DE WITTE MOTOR VINDT Z'N BRANDSTOF IN WASSENAAR Menken-Landbouw combineert traditie en toekomst op voorbeeldige wijze: Het verhaal van Menken-Landbouw is een succesverhaal, gedragen door ijver, vooruitziende blik en durf van twee mensen die individueel een bedrijf startten in dezelfde branche: de zuivelbranche. Van concurrenten werden Leen Menken en Theo Heemskerk in de loop van de jaren collega/concurrent om via een gemeenschappelijk belang in Leiden tenslotte te eindigen als elkaar respecterende en elkaar goed aanvullende partners in een Wassenaarse onderneming die nu, nog steeds als Menken-Landbouw tot de grootste en modernste zuivelverwerkende ondernemingen van Europa kan worden gerekend. Leen Menken en Theo Heemskerk begonnen in 1925 oorspronkelijk aan het 'eind' van de zuivelketen: als melkman. Om zich door visie en durf tenslotte door de zuivelketen heen te worstelen tot bijna aan het begin: als eigenaren van een zuivelfabriek. Hun respectieve zoons hebben het werk van hun ouders zodanig uitgebouwd dat Menken-Landbouw momenteel 'n héle zuivelketen van begin tot eind bewaakt, beheerst dan wel beïnvloedt. Primair om één reden: de consument melk en melkprodukten te bieden van de allerbeste kwaliteit. In Noordwijkerhout en in Oegstgeest lagen de wortels van Menken-Landbouw en ze liggen er in feite nog steeds. Theo Heemskerk, zijn vrouw, hun vier zoons en één dochter zetten vanaf 1925 gemeenschappelijk de schouders onder de activiteiten in de zuivelbranche die door vader Theo werden geëntameerd. In Oegstgeest was het Leen Menken die, uiteraard ook met toegewijde steun van zijn echtgenote en tenslotte vijftien kinderen het bescheiden zuivel winkeltje een dynamische groei en uitbreiding liet ondergaan. Zowel in Noordwijkerhout als in Oegstgeest werd voor de oorlog melkwijk na melkwijk bij het bedrijf betrokken maar in beide plaatsen bleef het niet bij de verkoop en bezorging van zuivelprodukten en eieren alleen. Techniek Zowel Menken als Heemskerk zagen al vroeg het belang in van de verworvenheden van de moderne techniek. Oe eerste telefoon van Noordwijkerhout werd in huize Heemskerk geïnstalleerd. De pasteur-installatie stond, nog voordat pasteurisatie wettelijk werd voorgeschreven, in zowel Oegstgeest als Noordwijkerhout in de bedrijfsruimte achter de winkel. De elektro-motor deed z'n intrede in de bedrijvige activiteiten van Heemskerk en Menken. Zodat ook al in de beginjaren duidelijke en belangrijke parallellen te vinden waren in de bedrijfsmatige filosofie van de latere partners. De groei in de vraag noopte tot een steeds hogere, steeds snellere produktie. Steeds meer rauwe melk werd door Menken Melk in Oegstgeest en de, van de stoere naam De Landbouw voorziene, melkinrichting van Heemskerk in Noordwijkerhout gevraagd, geleverd, verwerkt en gedistribueerd via de winkel en via de wijken. Wankel De oorlog veroorzaakte ook in de bedrijven van de families Menken en Heemskerk de nodige ernstige problemen. Nieuwe voorschriften en bepalingen, moeilijkheden met de melkleveranties, het bonnensysteem, de sterk slinkende veestapel... al die elementen drukten zwaar en diepgaand op de bedrijfsvoering en continuiteit van zowel De Landbouw als Menken Melk. Vakmanschap, durf, creativiteit en ijver hielpen de twee bedrijven echter door die duistere jaren heen en zowel De Landbouw als Menken Melk stonden na de oorlog - weliswaar wankelend - maar nog steeds overeind. Om een na-oorlogse periode in te gaan die gekenmerkt zou worden door stormachtige nieuwe ontwikkelingen die ook de zuivelbranche niet voorbij gingen. Het ondernemerschap van zowel Heemskerk als Menken kon zich meer dan ooit laten gelden en steunend op het verleden en geruggesteund door zoons die in de bedrijven waren gekomen, werd de blik voortvarend op de toekomst gericht. In Noordwijkerhout betekende dat een metamorfose van de melkinrichting De Landbouw. Er werd fors uitgebreid en tegelijkertijd gekozen voor uitgifte van melk in flessen inclusief de daarbij horende omvangrijke apparatuur in de vorm van vulmachines, flessenreinigers, capsule- en kroonkurksluiters, sterilisatoren en koeltanks. In Oegstgeest speelde