NEDERLAND NEDERLAND INGEN TELEVISIE TOEGELICHT DINSDAG 3 FEBRUARI 19S7 RADIO-TV PAGINA 27 IJSBERIN ONDER HET MES - IJsberin Snofrid uit Ouwehands Dierenpark is vandaag in Utrecht onder het mes gegaan. Een medisch team onder leiding van prof. dr. F. Nemeth opereer de Snöfrid aan haar kniebanden, die onlangs scheurden bij een ongelukkige val. Het was een voor ons land unieke operatie plaats. Juffrouw Snöfrids blessure is vermoedelijk het gevolg van een wat uit de hand gelopen stoeipar tij met haar tweelingzusje Isfnd, of met de driejarige uit Rusland geïmporteerde beresterke jonge man die sinds enige tijd met de dames samenwoont. Wat precies is gebeurd kunnen alleen de be ren vertellen, maar op een gege ven moment sloegen de verzor gers alarm toen Snöfrid mank liep en zich als een koortsig men senkind nogal hangerig gedroeg. Bij de dierentuin houdt men het erop dat Snöfrid bij het stoeien is gestruikeld of uitgegle den. Ijsberen kunnen eigenlijk niet uitglijden, omdat ze van na ture zijn toegerust met een soort anti-slipzooltjes onder hun voe ten. PIANIST DOOR SNEEUW STORM - De dirigent Sir George Solti dankt aan e storm in Arizona zijn Ameri kaanse debuut als pianist. Drie opleggers met de instrumenten van het 110 man sterke symfo nie-orkest van Chicago, waren in het weekeinde in de sneeuw blij ven steken. Aangezien in het Civic Center van San Francisco 3.000 conc< gangers al op het orkest zaten te wachten, speelde de 74-jarige di rigent met drie leden van zijn or kest spontaan een pianokwartet van Mozart. De vier musici werden storm achtig toegejuicht en kregen vi< open doekjes. Het Chicago-Syn fonie-orkest speelde vervolgens met geleende instrumenten werken van Wagner. Mozart Beethoven. HOGER WATERVERBRUIK - De warme zomer van het afge lopen jaar heeft ervoor gezorgd dat de waterleidingbedrijven aanzienlijk meer water hebben geleverd dan in de jaren daar voor. Dit meldt de Vereniging van Waterleidingbedrijven in Nederland (VEWIN) in Rijswijk. De bevolking gebruikte vorig jaar 40 miljoen kubieke meter water meer dan in 1985 Hier door steeg het waterverbruik met 3,6 procent tot 1160 miljoen kubieke meter. In 1985 noteerden de waterlei dingbedrijven een stijging met ruim 1,5 procent. Het jaar daar voor werd nauwelijks meer ter gebruikt. Met alle respect natuurlijk, maar die kardinaal Simonis lijkt me minder het type van de bruggen bouwer dan van de bruggenbre- ker. Eerst lokt hij een rechtszaak tegen zich uit na ongelukkige ti rades over feministische theolo genen daarna doet hij uitspra ken over de homofilie, die zelfs Gerard Reve zijn appetijt in de Rooms Katholieke Kerk moeten doen verliezen. Onnozelheid? Of jezuietische slimheid? Ik houd het op het laatste. Binnen de Neder landse katholieke kerk is een machtsstrijd aan de gang. waar bij het er op aan komt op wie het Oog van de Paus met het meeste Welgevallen zal blijven rusten op aartsbisschop Gijsen of op kardinaal Simonis. Ooit nog wel eens iets over Gijsen gehoord, de laatste tijd? Nee, het is Simonis voor en Simonis na. Dat kan na tuurlijk taktiek zijn. Ik sluit niet uit dat vorig jaar in het Vati- kaan, waar de p loegtaktiek wordt uitgedokterd, besloten werd dat Gijsen een tijdje 'uit de windmoest worden gehouden, waarna Simonis op het juiste moment de sprint voor hem zou moeten aantrekken waardoor Gijsen, als