'Voorschotense fietspaden onveilig' Nieuwbouw op kaalslag 'Curium' in Oegstgeest Deel buurthuis uitgebrand Weggevaagde Partij Wassenaar wil door Warmonds college is 'heel boos' op buren Ambtenaar burgerlijke stand met 70 jaar weg ■1=MUMM=U MAANDAG 22 DECEMBER 1986 VOORSCHOTEN - Voorschotena ren voelen zich onveilig op het fietspad langs de Admiraal de Ruy- tersingel, het Stationslaantje, het stuk fietspad langs park Adegeest en het onbebouwde stuk bij station De Vink. Dit blykt uit de reacties op de gemeentelijke oproep om on veilige situaties of gevoelens te melden. In totaal kwamen 14 reac ties binnen op het stukje in de ge meentelijke voorlichtingsrubriek. Vier mensen storen zich aan de bovengenoemde donkere, stille en enge lokaties, die soms zeer lang gerekt zijn (Admiraal de Ruyter- singel) of erg bebost (Stationslaan, Van Beethovenlaan). Tien anderen hadden het over de schuine stoep voor Voorstraat 11 en te krap afge stelde stoplichten, die vooral langs Vernielingen aan auto in Oegstgeest OEGSTGEEST - Aan een auto die geparkeerd stond aan de Juffer- manstraat in Oegstgeest is dit weekeinde grote schade toege bracht. Een portier werd ingetrapt, ruitenwissers werden vernield en de spoiler werd losgetrokken. Van de dader(s) geen spoor. De politie vraagt getuigen zich te melden. Drie inbraken in één wijk ZOETERWOUDE - Drie huizen in de Zoeterwoudse Burgemeesters- wijk zijn afgelopen weekeinde 'be zocht' door inbrekers. In alle geval len kon men binnenkomen door de - doorgaans ondeugdelijke - sloten van de achterdeuren te forceren. De dieven hadden alleen belang stelling voor geld. Sieraden en ap paratuur lieten ze staan. Ze namen uit de drie woningen respectieve lijk 4000, 1400 en 57 gulden mee. Hersenschudding bij glijpartij met brommers VOORSCHOTEN - Een 16-jarig meisje uit Leiden heeft zaterdag een hersenschudding opgelopen toen haar vriend, bij wie ze achter op de brommer zat, ten val kwam. Dit had weer te maken met de manoeuvre van een andere brom fietser, die op de Leidseweg-noord tegen een 63-jarige man aanreed. Deze man stak het fietspad over, op weg naar zijn auto. Buiten het Leidse meisje raakte niemand ge wond. De passagiere is met de her senschudding en een bloedende hoofdwond overgebracht naar het ziekenhuis. Man met drank op verwondt zijn vriendin VOORSCHOTEN - Een Voorscho- tens meisje van onbekende leeftijd plukte zondagnacht, volgens de politie, de wrange vruchten van het drankgebruik van haar rijden de vriend. Rijdend over de rechte Leidseweg, raakte hij ter hoogte van snackbar Martin een vlucht heuvel, verloor de macht over het stuur en schoof de berm in. Hierbij ontwortelde de personenauto een boom. De passagiere liep bij de botsing diverse kneuzingen op, een uit de kom geschoten arm en een gezwol len knie. Terwijl zij naar het Elis- bethziekenhuis werd vervoerd, brachten agenten haar chauffeur naar het bureau. Daar doorliep hij de verschillende alcohol-testen. Kindermiddag De Baptistengemeente Leider dorp organiseert morgen een kin dermiddag. Alle kinderen tot on geveer 12 jaar kunnen kijken naar een speciale diaserie over het kerstfeest en er wordt een kerst verhaal verteld. Plaats van han deling is het wijkcentrum Zijl kwartier aan de Van der Marck- straat 19 in Leiderdorp. Aanvang twee uur. Klaverjassen Klaverjasliefhebbers kunnen vanavond in het clubhuis van voetbalvereniging SVLV aan de