TAD LEIDEN Nieuwe afdeling Leidse meao wellicht in andere gemeente Begrip voor eisen personeel EBR Nieuwe buslijn Leiden-Woerden 'Huurders meebetalen aan hogere belasting' s LEIDSCH DAGBLAD DINSDAG 2 JUNI 1987 Als B en W voet bij stuk houden LEIDEN - De Leidse School voor Meao over weegt de toeristische afde ling van deze school in een andere gemeente onder te brengen wanneer de huur van een kantoorpand in de Merenwijk niet doorgaat. Het college van burgemees ter en wethouders houdt die plannen tegen omdat het bestemmingsplan niet toe staat dat dit gebouw - het voormalige gordijnatelier De Lelie - als school wordt gebruikt. Het college wil wel meewerken aan de bouw van een nieuw pand in de buurt van het huidige gebouw aan het Lammenschanspark. Voor de meao is dat echter geen afdoende oplossing omdat die uitbreiding te laat klaar is. "We hebben, onder meer omdat we in augustus beginnen met een nieuwe afdeling toerisme, 22 loka len nodig voor in totaal 450 leerlin gen. Die leerlingen kunnen we in het gebouw aan het Lammen schanspark en in de dependance aan de Sumatrastraat niet kwijt. Dat is absoluut onmogelijk", zegt directeur C.E. van Oort van de Zes mille gestolen uit bedrijf LEIDEN - Uit de kassa van een be drijf aan de Langebrug is de afgelo pen dagen een bedrag van 6000 gulden gestolen. Het vermoeden bestaat dat de dief zich heeft laten insluiten. Toen de diefstal werd ontdekt, bleek een van de toe gangsdeuren tot het gebouw van binnen uit geopend. "Vandaar dat we, als de gemeen te niet meewerkt dat wij het pand De Lelie kunnen huren, gedwon gen zijn naar een gebouw uit te kij ken in een andere plaats. Ik denk dat ze ons bijvoorbeeld in Alphen aan den Rijn met open armen zul len ontvangen. Daar is weliswaar een eerder initiatief van ons om in die plaats een meao te vestigen door de staatssecretaris afgewezen. Maar als we duidelijk maken dat we in grote problemen zitten, zou de staatssecretaris misschien als nog een andere beslissing kunnen "En lukt ook dat niet, dan kijken we in omliggende gemeenten, Voorschoten, Wassenaar of Zoeter- meer bijvoorbeeld. We staan niet te trappelen om uit Leiden weg te gaan, begrijp me goed. En ik zeg dit alles ook niet om de gemeente Leiden te bedreigen. Maar we zit ten in nood en een kat in nood maakt rare sprongen. Ik kan de leerlingen van de toeristische afde ling in augustus toch moeilijk weer naar huis sturen?" aldus Van Oort. Aramco Het ironische is dat de suggestie van de gemeente Leiden, om maar een nieuw gebouw neer te zetten bij de huidige school, van de meao zelf afkomstig is. "Dat voorstel hebben we begin dit jaar gedaan, toen er nog voldoende tijd was om een nieuw pand te bouwen", zegt Van Oort. De gemeente zag de sug gestie op dat moment niet zitten. Vandaar dat we op zoek gingen naar een bestaand pand". "Van Oort kwam onder meer te recht bij het bijna lege kantoor pand van de oliemaatschappij Aramco. "Een prachtig gebouw. We waren er helemaal weg van, de inspectrice trouwens ook". Tot een huurovereenkomst kwam het ech ter niet omdat de eigenaar van het gebouw, de Arabische moeder maatschappij van Aramco, niet wilde meewerken. Ook is Van Oort nog een kijkje gaan nemen in de kantoorruimte bij de Sanders-parkeergarage. Die plek wees de school weer af omdat de beschikbare ruimte, ruim 1000 vierkante meter, te weinig was. "We hebben ongeveer 1800 vier kante meter nodig", stelt Van Oort. Autospuiterij Uiteindelijk kwam de school dus terecht bij het voormalige gordij natelier De Lelie. Vier weken gele den werd een voorlopige huurover eenkomst gesloten voor vijf jaar en twee weken geleden gaf het minis terie van onderwijs zijn goedkeu ring aan de verbouwing en de inge bruikname van de school. Alleen de gemeente moest nog zijn goed keuring geven. Daar ging het voor de school dus mis. Van Oort: "Wethouder Van Don gen van onderwijs treft geen blaam. Zij