outsider, bij verras sing alsnog de zegepraal zal kun nen wegkapen voor de onthutste neuzen van de R.K. feministische theologen en R.K. homofiele pas tores. Maar het kan ook op een ordinaire machtsstrijd duiden binnen de Nederlandse R.K. kerkprovincie. Feit is dat Gijsen de laatste tijd evenzeer uit het nieuws is weggevallen als, pak mee, Weinreb, Aantjes, en Chris tine Keeler. „De homocultuur kan de sa menleving bedreigen," heeft de kardinaal gezegd. Als hij onder cultuur inderdaad cultuur verstaat, wordt de samenleving al jarenlang bedreigd zonder dat het Nederlandse volk daar zich- baar nerveus van wordt. Wim Sonneveld, Jos Brink, Andre van Duin, Albert Mol, Robert Long, Willem Nijholt, Nelly Frijda, Joop Admiraal, Hans van Maa- nen, Rudi van Dantzig. Hans Warren, Gerard Reve. Boude- wijn Buch, Willem Oltmans. Andreas Burnier. Elly de Waard... Om me even te beperken tot een handvol van de allerbe kendste homofiele cultuurdra gers die hun 'geaardheid' niet verborgen hebben gehouden of'in het midden' hebben gelaten. Ue- berhaupt heeft de wereldcultuur weinig reden zich te beklagen over de bijdragen van de homo's c.q biseksuelen, zoals daar wa ren Oscar Wilde, Pjotr Tsjajkovs- ki. Paul Verlaine, Socrates, Sop hocles. Euripides. Aristoteles, Botticelli. Leonardo da Vinci, Benvenuto Cellini, Arthur Rim baud, Andre Gide, Marcel Proust, Lord Byron, Vaslas Nij- inski, Tennessee Williams, Walt Whitman, E.M Forster.Jean Coc- teau. Madame De Stael, Virginia Woolf, Gertrude Stein. Janis Jop- lin, Bessie Smith „Een rooms-katholiek, die van uit zijn geweten homoseksuelen als huurder weigert, moet ik het recht laten om zo te beslissen," heeft kardinaal Simonis ook nog gezegd. Dit standpunt stelt mij voor een wiskundig probleem: als A gelijk is aan B, is B dan ook gelijk aan A? Ik bedoel: kan dit standpunt van de kardinaal ook omgekeerd gelezen worden? „Een homosexuele kamerverhuurder, die vanuit zijn geweten rooms- katholieken als huurder weigert, moet ik het recht laten om zo te beslissen." Of derde mogelijk heid: „Een homoseksuele kamer verhuurder, die vanuit zijn ge weten heteroseksuelen als huur der weigert, moet ik het recht la ten om zo te beslissen". Ik ken die laatste situatie. Ik heb negen jaar op kamers ge woond bij een homoseksueel paar, hoewel ik mij als een uitge sproken heteroseksueel gedroeg. Zij hebben mij er nooit uitgezet, ook met nadat ik door onacht zaamheid, op de klassieke ma nier (pan vet op vuur, telefoon, pan vergeten) een middelgrote brand in hun huis had aange richt. Dat zou ik als reden om mij het huis uit te gooien nog hebben geaccepteerd, maar niet om wat ik achter de gesloten deuren van mijn kamers als heteroseksueel uitspookte. Stel je voor! Dat kan toch ook zonder burengerucht! Je kunt je bovendien afvragen hoe rekbaar het geweten van een rooms-katholieke kamerverhuur der van de kardinaal mag zijn. Het Vaticaan is ook mordicus le gen abortus. „Een rooms-katho liek, die vanuit zijn geweten vrouwen die abortus hebben ge pleegd als huurder weigert, moet ik het recht laten om zo te beslis sen." Het Vaticaan is eveneens te gen het gebruik van voorbehoeds middelen. „Een rooms-katholiek, die vanuit zijn geweten huurders bij wie hij in de vuilniszak ken nelijk gebruikte condooms heeft aangetroffen het verdere verblijj in zijn huis ontzegt, moet ik hel