Voorschotense Juliana van Stol berglaan terecht. Een kerst-kla- verjaswedstrijd aldaar begint om acht uur. Resultaat oproep van gemeente om 'enge' situaties te melden de Wijngaardenlaan zouden staan. Moeders met kinderen voelen zich onveilig door de brede bloembak ken op de smalle trottoirs in de Schoolstraat, terwijl anderen het een onzalig idee vinden gratis hon- depoepscheppen te verstrekken: de belastingbetaler wordt toch al zo gepakt. De enige mannelijke re flectant ergert zich aan stoepfiet- Hoewel de gemeente niet echt had verwacht met poep- en stoe- preacties te worden geconfron teerd, worden alle reacties serieus bekeken. Op 8 januari komen ze in de raadscommissie voor openbare werken, waar de politici moeten aangeven wat er verder mee ge beurt. Een ambtenaar noemt het "een zeer zinnig contact tussen ambtenaren en burgers". Welis waar komen ook reacties binnen bij projecten als de herinrichting Formeel Tijdens de raadscommissie voor financiën, eind augustus, vroeg VVD-raadslid mevrouw M C. van der Kloes om een onderzoek naar onveilige situaties. Ze wil weten of burgers zich onveilig voelen in een duistere omgeving en vroeg zich af Zo gaat de nieuwbouw vanCuriumop de Oegstgeester Rhijngeesterstraatweg er uitzien OEGSTGEEST - Eens stond er de voor Oegstgeest karakteristie ke kapitale villa van Curium, het academisch centrum voor kin- der- en jeugdpsychiatrie. Niet ie dereen in Oegstgeest wil graag herinnerd worden aan wat er met dat gebouw gebeurde nadat het psychiatrisch centrum in 1977 van de Rhijngeesterstraatweg naar de Endegeesterstraatweg verhuisde. Zonder medeweten van de gemeente ging er op een kwade dag plotsklaps de slopers- bal'in. Nu de discussie over meer bescherming van monumentale panden in het dorp weer is opge laaid, heeft men het over het 'Cu- riumsyndroom'. Maar hoe het ook zij, op de plek waar eens het Curium heeft gestaan zal ais alles spoedig verloopt in de zomer van 1988, een vier lagen tellend ge bouw van 15 appartementen ver rijzen. Al eens eerder had Proper Be heer B.V. een bouwplan voor de - bij een verkeersknooppunt Qgen - in het oog springende lap grond gemaakt. Tot uitwer king van dat plan is het nooit ge komen. Bovendien verwisselde de grond van eigenaar. De Dordrechtse architect Ve- nema maakt grote kans dat het door hem ontworpen gebouw er wel komt. Met de omwonenden moest pittig onderhandeld wor den over de tuinen die zij voor een deel moesten opofferen. In alle gevallen zou het tot overeen stemming zijn gekomen. B en W van Oegstgeest raakten wat en thousiaster voor de plannen toen duidelijk werd dat het aanwezige bomenbestand volledig zou kun nen worden gehandhaafd. De raadscommissie openbare werken raakte niet echt in ver voering, maar de vooral estheti sche bezwaren die de commissie leden uitten, gingen toch niet zo ver dat het licht op rood kwam te staan. Architect Venema heeft de stand van zaken overziende, de indruk dat er niet veel uitgespro ken fanatieke tegenstanders zijn. Het gebouw dat hij heeft gete kend druist wat de geprojecteer de hoogte betreft in tegen het be stemmingsplan. Dat laat een ma ximale hoogte van 8,50 meter toe en ten hoogste twee bouwlagen. Venema's plannen voorzien in vier lagen die 12 meter de lucht in priemen. B en W zijn echter van oordeel dat het bouwplan "aanvaard baar" is. Het dagelijks bestuur is in feite al lang blij dat het al jaren