beloofde onze zaak in het college te verdedigen en dat heeft ze ook gedaan. De wethou ders Peters en Tesselaar maakten echter bezwaar omdat het gebied waar het voormalige atelier staat is bestemd voor industrie. Het ging hen daarbij niet eens zozeer om De Lelie zelf, maar meer om het braak liggend terrein ernaast. Ze zijn bang dat overlast zou ontstaan voor de school wanneer daar bij voorbeeld een autospuiterij zou komen te staan. Of omdat bedrij ven zich er juist niet zouden willen vestigen omdat er een school staat". Volgens mij valt dat allemaal wel mee. Het terrein ligt al geruime tijd braak. En ik kan me niet voorstel len dat de gemeente er een autos puiterij vestigt. Die veroorzaakt toch ook overlast voor de wonin gen die er in de buurt staan". Gedogen De school heeft nog de mogelijk heid om, ondanks de formele afwij zing van het college, de school te betrekken waarbij de gemeente haar aanwezigheid gedoogt. "Het RIO in Leiderdorp heeft eens voor zo'n constructie gekozen. Maar daaraan willen wij niet beginnen. We willen goedkeuring hebben van de gemeente". Nu het college 'nee' heeft gezegd, heeft de school haar hoop geves tigd op de gemeenteraad. Van Oort heeft de drie grootste fracties in de raad benaderd. "Walenkamp en Van der Molen (fractievoorzitter van respektievelijk CDA en PvdA, red) hebben beloofd het in hun fractie aan de orde te stellen". Van Oort hoopt wel dat de zaak spoedig in de raad wordt behan deld. "Eigenlijk hadden we op 1 ju ni een beslissing moeten nemen. Goed, dat is nu te laat. Maar we ho pen toch op korte termijn duide lijkheid te hebben. Anders lukt het niet meer om de verbouwing en bijvoorbeeld het bestellen van de inventaris op tijd te kunnen rege len". Wethouder Van Dongen was vanmorgen niet bereikbaar voor commentaar. Directeur Van Oort overweegt s s de uitbreiding van zijn school i Ministerie doet nog geen toezeggingen DEN HAAG/LEIDEN - Het minis terie van binnenlandse zaken heeft nog geen toezeggingen willen doen om de salarissen van de werkne mers bij het Energiebedrijf Rijn land te verbeteren. Tijdens een ge sprek dat het college van beheer gisteren heeft gehad met ambtena ren van het ministerie werd in elk geval wel duidelijk gemaakt dat de EBR-werknemers er niet op hoe ven te rekenen dat hun salarissen volledig worden opgetrokken naar het niveau van de lonen van werk nemers bij zogenoemde naamloze vennootschappen. De EBR-werknemers voerden dit voorjaar acties om hun arbeids voorwaarden te verbeteren. Het zit hen dwars dat zij minder verdie nen dan collega's bij vergelijkbare bedrijven. Het probleem is dat de EBR-werknemers een ambtena- renstatus hebben omdat het ener giebedrijf een zogeheten gemeen schappelijke regeling is. De salaris sen en andere arbeidsvoorwaarden van het personeel zijn daardoor ge koppeld aan die van de ambtena ren van de gemeente Leiden. Het LEIDEN - Deze week is de i busverbinding Leiden-Woerden van start gegaan. Deze lijn 101 rijdt via Woubrugge, Ter Aar, Aarlan- derveen, Zuideinde, Nieuwkoop, Noorden, Slikkendam en Zegveld/ Kamerik naar Woerden. Tussen Ter Aar en Leiden rijdt deze bus een keer per uur. Tussen Ter Aar en Woerden rijdt de bus overdag een keer per uur en 's avonds een keer per twee uur. Ook lijn 104 is nieuw. Die voert vanuit Alphen via Ter Aar, Lange- raar, raterveer en Nieuwveen te rug naar Alphen. Vanuit Nieuw- veen, Langeraar en Papenveer is Leiden goed bereikbaar via Ter Aar. Daar sluit lijn 104 aan op lijn 101. Vanuit Nieuwkoop rijdt de nieu we lijn 147. Deze bus rijdt overdag elk half uur naar Alphen aan den Rijn en Amsterdam. De oude lij nen 102 (Woerden-Alphen) en 103 (van Ter Aar naar Nieuwkoop) zijn opgenomen in de nieuwe dienstre geling van de lijnen 101,104 en 147. In Alphen is de route van lijn 144 gewijzigd. Deze bus rijdt nu langs het nieuwe winkelcentrum Heren- hof. De route loopt nu via de