D QDGEI3Z1 NEDERLAND NEDERLAND DINSDAG 31 MAART 1987 I RADIO-TV 4 Beelend kunstenaar Rob van Koningsbruggen, vanavond in 'Beeld spraak'. (foto ANP) Beeldspraak In de aflevering van vanavond een portret van de beeldend kun stenaar Rob van Koningsbrug gen. Hij vestigde destijds de aan dacht op zich door zijn .gescho ven' schilderijen: doeken met nog natte verf werden langs el kaar heengeschoven, gekanteld en vervolgens naast elkaar ge plaatst. Het ene schilderij maak te zo het andere schilderij. In 1982 begon hij met een serie nieuw werk: kleine schilderijtjes waarbij de kleurmenging niet meer bij toeval ontstond. Het huidige werk van Van Konings bruggen kenmerkt zich door kleurige doeken met daarop los geschilderde vormen van cirkels, driehoeken en diabolo's. Vanaf 18 april exposeert hij in Boy mans van Beuningen, Rotter dam. Televizier In de televisierubriek AVRO's Televizier vanavond een discus sie tussen minister Deetman van onderwijs en wetenschappen en vertegewoordigers uit het onder wijsveld over zijn beleid. (Neder land 1, 22.07 uur) Jan Wolkers Op 9 april gaat de film 'Terug naar Oestgeest' in première. Jan Wolkers, de schrijver van het ge lijknamige boek, vertelt van avond in een AVRO-uitzending over de inhoud van dit literaire werk dat in zijn oeuvre bekend staat als een afrekening met het verleden. .Terug naar Oegst- geest' is het vijfde boek van Wol kers dat verfilmd wordt. In het programma worden fragmenten getoond uit de film, geregisseerd door Theo van Gogh en geprodu ceerd door Chris Brouwer en Haig Balian (Nederland 1, 23.35 uur). Snuiters Snuiters zit, zoals de titel van het programma al zegt, vol met rare snuiters. Om alvast wat voor beelden te geven: Cees Grimber gen ontvangt een kunstfreak, een begaafd dichter, een piepjon ge ondernemer, een warhoofd en een sprookjesverteller. De muzi kale bijdrage aan dit IKON-pro- gramma levert Astrid van Hel den met 'Alleen' (Nederland 2, 19.12 uur). Kenmerk In het IKON-KRO-RKK-pro- gramma .Kernmerk' wordt een korte reportage uitgezonden over totaalweigeraars en de nieu we wettelijke regeling die over dienstweigeraars in voorbeiding is. Voorts een interview met de Hongaarse schrijver György Konrad over zijn laatste in Ne derland gepubliceerde boek .De medeplichtigen' (Nederland 2. 19.37 uur). Panoramiek In dit NOS-programma over in- tcmaitionale politieke ontwikke lingen van Fred Verbakei van avond aandacht voor de conse quenties van een mogelijk ak koord tussen Gorbatsjov en Rea gan over het terugtrekken van kruisraketten, Pershings en SS'20's uit Europa en het overleg tussen de Europese hoofdsteden. Een cameraploeg reisde mee met Helmut Schmidt naar Moskou (Nederland 2, 21.00 uur). KLOK IN MEKKA - Een Zwit serse horlogefabrikant heeft van de Saoedische autoriteiten toe stemming gekregen een monu mentaal polshorloge neer te zet ten in de heilige stad Mekka. Het zeven meter hoge „konink lijke horloge" zal worden gemon teerd op een marmeren voetstuk met het portret van koning Fahd, aldus fabrikant Candino. In de wijzerplaat worden koranspreu ken verwerkt en centraal komen de twee gekruiste kromzwaar den uit het Saoedische wapen schild te staan. Het bedrijf zegt het monumen tale horloge te zien als een teken van de goede betrekkingen met de Arabische wereld. Het super horloge kost ruim twee ton en zal in juni worden