braakliggende terreintje nu dan toch eindelijk eens zal worden bebouwd. Ook de raad had er geen enkel probleem mee om, het bestem mingsplan te wijzigen opdat het gebouw net zo hoog kan worden als Venema wil dat het wordt. Zonder discussie ging men met het voorstel akkoord. Het oude Curium. Het werd dest ijds WASSENAAR - De voorzitter van de Partij Wassenaar, Vermeulen, gaat zich tijdens een ledenvergade ring in januari hardmaken voor het voortbestaan van zijn partij, die bij de laatste verkiezingen haar twee raadszetels verloor. Evenals de tweede man vindt hij dat een plaat selijke partij die neutraal staat te genover de verschillende politieke stromingen, een belangrijke func tie heeft. Zeker nu de andere partijen wei nig meer zouden doen dan het lich telijk aanpassen van hun landelij ke programma's en h men van PW-programmapunten". Vermeulen: "Acht jaar geleden stelden wij voor om Duinrell toe ristenbelasting te vragen. Het CDA vond het flauwekul, maar nu ko men ze zelf met het idee. En zo is er meer hoor". Wat de partij in deze zetelloze pe riode moet gaan doen, is nog on duidelijk. Tweede man Kroeze had 'het enkele maanden geleden over het aantrekken van jongeren en massale steun voor een concreet actieprogramma. Vermeulen vindt dat een aardig idee, maar vraagt zich af hoe de partij dat zo snel op poten kan zetten. "Over drie jaar zijn de volgende verkiezingen weer", zegt hij. Ander probleem is dat de partij slecht bij kas zit. Schulden heeft ze niet, maar de verkiezingscampag ne hakte er bijzonder hard in. Ver meulen: "Voorheen draaide Lod der (de lijsttrekker -red) daarvoor op. Hij had een drukkerij en een krant, waar hij in kon zetten wat hij wil. Nu moesten we voor elke letter betalen". Ook op andere fronten had het wegvallen van deze bekende Was senaarder gevolgen: de oudere Wassenaarders lieten het massaal afweten en stemden weer op het CDA, de partij waar zij bij landelij ke verkiezingen op stemmen. Zo ziet de voorzitter het althans. Hij hoopt deze groep bij de volgende verkiezingen weer te lokken met een programma voor alle Wasse naarders, maar vooral voor de wat oudere. Tijdens de begrotingsbehande ling stelde de PvdA/PPR-fractie dat 'door de kleine criminaliteit de onveiligheid en de gevoelens van onveiligheid op straat de laatste ja ren sterk toenemen. Met name ou deren. jonge meisjes en vrouwen voelen zich steeds minder veilig in een niet bebouwde omgeving en, in de avonduren, langs routes met dichte beplanting en weinig ver lichting', aldus de partij. Aanvankelijk reageerden B en W heel formeel, maar tijdens de be grotingsvergadering zegde PvdA/ PPR-wethouder J. Visser toe dat er een onderzoek komt naar onveilige gevoelens en situaties. Volgens burgemeester P. Cannegieter 'valt het allemaal wel mee': desnoods maken de mensen een kleine om weg, zoals over de goedverlichte dienweg bij de Papelaan. Deze sfeer sprak ook uit een klein stukje dat kort na de vergadering op de voorlichtingspagina stond. De PvdA/PPR-fractie maakte zich daar kwaad over en een week later, op 10 december, stond er alsnog een oproep in 'Wapenfeiten'. WARMOND - "Ze willen dat stuk van onze gemeente gewoon heb ben. Een soort 'landje veroveren' lijkt het wel. Het college is heel boos op Alkemade. Dat zijn dan je buren, zo ga je toch niet met elkaar om." Dat zei burgemeester Hen- drickx-Vlaar afgelopen week als reactie op het voorstel