Eisen- howerlaan, Concertweg, Oude He renweg, Horstenweg en Eisenho- werlaan. De lijnen 111 en 112 krijgen in Leiden een andere route. De nieu we route loopt via de Kooilaan, He rensingel, Oude Herengracht en Langegracht. In Oude Wetering rij den de bussen via de Van Alkema- delaan. bestuur heeft weinig mogelijkhe den om de werknemers extraatjes te geven. Het bestuur is wat dit be treft een aantal keren teruggeflo ten door de minister van binnen landse zaken. Omdat het gevaar bestaat dat steeds meer EBR-werknemers naar elders vertrekken, wilde het bestuur toch proberen de salaris sen van het personeel op te trek ken. De ambtenaren van het minis terie toonden gisteren begrip voor het standpunt van het EBR, zo liet de Leidse wethouder Fase, voorzit ter van het college van beheer van het energiebedrijf, vanmorgen we ten. "De overheid kampt met pre cies hetzelfde probleem. Ook het rijk probeert daarin een uitweg te vinden. Concrete toezeggingen kon het ministerie echter niet doen". Mevrouw Fase wilde vanmorgen nog niet al te veel over het gesprek met de ambtenaren van binnen landse zaken vertellen. Ze wil de zaak eerst aan de orde stellen in het college van beheer, dat waarschijn lijk volgende week bijeen komt. Kijkspleet Het heeft er nog even om gehan gen, maar uiteindelijk is toch be sloten om het beeld van kunste naar Heppe de Moor te onthul len. Het kunstwerk dat al een tijdje op de huidige plaats in de Merenwijk aan het Zonlichtpad staat, was namelijk door de jeugd met verf beklad. Vorige week vrijdag heeft wethouder Kuijers van cultuur zich van de ze onthullingstaak gekweten. Het abstracte kunstwerk was beschadigd, zo moet je dat dan zeggen, door vandalen die ken nelijk niet de schoonheid van het kunstwerk op waarde konden schatten. Volgens waarnemend hoofd A.F. van der Ree van de gemeentelijke directie culturele zaken moeten de zogenaamde non-figuratieve beelden het vaak ontgelden. "Het vormt voor de gemeente een verschrikkelijke zorg. We worden er soms moede loos van om elke keer weer de beelden te moeten schoonma ken. Met het schoonmaken treedt slijtage op, waardoor het kunstwerk min of meer wordt beschadigd. We hebben een be scheiden budget van 20.000 gul den en kunnen dus onmogelijk alle kunstwerken van grafitti ontdoen". De beelden die iets duidelijks voorstellen worden meestal ongemoeid gelaten. Zijn Leidenaren dan zulke cultuur barbaren? Het beeld heeft nog geen naam. Van der Ree: "Het kostte aanvankelijk moeite om het beeld van de kunstenaar te krij gen. Plotseling kregen we een te lefoontje dat het beeld binnen enkele dagen zou worden ge plaatst. Als de weerlicht moesten we alles in verband met de ont hulling regelen. Tijd om een mooie naam in overleg met de kunstenaar te verzinnen hebben we dus nog niet gehad". Het beeld is overigens wel voor de plaats aan het water gemaakt. In een brief aan de bewoners van het Zonlichtpad staat: "Zowel de toegepaste materialen, hout en terazzo, als de gespannen vorm, roepen associaties op met de zeil vaart. De ontstane kijkspleet on der de beschuttende vleugel dwingt de toeschouwer het aan de overzijde gelegen polderland schap te ervaren, waarbij gestil- leerde oriënteringspunten op het kunstwerk verwijzen naar boom groepen, daken, een toren en een hooiberg". Is dat niet prachtig gezegd? Het kunstwerk kostte 80.000 gulden en werd betaald uit het geld dat de verkoop van de grond in de Merenwijk heeft op gebracht. Naast De Boog die bij buurthuis Op Eigen Wieken staat en de Steen met Wig, die achter de Kopermolen staat, is het beeld zonder naam het derde kunstwerk in de Merenwijk. Mensenpoep (4) Sprankjes hoop zijn er voor de bewoners en bedrijven van de Lange en de Stille Mare die, zij het wat laat, het offensief hebben ingezet tegen de dreigende komst van een openbaar toilet aan de Lange Mare. Wat gemeen telijk urinoir-kenner ambtenaar R.D.M.B. Verplancke vorige week