader Vil- jo Nousiainen te beweren dat zijn pupil nog lang niet zijn plafond heeft bereikt. „Patrik is in staat om 2 meter 50 te springen als hij in technisch opzicht is volgroeid", al dus de naar Zweden uitgeweken Fin. „Als je zijn manier van sprin gen vergelijkt met dat van een technicus als Paklin lijkt het nog nergens naar. Patrik is nu de beste hoogspringer ter wereld, maar hij heeft de aanleg om het nog lange tijd te blijven". Als wereldrecordhouder zal Sjö berg ongetwijfeld zyn marktwaar de verder weten op te schroeven, want behalve hoogspringen, schijnt de als geldwolf bekend staande atleet ook uitstekend te kunnen onderhandelen. Zijn bui- Een reconstructie van de vaak verhitte discussies tussen de Ajax- delegatie en die van PSV aan de 'stamtafel' van Giltay Veth, de voorzitter van de arbitragecommis sie, leerde echter dat Ajax en Rij kaard er niet zonder kleerscheuren vanaf waren gekomen. In het ge vecht om de verdediger, die de houder van de Europa Cup onder geen beding naar Eindhoven wilde laten vertrekken, eiste PSV in ruil daarvoor een financiële genoeg doening. Rijkaard mag blijven in De Meer, maar als Ajax hem over twee jaar verkoopt naar het buiten land gaat er anderhalf miljoen van de transfersom naar Eindhoven. Bij tussentijdse verkoop ligt dat bedrag beduidend hoger. tensporige interesse voor geld heeft Sjöberg, wiens jaarinkomen wordt geschat op een meer dan een half miljoen gulden, in staat van oorlog met de Zweedse atletiek- bond gebracht. Sjöberg strijkt na melijk het grootste deel op van de overeenkomst tussen de bond en hoofdsponsor Kodak, die hij on langs te kijk zette door een indivi duele wedstrijd in Athene te ver kiezen boven een interland. De bond en zijn sponsor wilden ver- volgens een bedrag van ongeveer trekken. Op last van Ajax is dat be- 100.000 gulden terugvorderen van drag nu ten minste verdubbeld, de tweevoudige wereldrecordhou- Ook dat was het resultaat van de der. Maar na Sjöbergs imponeren- schikking die de drie partijen Rijkaard moet eveneens 'boeten' voor d'e stommiteit die hij beging door zowel bij PSV (vorig jaar maart) als bij Ajax (februari van dit jaar) zijn handtekening te zetten onder een resp. vier- en tweejarig contract. In zijn verbintenis met Ajax had de speler een, zoals zijn zaakwaarnemer Cor Coster het vannacht noemde, leuke clausule laten opnemen dat hij over twee jaar voor 750.000 gulden kan het te na was wanneer er geen com promis zou zijn bereikt. Bedreven als hij toch is in arbi tragezaken, zag Giltay Veth een paar uur eerder door de bomen het bos niet meer. In opperste verwar ring geraakt door de 'complexe materie' liet hij in een opwelling weinig heel van de manier waarop PSV Rijkaard vorig jaar maart aan zich had gebonden. „Ik loop nu al elf jaar mee, maar ik heb nog nooit zo'n juridische troep meegemaakt als bij PSV". Die opmerking schoot de met zes juristen naar Zeist gekomen PSV-delegatie zichtbaar in het verkeerde keelgat, maar bracht vooralsnog weinig licht in de zaak. „De partijen ston den zo grimmig tegenover elkaar", tekende Giltay Veth anderhalf uur de daad van gisteravond wel eens kunnen worden ingetrok ken. oeverloze discussies en vijf schor-* singen overeenkwamen. Precies in de geest van Giltay Veth, wiens eer Porto wil Cruijff PORTO (AFP) - FC Porto is geïnteresseerd in Johan Cruijff als opvolger van de naar Ra cing Club de Paris vertrokken manager Artur Jorge. Dat meldde een bestuurslid van de winnaar van de Europese voet balbeker voor landskampioe nen gisteravond laat. Als technisch directeur staat