geplaatst. Candi no de enige Zwitserse fabrikant te zijn die horloges maakt met Arabische cijferplaten. DORP TE KOOP - Wie toeval lig voor ruim 315.000 gulden een bestemming zoekt kan in Schot land een 1.000 jaar oud vissers dorp opkopen. Er staat overigens niet veel meer overeind in Craw- ton, ten zuiden van Aberdeen. De laatste bewoners vertrokken te lezen en na afloop daarvan dringende vragen te beantwoor den. Ook ik behoor tot die legertros van schrijvers die tegen een rede lijke vergoeding stad en platte land afreizen om oog in oog te ko men staan met hun lezers en le ners. Je leert op die manier wel de bibliotheken kennen in Neder land, en wat daarbij dan opvalt is, hoe groot die doorgaans zijn, hoe goed geoutilleerd, en hoe ge makkelijk toegankelijk. Ik be hoor nog tot de generatie die in de Amsterdamse Openbare Lees zaal eerst het boeknummer in de laadjes met kaartjes moest opzoe ken, dat daarna op een briefje moest schrijven met een ballpoint die aan een lange metalen veer aan een verzwaard voetje was opgehangen, waarna ik mij met het briefje naar een balie begaf, waar ik het overhandigde aan een jongeman of jongejuffrouw die er mee uit het gezicht ver dween, om na geruime tijd weer terug te komen met het boek, of, o jammerklacht!alleen met het briefje en de mededeling dat het boek was uitgeleend. Tegenwoor dig pak je zelf het boek uit de kast en laat hel inschrijven, en om van al die vermoeienissen te her stellen kun je daarna een beker tje koffie uit de automaat halen en in een gezellig hoekje even uit blazen. Wat een leven heeft die jeugd van tegenwoordig toch, het is zelfs geen oorlog, heb ik mij la ten vertellen! Vlissingen, Utrecht, Deventer, Vlaardingen. Dat was mijn route tijdens die schrijverstrektocht. In Vlaardingen moest ik in de Har monie zijn. Ik reed er, per trein, blijkbaar wat dromerig heen, want terwijl ik toch eerst bij de spoorwegen had geinformeerd welke trein ik moest hebben om tijdig in Vlaardingen te zijn vertrek 17.56 uur van het C.S. in Amsterdam), was ik al om kwart voor 5 op het perron waardoor ik eigenlijk een uur te vroeg in Vlaardingen aankwam. Maar geen nood, ik had een nuttig boek bij me, installeerde mij in een pe tit restaurant, en bereidde me vast wat voor. Voor de pauze zou ik vertellen over de dagelijkse co lumn, na de pauze zou ik mijn gedichten lezen, waarna men vragen zou kunnen stellen. Zo kwam ik, goed voorbereid, om streeks 8 uur bij de Harmonie. Daar viel mijn oog op een affiche waarop gewag werd gemaakt van een Extra Literair Cafe met medewerking van Boudewijn, Buch, Marjan Berk, Simon Vin kenoog, Max Dendermonde, Jaap van de Merwe.. VAN AVOND!, zag ik tot mijn schrik. Dan zouden er voor mij niet veel belangstellenden komen opda gen, nam ik aan! Ik ging naar binnen en ontdekte toen dat ook ik deel uitmaakte van dat Extra Literair Café: ik had de lijst met namen niet tot onderaan toe gele zen! Ik stond als eerste het pro gramma, niet langer dan een kwartier graag, dus om 10 voor 9 was ik alweer klaar. Vier uur rei zen voor 1 kwartier voorlezen! Ik troostte me met de gedachte dat er atleten zijn die helemaal naar Australië reizen om er 11 sekon- den hard te lopen, en liefst nog iets korter. Om kwart voor 10 leek mij de tijd rijp voor een be schaafde aftocht, maar toen ik naar buiten wilde gaan kwamen er nog twee