'Ut Sloepie' dreigt te zinken Leiderdorpse triathlon weer in de startblokken x Een op de vijf werklozen naar 'De Werkwijzer' Politie druk doende met onderzoek naar rellen Hagenaar (23) hoort hogere straf eisen voor inrijden op politieman Overlevingsplan laatste kans voor Warmondse jongerensociëteit DONDERDAG 18 JUNI 1987 liHH'mi'H;: Zaterdag inschrijving voor 200 man LEIDERDORP - Tweehonderd gewend bent", zegt Van Houdt, die niet één meer, kunnen zichzelf wat dat betreft niet hoeft te twee bewijzen: als mede-organisator heeft hij die 5e september echt geen tijd om mee te doen. De organisatie van zo'n triathlon is geen sinecure, benadrukt de Lei derdorper. Weliswaar is het draai- vorig jaar nog heel goed aar voordat er twee- aan de start kan ver- cchijnen is er heel wat papierwerk verricht. Er dienen vergunningen gevraagd en de me- diverse instanties zich komende zaterdag uur laten inschrijven als deelne mer van de Leiderdorpse triathlon. Zaterdag 5 september wordt er ge zwommen (1000 meter), gefietst (45 kilometer) en gelopen (10 kilome ter) om de Burgemeester Brugge- boek man-trofee. Voor de derde maal in bruikbaar, successie organiseren de Leider- honderd ri dorpse sportschool Van Houdt zwembad 'De Does' het eve: ment, dat steevast mag rekenen op te worden overweldigende belangstel- dewerking ling. Het wordt dus dringen ko- als EHBO. politie, gemeentewer- mende zaterdag bij de sportschool ken en sponsor Nutricia moet wor- de Luykendreef, begrijpt ook den verkregen. Op de dag zelf mede-organisator T. Houdt, vergt de tijdwaarneming vergt de "Maar we moeten stoppen bij die nodige precisie. Voordeel bij de organisatie is dat men gebruik kan maken van de routes van vorig jaar. "Die bevielen prima. Er zitten geen moeilijke ver keerssituaties in, en dat is voor de deelnemers het prettigst", ver klaart Van Houdt, die het evene- 200 omwille van een goede organi satie. Vorig jaar hadden we 250 deelnemers en dat was wat ons be treft net teveel". Of de winnaars van vorig jaar, John van Wieringen (2.0025) en An- nemiek Slingeland (2.2917) weer van de partij zullen zijn, Van ment drie jaar geleden Houdt weet het nog niet. Vorig jaar gelde in Leiderdorp omdat het fe- kregen de oud-deelnemers voor rang bij de inschrijving, maar daar is geen beginnen meer aan. Wie het de mini-triathlon. Zo ook in Lei- eerst komt, het eerst maalt dus. derdorp. Waarbij Van Houdt er van uit R gaat dat iedereen die zaterdag -Delg komt, daadwerkelijk in staat is de Overigens worden er ook weer triathlon te 'nemen'. Geen hond zal deelnemers 'van buiten' verwacht, het in zijn hoofd halen om onge- De Leiderdorpse triathlon trekt traind aan de start te weet de sportschoolhouder, zo'n triathlon betekent echt een be hoorlijke aanslag op je conditie. hartelijk verwelkomen als de één. Want: "Iedere presta tie is gerelateerd aan leeftijd en conditie. Voor alle deelnemers is de triathlon een persoonlijke pres tatie. Dat maakt dit evenement zo leuk dat ik er graag zoveel tijd aan besteed". Overigens worden noch de sport school, noch het zwembad er fi nancieel wijzer van. De deelne- mersgelden (25 gulden per per soon) gaan naar een goed doel. Het eerste jaar was dat het Leiderdorp se verpleegtehuis Leythenrode. Vorig jaar kregen de deelnemers zelf een extraatje en dit jaar moet het doel nog worden vastgesteld. Informatie over de Leiderdorpse triathlon is verkrijgbaar by sport school Van Houdt (telefoon 071- 891487) of bij de heer Rippe (071- 890746). Organisator