mondeling al een beetje liet doorschemeren, wordt in een brief van het college van B en W aan de bezwaarmakers beves tigd: als ze in de directe omge ving van de Lange Mare een be tere plek voor het openbaar toilet weten, zal die suggestie in gun stige overweging worden geno- Nu moet die brief alvorens die de deur uit kan nog wel aan de orde komen in de raadscommis sie voor ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing. Maar ook als de raadsleden van geen wijken willen weten (omdat de brief schrijvers de termijn waarbin nen op de gemeentelijke toilet- tennota kon worden gereageerd wel erg ver hebben overschreden of omdat ze per se op de Lange Mare weer een urinoir willen zien verrijzen) is de strijd nog niet beslist. Voor de bouw van een urinoir is een bouwvergun ning nodig en tegen de afgifte daarvan kan op grond van de Wet Administratieve Recht Vandalen konden het niet laten om dit kunstwerk in de Merenwijk te bekladden. Leidenaren hebben volgens de gemeente toch wel een handje van om abstracte beelden te beschadigen. (foto Jan n spraak Overheidsbeschikkingen bezwaar worden aangetekend, laat het college de bewoners we ten. Nog geen reden voor wanhoop dus voor de 21 bedrijven en 34 bewoners van de Lange en de Stille Mare die hun handteke ning zetten onder de door Adam van Doornik opgestelde protest brief. Een mooie brief was dat: •Van Doornik had zich uitgeput in het vinden van bloemrijke for muleringen en dito woorden om de bezwaren tegen de herplaat sing van een urinoir aan de Lan ge Mare over te brengen. De brief was, begrijpen we van Verplancke, alleen een beetje overbodig. De buurtvereniging Maredorp, een club waarvan je volgens hem toch mag aanne men dat die namens de buurt spreekt, heeft over de kwestie namelijk in maart al een brief aan de gemeente geschreven. Minder mooi geformuleerd en ook niet zo uitgebreid, bevatte die brief in grote lijnen dezelfde bezwaren als die Van Doornik en de zijnen hebben aangevoerd. Kennelijk een kortsluiting in de communicatie. Aan de andere kant: dubbelop is in dit soort za ken nooit weg. Wat Van Doornik zich evenwel zeker had kunnen besparen is het - weliswaar zeer onderhou dende - mensenpoep-gedeelte in zijn brief. Hij schreef dat de erva ring had geleerd dat men zich in een urinoir niet alleen van urine, maar ook van menselijke faeca- liën - poep dus - ontdoet "En de ze bleef en blijft onopgeruimd liggen in de daarvoor niet be stemde en berekende urine- goot". Met als gevolg dat mense lijke poepbacillen door insecten en de wind op de etenswaren van horecabedrijven terecht komen. Smerig én gevaarlijk voor de ge zondheid, meent hij. En of dat smerig is. Hadden de bewoners zich echter de moeite getroost de inhoud van de toilet- tennota tot zich te nemen alvo rens in de pen te klimmen, dan hadden ze volgens Verplancke wat dat betreft in elk geval al ge rustgesteld kunnen zijn. In die nota staat namelijk dat de ge meente, door een aantal urinoirs te slopen en er zes in de binnen stad te concentreren, meer geld vrij kan maken voor reiniging en onderhoud. Over ongewenste drijvende dingen en rondvlie gende poepbacillen hoeven de bewoners zich dus niet al te grote zorgen te maken, begrijpen we uit zijn betoog. Blijft dat de bewoners en be drijven, op basis van ervaringen met het oude urinoir in hun buurt, van mening zijn dat een openbaar toilet een ontmoetings plaats van drugsgebruikers en dealers is.. Juist door dat argu ment zal het hen nog knap moei lijk kunnen vallen om in de di recte omgeving van de Lange Mare een alternatieve plek te vin den die ook voor de gemeente aanvaardbaar is. Het kan niet de bedoeling van de bewoners van de Lange en Stille Mare zijn dat een andere straat met het urinoir, compleet met eventuele drugs problemen, wordt opgezadeld. De gemeente op haar beurt stelt aan de vestigingsplaats eisen als onder meer goede zicht- en be