dames en een heer de hal binnen die wat verlaat wa ren. „Gaat u al weg?" vroeg een der dames ontgoocheld, ,,ik had zo graag nog een keer de Bonke- vaart willen horen, dat u in Utrecht voorlas!" „Ik ben al een uur klaar", zei ik, „maar geluk kig heeft u het dus al een keer ge hoord". „Ja, maar mijn vriendin niet", zei ze. „Dan lees ik het hier toch even voor zei ik. Ik haalde het sonnet uit mijn tas, en leu nend met 'n schouder tegen de kassa las ik voor een publiek van twee dames en een heer met hun jassen nog aan, mijn ondeugend ste sonnet voor: „Het liefst wil ik in meubelwin- kels neuken" enzovoort. Daarna drukte ik hen, met dank voor de aandacht, de hand en repte mij naar het station, waar de trein net voor mijn neus wegreed! (dat laatste is niet waar, maar voor het literaire ef fect is het beter dat ik hem, door dat solo-optreden voor twee da mes en een heer, juist miste...). in 1927 en sindsdien zijn de 23 huizen en het schoolgebouw tot ruïnes vervallen. Het dorp mag daardoor niet zo aantrekkelijk zijn voor onroerend goed-beleg- gers, voor historici is het des te interessanter. De natuurlijke ha ven aan de voet van een 60 meter hoge rotswand trok in de 10de eeuw de eerste Keltische bewo ners aan en in de daaropvolgen de eeuwen kwam Crawton tot bloei als vissersdorp. De huidige eigenaar, John Morrison, zei woensdag dat zich zo'n 30 gega digden aangediend hebben sinds hij het dorp te koop aanbood. VALSE AANGIFTE - Twee Britten zijn veroordeeld, omdat ze tegen de politie hadden be weerd dat zij familieleden had den verloren aan boord van de omgeslagen veerboot Herald of Free Enterprise. Een rechtbank in Sandwich veroordeelde een Dit zijn hectische tijden voor de schrijvers en dichters in Neder land, die tijdens de tiendaagse boekenweek als ware het een veldtocht in hun eentje of in groepjes van vier of vijf in ver hoogde paraatheid het land af reizen voor het vervullen van leesbeurten voor al die mensen die boeken lenen of kopen en deze vervolgens min of meer lezen in de hoop en verwachting dat Frits Egters en Archibald Strohalm uit de gedrukte woorden als levende personen voor hun geestesoog zul len oprijzen, maar die met name tijdens de boekenweek toch maar liever het zekere voor het onzeke re nemen en zich daarom graag tevreden stellen met deschr ij - vers van al die boeken, die maar al te bereid zijn in leven den lijve naar stad en dorp te trekken om daar voor een schare bewonderaars uit hun werk voor Vele Flippino's zullen zich ach ter de oren krab ben wanneer zij horen dat Cora- zon Aquino en Ferdinand Mar cos het uitste kend met elkaar kunnen vinden. Met dit verschil dat daarmee niet de huidige en de ex-president van de Filippijnen wordt bedoeld. Toevallig werken Corazon Aquino en Ferdi nand Marcos op een kantoor van de sociale dienst. Lang hebben ze het stil gehou den, maar nu kunnen zijn er ook de humor van inzien. (foto ANP) 50-jarige man en zijn 56-jarige vnenin tot vier weken. De man beweerde dat zijn vrouw, van wie hij gescheiden leefde, een van de slachtoffers van het ongeluk met de veerboot was, zodat hij een valse claim bij de verzekering kon indienen. Hij wilde zo de hypotheek op zijn huis afbetalen. TELEAC 18.30 Structuur in Basic. Les 4 AVRO 19.00 Fabeltjeskrant, kinderprogramma. (T T.) 19.05 Wordt vervolgd, stripmagazine met Han Peekei 19.30 AVRO's Sportpanorama. Presentatie: Jack van der Voorn NOS 20.00 Journaal AVRO 20.28 North and South, 12-delige Amerikaanse serie naar de roman van John Jakes. Afl.8. 