zich bij Menken Melk een vergelijkbare ontwikkeling af. Ook hier breidde het werkgebied van de fabriek en de bijbehorende afzetkanalen zich steeds sterk uit. Helemaal toen in 1948 en het daarop volgende jaar de melkinrichtingen van Van der Kloot, Dijk en Rijn en Kingma werden overgenomen, gevolgd door die van de VOMI in Voorschoten. Ruimte Een gedenkwaardig moment was het ogenblik dat Menken Melk uit Oegstgeest samenging met Van Paridon uit Wassenaar. In het besef dat de fabriek in Oegstgeest geheel uit z'n jas was gegroeid, werd door Leen Menken en zijn zoons Ad, Kees en Leen de ruimte gezocht. En bij Van Paridon in Wassenaar, op de plaats van de 'Hygiënische Melkstal Rust en Vreugd', werd die ruimte gevonden. Een jaar lang bereidden Menken en Zoons de verhuizing naar Wassenaar voor om die tenslotte in 24 uur compleet te realiseren, in 1951 was Menken Wassenaar een feit. Proces Groei kenmerkte ook de periode na de oorlog bij De Landbouw van Theo Heemskerk en zijn zoons Piet, Jan, Cor en Theo. Vanuit Noordwijkerhout werd in feite de hele streek tussen Haarlem en Leiden bediend en het werkgebied van De Landbouw grensde in het zuiden dan ook aan dat van Menken Melk uit Oegstgeest en een zuivelfabriek in Leiden die eveneens de LANDBOUW heette. Ooit spande de 'Leidse Landbouw' een proces aan tegen de Noordwijkerhoutse Landbouw om een naamsverandering bij de concurrent af te dwingen. In die (vooroorlogse) tijd en de heersende locaal-regionale gerichtheid, bleek de afstand tussen beide zuivelfabrieken en het werkgebied ervan, naar het oordeel van de rechter, groot genoeg om verwarring te voorkomen. Gemeenschappelijk belang De vooruitziende blik van zowel Menken als Heemskerk zegevierde in het midden van de jaren vijftig over competitieve argumenten. De "Leidse Landbouw" stond te koop en Menken zocht Heemskerk op om te horen of die fabriek niet iets was voor een gezamenlijke aankoop. Die kreeg inderdaad in 1955 z'n beslag. Menken en Heemskerk Peter Menken werden benoemd tot adjunct-directeuren van algemeen directeur A. Witmuts. Het gemeenschappelijk Leidse belang hield echter de individuele expansie van de beide bedrijven niet tegen. Zowel Menken als Heemskerk bleven groeien, ook al omdat in de jaren na 1955 steeds meer bedrijven werden overgenomen. Met name Menken Melk toonde zich in dat opzicht buitengewoon voortvarend en zelfs 'grensoverschrijdend'. Bepaalde De Landbouw Noordwijkerhout zich immers tot overname van regionale inrichtingen als Weerestein in Hillegom, Warmerdam in Voorhout en Mariënbos in Aerdenhout, Menken Melk zocht het duidelijk ook verder weg. In de periode tussen 1955 en 1970 werden bijvoorbeeld expansieve activiteiten ontplooid in Hoensbroek (hoewel dat Zuidelijke avontuur onder druk van de concurrentie werd beëindigd) en voorts (met aanzienlijk meer succes) in Den Haag (R.M.I.), Leiden (De Sierkan) en opnieuw Den Haag (De Hanze). Samen met De Hanze richtte Menken Melk de LIKO Frisdrankenfabriek op die in Wassenaar werd gevestigd maar in 1970 werd overgebracht naar Bodegraven. De, door LIKO in Wassenaar begonnen basisverbreding door de produktie van frisdrank ter hand te nemen bleek razendsnel succesvol door innoverend en marktgericht denken. Een heel bekend voorbeeld daarvan vormen de befaamde Jaffa-drinks die in de jaren zestig opzien baarden door hun driehoekige verpakking en zich, mede daardoor, in een enorme populariteit en bekendheid mochten verheugen. Het succes van toen is momenteel door LIKO Bodegraven op voortreffelijke wijze uitgebouwd. Dat bedrijf richt zich nu, naast de produktie van frisdranken, eveneens op de produktie van vruchtendranken en vruchtensappen. Het beschikt daarvoor onder meer over de grootste en meest geavanceerde blikken-vullijn van Europa. Bliksemactie Menken's expansie-behoefte bracht het bedrijf in bespreking met de Coöperatieve Melk Centrale (de huidige Melkunie). Die besprekingen liepen in 1962 op niets uit. Sterker nog: de CMC dreigde alle melkleveranties aan Menken Wassenaar (jaaromzet in 1962 aan melk in liters: 30 miljoen!) te staken en deed dat ook. Menken wist echter via een bliksemactie van acht weken ruim