Ik snap niet waarom ze hier ook niet zoveel zaaien 'Huren huizen in binnenstad hoger' Eigenaar eist vertrek van krakers pand Korte Mare Instituut natuurbeschermingseducatie Leiden bestaat tien jaar 9 Omwonenden vrezen overlast laden en lossen nieuwe Hema Jongen (15) gewond bij steekpartij Kleding uit auto gestolen 'Krakers wonen er al ruim drie jaar' Manifestatie Streelanuziekschool Storing spoorbomen De Vink DONDERDAG 14 MEI 1987 LEIDEN LEIDEN - Een mevrouw merkte tijdens een wandeling door de pol der op: 'Göh, in Oostenrijk hebben ze veel meer bloemen. Ik snap niet waarom ze er hier ook niet zoveel zaaien'. Dankzij het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie (IVNj weet deze dame nu dat Oos tenrijk zijn bloemenrijkdom echt niet heeft verkregen door tonnen zaad over het land uit te storten. En wie weet van wat voor andere hef tige misverstanden over de natuur ze nog meer is afgeholpen. door Simone van Priel Het IVN in Leiden houdt zich thans tien jaar aanbevolen voor een ieder die meer wil weten over de natuur om hem heen. Vijftien jaar nadat de landelijke IVN. voort gekomen uit de Bond van Natuur- beschermingswachten, het levens licht zag, begonnen zes mensen in 1977 als werkgroep van de Haagse afdeling in Leiden een IVN. In dat zelfde jaar groeide het aantal leden tot 15, in 1978 werd de eerste na- tuurgidsencursus georganiseerd waaraan 30 mensen deelnemen. Marinanne Kathmann behoorde tot die eerste Leidse lichting. Anno nu heeft ze 110 collega's, want de IVN telt thans dat aantal leden. "Mensen leren zich bewust te worden van de natuur om hen heen", vat ze de doelstelling van het IVN samen. Dat gebeurt door onder meer het organiseren van wandelingen (250 in tien jaar) en cursussen (20), waaraan in tien jaar tijd naar schatting zo'n 7000 men sen hebben deelgenomen. Gewan deld wordt er onder leiding van na- tuurgidsen in bos, duin, polder en op het strand, en dan gaat er het volgens Kathmann niet om 'achter de gids aan te lopen op zoek naar zeldzame plantjes'. "Mensen den ken soms dat we ze allerlei namen van planten gaan leren of dat wij die allemaal uit ons hoofd kennen. Maar die weet ik dus niet. Wat heeft dat voor zin? Belangrijker is te weten waarom in het ene wei land wel paardebloemen voorko men en in het andere niet. Wij hou den ons veel meer bezig met de na tuur en de plaats en invloed van de mens daarin. Bovendien spelen we zoveel mogelijk in op wat mensen zelf willen weten". Triest Het IVN wordt als 'groene' groep wel eens in een adem genoemd met bijvoorbeeld de Vereniging voor Milieudefensie. Met deze groepering en nog een hele hoop andere zit het IVN inderdaad in het Stedelijk Milieu Overleg, maar vol gens Kathmann zijn er toch duide lijke verschillen met andere milieuorganisaties. Wijst Milieude fensie bijvoorbeeld vooral op wat er mis is met de natuur, het IVN wil laten zien wat er ook nog vopr moois is te aanschouwen. En harde acties zijn er bij het IVN niet bij: "In Leiden niet althans. Wij kiezen er meer voor om mensen tijdens wandelingen en excursies te ver tellen en te laten zien dat als je dit en dit met de natuur doet, dat en dat het gevolg is. Dan kunnen ze zelf hun conclusies trekken". "We houden ook geen acties van uit de gedachte dat sommige men sen dan denken: bij die club moet ik niet zijn. We willen ons op ieder een blijven richten. Daarbij komt dat er andere groeperingen zijn die die acties wel houden, hoewel die in Leiden momenteel wel heel wei nig voorkomen. Daarom willen we een werkgroep milieubeheer in stellen die moet proberen over be paalde zaken meer informatie te krijgen". "Neem gebied De Does bij Lei derdorp. Daar schijnt nu een vuil stortplaats gepland te zijn. Dat staat helemaal niet in het streek plan, dus vragen we ons af hoe dat nou toch weer kan. Het zou triest zijn als het doorgaat, want het is wel een polder waar je nog echt kunt laten zien wat een polder is". De Does noemt Kathmann ook als één van de plaatsen waar de natuur in Leiden en omgeving er in de laatste tien