Van Houdt: 'Voor al- DEN HAAG/WASSENAAR - De procureur-generaal, mr H.K. Mey- ring, bij het gerechtshof in Den Haag heeft in de zaak tegen een 23- jarige Hagenaar een aanzienlijk ho gere straf geëist dan de verdachte in eerste instantie van de recht bank heeft gekregen. De verdachte zou op 11 december 1985 in Wasse naar in zijn BMW met drank op, op de agent zijn ingereden. Die daad wenste de procureur bestraft te zien met zes maanden gevangenis straf. De rechtbank veroordeelde de inwoner van Den Haag tot drie maanden celstraf en legde hem daarnaast drie maanden voorwaar delijk op. Tegen dat vonnis teken de de verdachte beroep aan omdat hij de feiten, zoals die ten laste wa ren gelegd, niet zou hebben ge pleegd. Zo zou hij hebben afgeremd bij het zien van de agent, deze vervol gens met langzame snelheid zijn genaderd en tijdig voor hem zijn uitgeweken. „Het is nooit mijn be- U deelnemers is' de triathlon een 2™Ünfi/^®8.ï,le.„agent te persoonlijke prestatie' ken", aldus verdachte. De procureur-generaal achtte toch poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel bewezen. Hij hechtte meer waarde aan de ge tuigenverklaring van de hoofd agent dan aan het verhaal van de verdachte. De hoofdagent hield bij het hof vol dat de auto hem met behoorlij ke snelheid was genaderd, dat het toerental aanvankelijk was ver minderd, maar dat dit nadien weer was opgevoerd. "Op ongeveer vijf meter voordat de auto mij zou heb ben geraakt, ben ik weggespron gen", aldus de hermandad. Door de sprong zou hij nu nog in staat zijn de affaire na te vertellen. Eerder veroordeeld De verdachte is in het verleden eerder veroordeeld omdat hij op twee marechaussees was ingere den. Ook stond hij eerder terecht wegens rijden onder invloed en rij den tijdens een ontzegging van de rijbevoegdheid. Na de gebeurtenis in Wassenaar is de Hagenaar nog eenmaal met drank op achter het stuur aangetroffen. Dat gaf procureur-generaal Mey- ring weinig hoop voor de toe komst. Hij geloofde dat alcohol een negatieve invloed heeft op het ge drag van verdachte. „We moeten j- de politie bescherming bieden te gen agressie door alochol", aldus de procureur-generaal. Over twee weken zal het hof ar rest wyzen. Garagekrakers OEGSTGEEST - Door de garage Kamsteeg aan de Oegstgeester Ge versstraat is gisterochtend aangifte gedaan van een inbraak die de nacht ervoor moet zijn gepleegd. Daarbij is voor een kleine tiendui zend gulden aan autoradio's en -cassetterecorders, alsmede een printer, terminal en een toetsen- bord meegenomen. De inbrekers hoefden overigens niet veel moeite te doen om binnen te komen. Bij Kamsteeg is men net bezig met een verbouwing en wa ren in de bewuste nacht nog niet alle sponningen van ruiten voor zien. Als je beseft dat er tijde drie uur worden gemaakt, dan weet je dat er echt behoorlijk ge traind moet zijn. Kijk, de combina tie zwemmen en fietsen is nog re delijk, maar die van fietsen Belg aan de start. Van Houdt vindt het allemaal prima. Zegt dat twee, de enige voorwaarde die aan deel- wordt gesteld de leeftijd van zestien jaar is. Beseft ook dat het meedoen aan de triath lon voor iedereen een prestatie is en zal op die 5e september dus ook pen is afschuwelijk als je het niet de allerlaatste binnenkomer nog WARMOND - De Warmondse jongerensociëteit Ut Sloe pie dreigt, twee jaar voordat het 20-jarig bestaan zou kun nen worden gevierd, op de fles te gaan. Alle hoop van voor zitter Maijolijn van Bennekom en medewerkers-coördina tor