van Alke made om een gedeelte van War mond bij hun gemeente in te lij- De gemeente Alkemade wil het Warmondse grondgebied ten oos ten van De Zijl naar zich toetrek ken. Het grensgebied tussen War mond en Alkemade krijgt hierdoor een natuurlijker verloop, aldus het Alkemadese gemeentebestuur. Het gemeentebestuur is fel tegen het Alkemadese plan. "Ze hebben er geen enkel argu ment voor om dat stuk land er bij te krijgen. De bewoners van dat grondgebied hebben bovendien duidelijk te kennen gegeven War- monders te willen blijven. Maar ze willen dat stuk grond gewoon heb ben," aldus burgemeester Hen- drickx-Vlaar. De raadsleden slo ten zich volledig bij het standpunt van het college aan. CDA-raadslid G.E. den Ouden-de Mooij: "De ge meente Alkemade speelt een soort Batavieren-spel. Wij doen daar niet aan mee. Wij zijn geen landver- overaars." Mevrouw C.A.M. Saris van de VVD stelde voor een offi cieel protest naar de gemeente Al kemade te sturen. De burgemees ter wil hier nog even mee wachten, tot op de hoorzitting van 8 januari. Angst voor de uitvoering van het Alkemades plan hoeft de gemeente Warmond niet te hebben, zei Saris: "Als er geen argumenten zijn voor .1 grenswijziging hoeven we ook niet bang te zijn." Gedeputeerde Staten van Zuid- Holland hebben in een eerder sta dium al te kennen gegeven tegen het grenswijzigings-voorstel van Alkemade te ziin. 'Gekraakt' pand weer ontruimd LEIDERDORP - De 'kraakac- tie' van de Leiderdorpse groen teman Rijnsburger is ten einde. Vanmorgen heeft de groente man de etalage van het naast zijn zaak gelegen pand in win kelcentrum Santhorst op last van de huurder. Amro, leegge haald. Er werd meteen een nieuw slot op de deur gezet. Rijnsburger was zijn ludieke actie onlangs begonnen als pro test tegen het feit dat het Amro- pand al een paar jaar leegstaat. Hij richtte de etalage feestelijk in met zijn eigen waren. Maar de huurder, die Santhorst twee jaar geleden verruilde voor een vestiging in Winkelhof, was daar niet blij mee en sommeer de Rijnsburger om de boel van daag weer leeg te halen. De groenteman vindt dat jammer. "Ik begrijp het wel, want ik had niet om toestem ming gevraagd. Maar ander zijds word je het zat, als je twee jaar naast een leeg pand zit". Zoals bekend zijn de winke liers al een tijdlang met beheer der Kok in de slag om het pand opnieuw te verhuren. Tot nog toe zonder resultaat. MAANDAG Leiden Mierotheater Imperium - Oude Vest, 'klokkenspel' kerstvertelling naar Char les Diekens, 20.30 uur. Vrouwentelefoon sexueel geweld, be reikbaar van 14-17 uur, tel. 126844. Kijkhuis - films: 'Trois hommes et un couffin', 19.30 en 21.45 uur; 'Down by law', 20 en 22.15 uur. Wassenaar Raadhuis de Paauw - raadsvergadering, 19.30 uur. Clubhuis SVLV - Jul. van Stolberglaan, kerstklaverjassen voor iedereen, 20 uur, Leiderdorp Sportzaal Op Dreef - van Alphenplein, internationaal basketbaltoernooi vooi meisjeskadetten. tot 19.30 uur DINSDAG Leiden Kapelzaal K&O - Oude Vest, kinder films, 14.30 uur. Microtheater Imperium - Oude Vest, 'Klokkenspel' door Imperium, 20.30 Kapelzaal K&O - film 'Rear window van Hitchcock, 20.15 uur. Kijkhuis - films: 'Trois hommes et ur couffin', 19.30 en 21.45 uur; 'Down by law', 20 en 22.15 uur. Leiderdorp Sjelter - Heemraadlaan, muziekinstru menten maken kinderen 4-12 jaar, 13.30- 15.30 uur. Wijkcentrum Zijlkwartier - v.d. Marck- straat, kindermiddag, georganiseerd door Baptistengemeente Leiderdorp, 14-16.15 uur. Sportzaal Op Dreef - Van Alphenplein, internationaal basketbaltoernooi meis jeskadetten, 10-18 uur. Voorschoten Sporthal De Vliethorst - kerstconcert C.O.V. 