PODIUMBLIK Vrije Academie dreigt subsidie te verliezen Literatuur in trek bij jongeren Persona met onverteerbare diepzinnigheid DINSDAG 24 FEBRUARI 1987 Redactie Pieter C. Rosier LEIDEN - Dans(solo)toneel en muziek deze week in de Leidse theaters. Bovendien gaat een bij zondere produktie van het Lei den English Speaking Theatre zaterdagavond in een aan het Rapenburg gevestigd notaris kantoor in première. The Typists Wat de voorstelling van het LEST betreft, dit gezelschap is op het idee gekomen om van 'The Ty pists' van de Amerikaanse schrij ver Murray Schisgal gedurende de eerste week van maart twee verschillende versies op te voe ren. De eerste vijf voorstellingen worden voor een beperkt aantal toeschouwers - per avond zijn vijftien plaatsen beschikbaar - gespeeld in het 'levensechte' decor van het notariskantoor. De zesde voorstelling, op donderdagavond 5 maart, zal voor een groter pu bliek in het LAK-theater worden gebracht. Er ligt uiteraard een wereld van verschil tussen nota riskantoor en theater. Dat ver schil duidelijk te maken, daarop is het streven van LEST gericht. 'The Typists' is een eenakter over twee administratieve mede werksters van een verzendbu- reau. Hun levenswerk bestaat uit het aanleggen van een adressen bestand. Hiervoor typen ze hel te lefoonboek van New York uit. Het stuk geeft een schets van een ge middelde werkdag, waarin zich in feite het leven van deze twee typisten zich voor de ogen van de toeschouwer ontrolt. Sylvia is een jonge vrouw, die houdt van een keurig geordend leven. Tegenover haar collega Lindsay houdt ze de schijn op een vrouw van de wereld te zijn. Maar kennelijk wacht ze toch op die droomprins, die haar van haar kantoorbestaan komt ver lossen. Lindsay doet zich voorko men als een vrijgevochten ge trouwde vrouw met een aanvan kelijk wat cynische blik op de we reld. Voor haar zelf heeft ze alles op een rijtje gezet: studie, carriè re, goede baan, vooruitzichten en een open blik op de toekomst. Wa t ze gemeen hebben is hun beider motto: pluk de dag! Er zijn per slot van rekening duizenden din gen te doen in de wereld. In de zon liggen, dansen, reizen, mooie kleren dragen, andere landen zien, interessante mensen ont moeten. Maar...nog voor het vijf uur is zijn hun dromen wegge vaagd. Deze LEST-voorstelling is gere gisseerd door Kees Epskamp, de twee rollen worden vertolkt door Terry Bennett en Jenny Mijnhij- mer. De eerste vijf voorstellingen worden gegeven in het pand Ra penburg 43. de zesde opvoering is in het LAK-theater (op donder dagavond 5 maart). Alle voor stellingen beginnen om half ne gen. Kaarten voor alle voorstel lingen zijn bij het LAK-theater verkrijgbaarelke middag tussen 14.00 en 17.00 uur Dansproduktie De Stichting Dansproduktie treedt woensdag- en donderdag avond in het LAK op. Er zullen choreografieën van Bianca van Dillen, Angela Linssen en Denies Louwerse op muziek van George Antheil. Hoewel 'George', zoals de titel van de voorstelling luidt, geen collectieve choreografie is. hebben Van Dillen. Linssen en Louwerse zich uitdrukkelijk lot taak gesteld om samen één pro gramma te maken. Er is een over eenkomstige belangstelling en er wordt gewerkt vanuit één basis. Angela Linssen en Denies Lou werse maken met 'George' hun choreografisch debuut bij Dans produktie. Het werk van de Ame rikaanse componist George An theil (1900-1959) staal centraal in het programma. Antheils muziek is-grillig en fragmentarisch, vol onverwachte wendingen. De drie choreografen voelen