Han van Beek is gericht op "het overlevingsplan", dat binnenkort aan burgemeester Hendrickx-Vlaar (welzijn) zal worden aangeboden en waaraan een half jaar is ge werkt. Dat plan is opgesteld in samenwerking met de Jeugdraad en - in eerste instantie - met een Rotterdams servicebureau voor jongereninstellingen. In het plan wor den ook enkele financiële verlangens geuit. Gaan die niet in vervulling, dan zinkt Ut Sloepie als een baksteen. Eigenlijk, zo oordeelt Van Ben nekom, gaat het al slecht met de in een stichting ondergebrachte jon- gerensoos, sinds de verhuizing van het voormalige verenigingenge bouw De Burcht naar 't Meerpunt, zo'n zes jaar geleden. Qua vloerop pervlakte ging Ut Sloepie er op door Wim Koevoet LEIDERDORP - Een op de vijf snel Leiderdorpse werklozen weet de jaar kon stichting 'De Werkwijzer' nu te vin den. Telt Leiderdorp zo'n 500 men- i zonder werk, bij de stichting baan komen. Vorig beperkt aantal jonge- het meest weg heeft achteruit. Maar ook de ambiance werd er niet beter op in het inder- w daad nogal tuttige zaaltje dat nog ste' betreuren" worden geplaatst tijk-ervaringsplaats. Na wat moeilijkheden op dat ge staan er 100 ingeschreven. Aldus bied kreeg de stichting in 1986 de meldt de stichting in het onlan verschenen jaarverslag over 198( Doel van 'De Werkwijzer' is ene zijds het begeleiden van startende school, ondernemers, anderzyds wil de spreekuur stichting werklozen met raad en daad terzijde staan. Voor dat doel worden onder meer cursussen georganiseerd en heeft 'De Werk wijzer', die vorig jaar verhuisde naar de voormalige Marijkeschool aan de Bernhardstraat, een vrijwil- ligers-vacaturemap liggen. beschikking over een coördinator, A. Dunnewind. Hij zetelt op werk dagen in de voormalige Marijke- eens in de maand ook )or startende onderne- wordt gehouden. Verdere plannen 1 zoals aangekondigd i slag: het opzetten Dor dit jaar, het jaarver- i diverse cur- een klaslo kaal dat net is versierd voor de klasse-avond. Het nieuwe onder komen trok dan ook minder bezoe kers. Dat ging weer ten koste van de kas, dat weer van de program mering en zo is het vicieuze cirkel tje rond. De doodsteek leek vorig jaar de affaire rond 't Trefpunt - een ander en. groter verenigingengebouw - te worden. Ut Sloepie kon-daar zijn traditionele Kaagweek-program- ma niet afdraaien omdat Trefpunt- beheerder Oudshoorn er met werklozen, contactbij- eigen programma aan de haal ging. Belangstelling voor die map is er wel degelijk, meldt het jaarverslag. Met de regelmaat van de klok blij ven de vrijwilligers komen. Minder belangstelling eenkomsten en van een Jeugd Werk Garantieplan. Ook mensen die graag met een computer willen werken, daarvoor al een opleiding achter de rug heb ben maar geen gelegenheid heb ben om voldoende ervaring op te doen kunnen bij 'De Werkwijzer' de zogeheten praktijk-ervarings- terecht. Op de Bernhardstraat staat plaatsen. Dat zyn (tijdelijke) banen een Genesis The Rival, waarop kan die speciaal voor jongere werklo- worden geoefend. Deze mogehjk- zen worden opengesteld opdat zij heid is bestemd voor mensen zon- werkervaring kunnen opdoen. 