Cruijff nog een jaar onder con tract bij Ajax, de beste van het Europese toernooi der beker- LONDEN (GPD) - Oude en nieuwe helden wisselen elkaar pijlsnel af op Wimbledon. Peter Doohan was na zijn krachttoer tegen Boris Becker nog niet afgeserveerd door Slobodan Zivojinovic, of veteraan Jimmy Connors zorgde gisteren voor een onwaarschijnlijke stunt. Volgens de Amerikaan spotten proftennissers „met de wetten der na tuur" door zonder te rusten van het ene naar het andere werelddeel te reizen. Connors zelf, die in september zijn 35ste veijaardag viert, nam prompt een loopje met de wet ten der logica. Mikael Pernfors leek de als zeven- de geplaatste straatvechter een roemloos afscheid van The Cham pionships te bezorgen door een comfortabele 6-1, 6-1 en 4-1-voor- sprong te nemen. Maar Connors weigerde zich conform zijn image gewonnen te geven. En de man, die Terwijl de Amerikaan Mark Ne- al zo vaak is afgeschreven, deed now zijn geplande aanval op het zelfs meer dan dat. Na drie uur en wereldrecord dat de Portugees drie kwartier had hij, gedreven Fernando Mamede drie jaar gele- door de moed der wanhoop, zijn den in Stockholm had gevestigd (27.13,81) in de tweede helft van de race met een flinke inzinking moest bekopen, ging Panetta bru- Pernfors kon taalweg op de solotoer. Vier kilo- lijks bevatten wat meter voor de finish lag de,24-jari- „Ik voelde me goed, was ook geen ge student uit Siderno nog twee se- moment nerveus, maar ik stond conden onder het recordschema machteloos. Hij ging steeds beter van Memede, maar uiteindelijk retourneren en bewegen", aldus de moest Panetta, die bij het ingaan met stomheid geslagen Zweed, van zijn laatste ronde Olympisch Connors, die in de beslissende set en wereldkampioen Alberto Cova behandeld moest worden wegens op een ronde zette, dertien secon- krampverschijnselen, herinnerde den toegeven op het meest recente zich niet ooit eerder zo'n achter- laatste wereldrecord dat in Stock- stand te hebben overbrugd. „Die holm is gevestigd. Maar met zijn cijfers deden natuurlijk pijn, maar winnende tijd van 27.26.95 haalde ik had geen tijd om me te gaan de voormalige Italiaanse steeple- schamen. Ik moest wat doen en kampioen bijna twintig seconden door mijn werklust is dat gelukt", bekroonde met een kwartfinale- plaats. Jimmy Connors is en blijft een merkwaardig fenomeen. Al sinds oktober 1984 zonder toernooizege ondanks negen gehaalde finales sinds die tyd, maar nog steeds de steunpilaar van het zieltogende Amerikaanse tennis. Op Roland Garros was de veteraan de enige die de eer van zijn land nog enigs zins hoog hield door in de kwartfi nales te verliezen van Boris Bec ker, op Wimbledon blijft hij nu weer als laatste overeind hoewel de afloop nauwe- Verenigde Staten met een liefst 41 sterke delegatie naar Londen afgereisd. 5 gebeurd. zijn persoonlijke record af veroverde daarmee een plaats in top van de beste tien kilometerlo- constateerde „Jimbo" tevreden. „Ik ben eigenlijk niet pers aller tijden, op welke ranglijst beter gaan spelen naarmate de par- hy voor gisteravond een 63e positie tij vorderde", voegde Connors innam. daaraan toe. „Ik vond dat ik con- Ook de werpprestatie van Mike stant goed in de wedstrijd zat, ik Hill was opmerkelijk. De Brit gooi- had nooit het gevoel dat ik een vre de de speer ruim twee meter ver- selijk pak slaag kreeg. Alleen, hij der dan de Tsjech Jan Zelezny, die maakte in het begin toevallig de onlangs met een afstand van 87 belangrijke punten". Het belang- meter 66 het wereldrecord op zijn rijkste was uiteindelijk echter voor