recht laten om zo te beslissen". Waar gaan we op die manier naartoe? „Een rooms-katholiek, die vanuit zijn geweten een kar dinaal die zulke 'pijnlijke en grievende uitlatingen' doet ali huurder weigert, moet ik hel recht laten om zo te beslissen?" Dit king-size po loshirt hing de zer dagen te kijk op een grote mo deshow voor mannen- en jon- genskleding in Parijs. Het reuze- kledingstuk werd gemaakt door het Franse bedrijf Pierr- Paul. (foto AP» Feesten Voor slechts vier minuten heb ben ze meer dan vier uur onder de warme lampen gestaan. Des ondanks was het een leuke erva ring. De Leidse rechtenstuden ten Peter Mulder en Peter Roy- mans showen morgenmiddag sa men met Debby de Feber (havo- scholiere Vlietschans Scholenge meenschap) en Carina Nieulant Pelkman uit Zoeterwoude feestkleding voor 'Veronica Club'. Het jongerenprogramma staat dit keer helemaal in het teken van feesten. Met dikke lage pan cake op het gezicht om 'leuk' bruin te lijken, zijn ze er, volgens eigen zeggen, in geslaagd om een echte beachparty op de buis te brengen. De opnamen hadden een week geleden plaats in een kleding zaak in Amsterdam. Over de sfeer en de eigen inbreng, roemt het viertal. "Het was een hele leuke dag. Nooit geweten dat voor één programma-onderdeel zoveel komt kijken". Op de vraag of ze het bekijken waard zijn. meldden ze ietwat spottend: "Ei genlijk hebben we als volleerde modellen de nieuwe zomerkle ding gepresenteerd. De Leidse regisseur. Jan Pieter Stafleu, was in elk geval dik tevreden". Nu de kijkers nog. (Woensdag Ned. 1. 16.05) Zelfdoding Nog niet zo lang geleden pro beerde een man zelfmoord te ple gen. Hij nam een grote hoeveel heid medicijnen en alcohol tot zich. maar de poging mislukte. Zijn zuster, aan wie hij als enige een afscheidsbrief schreef, waar schuwde de politie. De sterke arm was er eerder dan de dood. Na verpleging in het zieken huis werd de man tegen z'n wil opgenomen in een psychiatri sche kliniek. Een bevel tot inbe waringstelling ontnam hem de vrijheid en mogelijkheid een nieuwe, wellicht succesvolle po ging tot zelfdoding te doen. Nu probeert hij via een juridische procedure z'n vrijheid en zelfbe schikkingsrecht terug te winnen. En daar draait het allemaal om in het AVRO-programma 'Als je dit leest ben ik er niet meer'. Het is een gedramatiseerde docu mentaire, gemaakt door René Stokvis, die gebruik heeft ge maakt van dit authentieke ver haal. In de documentaire staat één vraag centraal: heeft iemand het recht zelf een einde te maken aan zijn leven, of moet te allen tijde, zelfs tegen de wil van de persoon in. getracht worden hem op andere gedachten te brengen? In het AVRO-programma heeft de hoofdpersoon de naam Johan Vergeer meegekregen. Hij is ge scheiden, zijn dochter trouwt zonder hem daarvan op de hoog te te stellen, op het werk gaat het niet goed, niemand bekommert Peter Mulder, Peter Roymans en Debbby de Feber aan de vooravond van hun optreden in het jongerenprogramma 'Veronica Club'. De vierde ster, Carina Nieulant Pelkman uit Zoeterwoudeontbreekt op de foto. (foto Holvast» zich meer om het lot van deze man. ,,De zaak heeft afgedaan, het hele leven heeft afgedaan", licht Johan Vergeer z'n poging tot zelfdoding toe. Als hij eenmaal in het zieken huis, en later in de psychiatri sche kliniek is opgenomen, blijkt dat de medici daar anders over denken. 