'Exultate Deo' en Chr. Rijnlands Mannenkoor, 20.15 uur. Oegstgeest Groene Kerkje - Haarlemmerstraatweg, kerstsamenzangavond. 20 uur. Losgebroken paard rent Warmond door WARMOND - Een losgebroken paard heeft afgelopen zaterdag heel Warmond doorgerend zonder schade aan te richten. Het dier pas seerde een volgens de politie zelfs 'verschrikkelijk drukke kruising' en rende constant tegen het ver keer in zonder dat er botsingen volgden. Het paard had zich op de Jan Steenlaan losgerukt en rende langs de spoorlijn richting Sassenheim. Pas ter hoogte van Sikkens kon den politie en eigenaar het dier weer benaderen. Schade loopt in de duizenden guldens VOORSCHOTEN - Een deel van de oude houten keet van het Voor schotense buurthuis Boschgeest/ Bloemenwijk is zaterdagavond in vlammen opgegaan. Een ander deel werd zo door rook aangetast, dat bestuursleden vrezen hier niets meer van te kunnen gebruiken. Op het moment van de brand, vroeg in de avond, was niemand in het ge bouw aanwezig. Volgens betrokke nen loopt de schade in de duizen den guldens. Het buurthuis was niet tegen brand en inbraak verzekerd omdat het gebouw te afgelegen ligt en een zwakke constructie heeft. "Je kon er zo door de wanden naar bin nen", aldus bestuurder A. van de Peet. Het verbrande deel werd zeer OEGSTGEEST - "Een dii rend artikel". Zo betitelde PPR- raadslid Van Eisen afgelopen week in de gemeenteraadsvergadering artikel 3c van een nieuwe Oeg- steester verordèning waarin wordt geregeld wie er ambtenaren van de burgelijke stand mogen worden en wie niet. Artikel 3c bepaalt dat mensen die zeventig jaar zijn ge worden. worden ontslagen als ambtenaar van de burgerlijke stand. Van Eisen: "Leeftijd mag geen argument zijn om iemand te ontslaan". Burgemeester Scheenstra ging diep in op de kwestie. Hij erkende dat ook 80-jarigen nog prima amb tenaren van de burgerlijke stand kunnen zijn. "Maar er moeten grenzen zijn en het is beter om nu ruimschoots van tevoren af te spre ken dat het bij 70 jaar afgelopen is dan straks de subjectieve discussie te moeten voeren of meneer A of meneer B van 72 jaar het nog mag blijven doen. Ik moet er niet aan denken dat wij in de raad straks zulke discussies moeten voeren. Door nu afspraken te maken wordt de persoon in kwestie niet getrof fen". PPR'er Van Eisen was geenszins overtuigd. "Ik wil zulke discussies ook niet voeren maar ook niet over een 32-jarige ambtenaar van de burgerlijke stand die eigenlijk weg moet omdat-ie tijdens de huwe lijksvoltrekking maar wat staat te bazelen", aldus de radicaal. Toen Van Eisen vervolgens een voorstel wilde indienen, werd hem nog eens duidelijk hoe alleen hij in zijn mening staat. Om een voorstel in te dienen zijn minimaal drie on dertekenaars nodig. En zelfs van de andere linkse fracties was er niemand te porren om een krabbel te zetten. intensief gebruikt: er stond een ge wone oven, een bakoven en een schoolbord. Ook gordijnen, ka chels, jeu-de-boulesmaterialen, schoolboeken en tafels en stoelen behoorden tot het (in vlammen op gegane) interieur. De aangrenzen de keuken is er eveneens slecht aan toe. De spullen van het tweede, door rook aangetaste lokaal, zijn voor een