zich duide lijk aangesproken door de onrust die er uit klinkt en de ironie. Schijnbaar lyrische passages krijgen een andere betekenis door datgene wat er op volgt, of door de manier waarop de mu ziek wordt gespeeld. De dansers zijn: Annemarie Blom. Kathy Dekker, Caroline Dokter, Denies Louwerse en Guido Severien. De musici zijn. Rudolf Nottrot (viool) en Paid Prenen (piano). De beeldend kunstenaar Peter van de Klashorst ontwierp het decor. theater. Aldus wordt in een on langs in deze kolommen versche nen recensie Baals produktie 'Dako' gekarakteriseerd. Dako is een samentrekking van de na men van de musicerend acteur (Hans) Dagelet en de acterend musicus (Paul) Koek. De voor stelling zou uit acht onderdelen bestaan en onder meer refereren aan de vier levensstadia, aan de vier jaargetijden, aan de leer van de vier lichaamssappen van de Griekse geneesheer Claudius Galenus en aan de vier elemen ten van de Griekse wijsgeer Em- pedocles. 'Wie daarvan duidelijk iets in de voorstelling kan terug vinden, is een genie', aldus de mening van de recensent. Hoog uit één verwijzing snijdt volgens hem nog enigszins hout: Jamsa- xa. Dat zou een vrouwelijke reus zijn uit wie Thors beide zonen Magni en Modi werden geboren. Het lijkt alsof Dagelet en Koek deze zonen spelen. Door een louw met elkaar verbonden banen zij zich een weg door een fantasie wereld, die in het decor door een stellage met galerijen en verdie pingen wordt vorm gegeven. Dat touw geeft verbondenheid aan. maar belemmert de bewegings vrijheid en symboliseert daar door levens de onvermijdelijke machtsstrijd tussen de broers, die onbeslist blijft. Op hun tocht pro duceren de t wee voortdurend ge luiden op een in de ruimte ver spreid instrumentarium en dat tegen de achtergrond van een klankrijke geluidscomposihe op band. Deze combinatie van bewe gingsimprovisatie en geluid is naar de mening van de recensent de verhaalloze inhoud van dit door Lodewijk de Boer geregis seerde muziektheaterstuk. Studio Peer 'Weg van de waan' van Studio Peer is een over het algemeen lo vend ontvangen voorstelling met poppen en één speler, Fred Delf- gaauw. Het verhaal is een bewer king van 'De storm' van William Shakespeare. Het is zondagmid dag in het LAK-theater te zien. voor kinderen vanaf zes jaar. rol spelen, is verzorgd door Je roen Henneman. Voor regie-ad viezen tekende Lodewijk de Boer. Van Rooyen Scapino Als familievoorstelling gaat woensdagavond in de Leidse Schouwburg een door het Scapi no Ballet uit te voeren Hans van Manen-programma. Onder meer zal worden gedanst een nieuw ballet dat Hans van Manen voor Scapino schreefMusic for the Knee Plays' op muziek van Da vid Byrne. Du nieuwe ballet zal. samen met 'Ajakaboembie' en een nieuwe versie van 'Snippers', één van de trekpleisters van het programma vormen. Aanvang 19.00 uur. De pianist Laurens van Rooyenwiens romantische ge tinte muziek bij een breed pu bliek blijkt aan te slaan, komt ipeer naar de Leidse Schouwburg om zijn bewonderaars een avond lang te plezieren. Wat men kan verwachten is een 'grande para de' van nieuwe, maar ook beken de, vrolijke, weemoedige, snelle stukken. Een paar nummers van zijn nieuwe lp 'Inspiration', maar ook werken van Elton John, Leonard Bernstein en klas sieke meesters. Madame Arthur Van 'Madame Arthur', de mu sical van Jos Brink en Frank Sanders, wordt maandagavond ui het theater aan de Oude Vest een harhahng gegeven. Een mu sical die zich afspeelt in een nachtclub in de jaren dertig en keu i kostuums