'Als je dit leest ben ik er niet meer' bestaat uit drie delen. De documentaire begint vanavond om 20.28 uur met een inleidende documentaire over de gebeurte nissen rond Johan Vergeer. Om 21.30 uur volgt de rechtzitting, waarin de rechter zal bepalen of Johan al dan niet de mogelijk heid wordt geboden z'n leven te beëindigen. Om 22.15 uur ten slotte volgt een discussie met medewerkers van het program ma over de complexe problema tiek van onvrijwillige opsluiting en behandeling van psychiatri sche patiënten. Tijdens dat laat ste deel zullen kijkers in de gele genheid worden gesteld te reage ren (Nederland 1. 20.28 uur). Panoramiek Het NOS-televisieprogramma Panoramiek brengt vanavond een reportage over Midden-Ame rika, waar Nicaragua een bron van onrust blijft. Verder in Pano ramiek een analyse van de situa tie op de Filippijnen, waar een volksstemming is gehouden over de nieuwe grondwet. (Nederland 2, 21.00 uur). Omroep Rijnland In het radioprogramma 'Popwe- tens(w)aardigheden' (20.00 21.00 uur) o.m. een interview met leden van de Leidse band Night- moves en het tweede deel van een interview met Henk West broek. Voorafgaand aan dit pro gramma in Voorschoten Lokaal de vandaag verreden schaats wedstrijden om de O.R. Foresca- te Bokaal. AVRO 19.00 Fabeltjeskrant, kinderprogramma. (T T 19.05 Wordt Vervolgd, strip- en tekenfilmrubriek met o a. de Strip Top Tien, videonieuws en AVRO's Wordt Vervolgd Club. Presentatie: Han Peekei 19.30 AVRO's Sportpanorama. Presentatie: Jos Kuijer NOS 20.00 Journaal AVRO 20.28 Als je dit leest ben ik er niet meer. Met deze zijn begint de afscheidsbrief die de 42-jarige Johan Vergeer aan zijn zus ter schreef, vlak voor hij probeerde zichzelf van het leven te beroven. Medici slaagden er echter in zijn leven te behouden Vanaf dat moment voert hij een strijd om zijn wens ten uitvoer te brengen. 20.30-21.30 Inleidende documentaire. 21.30-22.05 De rechtzitting, waarin de rechter een uitspraak zal doen over de vraag of Johan Vergeer de mogelijkheid geboden moet worden zijn leven te beëindigen. Presentatie: Ria Bremer 22.15 AVRO's Televlzler, actualiteitenmagazine 23.00 De hoogste versnelling. Vanavond een verslag van de a.s. donderdag te openen Personen Auto RAI '87 in Amster dam. Presentatie: Jan Rooderkerk en Ruud ter Weijden 23.40 Ontdek Je plekje, filmimpressie van Nederland's mooiste plaatsen. Vandaag: Roermond NOS 23.55 Journaal 00.00 Nieuws voor doven en slechthorenden WOENSDAG 09.30 Nieuws voor doven en slechthorenden 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden RVU 14.00 Taaltuin, serie over hoe belangrijk de taal is om je uit te drukken en hoe het je kan remmen of stimuleren in je ontwikke ling. Afl.1: Dialecten VOO 14.30 Saebert, tekenfilmserie. Afl.Jacht op ivoor 14.45 Kuifje, tekenfilmserie 14.55 De grote meneer Kaktus show, kinderprogramma 15.20 The Jetsons, tekenfilmserie. Afl.: Opa en de goudzoeker 15.40 New wilderness, natuurserie. Afl. De Bijen 16.05 Club Veronica 16.15 Dynasty, Amerikaanse serie. Afl.: Het ongeval. Wanneer Krystle en Sammy Jo op de vlucht slaan, wordt hun de pas afgesneden door Joel... 17.00 International Week Magazine, actualiteitenmagazine NOS 17.30 Journaal VOO 17.46 Veronica sport 16.40 Teletekst 17.00 Nouba nouba, geve kinderprogramma 23.00 Nieuws voor doven en siecntnorenaen TELEAC 23.05 