1861: Zowel het Noorden als Zuiden realiseren zich dat de strijd langer kan gaan duren dan aanvankelijk werd gedacht. Orry verneemt dat Madeline door de wrede Justin weer naar zijn plantage is weggevoerd 22.07 AVRO's Televizier, informaatieve rubriek. Presentatie: Ria Bremer, Karei van de Graaf, Mark Blaisse en Pieter Vare kamp 22.50 (S) Jonge mensen op het concertpodium. Olli Musto- nen, piano. Pianoconcert in a kl.t., opus 16, Grieg. M.m.v. het Radio Symfonie Orkest o.l.v. Jan Stulen. Presentatie: Cees van Drongelen 23.25 Ontdek je plekje, filmimpressie van Nederland s mooiste plaatsen. Vandaag: Doesburg ir aanieioing van ae p miere van de film "Terug naar Oegstgeest" op 8 «ipril Tevens enige fragmenten uit deze film NOS 23.50 Journaal 00.05 Nieuws voor doven en slechthorenden WOENSDAG 09.30 Nieuws voor doven en slechthorenden 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden RVU 14.00 De Refter, van middeleeuws kasteel tot speculatie-object (herh.) VOO 14.30 Seabert, tekenfilmserie. Afl.. Tommy's vertrek 14.45 Kuifje, tekenfilmserie 14.55 (S) De grote meneer Kaktus show, kinderprogramma 15.20 (S) The Jetsons, tekenfilmserie. Afl.: Kleine herrieschop per 15.40 Club Veronica 15.50 (S) Rambo, tekenfilm 16.15 Dynasty, Amerikaanse serie. Afl. Het proces, deel 2. Alle hoop van Blake is gevestigd op Franklin, de sleutelgetuige. Franklin verschijnt echter dronken in de getuigenbank en is niet in staat de vragen te beantwoorden 17.00 New wilderness, natuurserie. Vandaag. De renvogel NOS 17.30 Journaal VOO 17.46 Veronica sport Radio 1 na 10 uur NOS: leder heel uur nieuws VPRO: 19.02 Boeken. EO: 21.02 Samen zingen met Arie Prink 21 35 Een luchtmacht op papier, hoorspel. 22.02 Metterdaad hulp verlening 22.06 Hemelsbreed NOS: 23.05 Met het oog op mor gen. VARA: 0.02 De nacht klinkt anders. 1.02 Muziek in de nacht 5.02 VARA's Ochtendhumeur Radio 2 na 18 uur NOS: leder heel uur VPRO 18.03 Pluche er 19.00-07.00 Zie Radio I Radio 3 na 18 uur NOS: leder heel uur nws 18.03 De Avondspits. VARA. 19.02 Dubbel- lisjes. (Met om: 19.02 Het Vooroor deel. 19.10 Wie doet het met wie? 19.25 Oom Bens radiocauserie NOS 18.15 Nieuws voor doven en slechthorenden 18.30 Sesamstraat 18.45 Jeugdjournaal. (T T.) 19.00 Journaal IKON 19.12 Snuiters. Slot: Vreemde snuiters IKON/KRO/RKK 19.37 Kenmerk, aktualiteitenrubriek NOS 20.00 Moordkuil 20.20 Rok en rol. Vandaag: Vrouwen en muziek 21.00 Panoramiek 21.30 Beeldspraak, kunstmagazine met vandaag aandacht voor de schilder Rob van Koningsbruggen 22.30 Journaal 22.45 Den Haag Vandaag 23.00 Nieuws voor doven en slechthorenden TELEAC 23.05 Cursus Belasting. Les 4 (herh.) 23.35 Einde WOENSDAG 10.00 Tagesschau und Tagesthe- 10.23 Hallo, nehmen Sie mich mit? (A contratiempo) Spaanse NOS/NOT 09.00 Leve de lente, Afl.2 09.30 Shoah, fragmenten uit de film van Claude Lanzmann over de Jodenvervolging NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden VPRO 15.30 Batman, jeugdserie. Afl.: gevangen voor één gat (Smack rijs in the middle) "c 15.55 Lange Jaap 16.35 Theo Thea. (T T.) 16.50 Blikskaters 17.00 De Charlie Brown Snoopy show 17.10 De mus met de lange poten. Afl.: Stanley's toekomst 17.30 Einde