jaar niet bepaald beter op is geworden. "Het is een gebied van aanhoudende zorg. Door Rijksweg 11 is er toch weer een stukje open natuur verloren ge gaan en de bebouwing komt steeds dichter bij". Geen vooruitgang, constateert ze ook ten aanzien van recreatiepark De Bult. "Waarom moet dat? Mensen kunnen toch ook wel zonder bult recreëren?" En: "Ach, die Bult is op zich best leuk, ze hebben er een best aardig park ingepast. Maar nu moet er weer zware industrie komen die uit het centrum van de stad moet ver dwijnen, terwijl het nu met polder- park Cronesteijn aan de overkant zo'n mooi aaneengesloten natuur gebied vormt". Met de duinen is het volgens haar ook al niet best gesteld, vooral in de waterwinge bieden. "Een triest gezicht. Als ze met die pijpleidingen bezig zijn, lijkt het eerder of ze een woonwijk aanleggen dan dat het duingebied is". Gedreven Kathmann stelt dat IVN'ers zeer gedreven mensen zijn. Ze is er het levende bewijs van, getuige het feit dat ze zich welhaast lyrisch uitlaat over wat de natuur ons 's morgens voor dag en dauw allemaal heeft te bieden. Het IVN organiseert vogel zangcursussen met als doel de vér- schillende vogels te leren onder scheiden. De vogels krijgen Kath mann, die zich niet onder de groep mensen schaart die graagvroeg op staan, om half zes naar buiten om 'een hele diepe ervaring' te onder gaan. "Stap je op je fiets, dan hoor je eerst alleen de merel en de lij ster. Een kwartier later komt de roodborst erbij, weer later worden andere vogels wakker, de hegge- mus en de boomklever. Ik heb in het bos een keer een ree horen blaf fen, ik wist niet eens dat ze dat de den". "Gedreven moet je voor het IVN wel zijn. Wie staat er anders in zijn vrije tijd om half tien in de duinen na eerst een uur op de fiets gezeten te hebben om mensen rond te lei den en gaat na afloop ook nog kof fie met ze drinken? Die gedreven heid van de vrijwilligers, daartegen kunnen geen professionals op. Wat ons mede drijft is het enthousias me en de reacties van mensen die op wandelingen meegaan of cur sussen volgen. Ze zijn vaak zo dankbaar. Dat ik dit nog mag mee maken, hoor je mensen wel eens roepen". Een man verklaarde dat nadat hij door een microscoop naar een doodgewoon zandkorreltje had zitten kijken. ir Marianne Kathmann van het jubilerende IVN: "Voor dit werk moet je wel gedreven zijn" De IVN zet het lustrum zondag luister bij met een feestdag in de Leidse Hout die het motto 'Natuur, muziek en mensenwerk' draagt. De organisatie hoopt die dag nieu we leden te noteren omdat het hui dige aantal vrijwilligers het vele werk niet aankunnen. Zo wil de IVN onder anderen jongeren met de activiteiten bereiken. De festivi teiten beginnen om 9.45 uur met een excursie door de Leidse Hout vanaf het Theehuis, waarna wet houder F. Kuijers de dag om 11.00 uur opent. Om 12.00, 13.00 en 14.00 uur wordt een jubileum-excursie gehouden door de Leidse Hout en omgeving. In het openluchtthea ter zijn optredens van muziekver eniging De Burcht (12.00 uur), drumfanfare Allegro Vivace (13.00 Dijkm uur) en Harmoniekapel Werkmans Wilskracht (14.00 uur). Om 15.30 uur verzorgt caberet Kringloop een voorstelling. Tussen 11.00 en 15.30 uur zijn er doorlopend activiteiten op de speelwei, die gepaard gaan met muziek. LEIDEN Bewonersorganisaties uit Pancras-Oost, Noordvest, Mare- dorp en het ir. Driessenplein ma ken er bezwaar tegen dat de ge meente voor nieuwbouwwoningen in de binnenstad een hogere huur rekent dan voor vergelijkbare hui zen in de Stevenshof. De bewo nersorganisaties hebben uitgere kend dat de gemiddelde huur in beide delen van de stad gelijk is: 450 gulden per maand. Bewoners in de Stevenshof hebben echter ge middeld wel 7,2 vierkante meter meer ruimte. Met andere woorden: voor hetzelfde geld hebben Ste- venshofbewoners een slaapkamer tje meer. De bewonersorganisaties vinden het niet rechtvaardig dat bewoners in een deel de stad meer moeten betalen dan die in een ander deel. Ze vinden het voorts een bezwaar dat de nieuwbouwhuizen in de bin nenstad