Personal Computer 2, les 1 23.35 Einde WOENSDAG NOS 18.15 Nieuws voor doven en slechthorenden 18.30 Sesamstraat 18.45 Jeugdjournaal. (T T.) 19.00 Journaal IKON 19.12 Zoland je nog koeien kunt tellen, tv-film voor de jeugd van Tim Cenius. Ugyen woont in Bhutan. Hij wordt uitgelachen omdat er iets mis is met zijn ogen. Zijn moeder vindt dat niet zo erg. Zolang een boerenjongen de koeien nog kan tellen is er weinig aan de hand, vindt zij 19.37 Kenmerk, aktualiteitenrubriek NOS 20.00 Moordkuil, televisie ter discussie 20.20 Rok en Rol, informatief vrouwenprogramma Vandaag De vrouw en de computer 21.00 Panoramiek, actualiteitenrubriek 21.30 Nieuws uit de ruimte, serie over wat ons te wachten staat Afl.: Hoop voor de toekomst 22.30 Journaal 22.45 Den Haag vandaag dio- en Televisie-Omroep 22.30 Nieuws en Coda. Marie Poulenc, uitgevoerd door BRT-omroepkoor o I v. Vic I 22.50 Einde 18.35 Zaterdag (Saturdee). tiende- WOENSDAG 18.58 De Supermachten -De Ver enigde Staten van Amerika. Deel 5 Heden (1945-1985) Program- J.S. Herh 19.40 Lotto-winnaars, mededelin gen en programmaoverzicht 19.45 Nieuws 20.10 Weerbericht en Kunst-zaken 20.25 I Q kwis met denk- en weetvragen 21.00 Labyrinth Vandaag Ver- 21.50 Uitzending door derden Programma van de Liberale Ra- 15.15 Kameleon, kinderprogram- 15.40 Rondomons. 16.05 Nils Holgersson, Duitse kin derserie naar het boek van Sel- ma Lagerlöff. Afl.4: De eek hoorn (The young squirrels) 16.30 Vrouwt|6 Theelepel (Mrs Pepperpot), Japanse tekenfilm- 16.45 Schatteneiland (Treasure Is land), tekenfilm naar het boek van R L Stevenson 17.30 Einde 17.55 Nieuws 18.45 Luister met je ogen Les 19: De weg vragen. M.m.v Annie van Lier, Alex van Haecke e a 19.00 Zonen en dochters (Sons and Daughters), Australische se- busch, harp fluit. Herh 19.25 Oshin, Japanse serie 19.40 Mededelingen en program- 19.45 Nieuws 20.10 Weerbericht en Kwidam. vi deospelletje met Marleen Gordts 20.25 Mike, talkshow met M'ke Verdrengh vanuit Ooigem 21.40 Sorrel and Son, zesdelige België/Frans-1 19.25 Lotto en Joker 19.27 Quick et Flupke. tekenfilm 19.30 Journaal 20.00 Minute Papillon, consumen tentips 20.05 The Colbys. Amerikaanse 21.50 Laatste nieuws 22.20 Ciné Club de Minuit: Inedits du Cinéma frangais: Clémentine Tango, Franse filmkomedie ui 1982 van Caroline Roboh 19.57 Programma-overzicht 20.00 Tagesschau 20.15 Tier vor der Kamera, natuur- Vandaag: In het land v 21.00 Monitor, actualiteiten 21.45 Miami Vice, Amerikaanse politieserie 22.30 Tagesthemen, actualiteiten 23.00 Kulturwelt Hinter dem dunklen Spiegel, filmportret n a v. de geboorte van de dichter Georg Trakl 100 jaar geleden 23.45 Tagesschau 23.50 Nachtgedanken, beschou wingen door Hans Joachim Ku- lenkampff WOENSDAG 09.45 ARD-Ratgeber, praktische NOS'NOT 09.00 Kijk mij nou, les 4 NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden VPRO 15.30 Punky Brewster, Amerikaanse jeugdserie. Afl.: Grote ver anderingen (2). Punky moet terug naar het weeshuis. Ze loopt weg, maar waar moet ze naar toe? 15.55 Lange Jaap, kinderprogramma 16.25 Theo en Thea, een volwassen kinderprogramma voor het educatieve kind. (T T.) 16.40 Blikskaters, videonieuws voor en door kinderen 16.55 De Charlie Brown Snoopy Show, tekenfilm. Vandaag Lucy is verliefd op Schroeder 17.00 De mus met de lange poten, kinderserie. Afl. 1 april 17.20 Moeroen