deel onbruikbaar gewor den. Voor het andere deel wil het bestuur een container zoeken. De talen en knutselcursussen die hief gegeven werden, kunnen vol gens de bestuurder niet worden ondergebracht in het andere buurt- hüisgebouwtje, de voormalige Bis schop Bekkerskleuterschool. Met de jongereninloop kan wél worden geschoven. Over de oorzaak van de brand tast hij, evenals de politie, in het duister: "Ik geloof niet dat wij iets foUt hebben gedaan. En de elektrische installatie was volgens de brandweer nog goed". Hij houdt het erop dat het "rare tijden zijn met al dat vuurwerk". In het verle den is ook het onderkomen van het buurthuis in de voormalige kleu terschool Robbedoes in vlammen opgegaan. Toen was men echter nog verzekerd en sprong de ge meente-bij. Dit keer ziet het er somberder uit, volgens Van de Peet. lange Kilometers *e file op rijksweg REGIO - Botsingen waarbij tien tallen auto's betrokken raakten, hebben vanmorgen kilometers lan ge files teweeggebracht op rijks weg A4 tussen Alkemade en Leid- schendam. De plotselinge gladheid was de oorzaak van de meeste bot singen. De eerste file ontstond al rond zeven uur ter hoogte van Leider dorp. Tot half tien was het verkeer op het 'beruchte' stuk rijksweg ge stremd. In de richting Amsterdam was de file drie kilometer, in de te genovergestelde richting twee ki lometer. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. De meeste automobilisten regelden de schade onderling. LEIDSCH DAGBLAD HET GROOTSTE DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN ABONNEMENTEN per maand, aan huis bezorgd 23.25 per maand, per post 33.65 (maandabonnement alleen mogelijk met automatische betaling), per kwartaal, aan huis bezorgd 68,95 per post (binnenland) 100,00 per hal» jaar, aan huis bezorgd 137.90 per post (binnenland) f 200,00 per |aar. aan huis bezorgd 262,40 per post (binnenland) f 386,90 losse nummers f 1.20 Abonnementsgelden dienen bij vooruitbe taling te worden voldaan Restitutie is niet mogelijk Abonnementen kunnen op elke gewenste dag ingaan Indien één maand voor het verstrijken van de abonnementsperiode geen opzegging is ontvangen wordt het abonnement automatisch verlengd Betaling van abonnementen op giro 3203571 t.n.v. Damiate Holding BV te Haarlem ADVERTENTIES vpn 8.30-17.00 uur (071)144941 Voor inlichtingen over advertenties (uitge zonderd Sleuteltjes) na kantoortijden: C Juffermans-Duyverman. tel 071-893256 A Kluppel, tel 071-763088. F Terwijn. tel 02522-14192. D Vink. tel 079-412440 SLEUTELTJES n 8 00-19.30 uur (071) 143545 ABONNEESERVICE wijzigingen, beta- 8.30-17.00 uur 1 (071)144941 NABEZORGING ma-vri| van 18 00-19 30 uur (071) 123143 (Na bezorging na 19 30 uur) zaterdag van 13.00-14.00 uur (071)123143 (Nabezorging na 14.00 uur) REDACTIE (071)144941 HOOFDKANTOOR Witte Singel 1Leiden (071144941 Bij geen gehoor buiter pleeg het telefoonboek Katwijk (01718)12383 Alg redactiechef A Plv alg redactiechef J M J Post Stad. H G van der Post Regio Leiden. M de Graaft Duin- en Bollenstreek: H I J Veldhuizen Bin./Buitenl./Econ.: W. Fortuyn Sport P J de Tombe Feature W.C.H Schrama Kunst, radio, t v.: P C.Rosier Geestelijk leven S J. de Groot W Dijkman (fotograaf) Het Leidsch Dagblad is aangesloten bij de Gemeenschappelijke Persdienst, met ei gen correspondenten in Bonn, Brussel. Jo- Was- n Tel

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1986 | | pagina 2