reikbaarheid. Beide partijen heb ben echter nog wel even de tijd om hun hersens over de zaak te breken, want de gemeente zal volgens Verplancke niet voor het najaar aan plaatsing toekomen. LEIDEN - Het bestuur van de WD-afdeling Leiden vindt dat de voorstellen van het gemeentebe stuur om de belastingen te verho gen, het bedrijfsleven onevenredig zwaar treffen. "De gemeente Lei den moet een uiterste krachtin spanning leveren om lastenver zwaring voor de burgers of de be drijven te voorkomen", heeft het bestuur het college van B en W la ten weten. Wanneer lastenverzwa ring onontkoombaar is, moeten de huurders daaraan een evenredige bijdrage leveren. Een meerderheid in het college wil dat met name de huurders met de laagste inkomens worden ontzien. Evenals de liberale fractie in de gemeenteraad vindt het WD-be- stuur dat belastingverhoging slechts is toegestaan om trendma tige kostenstijgingen voor de ge meente te financieren. In dat geval kan deze worden opgebracht door Beroep tegen weigeren van vergunning LEIDEN - De firma Zirkzee gaat in beroep bij de Raad van State te gen de afwijzing van het bouwplan voor het pand Zeemanlaan 22 door Gedeputeerde Staten. Zirkzee wil een extra etage op het pand bou wen. Daartegen is door omwonen den bezwaar gemaakt. De bezwaren van de buurt richt ten zich vooral op de vermindering van uitzicht, privacy en lichttoetre- ding voor de omwonenden. Het ge meentebestuur was niet gevoelig voor de argumenten van de buurt bewoners. Dé klachten van de kla gers zijn door Gedeputeerde Sta ten wel gehonoreerd. Gedeputeerde Staten twijfelen bovendien aan de urgentie van het plan. "Deze onzekerheid komt voort uit aanwijzingen die er op duiden dat het accountantskantoor waarvoor de uitbreiding is be doeld, plannen heeft om zich el ders te vestigen. Bij navraag zijn deze plannen door de bedrijfslei ding van het betreffende accoun tantskantoor bevestigd", schrijven Gedeputeerde Staten in hun over wegingen. de huurders via een verhoging van de onroerend-goedbelasting. Als de belastingen meer worden ver hoogd dan strikt noodzakelijk, moet voor de huurders een com pensatie in een ander tarief worden gevonden. Uitgangspunt blijft voor de WD dat zowel burgers als bedrijven een steentje bijdragen. Met de overige bezuinigingen die door het college zijn voorgesteld, is het WD-bestuur het grotendeels Illegalen LEIDEN - De politie heeft gister middag twee Egyptenaren aange houden die illegaal in ons land ver blijven. De mannen, 25 en 26 jaar, beschikten niet over enige papie ren of paspoorten en gaven als woonplaats Alphen aan den Rijn op. In overleg met de politie van Alphen wordt de zaak verder uitge zocht. Het tweetal bevond zich in een auto die gistermiddag op de Hooi gracht werd aangehouden en voor technisch onderzoek naar het bu reau werd gebracht. De bestuurder van de wagen, een 25-jarige man uit Alphen aan den Rijn, bleek niet over een rijbewijs te beschikken. De auto was bovendien niet verze ker^ Brugwachters- huisje gekraakt LEIDEN - Het voormalige brug wachtershuisje en politiepost aan het Havenplein is gistermiddag ge kraakt. Het huisje is al enkele jaren als woning in gebruik en de ge meente verkeerde in de veronder stelling dat het huisje nog steeds bewoond was. Tot ieders verbazing bleek het woninkje echter verla ten. Daarom werd aanvankelijk be sloten de kraker te laten zitten. Tegen het einde van de middag meldde zich de werkelijke be woonster van het huisje bij de poli tie. Zij verklaarde met haar meubi lair elders in Leiden tijdelijk on derdak te hebben gevonden, maar zei toch weer graag terug te willen naar het brugwachtershuisje. Na bemiddeling van de politie heeft de kraker toegezegd het huisje vrij dag te verlaten. STAD LEIDEN STAD LEIDEN STAD LEIDEN STAD LEIDEN STAD LEIDEN STAD LEIDEN STAD LEIDEN

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1987 | | pagina 11