op deze wijze minder aan trekkelijk worden voor mensen met een laag inkomen. De organisaties menen voorts dat de huurprijzen die de gemeen te berekent bij een aantal projecten die in 1986 en 1987 zijn gebouwd, hoger zijn dan volgens de minister zou mogen. In een aantal gevallen scheelt het bijna 100 gulden per maand. De zaak komt vanavond aan de orde tijdens de raadscom missie voor volkshuisvesting. LEIDEN - Tegen het plan voor de nieuwbouw van de Hema zijn door omwonenden vijf bezwaarschrif ten ingediend. De bezwaren rich ten zich vooral tegen de overlast die het laden en lossen van het winkelbedrijf zal opleveren. Om- LEIDEN - Een 15-jarige jongen is gisterochtend met een vleeswond in de schouder naar het AZL ge bracht toen hij door een leeftijdge noot met een zakmes was gesto ken. Een stoeipartij van het tweetal in een fietsenstalling aan het Noordeinde liep uit op een echte vechtpartij. Hierbij trokken beide jongens hun mes. De dadeF is door de politie aangehouden, hem wordt zware mishandeling ten las te gelegd. LEIDEN - Uit een auto aan de Van der Werfstraat is gistermiddag een hoeveelheid leren kleding met een waarde van 2800 gulden gestolen. De 47-jarige eigenaresse uit Al phen aan de Rijn had'de kleren in de auto gelegd om even bood schappen in de stad te gaan doen. Bij terugkomst bleek de achterruit van de auto ingeslagen. wonenden klagen nu al over stank en geluidsoverlast door de bevoor rading van het winkelbedrijf. Zij vrezen dat die overlast na het reali seren van de nieuwbouw niet ver mindert. Winkeliers uit de steeg zijn bang dat de vrachtwagens de Janvos- sensteeg zullen afsluiten, omdat de in- en uitgang van de voorraad- ruimte net om de hoek van de steeg is gepland. De ondernemers hebben bovendien bezwaar tegen de woningen die in het nieuw- bouwplan zijn opgenomen aan de zijde van de Janvossensteeg. Zij willen dat er winkelruimte in het plan wordt opgenomen. Het college van B en W denkt dat de bevoorrading van de Hema na de nieuwbouw soepeler verloopt. De capaciteit van de lift in het nieuwbouwplan is drie keer zo groot als in het huidige pand van het bedrijf. Hierdoor loopt de tijd dat bevoorraad wordt met 50 pro cent per dag terug. Het college denkt overigens dat aan enige overlast niet te ontko men is. "Het is gewoon een gege ven dat het lossen van de Hema in de Van der Werfstraat moet plaats vinden en wel eens overlast zal kunnen opgeven", schrijven B en W in een reactie op de bezwaren. Het college voelt wel voor de suggestie van een van de bezwaar makers om de Hema voor 11.00 uur te laten lossen en laden. De ge meente zal bij het bedrijf informe ren of dit mogelijk is. GEBROKEN - Een 17-jarige jon gen is gistermiddag met een gebro ken bovenbeen naar het AZL ge bracht. De jongen was op zijn brommer op de Sperwerhorst de macht over het stuur verloren. Hij belandde daardoor tegen een lan taarnpaal. De brommer werd daar bij totaal vernield. LEIDEN - Ach, je vermoedt natuurlijk wel wat er gaat gebeuren, maar het stemt toch even tot nadenken. Asveltering is letterlijk genomen nou eenmaal geen asfaltering. Maar het bord poogt aan te geven dat op de Langegracht begin deze week parkeren verboden was omdat het wegdek van een nieuwe asfaltlaag werd voorzien. Maar, wie zonder zonden is... Ook in kranten gaat het weieens fout. (foto Reinout van Guiick) DEN HAAG/LEIDEN - De eige naar van het pand Korte Mare 24 in Leiden wil dat de vijf krakers (vier volwassenen ns een lichtkoepel in nen vertrekken. De krakers heb ben de benedenverdieping al ont ruimd op verzoek van de eigenaar, die een groothandel drijft in spul len voor horeca en bakkerij wereld, maar hij neemt daarmee geen ge noegen. Volgens hem kan hij zijn spullen niet veilig opslaan zolang de krakers op de bovenste etages wonen. Daarom eiste hij gistermid dag in een kort geding bij de Haag se rechtbank ontruiming van het gehele pand, dat hij uiteindelijk wil verkopen. De advocaat van de huiseige naar, mr. Langelaar, benadrukte het spoedeisende belang dat zijn cliënt