mes m Europa zet het de visquota Cao-overleg ziekenhuizen hervat Explosie pseudo-tbc onder schapen en geiten gevreesd Samenwerking valt FNV-bonden zwaar ajsxa-sss» - IAEA: kerncentrale Borssele volstrekt onveilig Landbouwministers EG schorten gesprekken op DONDERDAG 11 DECEMBER 1986 ECONOMIE PAGINA 9 Nederlandse vissers slecht af BRUSSEL (GPD/ANP) - De Europese Commissie heeft flink het mes gezet in de hoeveelheden vis die volgend jaar in Europese wateren gevangen mogen worden. Met uit zondering van haring zullen voor alle soorten die voor de Nederlandse vissersvloot van belang zijn de vangstquota worden verminderd. DEN HAAG/LELYSTAD (GPD/ ANP) - Het Centraal Diergenees kundig Instituut (CDI) in Lelystad vreest dat binnen enkele jaren alle geiten en schapen in Nederland be smet zijn met de ziekte pseudo-tu- berculose. Deze ziekte is niet dode lijk, maar vermindert de handels waarde van de beesten. Woord voerder Ter Laak van het CDI meent dat de overheid desondanks geen maatregelen neemt uit angst dat de schadeloosstelling van boe ren te veel gaat kosten. Twee jaar geleden werd op een geitenhouderij in Almere de ziekte ontdekt. Het bedrijf was net ge start met onder meer uit het bui tenland gëimporteerde geiten. Kort geleden is de geitenhouderij echter failliet gegaan. Het CDI wist dat de geiten de ziekte pseudo-tu- berculose hadden en adviseerde de eigenaar zijn beesten te laten slach ten. Deze week echter dook een aantal besmette dieren op in Kor- tenhoef. Ter Laak: "De handel in geiten is zeer levendig. Veel boeren begin nen vanwege de superheffing met het fokken van geiten. Maar even zoveel agrariërs houden er weer op. We zijn nu het spoor bij- sporen. Het ministerie van landbouw kan geen maatregelen nemen om pseudo-tuberculose onder geiten te bestrijden of om besmette die- af te maken. De veewet kent de ster. Ter Laak meent dat de eige- ziekte niet. Een aanpassing naar of een handelaar de geiten wet is nodig om de overheid een heeft doorverkocht. "De beesten middel in handen te geven tegen hebben overal bulten vanwege de de besmettelijke infectie. Het is ziekte en brengen dus weinig op echter de vraag of zo een aanpas- bij het slachthuis. Vandaar dat snel worden verkocht". Volgens Ter Laak kunnen alleen geiten sing er ooit komt. Aldus reageerde het departe ment gisteren, nadat het schapen de ziekte krijgen. Het CDI confomteerd met uitlatingen knobbelt op dit moment De meest drastische beperking geldt voor het Nederlandse tong quotum, dat volgens de commissie bijna moet worden gehalveerd, van 15.585 ton tot 8230 ton. Schelvis 98.470 ton. Wijting blijft op inge- veer hetzelfde niveau 7920 ton. Ma kreel wordt verlaagd van 32.370 naar 27.440 ton. Minister Braks van landbouw en __j soortgelijk lot ondergaan visserij, zei gisteren niet al te van 1560 tot 1040 ton en de kabel- verrast te zijn over de voorgestelde jauwvangsten moeten met een der- reducties, die inhaken op een vori- r beneden tot 13.780 ton. Het ge week door visserijbiologen uit- 70.680 op gebracht advies. Hij wilde echter verder geen commentaar leveren. Volgens de EG-commissie zijn scholquotum wordt 59.940 ton gebracht. Een van de weinige quotastij gin gen die volgens de commissie toe- de voorgestelde drastische beper- laatbaar zijn betreft haring. Hier- kingen absoluut noodzakelijk, ge- mogen de Nederlandse i volgend jaar 480 ton meer vangen dan dit jaar, namelijk in totaal Stadskanaal wil compensatie Philips-banen STADSKANAAL (GPD) - Burge meester F. Brink van Stadskanaal wil van het ministerie van econo mische zaken compensatie voor het verlies van de minstens 400 Philips-banen in zijn gemeente. De Tweede Kamer wil dat het ministe rie van economische zaken Stads kanaal steunt met 'regionaal geld'. Daarnaast wil Brink Philips hou den aan gedane toezeggingen voor geld, management en ruimten. Volgens Brink kan de industriële werkgelegenheid in Stadskanaal worden gesteund met het opzetten van kleine projecten. „Te denken valt onder meer aan een onderne merscentrum. Over de andere plannen wil ik nog niets zeggen. de slechte