m M eeds Hema tijdelijk naar oude vestiging C&A Marokkaan mag een nieuwe verblijfsvergunning vragen LEIDSCH DAGBLAD: Als bouwplan Haarlemmerstraat doorgaat Weer aantal volkstuinen in Leiden beschikbaar Enig respijt voor Salhi Salah 'Plaatsen in regio moeten meer doen voor opvang vluchtelingen' Leidse wetenschapper krijgt Ruigrok-prijs Autokrakers DONDERDAG 26 MAART 1987 LEIDEN - De Hema wil zich tijdens de bouw van zijn nieu we pand aan de Haarlemmer straat tijdelijk vestigen in de oude winkel van C&A aan de Botermarkt. De directie van de Hema onderhandelt hierover met Erica bv, de eigenaar van het oude C&A-gebouw. Defini tieve besluiten zijn nog niet ge nomen, maar verwacht wordt dat de tijdelijke verhuizing geen problemen zal opleveren. De beslissing om tot nieuw bouw over te gaan, is overigens ook nog niet definitief. Omdat het pand aan de Boter markt niet al te lang leeg zal blij ven, willen gemeente en Hema eni ge vaart zetten achter het nieuw- bouwplan. Al vanavond wordt het behandeld tijdens een gezamenlij ke vergadering van de raadscom missies voor ruimtelijke ordening en economische aangelegenheden. Als alles meezit, kan waarschijnlijk na de bouwvakvakantie worden begonnen met het slopen van het oude Hema-pand. De werkzaamhe den zullen naar verwachting een jaar duren. De haast die nu wordt gemaakt met het plan is, hoewel verklaar baar, toch opmerkelijk aangezien de Hema al een groot aantal jaren bezig is met de voorbereiding hier voor. Aanvankelijk werd alleen ge dacht aan een uitbreiding van het bestaande gebouw. Dit bleek echter toch niet goed te zen worden, is nog niet bekend. De verwezenlijken. Het huidige ge- directie van de Hema wilde giste- bouw heeft door de vele uitbreidin- ren nog geen mededelingen doen gen die in het verleden zijn gedaan, over de hoogte van de bouwkos- een enigszins onpraktische inrich- ten. Daarover is pas iets te zeggen ting. Die was met een verbouwing wanneer bekend is welke bouw en een nieuwe uitbreiding niet te methode kan worden gebruikt en verbeteren. Vandaar dat de onder- of op de bestaande funderingen neming, na enige aandrang van de kan worden gebouwd, gemeente, heeft gekozen voor vol ledige nieuwbouw op de huidige Ingang plek. Restaurant Het nieuwe pand van de Hema zal bestaan uit drie bouwlagen. De begane grond is volledig bestemd voor winkelruimte. Ook de eerste verdieping wordt benut voor ver koopactiviteiten. Daar wordt ech ter, aan de kant van de Haarlem merstraat, eveneens een restaurant ingericht dat plaats moet bieden aan ongeveer 200 bezoekers. De tweede verdieping en een groot deel van de kelder worden ge bruikt als magazijn. In totaal krijgt de Hema wanneer het pand klaar is een kleine 2000 vierkante meter ruimte tot zijn be schikking: 1450 vierkante meter voor winkel en magazijn en onge veer 400 vierkante meter voor het restaurant. In het huidige gebouw heeft de Hema ongeveer 1150 vier kante meter ruimte. In het bouwplan zijn ook twee tweekamer-woningen opgenomen. Deze komen te staan aan de Jan- vossensteeg. De woningen worden volledig 'omsloten' door het Hema- gebouw. Of het koop- of huurhui- De directie is zeer ingenomen met het feit dat in de Leidse vesti ging nu ook een restaurant kan worden ondergebracht. Volgens haar kan een winkel van deze grootte en waar klanten uit de hele regio naar toe trekken, een derge lijke voorziening niet ontberen. Leiden is ook een van de laatste grote Hema's waarin nog geen res taurant is ondergebracht. Een aantal winkeliers uit de Jan- vossensteeg hebben gisteren in een gesprek met wethouder Peters i ruimtelijke ordening laten we- i de Hema gezien vanuit de Janvossensteeg. In het midden de twee tweekamer-woningen die