'De der betaald werk. Men kan elke Werkwijzer' moest constateren dat werkdag tussen tien en twaalf i jonge werklozen in het algemeen langskomen. De beheerder contracteerde het Warmond razendpopulaire Jen Rog. Die Warmondse bekendheid van Jen Rog is te danken aan vori ge optredens die waren georgani seerd door Ut Sloepie. Jen Rog maakte dus voor Oudshoorn een debuut maar de beheerder had het in zijn aankondigende affiches toch over een jubileum-optreden. Teren op andermans roem, noemt men dat by Ut Sloepie. Bij Bennekom en co sloegen echt de stoppen door toen duide lijk werd dat Oudshoorn de jonge rensociëteit ook dit jaar tijdens de Kaagweek weer buiten de Tref puntdeuren houdt. Zo moet Ut Sloepie, een pure vrijwilligersorga nisatie, voor het tweede achtereen volgende jaar een belangrijke bron van inkomsten missen. Volgens Van Bennekom wordt er in een drukke Kaagweek in 't Trefpunt een omzet van 7.000 gulden ge draaid. Geld dat Ut Sloepie hard nodig heeft om de rest van het sei zoen drijvende te blijven. Toch heeft Ut Sloepie verder geen poot om op te staan in deze zaak. De ge meente zegt het allemaal ten zeer- staat ook machteloos. Van Bennekom wijl alle ellende aan "communicaties toornissen". Ze geeft toe dat com municatiestoorriissen in een dorf dat net aan 5.000 zielen telt eer "heel groot woord" is. Van Bennekom geeft een beelc van de huidige toestand in de club kas: "Vroeger ging met men de me dewerkers op vakantie, daar wa geld voor. Nu moeten we alles zei betalen, ook het kopje koffie voo de bestuursvergaderingen". Gloriejaren De gloriejaren van Ut Sloepie da teren uit de Burchtperiode; de ja ren zeventig. Albums met foto's uit die tijd vormen het bewijsmate riaal. Bands van naam concerteer den met genoegen in Warmond: Bots, Livin Blues, Dizzy Men's Band, Klein Orkest, Long Tall Er nie and the Shakers. "Elk weekein de zat het vol. Als jy komende za terdag zou komen, loop je kans de enige te zijn". Warmondse jongeren hebben an no 1987 "een omgekeerde trek in gezet". Kwamen ze vroeger van Coördinator Hanvan Beek en voorzitter Marjolijn t de bestuursvergaderingen zelf betalen...'. heinde en verre uit de Bollenstreek naar het markante gebouw aan de Warmondse Herenweg, tegen woordig weten ze veel beter de weg naar de disco's in Noord wijk of zoeken ze hun heil in Leiden. Ut Sloepie voelt zich onder de huidige omstandigheden geens zins thuis in 't Meerpunt. Volgens Bennekom dreigen wel meer in stellingen die van 't Meerpunt ge bruik maken, het loodje te leggen. "Kommunikatie Warmond, hierbo ven, is op sterven na dood. Er wordt alleen nog maar gebingo- ed". Vorig jaar al, na de eerste Tref punt-affaire, trok Van Bennekom al aan de bel. Ze vroeg om subsidie voor nieuwe stoeltjes en tafels als mede voor enkele aanpassingen van "de achterhaalde ruimte". Ge- Kraakpand Hoogvliet langzaam maar zeker in vesting veranderd VOORSCHOTEN - Het onderzoek naar de rellen rond het Voorschotense kraakpand van Hoogvliet vordert gestaag. Na ruim twee weken hebben agenten zeven van de tien zogeheten kopstukken gehoord en ho pen ze de overige drie binnenkort aan de tand te kunnen voelen. De gehoorde personen hebben allemaal toegegeven op vrijdagavond 29 mei met ste nen en flessen ruiten te hebben ingegooid en met stukken hout te hebben geslagen en geramd. Enige aanvallers zijn zelfs even in de praktijkruimte van de dokterswoning geweest, maar stuitten op een geblokkeer de tussendeur. Het was duidelijk hun be doeling de krakers uit de dokterswoning te zetten, die donderdag 22 mei in alle stilte was gekraakt na een lange periode van leeg stand. Vijf van de zeven geïnterviewde mensen voerden aan dat ze gewoon "een beetje wil den rotzooien". Zij verveelden zich stier lijk. Twee anderen lieten weten het niet te pikken dat plaatsgenoten die minder lang staan ingeschreven als woningzoekende