laatz Cupido Dako Een verwarrend stuk Hans Dagelet en Paul Koek spelen 'Dako' vrijdag- en zater dagavond in het LAK-theater. (foto Hans Verhoevcnl Peter Faber komt vrijdag avond met een nieuw solopro gramma, 'Cupido' getiteld, naar het theater aan de Oude Vest. Een op de god van de liefde geïnspi reerd programma met bijdragen van schrijvers als Jan Wolkers. Jacques Brei, Rob Chris pijn en William ShakespeareUit hun re pertoire heeft Faber ditmaal ge put om zijn eigen teksten te com pleteren. De vormgeving, waarin circusattributen weer een grote Peter Faber als Cupido vrij dagavond in de Leidse Schouw burg. (foto Rob Chrispijn» DEN HAAG (GPD> - Als de Vrije Academie voor beeldende kunsten in Den Haag niet snel weer op volle toeren draait, is de gemeente van plan de subsidiekraan te sluiten. Er wordt dan overwogen in plaats daarvan extra geld in een aantal Haagse creativiteitscentra te stop pen en ateliers voor beroepskun stenaars. Dit is hel commentaar van 'Den Haag' op de gecompliceerde en voortwoekerende problemen bij de Vrije Academie, ooit naar de ideeen van grondlegger en licht kunstenaar Livinus van der Bundt 'Psychopolis' genoemd De academie, gehuisvest in een oud schoolgebouw aan de Haagse De Gheynstraat, verkeert sinds een aantal jaren in een diepe crisis over het te volgen beleid. De voortdu rend oplaaiende ruzies die soms zelfs ontaarden in persoonlijke wraakoefeningen, spelen zich af tussen directeur (filmer) Frans Zwartjes en het bestuur dat zich gesteund weet door een deel van het leraren-korps. Een door de wethouder van cul tuur ingestelde adviescommissie heeft vorige week aanbevolen dat in het belang van de academie - met landelijke én internationale bekendheid - zowel directeur als bestuur moeten verdwijnen. De ge meente die de Vrije Academie dit jaar met anderhalf miljoen gulden subsidieert, heeft dit advies over genomen en eist dat er zo snel mo gelijk een nieuwe bestuur komt. Het doel van dit rigoureuze in grijpen door de gemeente is de op leiding (ooit opgezet naar het mo del van de Parijse Académie Libre) weer voor honderd procent te laten functioneren. De afgelopen tijd is het met de instelling snel bergaf waarts gegaan. Het aantal leerlin gen ('deelnemers' heten ze, zoals leraren 'begeleiders' worden ge noemd) is van 2300 in 1980 terugge lopen tot 1600 in '85. De strijdende partijen laten er steeds minder twijfel over bestaan wie de veroorzaker(s) van het con flict is (zijn). Directeur Zwartjes wordt verweten dat hij de (organi satorische) capaciteiten niet bezit om een opleiding als deze te leiden. Bovendien worden zijn opvattin gen over wat de Vrije Aacademie moet zijn - een progressieve, pro fessioneel ingerichte werkplaats waar kunstenaars zich na hun op leiding verder kunnen bekwamen niet gedeeld. Hij is vaag en niet in staat een nieuwe weg te wijzen. Het bestuur vindt dat de visie van de vroegere directeur George Lampe moet worden omarmd. Dat wil zeggen dat er moet worden uit gegaan van een lage drempel voor DANSTHEATER - Het Neder- lands Danstheater geeft op zater dagavond 7 maart en op vrijdag avond 20 maart voorstellingen in het Circustheater in Schevenin- gen. Er zullen drie choreografieën worden uitgevoerd: 'Franken stein!!' van Jiri Kylian (première). 