door het gebouw volledig i LEIDEN - Mensen die in hun vrije tijd willen tuinieren kunnen op een aantal complexen in Leiden een volkstuin huren. Het gaat om onge veer 15 20 recreatie-groentetuin ten niet gelukkig te zijn met het tjes, waarbij rekening moet bouwplan. Ze hebben niet direct bezwaar tegen de nieuwbouw, maar willen juist dat de ingang van de winkel aan de kant van de Jan vossensteeg komt te liggen en niet aan de Haarlemmerstraat. Op die manier hopen ze ook te profiteren van de klanten die de Hema aan trekt. De gemeente meent echter dat de winkeliers toch wel profite ren van een toestroom van klanten en voelt er niets voor de Janvos sensteeg ten koste van de Haarlem merstraat een extra stimulans te geven. den gehouden met de overname van een tuinhuisje. Bij zeven complexen zijn nog lapjes grond vrij, en wel bij Ons Buiten aan de Willem de Zwijger laan, Veldheim aan de Haagse Schouwweg (nabij Holiday Inn), Zonneveld aan de Nachtegaallaan, Cronesteyn aan de gelijknamige polder bij de Vlietlanden, OTV, Roomburg en Oostvliet, alle drie gelegen in de Oostvlietpolder bij de Vlietlanden. Volgens B.A. Slui, secretaris van de Leidse Bond van Amateurtuin- ders, is de belangstelling voor de volkstuinen dalende. "Vroeger hadden we een wachtlijst waarop ooit nog eens honderden wachten den voor een tuintje hebben opge staan. Het aantal aspirant-tuinders is de laatste jaren sterk teruggelo pen. Ik heb geen flauw idee hoe dat zo gekomen is". De tuinier hoeft niet aan bepaal de voorwaarden te voldoen, maar wel wordt van hem verwacht dat hij enkele uren per week zelfwerk zaam is. Van de tuinier wordt ver der verlangd dat hij zijn eigen ge reedschap meeneemt. In de zomer vakantie mogen de tuinhuisjes, voorzover het bestuur van het des betreffende complex het toestaat, als overnachtingsplaats worden gebruikt. Belangstellenden zich in verbinding stellen met B.A. Slui, Wulkenbank 13 Leiden, tel. (071)- 210545. Als de gegadigde opgeeft naar welk complex zijn interesse uitgaat, krijgt hij de informatie daarover in de bus. LEIDEN - Salhi Salah, een van de twee Leidse Marokkanen die met uitzetting worden bedreigd, kan opnieuw een aanvraag voor een verblijfsvergunning indienen. Tot dat een beslissing is genomen over de nieuwe aanvraag mag de politie de man niet uit het land zetten. Die toezeggingen deden twee ho- adviescollege voor vreemdelingen zaken voor te leggen, zo deelde haar raadsman mr. M.P. Roest me de. Salhi Salah kan een nieuwe ver blijfsvergunning aanvragen omdat hij van de gemeente Leiden werk aangeboden heeft gekregen. Een baan als chauffeur bij de gemeen- ge ambtenaren van het ministerie tereiniging waarvoor hij dinsdag is van justitie gisterochtend tijdens een gesprek met burgemeester C.H. Goekoop en wethouder D.J. Tesselaar. Over een beslissing in de zaak van Amina Echaoui waren de ambtenaren minder duidelijk. Gepoogd zal worden haar aanvraag verblijfsvergun ning binnen drie maanden aan een goedgekeurd. Ongeveer 30 mensen waren gis teren in Den Haag bijeengekomen om te demonsteren tegen de op handen zijnde uitzetting van Salhi en Amina. Tijdens het gesprek in het ministerie bleven de demon stranten met grote spandoeken buiten staan wachten. 