naam bracht. Selezny kwam deze de Amerikaan, die zijn 91e Wimble- keer niet verder dan 83,08 meter en don-partij tot groot enthousiasme Hill liet een prima 85,24 noteren. het centre-courtpubliek aldus Het plezier houdt hem overeind, heeft Connors al meermalen bena drukt in Londen. „Dat is waar schijnlijk het grote verschil tussen mij en McEnroe en Borg. Tien jaar geleden sleepte ik het tennis als een last met me mee; ik at, ademde en sliep. Mede door het feit dat ik een gezin heb lijkt het nu wel alsof ik met vakantie ben, waarin ik toe vallig een paar wedstrijdjes speel". Dat Connors in de nadagen - zelf wil hij dat woord absoluut niet ho ren - van zijn rijke carrière nog van racket is veranderd, duidt er ander maal op dat zijn ambities aller minst zijn vervlogen. „Ik hoef Wimbledon niet te winnen, maar ik ga het wel flink proberen", aldus de sinds 1973 onafgebroken in de top-tien bivakkerende vedette. Het zou een ongeëvenaarde prestatie zijn, maar als iemand er toe in staat moet worden geacht is het de „Bel leville Kid", die aan zijn zeventien de Wimbledon bezig is. Jimmy Connors heeft tijdens zijn marathonpartij tegen de tien jaar jongere Zweed Mikael Pernfors extra verzorging nodig. Connors werkte een hopeloze achterstand weg en won in vijf sets: 1-6,1-6,7-5,6-4,6-2. (foto AP) WEST-BERLIJN (GPD) - Een schap tussen het Duitse en Franse hoogtepunt in de viering van het volk. Frankrijk toont hiermee zijn 750-jarig bestaan. Aldus kwalifi- betrokkenheid tot het vrije deel ceerde burgemeester Eberhard i Berlijn. De aanwezigheid 1 Diepgen de start van de Tour de premier Chirac bij de start a France in West-Berlijn. „Het is een eerste etappe voor de Brandenbur- gebeurtenis van de eerste orde. Niet alleen sportief gezien, maar ook in politiek en menselijk op zicht." Dat daar een uitgavenpost van liefst 3,3 miljoen gulden tegen over staat, mag de pret in 'Freies Berlin' niet drukken. Diepgen laat daarover geen enkel misverstand ger Tor i grote waarde". Dank zij de tv zullen tweehon derd miljoen mensen in honderd landen West-Berlijn beter leren kennen. Burgemeester Diepgen: „Niet alleen ziet men het peloton bestaan: „Dat bedrag is relatief voortijlen over onze wegen, ook WEST-BERLIJN (ANP) - De Zwit- pioen ernstige maagproblemen ser Urs Zimmermann heeft beslo- kreeg. Medische behandelingen ten toch in de Ronde van Frankrijk van de ploegarts weigerde hij hard- van start te gaan. De nummer drie nekkig. Uiteindelijk onderging van vorig jaar had een afgrijselijk Zimmermann een operatie en slecht voorseizoen. Vorige week sindsdien gaat het iets beter met besloot hij de Ronde van Zwitser- hem. In de hoop, dat zijn vorm er land op de 68e plaats met vijf kwar- plotseling zal zijn, werd hij toch tier achterstand op winnaar Andy opgesteld voor de Tour. De ver wachting is echter, dat Stephen Roche in zyn jacht op het geel niet veel aan hem zal hebben. Immers, Zimmermann laat nog altijd de biefstukken aan zich voorbij gaan. Hij kijkt een kwartiertje hoe zijn ploeggenoten eten om vervolgens naar zijn kamer te gaan, waar hij zijn eigen potje klaarmaakt. „Vorig jaar ging het geweldig", aldus Zim- i, „dit jaar weet ik niet wat :32e Etappe 2 juli 40,5km 's middags De ranke atleet van vorig zag er dit jaar als trillend vogeltje uit. Zijn collega's roddelden over het .biaffra-poppie'. In de winter werkte Urs Zimmer mann op de ouderlijke boerderij. Zijn voedsel bestond uit macrobio tische pap en een reep chocola. Het gevolg was dat de Zwitserse kam- ik waard ben. laag. De uitstraling die met Tour-start