'Wiegelied', eveneens van Kylian. en 'Uccelli' van Nacho Duato. Er zijn voor deze twee dansvoor stellingen kaarten verkrijgbaar bij K&0, die ook voor (gratis) busver voer naar het Circustheater zorgt. de deelnemers (iedereen moet in principe kunnen worden toegela ten) en de academie zowel kunstacademie als creativiteits centrum behoort te zijn. Een scheidslijn tussen beroepskunste naars en amateurs is uit den boze. Zwartjes staat echter op het standpunt dat er sprake is van toe nemende verloedering van het in stituut. waar geen nieuwe impul sen meer van uitgaan en oncreatief doorsuddert omdat begeleiders bang zijn hun baantje te verliezen. Inmiddels wil het zittende be stuur dat de rechter directeur Zwartjes opdraagt op te stappen Een juridische procedure is reeds begonnen. Het bestuur zelf wei gert. zoals de gemeente wil, te ver trekken. Gevreesd wordt dat 'JDen Haag' van de conflictsituatie ge bruik maakt om meer invloed op het beleid van de academie uit te oefenen en een aanstaande verhui zing naar een ander deel van de stad door te voeren. Frans Zwartjes Geen voorstellingen Adèle Bloemenclaal LEIDEN - De voorstellingen, die Adèle Bloemendaal op 24 en 25 maart in de Leidse Schouwburg zou geven, zijn afgelast. Al eerder werd bekend, dat de populaire ar tieste problemen heeft met haar stembanden. In plaats van Adèle Bloemen daal komt op 24 maart het duo Frisse Jongens met een extra- voorstelling van 'Ons Lowietje' naar het theater aan de Oude Vest. Wat de voorstelling 'Kleur is al les' door Het Trojaanse Paard op 6 maart betreft, ook deze produktie moest in verband met ziekte wor den geannuleerd. In plaats van deze voorstelling zal de nieuwste produktie van Jan Decorte, 'Het stuk stuk', op het podium van de schouwburg worden gezet. AMSTERDAM (ANP) - Alle teke nen wijzen er op dat er een blijven de en stijgende waardering onder het Nederlandse publiek bestaat voor literatuur. De eerste aanwij zingen van een nog niet afgerond onderzoek over 1986 van de Stich ting Speurwerk betreffende het Boek geven aan dat de literatuur een steeds groter aandeel in de boekenverkoop opeist De defini tieve cijfers van dit onderzoek ver schijnen over ongeveer drie we ken. Dit vertelde directeur H.J. Kraima van de Commissie Propa- gande voor het Nederlandse Boek (CPNB) maandag op de persconfe rentie ter gelegenheid van de 52-ste Boekenweek, die dit jaar gehou den wordt van 18 tot en met 28 maart. Ook andere onderzoeken wijzen in dezelfde richting: jongeren rui men voor lezen een constant en hoog percentage van hun tijd in en scholieren kijken veel tv, maar le zen ook veel. Kraima maakte ook bekend dat de belangstelling tij dens de Boekenweek van 1986 overweldigend was. De oplage van het boekenweekgeschenk van 460.000 exemplaren ging geheel weg, en dat was 12 procent meer dan in 1985. Dit jaar staat de Boekenweek in het teken van Amsterdam Culture le Hoofdstad van Europa. Ter gele genheid daarvan zal het Boekenbal op 17 maart in de Stadsschouw burg in Amsterdam, waarvoor vrij wel geen kaarten meer beschik baar zijn, een Europees tintje krij gen. Verscheidene auteurs uit Eu ropese landen zullen ook tot de ge nodigden behoren. Tevens zal een speciale Boekenweekuitgave ver schijnen, geschreven door Rudy Kousbroek, die 4,95 gulden gaal kosten. Het Boekenweekgeschenk voor dit jaar, de novelle „Het Rookof- fer" is geschreven door Tessa de Loo, die in 1983 debuteerde met de veelgeprezen en bekroonde verha lenbundel ..De meisjes van de sui- kerwerkfabriek". Onlangs ver scheen haar eerste roman „Mean der". Ieder die een boek koopt van af 19,50 krijgt deze novelle gratis. Een oude in 1970 verdwenen tra ditie zal dit jaar weer in ere worden hersteld Het ministerie van WVC heeft de CPNB gevraagd het insti tuut „De best verzorgde Boeken" opnieuw in te stellen. Er is al een jury samengesteld, die een selectie zal moeten maken van de grafisch best verzorgde boeken. In juni zal worden bekend gemaakt welke boeken uit 1986 op dit punt het meest opvielen. Het ligt in de be doeling de selectie in het najaar tentoon te stellen. José Afonso (57) overleden LISSABON (GPD) - José Afonso, de meest beminde volkszanger van Portugal, is op 57-jarige leeftijd in Lissabon overleden. 