'Amina en Redactie: Simone var» Driel en Meindert van der Kaaij, telefoon 144941, toestel 217 of 222. Salon (1) De architect die het onderko men van de sociëteit Amicitia heeft ontworpen, moet een zwaarmoedig mens zijn geweest. Of hij heeft destijds de opdracht gekregen een pand neer te zetten met een zodanig uiterlijk dat ie dere voorbijganger de gedachte om daar naar binnen te gaan on middellijk uit zijn hoofd zou zet ten. In elk geval: het predikaat 'gezellig' heeft het gebouw dat hij aan het begin van de jaren '30 aan de Steenstraat liet verrijzen nooit verdiend. Het aanzicht van het gebouw zal de leden van Amicitia onge twijfeld een zorg zijn geweest. Maar de ondernemers die vanaf 1950 op de benedenverdieping een horecabedrijf tot bloei pro beerden te brengen, zullen mis schien wel eens bedroefd het hoofd hebben gebogen. Uiterlijk zegt weliswaar ook niet alles, maar als je als exploitant merkt dat bezoekers met een lichte hui vering en een steeds mistroosti- ger wordende blik in hun ogen je etablissement betreden, kun je moeilijk blijven volhouden een goudmijn te hebben aangeboord. De brouwerij d'Oranjeboom hield het nog het langst uit, 28 jaar om precies te zijn. In 1978 hield de brouwerij, die inmiddels was opgegaan in Allied Brewe ries, het echter voor gezien en nam het horecabedrijf Wiener- wald de helft van het beheer over. Deze veranderde het inte rieur van de zaak grondig: geen plechtig ogende 'art deco' meer, maar in plaats daarvan de olijke, zij het ietwat frutselige 'Alpen- stijl'. De verkoop van schnitzels en dergelijke stopte echter abrupt nadat Wienerwald zich begin 1985 bij nader inzien toch maar uit de exploitatie terugtrok. Het pand kreeg vervolgens we derom de naam 'In den Vergul den Turk' en Allied Breweries mocht het weer alleen opknap pen. Hoewel opknappen... Het toch al niet zo vrolijke uiterlijk van het pand wekt de indruk dat Allied Breweries wat betreft het verrichten van onderhoudswerk een enigszins afwachtende hou ding aannam. Alsof het enige doel van de brouwerij was om het het gebouw een hoge note ring te bezorgen op de lijst van troosteloze herkenningspunten. Salon (2) Twee ondernemers, J.W. En gelvaart en mevrouw S.H. van Hornsveld, lijken echter roet in het eten te gaan gooien. Op het moment dat het aanzicht van het gebouw bijna het toppunt van naargeestigheid heeft bereikt, komen zij met plannen om het uiterlijk juist aantrekkelijker te maken. Het terras, 's zomers al tijd heerlijk verlaten - waar vind je dat nog in Leiden - wordt ge deeltelijk overdekt zodat het ge bouw beter zichtbaar is vanaf de straat en een meer uitnodigende indruk maakt. Ook de entree willen ze een vriendelijker aanzien geven en het is de bedoeling dat naast het gebouw een terras wordt aange legd. Binnen wordt het ook nooit meer wat het is geweest. De vro lijke frutsels uit de Wienerwald- tijd zijn er inmiddels uitgesloopt en in plaats daarvan wordt de art deco-stijl weer in ere hersteld. Alleen nu met zaken waarvan mensen 50 jaar geleden nog geen benul hadden - een drankenbuf fet, een lunchbar en een ijshoek - en wat frisser en vrolijker dan vroeger het geval was. Alleen de nieuwe naam doet tenminste nog aan vroeger den ken: Grand Café In den Leid- schen Salon. In mei gaat de zaak open. i terras aan het water moet het gebouw 'opvrolij- Napoleon "Ik wil niet al het kruit ver schieten", met die mededeling toont ir. A.F. van der Ree van de gemeentelijke directie culturele zaken zich in eerste instantie te rughoudend wat het geven van informatie betreft. "Er komt na melijk nog een persconferentie over". We begrijpen hem wel. Mensen die menen dat ze zoiets belangrijks aan de pers hebben te vertellen dat ze daar complete bijeenkomsten voor organiseren, worden doorgaans heel treurig als het verhaal dat ze kwijt willen al ver voor de bewuste dag in grote lijnen in de kranten staat. Van der Ree blijkt evenwel toch bereid enige toelichting te verschaffen op het persbericht waarin melding wordt gemaakt van een 'totaaltheaterproduktie', die wordt opgevoerd tijdens de Lakenfeesten. Lodewijk Napo leon, daar gaat het stuk over. Niet minder dan zo'n 250 mensen doen hieraan mee, van wie