gepaard gaat, is veel meer waard dan die drie miljoen Mark". De Tour-directie hoorde de rede van Herr Diepgen glimlachend aan. Nog nooit kon de organisatie zoveel geld incasseren kan men kennismaken met de vele facetten van onze metropool. Van de Brandenburger Tor, waar de scheiding tussen Oost en West het best in beeld wordt gebracht, van onze woon- en industriegebieden, onze landelijkheid, onze bossen en gewassen. Voor het eerst zal stad. Geen wonder dat de oude men al die contrasten van West- Jacques Goddet, sinds het in onge nade vallen van zijn confrater Levi- tan weer als vanouds op de voor grond in het Tour-circus, de Berlij- ners een veer in hun achterste stak. Goddet: „De ontvangst hier in Ber lijn is een van de mooiste dingen die ik gedurende al mijn Tour-ja ren heb meegemaakt. Fantastisch. Daarom zeg ik uit de grond van mijn hart: driewerf merci". Alles wat in het westelijk deel van Berlijn groots wordt aange pakt, is overgoten met een politiek sausje. Dus ook de ouverture van de Ronde van Frankryk. Diepgen: „De start in Berlijn onderstreept het alsmaar groeiende partner- Berlijn uitgebreid via het scherm kunnen zien. Daarrom heeft Ber lijn zich verheugd op de komst van de Tour. Het zal een feest van de ontmoeting en de vriendschap zijn". Niet alle burgers op het 'eiland' van het vrye westen, konden zich in die woorden van hun eerste man vinden. Het volk maakt zich be hoorlijk druk over alle verkeerson- gemakken die het Tour-spektakel met zich meebrengt. Een groep ac tievoerders in het stadsdeel Span- dau wilde zelfs met behulp van de rechter vrye doortocht afdwingen tijdens de eerste etappe op donder dag. Na veel heen en weer gepraat ques Ruts dernacht x is daarvan afgezien. Er is een com promis bereikt, waarbij is afge sproken dat dringende zaken (zo als doortochten voor ambulances en doktoren) niet in het gedrang komen. In uiterste nood heeft de organisatie zelfs hulp van helicop ters toegezegd. Zodat men ook in Spandau rustig is gaan slapen. De buren (DDR) hebben niet zo veel op met al die Tour-drukte. Zo nu en dan liet men dat ook merken. Waar kon dat beter dan aan de grens bij Helmstadt. Sommige Tour-volgers werden uitgebreid gecontroleerd, alvorens zij hun tocht naar West-Berlijn konden vervolgen. Er was er eentje die er niet in kwam: Fons van Heel, de verzorger van de ploeg van Raas. Maar hij had dan ook zijn paspoort vergeten. Ja, en dan ben je in Helmstedt niet jarig. Ex-Tour-directeur Levitan had bij wijze van stunt de Tour-kara vaan dolgraag over de transitroute via Oostduits grondgebied naar de Bondsrepubliek willen laten rij den. De autoriteiten wilden echter niets met het van commercie over lopende circus te maken hebben. Toch ontkwam men er gisteren niet aan. Tijdens een trainingsritje kwam het Amerikaanse team van 7 Eleven in verboden grensgebied terecht. Vopo's kwamen onmiddel lijk in actie. Kopman Andy Hamp- sten: „Ze wilden onze paspoorten zien. Maar die hadden we niet by ons. Toen zijn we maar weer terug- later de sfeer tussen de drie kem phanen, „dat het onmogelijk was om meteen een voorstel tot schik king te doen. De partijen moesten eerst stoom afblazen. Pas tegen twaalven kreeg ik het gevoel dat het mogelijk was een voorstel tot schikking te doen". Wat zich in de uren daarvoor had afgespeeld, gaf exact de verhou dingen weer zoals die momenteel liggen tussen Ajax en PSV. Het be gon allemaal al met een juridisch steekspel over de mogelijkheid tot tussenkomst van Ajax in de arbi tragezaak PSV-Rijkaard en die van Rijkaard in de zaak Ajax-PSV. Dat