heeft. De voormalige be drijfsruimte van hem aan de Admi raal Banckertweg is onlangs afge brand. Inbrekers hebben het vuur aangestoken. De zakenman heeft dus dringend opslagruimte nodig en dacht daarbij gelijk aan zijn pand aan de Korte Mare dat be staat uit een bedrijfsruimte op de benedenverdieping en woonruim te op de bovenste etages. Het pand is echter gekraakt. Op verzoek van de raadsman hebben de krakers de benedenver dieping al ontruimd maar dat is on voldoende. De verzekeringsmaat schappij wil de opgeslagen goede ren alleen maar verzekeren tegen een hogere premie, aldus de advo caat, omdat de krakers vrij gemak kelijk bij de spullen kunnen ko- LEIDEN - De Streekmuziekschool houdt op 23 mei een slotmanifesta tie van het project Zuid-Amerika. Dit werelddeel vormde het afgelo pen schooljaar het centrale thema van een project dat de Streekmu ziekschool in alle afdelingen bin nen de school en ook op een aantal basisscholen heeft uitgevoerd. De leerlingen hebben kennis gemaakt met zang, dans en muziekinstru- LEIDEN - Een storing bij spoor wegovergang De Vink heeft gister avond in het spitsuur voor vertra gingen voor het autoverkeer ge zorgd. De storing, waarbij de spoorbomen dicht bleven, duurde van vijf tot zeven uur. Al die tijd moest het verkeer door de politie over de spoorwegovergang ge loodst worden. De oorzaak van de storing is niet bekend. menten en kregen ook achter grondinformatie. Workshops, le zingen en een korte volksdanscur- sus maakten het project compleet. Op de slotmanifestatie, zaterdag 23 mei in de Stadsgehoorzaal, gaan de deuren om tien uur 's ochtends open. In de grote zaal is een markt met stands van de Wereldwinkel, waar Latijnsamerikaanse produk- ten en kunstvoorwerpen kunnen worden gekocht. Ook is er een boe kenstand en men kan een Chileen se weefster en pottenbakker aan het werk zien. Op alle halve uren, te beginnen om half elf, treden professionele muziek- en dansgroepen op. Tege lijkertijd wordt in de foyer een open podium gehouden waar origi nele en bewerkte Latijnsameri kaanse volksmuziek voor gitaaren semble en kamermuziek van com ponisten als Villa Lobos, Alberto Ginastera en Ariel Ramirez ten ge hore worden gebracht. 's Avonds wordt een slotconcert gegeven met onder meer een uit voering van een speciaal voor deze gelegenheid geschreven suite op Latijnsamerikaanse motieven van de hand van Nico van Zadel, uit te voeren door het Latinade-orkest, samengesteld uit een aantal en sembles van de muziekschool. Een groep van ongeveer 80 van de jong ste leerlingen voert Latijnsameri kaanse liederen uit met medewer king van de groep Yaravi. Van Villa Lobos staat het Sex- tuor Mystique voor fluit, hobo, sa xofoon, harp, gitaar en celesta op het programma. Van Ramirez wordt de Misa Criolla uitgevoerd door twee solisten, een instrumen taal ensemble en een speciaal voor deze gelegenheid gevormd ge mengd koor. De avond wordt besloten met meeslepende Latijnsamerikaanse dansmuziek, uit te voeren door de Big Band onder leiding van Joop van der Louw. Het dagprogramma duurt van tien tot vijf uur, het avondpro gramma van kwart over acht tot twaalf uur. In verband met de af sluiting van de Breestraat bestaat de mogelijkheid om te parkeren op het terrein van Van Gend en Loos aan de Haagweg. In het verleden zijn er ook aller lei voorvallen geweest, zei mr. Lan gelaar, die aantonen dat vanuit het criminele' activiteiten worden on dernomen. Hij benadrukte niet de huidige bewoners te beschuldigen, maar volgens hem loopt iedereen er maar in en uit. Hij wees op het feit dat er al eens een lichtkoepel in het dak van de opslagruimte was vernield. En op dat dak kun je al leen komen via de bovenverdie ping waar de krakers wonen, aldus mr. Langelaar. De raadsman van drie van de vijf krakers, mr. Lever, wees de .insi nuaties' van zijn tegenpleiter van de hand. Volgens hem is het dak van de opslagruimte ook via ande re wegen te bereiken en misbruikt de huiseigenaar de brand in zijn bedrijf alleen maar om de krakers er nu uit te krijgen. Zij