FEDUCO 17.40 Meer culturen In één land, 8-delige serie over de gevol gen van migratie voor onze samenleving. Afl.1 Nederland, immigratieland 12.55 Persoverzichl 13.00 Heute 13.15 (S) Teletekstov< chen, Milaan, Düsseldorf en Pa- 15.15 Links und rechts vom Aqua- tor, kinderreportages 15.45 Tagesschau 15.55 ARD-Sport extra Voetbal (Onder voorbehoud) Stuttgart - Fortuna Düsseldorf 17.50 Tagesschau 17.55 Berichte vom Tage. actuali- 18.00 Tik Tak 18.05 Plons 18.10 Jacobus en Corneel 18.25 Mik, Mak Mon 18.30 Juke Box 18.35 Zaterdag (Saturdee), tiende lige Australische serie 19.00 (ZW) Comedy Capers 19.15 Tachtigers. Deel 1: Glimp Valse lente, van Frederick De- vreese uitgevoerd door het Brus sels saxofoonkwartet 22.50 Einde WOENSDAG 15.15 Kameleon, doe-programma voor kinderen 15.40 Rondomons. Zolang hij de koeien nog kan tellen, Deense jeugdfilm 16.05 Nils Holgersson, Duitse te- Pepperpot), Japanse tekenfilr 19.45 Nieuws 20.10 Kwidam, videospelletje 20.20 Argus, programma Jan van Rompaey en Jessie de Caluwé de mddia doorlichten 21.35 Dempsey and Makepeace. Engelse serie België/Frans 1 19.45 Nieuws 20.10 Kunst-zaken 20.20 I Q., kwis met denk- en weetvragen, gepresenteerd 20.55 Labyrint, de achterkant van de stad Het programma schetst het leven en wonen in een volks buurt en laat zien welke wijze er aan stadsvernieuwing wordt ge daan. Als typevoorbeeld wordt de stad Antwerpen genomen 21.45 Uitzending 16.55 Sprookjestheater, Tale Theatre), serie 17.55 Nieuws 19.23 Intermezzo Allegro animato Saint Saens. uitgevoerd door W Boeykens, klarinet en R Groslot, piano (herh) 18.00 Carrefours, programma 19.00 Journaal 19.03 Ce soir, regionaal magazine 19.27 Quick et Flupke. tekenfilm 19.30 Journaal 20.00 Minute Papillon, consumen- 20.05 Florence ou la vie de cha teau, Franse serie 20.55 Planète des hommes, docu mentaire serie 21.50 Laatste nieuws 22.20 Cine-Club de Minuil. Cinema grec: Rembetiko. Griekse speel- 16.15 Schooltelevisie 16.45 teletekst 17.00 Nouba nouba. gramma 18.25 Yes Minister 19.00 Auf Achse: s 19.57 Programma-* 20.00 Tagesschau 20.15 Ein Platz für Tiere, natuur- magazine. Vandaag: 1. het so ciale gedrag van bavianen. 2 Sprinkhanenplagen en hun oor- 21.00 Fruherkennung lohnt sich, tips ter voorkoming van kanker Vandaag, kanker bij kinderen 21.01 Report: Baden Baden 21.45 Miami Vice. Amerikaanse politieserie 22.30 Tagesthemen 23.00 Kulturweltspiegel. cultureel magazine Vandaag: Onder vier ogen De regisseur en camera man Alfons Schilling in gesprek met zijn brcer. de schilder Niklaus Schilling 23.45 Tagesschau 23.50 Nachtgedanken Duitsland 2 verwachte) 20.02 Popkrant. 21.02 VARA s Vuurwerk 22.02 VARA's Poppodium, 23.02 Tracks Radio 4 na 18 uur NCRV: 18.00 Nws 18.02 Lied van de week 18 15 Leger des Heils- kwartier 18 30 Muziek in vrije tijd 19.30 Klassieke pianomuziek 20.00 Nws 20.02 NCRV Klassiek Het Buchberger Kwartet. 22.30 Or gelconcert 23.10 Kamermuziek Radio_5 na 18 uur NCRV: 18.10 Literama-Poëzie P P 18.20 Uitzending van het CDS. NOS: 18.30 Homonos. 