vijfhonderd boeren aan zich te binden. Boeren die onafhankelijk wilden werken en graag met Menken Wassenaar in zee gingen. Fusie Wie eveneens graag in zee wilde gaan met Menken (maar bepaald niet omdat men zelfstandig wilde opereren!) was concurrent/zakenpartner De Landbouw uit Noordwijkerhout. Bij de familie Heemskerk was men immers tot de conslusie gekomen dat hun fabriek in Noordwijkerhout geen uitbreidingsmogelijkheden meer had en dat daarom naar een andere plaats uitgekeken moest worden. Opnieuw kwamen de families Menken en Heemskerk met elkaar in contact. In 1955 resulteerde het eerste contact in een samenwerking in De Landbouw Leiden. Het tweede contact leidde, na een zorgvuldige voorbereiding, tot een volledige fusie in 1970 van Menken Melk en De Landbouw Noordwijkerhout. De fusie bracht de twee ondernemingen samen in Wassenaar en leidde tot sluiting en verkoop van De Landbouw in Noordwijkerhout. De groei en basisverbreding van Menken Landbouw Wassenaar sinds 1970 is even veelzijdig en imposant als voorbeeldig. In de zuivelsector onderscheidt Menken Landbouw zich meer dan ooit door kwalitatief hoogwaardige zuivelprodukten met hoog-gewaardeerde produkt- en smaakeigenschappen. De particuliere zuivelonderneming krijgt de melk geleverd van geselecteerde, zelfstandige veehouders en kan daardoor een volkomen controle uitoefenen over de verwerking van de melk en de uiteindelijke bestemming ervan. De veehouders hebben, door uitsluitend rauwe melk van superieure kwaliteit te leveren, rechtstreeks invloed op de uiteindelijke kwaliteit van de eindp'rodukten van Menken Landbouw. Die op haar beurt ver-strekkende en omvangrijke aandacht richt op een superieure verwerking, een superieure kwaliteit en een uiterst consument-gericht produkt- en innovatie-beleid. Omdat Menken Landbouw een uiterst gezonde (wat wil je met zoveel melk in huis) en financieel-krachtige onderneming is, kan er slagvaardig en flexibel worden opgetreden. Brede vleugels Menken Landbouw anno nu is een Holding met vijf werkmaatschappijen. Menken Landbouw Wassenaar is er uitsluitend voor de verse melk en melkprodukten. De jaaromzet in liters bedraagt momenteel 150 miljoen. Menken Dairy Food in Oud Gastel (NB) produceert lang-houdbare produkten, cream cheese en speciale produkten en richt zich voorts op de export daarvan over de gehele wereld. Onder de vleugels van de holding Menken Landbouw zijn voorts actief: Liko Frisdranken b.v. in Bodegraven en de Bottelmaatschappij 't Gooi in Soest (licentiehouder van Coca Cola). In Belgie is actief de N.V. Menken in Aartselaar. Van daaruit moet het marktaandeel van de melkprodukten en vruchtendranken in België en Frankrijk worden gestimuleerd. De Belgische vestiging is met name gespecialiseerd, actief en succesvol in de sectoren zuidvruchten, noten en popcorn. Kwaliteit en continuïteit Hoe breed de activiteiten van de verschillende werkmaatschappijen van de Menken Landbouw Holding ook mogen zijn; hoe verfijnd ze ook mogen zijn georganiseerd, het primaire doel van de onderneming is gericht op kwaliteit en continuïteit. Melk als basis van een concern als Menken Landbouw is immers niet genoeg. Zeker omdat melk en melkprodukten voor een aanvaardbare prijs op de markt moeten worden gebracht, is een basisverbreding pure noodzaak. Uiterste efficiency en een hoge financiële draagkracht zijn geboden om enerzijds een hoge prijs voor de rauwe grondstof te kunnen betalen, een op kwaliteit ingesteld verwerkingsprocédé in stand te kunnen houden, de ambachtelijke verworvenheden ruimte te kunnen blijven geven en, anderzijds, het eindprodukt tenslotte voor een verantwoorde prijs op de markt te kunnen brengen. Dat Menken Landbouw daarin slaagt is al opmerkelijk. Dat Menken Landbouw daarin slaagt met vooral zuivel en zuivelprodukten die zich qua smaak, geur en aroma in een.hoge populariteit verheugen is zelfs voorbeeldig. Even voorbeeldig als de visie, het vakmanschap, de durf en de ijver van twee mannen die in 1925 de basis legden voor een indrukwekkend concern door uit de melkbus een pintje melk uit te schenken...

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1987 | | pagina 43