leidde tot een onnodige vertraging van drie kwartier en had tot gevolg dat de partijen zo mogelijk nog vij andiger tegenover elkaar kwamen te staan. Het ging er in de pleidooi en ook allerminst vriendelijk aan toe, met als dieptepunt het twistge sprek tussen Ajax-voorzitter Ton Harmsen en zijn PSV-collega Jac- Ruts, die elkaar er rond mid- beschuldigden dat zij j over "en weer afspraken niet waren nagekomen. De raadsman van Rijkaard, mr. G. Mosier, liet zich al evenmin on betuigd. Hy sloeg echter de spijker op de kop met zijn overhoedse uit val naar de twee clubs, toen hij on verwacht in een lastig parket dreig de te geraken. „Ik wil er voor wa ken dat PSV en Ajax het samen eens worden over de transferprijs over het hoofd van Rijkaard. Daar acht ik beide partijen nog steeds toe in staat". Eerder op de avond schoot Mosier al eveneens midden in de roos met de door PSV als grievend ervaren insinuaties. „PSV weet dat Rijkaard niet komt en wil hem ook helemaal niet meer. PSV wil maar één ding: heel veel geld verdienen over het hoofd van Rijkaard". Dat nu was precies de intentie waarmee het mammoetgezelschap uit Eindhoven naar Zeist was afge reisd, hoewel PSV vanzelfspre kend de schyn ophield dat de club Rykaard aan de voorovereenkomst wilde houden die hij vorig jaar heeft getekend. Mr. H.L. de Haas voerde tal van argumenten aan die de rechtsgeldigheid van die over eenkomst moesten bewijzen. Van enige druk bij het tekenen van dat contract was volgens de PSV- raadsman ook geen sprake ge weest. De advocaten van Ajax (mr. H. Voetelink) en Rijkaard beweer den echter het tegendeel. Zij we zen er op dat Rijkaard „onder druk een kladje had ondertekend" ten huize van Ruts. „Er is hem toen een stereotoren in het vooruitzicht gesteld als hij nog diezelfde avond zou tekenen". Volgens Mosier ver keerde Rijkaard in financiële pro blemen „en is er misbruik gemaakt van de omstandigheden. Daarom heeft hij ook om een voorschot (van 30 mille) gevraagd op het te- kengeld. Bovendien heeft Rijkaard nooit een kopie gekregen van het contract met aanhangsel dat hij toen heeft getekend". Van enige druk was volgens de PSV-raadsman echter geen sprake, hetgeen Rijkaard in een interview in Voetbal International deze week nog eens bevestigt. „Ik ben niet on der druk gezet door PSV of zo, het is gewoon mijn eigen schuld". In een mondelinge toelichting ont krachtte Rijkaard vervolgens in zijn eerlijkheid gisteravond goed deels het pleidooi van zijn eigen raadsman. „Na acht jaar Ajax wil de ik gewoon een keer van club veranderen. Ruud Gullit, een boe zemvriend van mij, hoorde dat er interesse was, terwijl ik dat eigen lijk helemaal niet wilde. Ik wilde alleen aanhoren wat PSV mij te bieden had. Van die handtekening heb ik altijd spijt gehad, tot op de dag van vandaag". VANDAAG 15.00-18.50 Did 2 Tennis: Wim bledon. 15.02-20.55 BBC 2 Tennis: Wim bledon. 17.40-18.15 Ned 1 De heilige koe. Auto- en motorsportmaga- 21.45-22.30 Ned 2 Studio Sport. 22.10-22.40 Did 2 Tennis: Wim bledon. 22.15-23.20 SKY International Motor Sports. 22.30-23.35 SCH Hurling. 23.10-00.10 BBC 1 Tennis: Wim bledon. 23.35-00.05 Ned 1 NHL Ice Hoc key: Edmonton Oilers-Phila delphia Flyers (finale Stanley Cup). MORGEN 09.30-12.00 Did 1 Wielrennen: Tour de France. 11.00-17.55 BRT 1 Wielrennen: Tour de France. 11.00-18.15 Ned 2 Studio Sport: wielrennen (Tour de France) en tennis (Wimbledon). 11.50-13 55 BBC 1 Cricket: En- geland-Pakistan. 14.35-15.00 BBC 2 Cricket: En- geland-Pakistan.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1987 | | pagina 13