sneller een woning hebben. Van een per soonlijke rancune tegen de krakers, die men veelal uit het plaatselijk jongerencen trum kende, is de twee agenten van het on derzoeksteam niets gebleken. Duidelijk is inmiddels dat de plannen een week van tevoren zijn beraamd door twee bekenden van de politie. Zij lichtten eigen handig vier tot vijf medestanders in, maar onthielden zich van gedetailleerde voorbe reidingen. Er werd niet méér afgesproken dan dat de krakers vrijdagavond een be zoekje zouden krijgen. De branie-aanpak dus. Excessen Hoe groot de groep aanvallers zou wor den, was tot het moment van de eerste on lusten - rond half elf 's avonds - onzeker. Volgens schattingen van politie, omwonen den en belaagden waren het er zeker 30. Naast de tien 'kopstukken', in leeftijd varië rend van 17 tot 23 jaar, waren er ook twintig 'meelopers'. Zij waren onbekenden voor agenten en actievoerders en leken in som mige gevallen niet ouder dan 13. Deze per sonen hadden wat opgevangen en schaar den zich in grote lijnen achter de actie. Voor hard geweld deinsden zij echter terug, zo lieten zy de politie tijdens de aanhouden de rellen meermalen weten. Volgens het onderzoeksteam hadden de belagers niet bovenmatig veel gedronken en waren zij zich goed bewust van hun ge dragingen. Of zij de (mogelijke) consequen ties van hun daden even goed overzagen, betwijfelt de politie. De onderzoekers heb ben dan ook gepeperde zedepreken afge stoken en duidelijk gemaakt dat dergelijke excessen niet meer mogen voorkomen. Ook de snelle start van het onderzoek wijst erop dat het korps een herhaling koste wat het kost wilde vermijden. De voortgang van de verhoren ging minder voorspoedig omdat niet alle verdachten makkelijk kon den worden opgespoord. Zij staan welis waar allemaal in Voorschoten ingeschre ven, maar een deel woonde allang niet meer op het opgegeven adres. Enigen daarvan konden op hun werk worden opgevangen, anderen hoopt dë politie-binnenkort in de kraag te kunnen vatten. Het plaatselijke politiekorps wil dat het Openbaar Ministerie aan de slag gaat zodra het interne onderzoek is afgerond, maar heeft nog geen verzoek in die richting ge daan. Vooraf verwacht een politie-woord- voerder dat de officier van justitie flink zal optreden tegen de openbare geweldple ging. Stil Overigens is het de laatste weken stil ge bleven rond het pand, dat na de rellen extra in de gaten werd gehouden door de politie en langzaam maar zeker in een vesting ver anderde. Hadden de krakers na de eerste onlusten grote bezwaren tegen het dicht timmeren van de vele ruiten, nu bepalen bedspiralen en grote stukken hout het beeld van het gemeentelijke monument op de hoek Veurseweg/Papelaan. "Het aanzicht is wat minder geworden, maar ik kan het wel begrijpen", zegt een woordvoerder van de politie. Het vochtige huis was na de schermutselingen ook zeer tochtig geworden. Bovendien ontbrak elk gevoel van veiligheid in het pand, dat de krakers wilden opknappen c gezellige leefruimtes. vraagd werd concreet om 3.000 gul den. "Eenmalig. Dat was voor het eerst dat we om geld vroegen. Want behoudens de indirecte sub sidie waardoor we minder huur hoeven te betalen, krijgt Ut Sloe pie niets". De burgemeester wilde echter niet zo maar de beurs open trekken. "Maak eerst maar eens een plan watje nu verder wilt gaan doen", zou ze hebben gereageerd. Dat plan is dus een overlevings plan geworden. "Het klinkt heel vervelend alle maal", zegt coördinator Han van Beek, "maar alles