19.00 Programma voor buitenlandse werknemers. TELEAC: 20.30 Per sonal Computer II. 21.00 Statistiek 21.30 Qa va? 22.00 Leiding geven 22.30 Ca va? (herh). OMROEP RIJNLAND 19.00-20.00 Voorschoten Lokaal 18.20 Wartesaal zum kleinen Gluck, serie 18.56 Programma-overzicht 19.00 Heute 19.30 Die Reportage: Die Tageloh- ner-Börse Oder: Suche Arbeit je- der Art, reportage over werkelo zen, die op de beurs voor daglo ners werk proberen te krijgen 20.15 Die Sport-Reportage Heute-Journal 22.05 Das kleine Fernsehspiel. To tes geld, tv-spel 22.55 Serpico, Amerikaanse poli- 00.30 Heute WOENSDAG 09.45 Zie Duitsland 1 13.15 (S) Teletekst-overzicht 13.30 Einde 15.40 (S) Teletekst-overzicht 15.56 Programma-overzicht 16.00 Heute 16.04 Löwenzahn, jeugdserie 16.35 Kuschelbaren, poppenserie 17.00 Heute Aansl Aus den Lan- dern 17.15 Tele-lllustnerle. aktualitei- ten, sport en amusement tedere laatste dinsdag maand: 20.00-23.00 Sportcafé RADIO WEST 7.15- 8.00 Ochtendmagazine met nieuws, aktualiteiten, weer berichten en verkeersinformatie 12.00-13.00 Lunch-uur. met nwsoverz., progr.-aank.. service- rubrweerberverkeersinf land- en tuinbouwinf., de kwis Hebbes en de voorstelling van de dag Radio 1 voor 18 uur leder heel uur nieuws. VARA: 7.03 De rode draad. (NOS: 7.30 Nws NOS: 12.56 Mededelingen voor land- en tuinbouw TROS: 13.07 TROS Aktua. 13.20 Het Journalis tenforum. 14.05 TROS Klantenser vice. EO: 16.05 Tijdsein 17.45 Der Landartz, serie rond een plattelandsarts Aansl Heute- Schlagzeilen en de lotto-trekkinq 18.00 Telekolleg II. cursus wiskun de Afl E-Funktion und naturli- cher Logarithmus 18.30 Sesamstraat 19.00 Aktuelle Stunde. regionaal magazine met nieuws en sport 19.45 Raamprogramma van de re gionale studio's 20.00 Tagesschau met weerbe richt 20.15 Auslandsreporter, reportage over de met afbraak bedreigde St Pauluskerk in Rotterdam 20.45 Ruckblende Vor 90 Jahren geboren - Sepp Herberger, film- portret van deze voetballer 21.00 Formel Eins. de ARD-hitpa- rade 21.45 Menschen in NRW Ich brau- che Euch doch beide, reportage over kinderen van gescheiden ouders 22.15 Deutscher Alltag Unbeque- me Menschen bringen Dinge vo- ran. filmportret van de Oostduit- se uitgever Hans Marqueardt 23.00 Deutschlandbilder Fabelzei- ten, reportage 23.45 Laatste nieuws 11.10 Eind 16.35 Teletekst-c 17.00 Schooltelevisi 18.05 My music 18.30 Tomorrow's world, nieuw uit de wereld van wetenschap e technologie 20.00 Top Crown Pairs Bowls 20.45 One man and his dog. inte il sheepdog champion: 21.30 Mediterranean cokkery kal koen 22.00 Quartet, Frans-Engelse speelfilm uit 1981 23.40 Newsnight. actualiteiten 00.35 Weerbericht 00.30 Sonates van Beethoven Nr.23 01.05 Open Univt 01.35 Einde WOENSDAG 07.00 Teletekst 07.55 Weerberichl 08.00 Breakfast tu 09.40 Watchdog. magazine 09.55 Regionaal nieuws en we bericht 10.00 Journaal en weerbericht 10.05 Day to day, actueel disc sieprogramma gepresente door Robert Kilroy-Silk 10.45 Advice Shop. informa programma 11.00 Journaal (met overzicht v doven en slechthorenden) weerbericht 11.05 Neighbours, i 11.50 Beertje Paddington 11.55 Five to eleven 12.00Journaal en weerbericht 12.05 Holiday 87. toeristisch ma gazine 12.35 Open Air. kijkers kunnen te- I Metc BBC I Ier heel uur nieuws VOO Goeiemorgen. 9.03 Mu- ijl u werkt 11.03 Kletskop I wel. 14.03 Terug in Radio 3 voor 18 uur NOS. leder heel uur nieuws EO 7.03 Ronduit Music-Time. 9.03 Mu ziek motief. 9.57 EO-Metterdaad Hulpverlening. 10.03 Gospel sound. 11.03 Country Trail. 12 03 Ronduit op 3. VPRO: 13.03 Toga Party. 14.03 De Wilde Wereld 17,03 Ronflonflon met Jacques Radio 4 voor 18 uur NCRV: 8 00 Nws. 8.02 Het levende Woord 8 10 Preludium. 