visstand in Europe se wateren. Deze is volgens de commissie te wijten aan overbevis- sing door Europese vloten. Om de kabeljauwbevolking weer op peil te helpen brengen van de Duitse kust, in de zogenaamde German Blight, stelt zij voor ten noordwes ten een soort beschermde 'kinder kamer' voor jonge kabeljauw te De voorstellen zullen volgende week worden voorgelegd aan vis serijministers van de twaalf EG- landen, die bij die gelegenheid moeten besluiten verdeling voor volgend jaar. rijksoverheid ten onrechte niets onderneemt tegen de in Almere voor het eerst geconstateerde pseudo-tbc-epidemie onder geiten. Volgens het ministerie is de ziek te al in augustus 1984 ontdekt. Zonder de juiste diagnostiek voor pseudo-tbc van het CDI kan de veewet op dit punt niet worden ge wijzigd. Het ministerie verwacht dat het nog wel een halfjaar zal du ren voordat het onderzoek resulta ten afwerpt. Of het daarna tot een wetswijziging komt is onzeker, omdat het aantal geiten (20.000) in Nederland te verwaarlozen zou zijn. Overigens zet het diergenees kundig instituut vraagtekens bij de bewering van de veearts dat scha pen kunnen worden besmet met de geitenziekte. In Nederland is nog niet één schaap aangetroffen dat pseudo-tbc had. Volgens Ven- drig is deze infectie echter in de Verenigde Staten en in Australië de gevaarlijkste ziekte onder scha pen en geiten. Hij verwacht dat binnen een jaar zal blijken dat grote aantallen van de 800.000 schapen in Nederland aangestoken zijn. De infectie open baart zich namelijk pas na een jaar. Vendrig noemt het een schande dat de overheid niets doet. Gevaren voor de volksgezond heid als gevolg van de geitenziekte zijn er absoluut niet, aldus een woordvoerster van het ministerie van landbouw. De mens is prak tisch ongevoelig voor de betreffen de bacterie. Bovendien wordt de melk bij verwerking gepasteuri seerd. - 1JSSELMUIDEN - De eerste kasasperges zijn gisteren geveild in IJsselmuiden. De koper Joop Pottekamp ?JLVangSt" betaalde 10,70 gulden per doosje van 500 gram. Het telen van asperges in een kas verkeert nog in een experimen teel stadium, (foto anp) Na bezettingsacties in Utrecht niet UTRECHT (ANP) - De ziekenhui- gisteren dat de datum voor herope- voorstel de jeugdlonen fors te zen, verenigd in de Nationale Zie- ning van het cao-overleg kenhuisraad (NZR), gaan opnieuw vast staat, maar dat daar ¥?ar, da^rX00r is JeJ,d YiriAC°n,0" met de vakbonden onderhandelen gewerkt wordt. 200.000 werknemers. Het NZR-be- stuur heeft zijn onderhandelaars handelingen over dé ziekenhuis gisteren opgedragen de onderhan- cao vast. Volgens de vakbonden is delingstafel weer op te zoeken. Een dat de schuld van de werkgevers, omdat die vasthielden aan hun een bezet- mische Zaken nodig", aldus Brink. Enkele kamerleden van CDA, PvdA en WD gaan maandag naar Stadskanaal. Na het kerstreces zal de Kamer de minister over deze kwestie onderhouden. Vorige maand in tiental- Eind september liepen de onder- len ziekenhuizen bijeenkomsten waarop het personeel protesteerde tegen de opstelling van de NZR woordvoerder van het bestuur j Kort Zakelijk Laura Ashley Laura Ashley Manufacturing BV in Helmond breidt de komende ja ren fors uit. Het is de bedoeling in het bedrijf zes tot acht miljoen gul den te investeren. Op termijn ko men er in Helmond honderd ar beidsplaatsen bij. Dat heeft direc teur A. Schouten gisteren meege deeld. Momenteel \verken bij Lau ra Ashley 250 mensen. Het bedrijf houdt zich bezig met de produktie en de verkoop van dameskleding en woningdecoratie. Vanuit de Helmondse vestiging worden de winkels bediend op het Europese vasteland. Dat zijn er ruim vijftig. Het is de bedoeling dat aantal bin nen vijf jaar te verdrievoudigen. Prijs De KMQ Klynveld Bosboom He- gener Prijs 1986 is toegekend aan twee artsen/bedrijfskundigen, drs. P.W. Driebergen VELUCO - De conservenfabriek tclu Geldermalsen (Velcuco) zal begin volgend jaar weer met de produk- ffffe7wakt tie van groenten- en fruitconserven - beginnen onder de naam C. Oo- ERUSSEL (ANP) - Na drie dagen vijftien procent verlaagd, terwijl de