draait om geld". Zo ook de groeiende onvrede on der de vrijwilligers-medewerkers. Elk voorstel' dat zij lanceerden moest worden weggewuifd. Er was geen geld voor. "Op een gegeven moment waren ze - heel begrijpe lijk - niet meer vooruit te branden". Inmiddels is helft van het mede werkersbestand vernieuwd. Goochelen Al is de nood hoog, de koppies hangen nog niet naar beneden bij Ut Sloepie. Zo zijn met veel passen en meten "en dank zy een gooche lende penningmeester" nu dan toch aÜe (drank)rekeningen be taald. Van Beek en Van Bennekom zijn ervan overtuigd dat het jongeren werk in Warmond toekomst heeft. "Maar dan moeten wij wel in de ge legenheid worden gesteld om ons jongerencentrum met de tijd mee te laten veranderen". Van Beek heeft becijferd dat in Warmond er 620 jongeren van 16 tot 28 jaar rondlopen en nog eens 300 van 12 tot 16. Momenteel kan Ut Sloepie zijn doelgroep niet meer bieden dan soos op vrijdag en zaterdag-avond rfiet - af en toe - een goedkope band. "Maar voor 300 gulden heb je natuurlijk lang geen trekker". Ut Sloepie moet dan ook vaker open, vindt Van Bennekom. Ook moet er een meis- jesgroep komen. De weinige be zoekers die Ut Sloepie nog visite ren zyn van het mannelijk ge slacht. Aan het zaaltje zeifis al het nodi ge gedaan. Zo kan men nu weer van buiten naar binnen kijken en vice versa. "Dan zien de mensen dat er hiér wat aan de hand is". Bo vendien kan door openheid van za ken te geven misschien eindelijk eens worden afgerekend met het negatieve imago van Ut Sloepie, dat nog altijd bekend zou staan als "shit-tent". Ook Wil Ut Sloepie een eigen in gang. Er is nu maar één deur die toegang geeft tot het hele gebouw. Waardoor bibliotheekgangers en de gasten van Ut Sloepie elkaar in de weg lopen. Het liefst zou Van Bennekom de zaal "leeghalen" en "opnieuw be ginnen". Ook moet de geluidsin stallatie hoognodig vernieuwd. En de schakers van Ut Sloepie hebben recht op veilige stoelen. "Alles is hier nu tweedehands". Op gemeen tepolitiek niveau, is men volgens de voorzitter van Ut Sloepie, niet goed doordrongen van de proble matiek van Ut Sloepie. "Ik heb burgemeester Hendrickx hier ten minste nog nooit gezien, het CDA en de WD evenmin. Progressief Warmond wel. Die vergadert hier altijd. Laatst ging Gerard Slinger land door zijn stoel heen. Ik dacht nog: misschien hebben ze het nu door". "Als we willen, kunnen we zo nog wel een paar jaar doorsudde ren. Maar zelf heb ik daar geen zin meer in", zegt Van Bennekom die vorig jaar nog met de gedachte speelde het bijtje erbij neer te leg gen. "Het wemelde van de schuld eisers en we hadden een achterstal lige huurschuld". Die problemen zijn goeddeels opgelost. "Maar we hebben totaal geen reserves. Eén tegenvaller, bij voorbeeld als de in stallatie het begeeft, en we kunnen de tent sluiten"- 1 Sleuteltjes voor d vakjes n BETALINGSWIJZE Ik betaal kontant ik stuur u een giro-, bank- o( Eurocheque, samen met de tekst voor mijn advedentn U stuurt mij per accept-girokaart een rekening Ik Wil deze advertentie onder nummer plaatsen Om dit door u aan te laten geven m de tekst en voor het opsturen van de reacties betaal ik 6,40 extra per plaatsing. NAAM ADRES WNPL POSTC HANDTEKENING Per post? Dan deze bon in een enveloppe zónder postzegel opsturen naar: Leldsch/Alphens Dagblad-afdeling Sleuteltjes Antwoordnummer t0050 2300 VB Lelden PLAATSINGSDATUM: breedte Q 1 kolom 4cm) [j 2 kolom ecm) h JII1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1987 | | pagina 14