wonen er al drieëneenhalf jaar en nooit is er een poging gedaan om tot ontrui ming over te gaan. Gisteren boden de krakers aan het pand te huren, maar dat werd door de huiseige naar afgewezen. Mr. Lever voerde overigens in eerste instantie aan dat de dagvaar ding voor het kort geding nietig was. De krakers waren anoniem gedagvaard, maar dat mag alleen als de eisende partij niet achter de identiteit van hen kan komen. Om dat de krakers al enkele jaren staan ingeschreven op het huidige adres, was de eiser wel degelijk in staat LEIDEN - Geboren: Anne-Marie dv. T.A. van den Hoek en T.C. van Es, De- rek zv. W.T.F. Oplaat en J. Verkuijlen, Sana dv. M.H. Mhamedi en O. Mhamdi, Samia dv. A. Bahri en F. Benchehiba, Rens Jasper zv. E.K.V. van Efferink en W.J. Vooijs, Rob Maria Johannes zv. J.A. Salman en M.T.M.G. Hogervorst, Maarten Roelof zv. R.C. Hol en D.A. Sy- A-Foek, Paul Michael zv. A. van 't Zelf de en S. Schoo. Geertruida Martine dv. C. Vooijs en N.C. Twilt, Nadia dv. L.B.M. Abba en A. Ribani. Claudia An- cila Cecilia dv. M.A. de Waard en M. Christoffel, Jacoba Willemina dv. G. van der Marei en G. van Dijk. Jeanne Hen- riëtte dv. G. Spaargaren en E.P. Mosse laar, Jeanette dv. A.H. Ronkes en J.M.J. Langeveld, Sau Ying dv. L.K. Li en M.C. Prins, Denise Elisabeth Gesina dv. A.P. Salm en E.J.S. Meershoek, Johanna Ma ria dv. H.M.J. Geerlings en M.C. Cozijn, Leonard zv. J. Houwaard en C.W. de Mol, Jason Jimmy zv. J. Rosheuvel en P.M. Postma, Maria Louise dv. J.F.L. Brussee en C.M.W. de Wolff, Linda dv. H.P.J, van Polanen en L. Lagas, Arjen Leonhard zv. A.C. Delmeer en M. ten Katen, Marieke dv. C.M. Duivenvoor den en J.J. Elseman, Björn Nicolaas Jo hannes zv. M.J.M. de Ridder en N.C. Braam, Richard Willem zv. J.H. Nijboer en J. Datema, Ugur zv H. Palta en N. Palta, Yvonne Josephine dv. W.H.A. van Kampen en E.A.M. Alkemade, Ke vin Cornelis Hendricus zv. R.G. van den Brink en H.P.M. Hilders, Michael Jaco bus Wilhelmus zv. R.G. van den Brink en H.P.M. Hilders. achter hun namen te komen, stelde mr. Lever. Hij zegde rechtbankpre sident mr. Offers toe gegevens te overleggen van de burgerlijke stand van de gemeente Leiden waaruit dat bhjkt. Als de president toch tot ontrui ming zou besluiten, zei mr. Lever, zou in het vonnis moeten worden opgenomen dat de huidige bewo ners een redelijke termijn krijgen, bijvoorbeeld zes maanden, om naar andere huisvesting te zoeken. Bovendien zou het vonnis niet moeten worden uitgevoerd als de gemeente Leiden binnen die zes maanden tot vordering van de woonruimte zou overgaan. Omdat de woning al jaren leegstaat, is vor dering door de gemeente niet uit gesloten. En omdat de krakers in geschreven staan als woningzoe kenden zou de woonruimte daarna wel eens aan hen kunnen worden toegewezen, aldus mr. Lever. Rechtbankpresident mr. Offers doet over een week uitspraak. Studium. Generale In het kader van het studium generale van de Leidse Universi- teit over Amerikanisme wordt vanavond door dr. M. van Ros- sem van de Rijksuniversiteit Utrecht een lezing gehouden over 'Het idéé fixe van de Global Secu rity'. Aanvang: 20.00 uur; in het Centrale Voorzieningengebouw, Cleveringaplaats 1. Astma-fonds In het kader van de deze week te houden collecte voor het Neder lands Astma Fonds zullen het In formatiecentrum en het Bureau Voorlichting en PR van het Aca demisch Ziekenhuis aandacht be steden aan de doelstellingen van dit fonds. In samenwerking met het Nederlands Astma Fonds, Kruisverenigingen, de afdeling longziekten van het AZL en de dienst maatschappelijk werk van het AZL zullen tentoonstel- lingswanden, videobanden, pos ters en folders een indruk geven van de vele activiteiten die voor Cara-patiënten (astma) worden ondernomen. Tot en met vrijdag 15 mei zal dit alles dagelijks van tien tot vier uur te zien zijn op het Leidse Pleintweede etage, gebouw 1 (nieuwbouw AZL). Tijdens de lunch op woensdag 13 mei zal voor een muzikaal in termezzo worden gezorgd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1987 | | pagina 15