onge veer 60 acteurs, figuranten en dansers. Aanvankelijk was het de be doeling het stuk tijdens de La kenfeesten van vorig jaar op te voeren. Het ministerie van wvc hanteerde echter slakkensnelhe- den bij de subsidie-aanvraag: toen het geld eenmaal was toege kend, was het te kort dag gewor den om alles op tijd rond te krij gen. Vandaar dat vorig jaar net als het jaar daarvoor Elckerlyc op de planken is gebracht. "Dat was op zich ook goedkoper", zegt Van der Ree, wijzend op het feit dat geen nieuwe kostuums en decors behoefden te worden aangeschaft. Maar dit jaar dan toch Napo leon. Het geld ervoor is groten deels binnen: 20.000 gulden kwam van het ministerie van wvc en de provincie kwam met 10.000 gulden over de brug. Blijft over een kostenpost van 5000 gulden, een bedrag waarover de gemeente zich momenteel be raadt. In het stuk komen vooral 'Leidse' thema's aan de orde, zo als de ramp met het kruitschip in 1807 en de ontvoering in 1806 van een aantal weeskinderen. Natuurlijk sliepen wij tijdens de geschiedenislessen niet altijd. maar Van der Ree weet uit het blote hoofd van die zaken wel iets meer af. Wat de weeskinde ren betreft: "Die werden ook in Leiden min of meer gedwongen om in het leger te gaan dienen. Ze zijn op een nacht ontvoerd en in schepen gestopt en later in Den Haag, toen daartegen zoveel verzet kwam, weer vrijgelaten". De produktie staat onder regie van Mieke Lelyveld, samen met de historicus Wil Mannese te vens verantwoordelijk voor het script. Rest nog het regelen van iets belangrijks: het vergaren van geschikte amateurtoneelspe lers, dansers en figuranten. De auditie hiervoor heeft volgende week dinsdagavond plaats in het Waaggebouw. Jongeren vanaf 15 jaar die acteer-ambities hebben, kunnen ook een kansje wagen: voor hen is eveneens een aantal rollen beschikbaar. Zo snel mo gelijk na de auditie beginnen de repetities. Gegadigden dienen als ze mee willen spelen wel een hele week in juli beschikbaar te zijn, want het stuk wordt niet minder dan acht keer, in de Pie terskerk, op de planken ge bracht. Salhi moeten blijven' was een tekst op een van de doeken en dat is ook de naam van het enkele weken ge leden opgerichte actiecomité. Deze groep zal staatsecretaris Korte-van Hemel maandagmorgen op het Binnenhof een petitie aanbieden vergezeld van zo'n 3.000 handteke ningen. Wethouder Tesselaar vertelde na afloop van het gesprek dat er van de kant van de gemeente is aange drongen op een zo snel mogelijke gang van zaken bij het ministerie: "Bij de zaak van Amina hebben we nog eens uiteengezet dat het goed is dat er op humanitaire gronden een verblijfsvergunning wordt ver leend. Maar we hebben van het mi nisterie geen echte toezegging ge kregen op een versnelde gang van zaken". Krijgt Amina een verblijfsver gunning dan kan haar man, die nu is uitgewezen naar Egypte, naar Nederland terugkeren. Haar raads man Roest: Er is een zekere gebe- tenheid merkbaar rond de zaak van Amina. Een eerdere uitzetting van haar bleek onterecht. Toen hebben de autoriteiten hun fouten moeten toegeven en dat zit ze waarschijnlijk nu nog dwars. Het zal toch wel uitdraaien op een lang durige procedure. Voor Amina is in 1986 een verblijfsvergunning aangevraagd. Als alles normaal verloopt komt de uitslag daarvan pas in 1989. De onzekerheid over uitzetting van beide Marokkanen blijft voor lopig bestaan. Ook de nieuwe aan vraag voor een verblijfsvergunning van Salhi Salah kan opnieuw afge wezen worden aldus wethouder Tesselaar: "Er zal opnieuw gewikt en gewogen worden, want aan het hebben van een baan worden ook bepaalde eisen gesteld". LEIDEN - De regiogemeenten moeten meer doen aan de opvang van vluchtelingen. Dat meent PvdA-raadslid