8 45 Te 13.20 Tom O Connor Roadshow show live vanuit de regio 13.55 Regionaal nieuws en weer 14.00 Journaal en weerberich voor de landbouw 14.25 Neighbours, serie 14.50 Chock-a-block. kinderpro- 16.50 Children's BBC 16.55 Caterpillar, tekenfilm 17.10 Laurel Hardy, tekenfilr 17.15 Jackanory. verhaal vooi 17.25 Bananaman 17.30 Fast forward 17.55 John Craven s Newsroi jeugdjournaal 18.05 Seaview Afl 1 18.35 The Flintstones 19.00 Journaal en weer Sky Channel 19.00 Three's Company 19.30 Get Smart I am yellow 20.20 The Paul Hogan Show 20.25 A Country Practice. The hair of the dog deel 1 21.15 Chuck Connors Great Wes tern Theatre 22.10 TDK Open Dutch Football 23.10 US College Football 00.15 The Business programme 00.55 Closedown WOENSDAG 07.30 The DJ Kat Show 08.30 Sky Trax Popmuziek 13.00 I dram of Jeanme 13.30 Hazel 14.00 Hollywood Close-up 19.35 London plus, regio nieuwsmagazme 20.00 Holiday '87. touristisch gazme 20.30 Eastenders. familiefeuilli 21.00 Brushstrokes 21.25 Dear John, comedy sen bericht 22.30 Tutti frutti, comedy-serie 23.30 Uitreiking van de Oscars 87 01.10 Weerbericht WOENSDAG 07.55 Open Universiteit 08.20 Einde 10.00 Teletekst 10.15 Politics in action: the nuc debat 10.35 Teletekst 11.00 Schooltelevisie 13.02 Teletekst 14.05 The money n richt 15.35 Bazaar 16.00 Journaal en weerbericht 16.03 Sports afternoon 16.50 Journaal en weerbericht 16.54 Regionaal nieuws en weer bericht 17.00 Pamela Armstrong, amuse mentsprogramma 17.35 World of the 30's: The agony the de Barok 10.30 Orkestpalet Noor delijk Filharmonisch Orkest o I v Jin'ichi Hirokami m.m.v. het groot Omroepkoor en sol. 12.05 Symfo nische muziek uit Israël 12.30 Pro menade: Residentie Orkest o.l.v Heinz Wallberg. 13.00 Nws. EO 13.02 Lunch Concert. 14.00 Songs of Praise 14.30 Solisten AVRO 15.00 In de kaart gespeeld. 17 00 t Is een wonder Radio 5 voor 18 uur NOS 9.00 Nieuws 9.02 NOS- Sportief 9 25 Waterstanden RVU 9 30 Taairevue. TROS: 10.00 De duvel is oud 11 00 TROS Postbus 270 - Mieke Telkamp IKON 12 00 Nieuws 12.05 Het oog van de naald. NOS 13.00 Nws 13 10 NOS Midweekmagazine. TROS. 16.00 TROS Schlagerfestival 17 00 TROS Huiswerklijn 17.41 Basicode 3 OVERHEIDSVOOR LICHTING: 17.46 Uitzending van het ministerie van verkeer en wa terstaat NOS: 17.56 Mededelirv 14.30 Tnree's Company 15.00 Tales of Wells Fargo 15.30 Sky Trax Popmuziek 17.00 The DJ Kat Show Superchannel 18.00 The long chase 18.30 Doctor Who 19.00 Busman's Holiday 19.30 David Attenborough Pre- 21.00 Lime Street 22.00 Super Channel News 22.30 Super Sport 23.30 Music Special. Amazulu 00.30 Closedown. (Eclipse) 02.25 Nino Firetto 03.00 Martin Buchanan 04.00 Music Box live with Simon Potter 05.00 Countdown with Adam Curry 06.00 The Face 07.00 Hippo 08.00 Amanda Redington 09.00 Sons and Daughters 09.30 Ken Hom s Chinese Cooke 10.30 Emmerdale Farm 11.00 Girls on top 11.30 Nino Firetto 12.30 Martin Buchanan 13.30 Tomorrow s World 14.00 Sons and Daughters 14.30 Hippo 15.30 Ghostbusters 16.00 Music Box live with Simon Potter 17.00 Countdown with Adam Curry 18.00 Recreation 18.40 Des chiMres et des lettres 19.00 Les Vacances de Monsie 19.30 Bobbons en G 21.00 Sports a la un 22.00 Journal Tèlévi 22.30 education de i 16.05 Temps present 17.00 De Harlem a Caux 17.30 Les Aiguillages du Rève

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1987 | | pagina 23