en een paar nachten van moeizame steunpremies voor rundveehou- besprekingen zijn EG-landbouw- ders fors omhoog gaan. ministers gistermiddag onverrich- Braks vindt het premiestelsel terzake huiswaarts gekeerd. Óp za- voor rundvlees veel te breed van terdagmiddag zullen ze echter op- opzet en vreest dat te veel tege- nieuw in Brussel bijeenkomen om moetkomingen op het vlak van de te trachten alsnog een akkoord te interventie en de quotabeperkin- bereiken over broodnodige maat regelen om de gigantische land- bouwvoorraden terug te dringen. Het besluit tot 'opschorting' van het overleg kwam van de Britse raadsvoorzitter Jopling. Minister Braks van landbouw zei zeer teleurgesteld te zijn over het besluit van de Britse raadsvoorzit ter Jopling om het raadsoverleg na nauwelijks een half uur te schor sen. De bewindsman vreest dat verschillend EG-lidstaten weer zullen terugkrabbelen en maatre- moeten wordsen met een demonstratie e tingsactie. De ambtenaren- en trendvolgers bonden AbvaKabo en CFO waren gisteren blij met de mededeling dat de NZR opnieuw wil onder handelen. "Wij hebben steeds ge zegd dat we willen onderhandelen, het uitblijven van de cao. Gisteren omdat we ervan uit gaan dat er een zetten de bonden hun acties voort cao moet komen. We beschouwen de heropening van het cao-overleg als een bekroning van onze acties", aldus CFO-bestuurder Stapel. Ook A. Wirtz van de AbvaKabo toonde zich tevreden: "We zijn graag be reid weer te gaan onderhandelen en zijn benieuwd welk pakket de NZR ons nu zal aanbieden". De acties van gisteren concen treerden zich vooral in Utrecht,' waar actievoerders het kantoor van de NZR bezetten. De bezetting hield in dat de ingang van het kan toorgebouw werd geblokkeerd. Er mochten wel mensen uit, maar nie mand in. In het kantoor werd ove rigens wel gewoon doorgewerkt. - - Bij de'Jaarbeurs demonstreerden gen de hele operatie weinig zinvol gisteren ook tientallen actievoer- zullen maken. De EG moet dit ders. weekeinde ook nog weekeinde UTRECHT (ANP) - Een kingsproject van de FNV - één van de eerste grote projecten die in het kader van de broodnodige verster king van de vakbeweging - is de mist ingegaan vanwege gekrakeel over de centen. Het plan kwam er op neer dat vier FNV-bonden en de rechtskundige dienst zouden sa menwonen in een nieuw pand in Utrecht met daaraan verbonden een vakbondswinkel en andere fa ciliteiten. Maar de plannen voor het mooi centraal midden in het land gelegen nieuwe dienstencen trum gingen niet door vanwege een ruzie die letterlijk op de vier kante meter werd uitgevochten, zo hebben woordvoerders van de FNV en van de bonden vandaag la ten weten. De samenwerking struikelde op het punt dat de kapitaalkrachtige Industriebond FNV eigenaar zou worden van het pand en daarvoor aan de andere bonden, diensten bond, bouwbond en AbvaKabo, een huurprijs van 400 gulden per vierkante meter per jaar in reke ning wilde brengen. Dat was de an dere bonden, die veel minder goed in de slappe was zitten dan de in dustriebond, te gortig. Een woordvoerder van de Indus triebond FNV zei het te betreuren dat de andere bonden hebben afge haakt. Volgens hem is de prijs die de Industriebond FNV vroeg be paald niet overdreven. Het pand - waarin de bonden behalve de juri dische dienst en een vakbondswin kel, districtskantoren zouden ves tigen en een vergadercentrum - zou moeten verrijzen op een goed be reikbare plek in de buurt van het Centraal Station en het winkelcen trum Hoog Catharijne. Bouwen is daar nu eenmaal niet goedkoop- ."De Dienstenbond FNV wilde een veel lagere prijs maar wij voelden er van onze kant weinig voor om de bond op die manier te gaan subsi diëren. Ze wilden voor een dubbel tje op de eerste rang zitten. Wij zijn wel te porren voor samenwerking maar niet tot elke prijs", aldus de woordvoerder van de Industrie bond FNV. Volgens hem is er ook geen poging meer gedaan om te be kijken of de FNV wellicht uit een centrale pot zou kunnen bijsprin gen. Nu de andere bonden hebben af gehaakt is voor de Industriebond het project nog niet van tafel. De bond, die