Boechstansangoer (Murun), kinderserie Afl Moeroen probeert er onderuit te komen 17.30 Einde FEDUCO 17.40 Ideeënbank, serie gewijd aan maatschappelijke activitei ten in de diverse Nederlandse regio's. Afl.8: De Betuwe 11.50 Umschau 12.10 Monitor 12.55 Persoverzicht 13.00 Tageschau 13.15 (S) Teletekstoverzicht 13.30 (S) Teletekstoverzicht 15.05 (S) Teletekstoverzicht 15.25 Tagesschau 15.35 Internationale Grune Woche Berlin 1987, reportage over een van de grootste beurzen op het gebied van landbouw en voeding 16.20 Die Sklavin Isaura. Brazi- 16.45 Der 17.30 Vorsicht: Kinder ir kinderen doen hun ze 17.45 Tagesschau 18.20 Warlesaal zi Gluck, serie 18.56 Programma-ove over het transport ove van gevaarli|ke stoffen 20.15 Verkehrsgericht. 22.10 Das kleine Fernsehspiel: Die Aktion ist die Botschaft (Dutch Moves), tv-spel van Dalibor Mar- 23.00 Die Sport-Reportage Euro pese kampioenschappen kunst schaatsen vanuit Joegoslavië en 09.45 Zie Duitsland 1 11.50 Zie Duitsland 1 10.20 Die Sport-Reportage: we reldkampioenschappen skièn vanuit Crans Montana, reuzens lalom heren, 1e manche. 11.15 Einde 12.50 Die Sportreportage: wereld kampioenschappen skiën vanuit Crans Montana, reuzenslalom heren, 2e manche. 13.50 Theatertreff im ZDF Dan- tons Tod, toneelstuk van Georg Büchner 16.00 Heute 16.04 Löwenzahn, jeugdserie 16.35 Der Waschbar Rascal, te kenfilm-serie. Afl Wie man ein Pferd zahmt 17.00 Heute Aansl Aus den Lan- 17.15 Tele-lllustrierte, actualitei ten, sport en amusement 17.45 Die Wicherts von neber-,i, Ferdinand. !V00 Formei' 22.15 Monitor in Kreuzfeuer 23.00 Ein Wunder is nicht genug, dagboek van een Filippijnse staatsgreep (22-25 februari 1986) 23.50 Der Sternenhimmel im Fe- bruar, astronomisch magazine 18.00 John Craven s Newsround. jeugdjournaal 18.10 Grange Hill, jeugdserie 18.35 Fax, gevarieerd programma 19.00 Journaal en weerbericht 19.35 London plus, regionaal 20.00 Holiday 87. gevarieerd toe ristisch magazine 20.30 Eastenders, familiefeuilleton 21.00 Variety Club Awards '87 22.00 Journaal 22.24 Regionaal nieuws en weer bericht 22.30 A so 23.20 Film '87, filmmagazine ge presenteerd door Barry Norman 23.50 20th Century Remembered Len Murray 00.20 Save a life, het ABC van de 01.00 Weerbericht 18.30 Sesamstraat 19.00 Aktuelle Stunde. regionaal magazine met nieuws en sport 19.45 Raamprogramma van de re- 20.15 Auslandsreporter Die Pea ce People von Ulster und was aus ihnen wurde, reportage over Nobelprijswmna- 20.45 Ruckblende, expressionistische Lyricus Traki ARD-hitpa- 12.35 Open Air, kijkers kunnen te lefonisch reageren op BBC tv- programmma's. Met om. 13.00 Nieuwsoverzicht en weerbe- bericht 14.00 Journaal en voor de landbouw 14.25 Neighbours, S' 15.00 Thaddeus, Rose a Amerikaanse speelfilm 16.50 Children's BBC 16.50 Stilgoe's 17.10 The Hunter 17.25 Bananaman 17.35 You should bi 18.30 Tomorrow s world 19.00 The citadel, serie 19.50 World Hockey 20.45 Cricket: Engeland - West-ln- die 21.30 Food and Drink, informatie- 22.00 Malice in Wonderland, Ame rikaanse speelfilm. Met Eliza beth Taylor, Jane Alexander e a 23.30 Newsnight, actualiteitenma- gazine 19.30 Get smart - Witness for the Execution 20.00 The Paul Hogan show 20.30 A country Practice 21.20 Threillseekers 21.50 US college football 1987 22.45 The Business Programme 23.20 Sky Trax. Pop muziek 01.00 Closedown WOENSDAG 