J. van Meijgaarden. Hij vroeg gisteravond tijdens de vergadering van de raadscommis sie sociale zaken CDA'er Biegstraaten zijn partijgenoten in de regiogemeenten op te roepen om te helpen de problemen rond de vluchtelingenopvang op te los sen. "Het CDA is in de regio over het algemeen wat beter vertegen woordigd", aldus Van Meijgaar den. De raadscommissie keurde una niem de handelwijze van de Ver eniging voor Vluchtelingen Neder land (WN) af. De WN bracht vo rige week donderdag drie vluchte lingen naar de sociale dienst omdat er volgens de vluchtelingenorgani satie geen onderdak gevonden kon worden voor het drietal. De ge meente vond een dag later huisves ting in Leiderdorp. Van Meijgaarden (PvdA) vindt de actie van de WN onverkiese lijk. "Wanneer men de kamer van wethouder De la Mar had bezet, was er dezelfde hoeveelheid publi citeit geweest". Ook P. Langenberg (D66) keurde de daad van de WN af. Wel vindt hij dat de schuld van de ontstane situatie niet alleen bij de WN lag. "Het is een noodkreet geweest". CDA'er Biegstraaten vroeg om be grip voor de WN. "Laten we be grijpen dat de mensen van de WN de vluchtelingen niet voor plezier op de stoep van de GSD hebben gezet". Wethouder De la Mar sprak nog maals zijn afkeuring uit over de ac tie van vorige week donderdag. "Mijn grootste bezwaar is dat de WN actie heeft gevoerd door mid del van de vluchtelingen. Ik vind dat de vluchtelingen daar niet voor mogen worden gebruikt". De la Mar deelde verder mee dat er nog steeds geen noodopvang voor vluchtelingen gevonden is. De WN is een maand geleden een pand aan de Hooigracht kwijtge raakt. De gemeente heeft als ver vanging wel een ruimte aan het Terweepark aangeboden, maar dat werd door de VVN afgewezen we gens de hoge kosten die aan het op knappen van het gebouw zijn ver bonden. Daarbij moet het pand over enkele jaren worden gesloopt wegens de nieuwbouw van het sta tion.De la Mar hoopt op korte ter mijn de WN een noodopvang te kunnen aanbieden. HAARLEM (ANP) - De Johannes Cornelis Ruigrok-prijs 1987 is ver leend aan drs. R. Phaf van de vak groep psychologische functieleer van de faculteit sociale weten schappen van de Rijksuniversiteit Leiden. De Prins Bernhard Fonds LEIDEN - Twee Amsterdammers (21 en 26 jaar) zijn vannacht in de Jacob van Campenlaan aangehou den op verdenking van pogingen tot inbraak in een tiental auto's in de buurt. De politie was gewaar schuwd door buurtbewoners die het tweetal aan auto's had zien morrelen. Onderzoek wees uit dat op een groot aantal wagens sporen van braak voorkwamen. In de auto van het tweetal werden inbrekers gereedschappen aangetroffen. Voor zover bekend is het het twee tal niet gelukt enige auto open te breken. prijs 1987 is verleend aan dr.J. van Zanden, universitair docent aan de subfaculteit maatschappijgeschie denis van de Erasmusuniversiteit te Rotterdam. Dat is gisteren be kendgemaakt door het bestuur van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. De Ruigrok-prijs, bestemd voor onderzoek op het gebied van de menswetenschappen, is aan Phaf verleend ter bekroning van diens onderzoek inzake het connectio- nisme, een vorm van modelbouw, in de psychologische functieleer. De prijs van 25.000 gulden wordt beschikbaar gesteld door de J.C. Ruigrok Stichting. Van Zanden krijgt de Prins Bernhard Fonds prijs voor zijn on derzoek op het gebied van de eco nomische geschiedenis. De prijs is ingesteld door het Prins Bernhard Fonds en wordt jaarlijks toege kend aan een jonge onderzoeker op het terrein van de geestesweten schappen. De prijs bestaat uit een zilveren penning en een bedrag van 15.000 gulden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1987 | | pagina 13