'Zeca' Afonso, zoals zijn koosnaam luidde, was in feite synoniem met de democrati sche lente na het bewind van Sala- zar en Caetano Ator.so was de auteur van het lied 'Grandola, vila morena', (Gran- dola, het bruine dorp), dat op 25 april 1974 op de Portugese radio werd uitgezonden als sein voor de democratische militairen om de Anjercoup tegen de dictatuur uit te voeren. Al kreeg hij door dit so ciaal bewogen lied, waarin een pleidooi wordt gehouden voor ge lijkheid ook buiten Portugal grote bekendheid Afonso weigerde op de commerciële toer te gaan. Met zijn ballades, de meeste van een ongekende schoonheid ondanks de sociale boodschap, probeerde Zeca Afonso trouw te blijven aan zijn principes. 'De Naam van Oidipous - zang van hel verboden lichaam' van Hélène Cixous door Theater Persona. Met: Anny de Lange, Peter Tuinman en Harry van Rijthoven. Vertaling en regie: Agaath Witteman. Muziek: Burkhardt Soil. Zangers: Maja Schermerhorn, Sjabbe van Selfhout, Joep Brocheier, Henri Overduin. Eva Evers en Sabine Koning. Musi ci: Bob Driessen. Renee Jonker. Alayne Leslie, Brian Masuda. Rom- bout Willems en Guy Winchester. AMSTERDAM - Wat Persona met deze produktie 'De Naam van Oidipous' heeft willen zeg gen, is een groot vraagteken. "Een unieke combinatie van mu ziek en theater, een bijzondere vorm van opera". "Freud moet deze uitzonderlijke Oidipous he laas missen: u niet...", dat schreeuwt de folder, waarmee de toeschouwer naar de theaters moet worden gelokt. Na het zien van de voorstelling kun je om die kreten alleen maar kwaad wor den. Volgens het nuchtere horlo ge duurt het geheel - zonder pau ze - twee uur en twintig minu ten; gevoelsmatig lijkt er geen eind te komen aan deze stati sche. verhaalloze en zich traag voortslepende produktie, die nog het meest aan een oratorium doet denken. De Franse schrijfster Hélène Cixous geniet bekendheid in Ne derland sinds het optreden van het Théatre du Soleil tijdens het Holland Festival van vorig jaar met haar Shakespeanaanse ver haal over Norodom Sihanouk. Al eerder had theatergroep Persona andersoortig werk van Cixous op het repertoire gehad, ook toen onder regie van Agaath Witte Net als 'De Naam van Oidi pous' wilde het toen gespeelde 'Portret van Dora' een voorbeeld zijn van de écriture féminine. Dit 'vrouwelijk schrijven' wordt om schreven als een literatuurtheo rie die een deconstructie beoogt van een schrijfwijze die typisch mannelijk is. Het is een theorie die in de lijn ligt van Persona's zoeken naar een nieuwe theater taal. Zoals door de groep een aantal malen in verschillende produkties is aangetoond, kan dit afwijkend perspectief een en Anny de Lange in 'De Naan verrassende en in theatertermen spannende kijk op schijnbaar vertrouwde zaken opleveren. In de 'Naam van Oidipous' komt deze zienswijze echter be slist niet tot haar recht. De droomachtige scènes maken niets duidelijk en komen slechts als een onverteerbaar brok diep zinnigheid over. In een eindeloze reeks structuurloze theaterbeel- den