07.25 The DJ Kat Wake-Up Club 07.30 The DJ Kat Show 08.30 Sky Trax. Popmuziek 13.10 Skyways 1.00 City Lights 18.00 Recreation 18.40 Des chiffres et d 19.00 Les vacances d 19.15 Cocoricocoboy 22.00 Journal Télévisé 22.30 Fans de Ski 23.00 Assassins et Voleurs 16.05 Temps present 17.05 De Harlem a Caux 17.35 Les Aiguillages c 07.30 Teletekst 07.55 Weerbencht 08.00 Breakfast time 09.40 Watchdog, magazine Aansl Open air voor aankondiging 09.55 Regionaal nieuws en weer bericht 10.00 Journaal en weerbericht 10.05 Day to day, actueel discus sieprogramma 10.45 Advice Shop, informatief programma 11.25 Children's BBC 11.30 Play School, kleuterpro- 11.50 Ivor the Engine, tekenfilm 11.55 Five to eleven 12.00Journaal en weerbericht 12.05 Holiday 87, gevarieerd toe- 10.00 Teletekst 10.15 Casebook Scotlani 10.35 Teletekst 11.00 Schooltelevisie 17.00 Pamela Armstrong 17.35 World of the thirties, docu- mentaire-serie over de jaren der- Sky Channel Philip Michael Thomus als detective Ricardo Tubbs in Miami Vice. Van avond te zien op Duitsland 1.21.45 uur (foto gpd» Radio 1 na 18 uur NOS leder heel uur nieuws VPRO 19 02 Boeken EO 2102 Samen zingen met Arie Pronk 21 35 Het geslacht van Garderen hoorspelserie 22 02 Metterdaad hulpverlening 22 06 Hemelsbreed NOS 23 05 Mei het oog op mor gen VARA 0 02 De nacht klinkt Radio 2 na 18 uur NOS leder heel uu VPRO: 18.03 Pluche i 19 00-07 00 Zie Radio I Avondspits VARA 19.02 Dubbel- lisjes. (Met om. 19.02 Het Vooroor deel 19 10 Wie doet het met wie'' 19 25 Oom Bens radiocauserie 19 31 Het Thema 19 47 Het on verwachte) 20 02 Popkrant 21 02 NCRV 18 00 Nws 18 02 L.ed van de week 18 15 Leger des Heiis- kwartier 18 35 Muziek in vrije tijd 19 30 Klassieke pianomuziek 20 00 Nws 20 02 Rondom de 15 symfonieën van Dmitri Sjostako- vitsj (6). 21.30 Literama. 22 30 His torische orgelopnamen. 23 10 Ka- 18 03 De CDA NOS: 18.30 Homonos. 19.00 OMROEP RIJNLAND 19.00-20.00 Voorschoten Lokaal 20.00-21.00 Popwetenswaardig heden Radio 1 voor 18 uur leder heel uur nieuws VARA 7 03 De rode draad (NOS 7.30 Nws.) NOS 12.56 Mededelingen voor TROSAktua 13 20 Het Journalis- tenforum 14 05 TROS Klantenser vice EO 16 05 Tijdsein Radio 2 voor 18 uur NOS leder heel uur nieuws VOO 7 03 Ook Goeiemorgen 9 03 Mu ziek terwijl u werkt 11 03 Kletskop 12 03 Will wil wel 14 03 Terug in de tijd 15 03 Nederland Muziek land NCRV 17 03 Rozegeur en prikkeldraad Radio 3 voor 18 uur NOS leder heel uur nieuws EO 7 03 Ronduit Music-T.me 9.03 Mu ziek motief 9.57 EO-Metterdaad Hulpverlening. 10 03 Gospel sound. 11.03 Country Trail 12.03 Ronduit op 3 VPRO 13 03 Toga Party 14 03 De Wilde Wereld 17 03 Ronflonflon met Jacques Plafond Woord 8 10 Preludium 8.45 Te Deum Laudamus 9 15 Onder de hoogtezon 10 00 Kamermuz uit de Barok 10 30 Orkestpalet 12 20 Vladimir Ashkenazy dirigeert Sibe- 1 slot) 12 50 Pre 13 00 Nws EO 13 02 Lui eert 14 00 Songs of Prai: iCon- Radio 5 voor 18 uur NOS. 9 00 Nieuws 9 02 NOS- Sportief 9.25 Waterstanden RVU 9 30 Taairevue TROS 10 00 De duvel is oud 11 00 TROS Postbus 270 - Mieke Telkamp IKON. 12 0C »t oog naald NOS 13 0C rows. 13.10 NOS Midweekmagazi ne TROS 16 00 TROS Schlager festival 17 00 TROS Huiswerken 17 41 Basicode 3 Overheidsvoor lichting 17 46 Wetenschapsbele d NOS 17 56 Mededelingen en Nws

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1987 | | pagina 27