wisselen drie acteurs en hun zingende alter-ego's elkaar al. De muziek met grillige vondsten en soms lange uithalen van compo nist Burkhardt Söll onderstreept nog eens het zwaarwichtige ka rakter van deze voorstelling. Het is ingewikkelde muziek, waar van de associatieve sprongen en citaten voor wat meer geoefende oren bestemd lijken. Niet Oidipous die onwetend zijn vader doodde en moeder huwde, maar de moeder/echtge note Iokaste staat hier centraal. Uit het tekstboekje, en niet uit de voorstelling blijkt, dat zij haar zoon van schuld vrij pleit en hem haar liefde biedt. Dat Oidipous die liefde afwijst, zou haar trage die zijn. Anny de Lange spreekt haar teksten met een fraai ge schoolde dictie op voorname en afstandelijke toon. De grote vraag is echter, of die toon bij Io kaste hoort. Hierover kun je dan nog twijfelen; dat geldt niet voor het gedoe van Peter Tuinman, dat absoluut niets met Oidipous te maken heeft. Tot overmaat van ramp laat de regisseur hem ook nog eens enige tijd in een luchtkarretje hangen - dan is de verwarring echt compleet. WIJNAND ZEILSTRA l oos Onderdenwijngaard met virtuoos pianospel Pianiste Toos Onderdenwijngaard met een Hongaars programma. Met werken van: Franz Liszt. Bela Bartok. Zoltan Kodaly en Mihali Moson.vi. Gehoord op 23 februa ri in de Kapelzaal in Leiden. LEIDEN - Virtuoos, gespierd en met grote nobles se vertolkte de pianiste Toos Onderdenwijngaard gisteravond in de Kapelzaal een Hongaars pro gramma geïnspireerd op verzetshelden uit de strijd tegen Oostenrijk. Een repertoire dat de pianiste met haar tempera mentvolle expressie en bijna grenzeloze techniek als het ware op het lijf geschreven staat. Zoals al direct naar voren kwam in de Ungarische Bildnis- se, een muzikaal monument dat Liszt aan het eind van zijn leven maakte op een zevental Hongaarse vrijheidsstrijders. Een revolutionair soms ook zeer poëtisch werk, waarin Liszt op sublieme wijze soms a tonaal gestalte wist te geven aan onder meer: de magistraal Szétchényi, de vrolijke Deak en de geliefde dichter Petölï en waarin dit laatste deel Onderdenwijngaard met een subliem gevoel voor maatgeving in de stiltes bijna meer wist uit te drukken dan de noten zelf. Niet minder indrukwekkend klonken daarna de geetste staccato's naast dromerig gebonden delen van de prachtig getoonzette Bagatellen Opus 6 van Bela Bartók. Waarna het wezenselement van de Hongaarse muziek tot volle uitdrukking kwam in de temperamentvol vertolkte Dansen uit Maross- zek van Kodaly. Hoe geliefd de staatsman Széchényi was, blijkt wel uit het feit dat naast Liszt ook Mihali Mosonyi de man herdacht in de treurmuziek van zijn Kleine Etude. Met zoveel vakmanschap en zeggingskracht over het voetlicht gebracht, dat het publiek eerst stil viel voor het applaus losbarstte. En nog was de koek niet op Geïnspireerd op de baspartij van Mosonyi's Kleine Etude gooide Franz Liszt er nog eens een schepje bovenop door het thema te gebruiken in zijn serie portretten voor de held Teleki, waar Liszt in zijn nadagen op genia le wijze, nog warmer, dieper en mystieker de dood van deze held herdacht. Waarna tenslotte Toos On derdenwijngaard dit schitterende recital besloot met een vingerbrekende waanzinnig fel gekleurde Rhapsodie nr. 20. Hongaars vuurwerk op z'n aller- allcrmooist. Hoe kon hel daarna nog anders een toegift mocht niet achterwege blijven. ANNEKE VAN VLIET 'fN VBRDE™* BÖIMNWEfC MEti A MMAMI mMMAMI

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1987 | | pagina 17