zijn vergadercentrum in Utrecht een tijdje geleden kocht verbonden schappij Concordia tijd op zoek naar nieuw onderko men in de Domstad. Het mislukken van het project komt op een voor de FNV ongeluk kig moment. De vakcentrale en de aangesloten bonden hameren bij elke gelegenheid in woord en ge schrift op de noodzaak tot eenheid. Laatst nog tijdens het eeuwfeest van de Vervoersbond FNV riepen FNV-voorzitter Pont en zijn colle ga's Schuller van de Bouwbond en Drenth van de Vervoersbond een drachtig op tot versterking van de eenheid binnen de vakcentrale. OPEC wordt het niet eens GENÉVE (AP/UPI) - Het produk- tiecomité van de OPEC zal de olie ministers van dit oliekartel laten weten dat er op het ogenblik geen nieuwe prijsafspraken mogelijk zijn. Dit is gisteren vernomen in kringen van de OPEC-delegaties in Genève, aan de vooravond van de afsluitende jaarvergadering van de OPEC. De OPEC probeert nog steeds overeenstemming te bereiken over het vaststellen van een nieuw pro- duktiequotum. De interim-over eenkomst over een produktiepla- fond, zoals in oktober werd over eengekomen, loopt op 31 decem ber af. Daarvoor zijn beslissingen op hoog politiek niveau nodig, ver wachten de OPEC-delegaties. Het is moeilijk te bepalen het zwaarst moeten wegen bij het maken van prijsafspraken, want er spelen gro te en tegengestelde belangen. Op de afsluitende vergadering, die vandaag begint, zal de nieuwe Saoedische olieminister, Hisham Nazer, zijn debuut maken. Hij volgde in oktober Ahmed Zaki Ya- mani op, die na 24 jaar trouwe dienst door de Saudische koning Fahd aan de kant werd geschoven. Bij aankomst in Genève weigerde Nazer elk commentaar. Schmit Jongbloed. De prijs wordt strom's Produktiebedrijven. Het stP]iPn aanoohnrlcn aar» Hpoono Hio hof -,-.1 ^.^4 -2C e ngeboden aan degene die het beste afstudeeronderzoek van het afgelopen jaar op het gebied van organisatie- en informatiekunde heeft gedaan. Naar het oordeel van de jury doen beide artsen in hun onderzoek onder meer praktische aanbevelingen aan het manage ment van ziekenhuizen en andere instellingen zorg. bedrijf zal beginnen met 35 de Britse voorzit- verse overheidsinstanties kunnen groeien naar 100 n dus het bedrijf. Failliet Veluco 'de'^gezo'ndhèTids- door Oostrom's Beheer in Kapell van de in moeilijkheden geraakte HAK. Oostrom is ook eigenaar van C. Oostrom's Conservenfabrieken in Kapelle. gedrongen op een vermindering van de toegestane produktie (quo ta) met 9,5 procent, waarvan 6 pro cent ineens op 1 april. Deze zou ge paard gaan met een iets royalere kort geleden gekocht opkoopregeling, terwijl de regiona- le vereveningsregeling (uitwisse ling van produktiequota) in tegen stelling tot eerdere plannen, zou worden gehandhaafd. De prijsin- programma's voorleggen voor het wegwerken van de over schotten, waarbij waarschijnlijk het accent zal komen te liggen op zwaar gesubsidieerde verkopen naar afnemers op de wereldmarkt. Wao-uitkering ZOETERMEER (GPD) De wao- uitkering van gehuwde mannelijke kostwinners wordt veel minder vaak beëindigd dan die van andere arbeidsongeschikten. Persoonlijke vooroordelen van de functionaris sen bij de uitvoeringsorgansaties spelen daarin waarschijnlijk een belangrijke rol. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsraad in Zoetermeer. Het ministerie van so ciale zaken had in 1982 gevraagd om een studie naar de positie van arbeidsongeschikt grepen in rundvlees worden met heids-regelingen. VOORSCHOTEN - Minister De Korte en minister Smit-Kroes hebben gisteren de Prix Cliquot uitgereikt aan de zakenvrouw van het jaar, me vrouw Gerda Voorbij, directrice van Voorbij onroerend goed. Het was de zesde keer dat deze verkiezing plaatshad. Duitse Airbus in problemen BONN (RTR/AP) - De Westduitse de met de vakbeweging Airbus-industrie zit in grote finan- verzekeringsmaat- ciële problemen. Het bedrijf heeft al geruime momenteel ongeveer drie miljard mark nodig, maar zou zelf niet meer dan 150 miljoen mark op tafel kunnen leggen. Het Westduitse mi nisterie van economische zaken is om meer overheidssteun gevraag de en zou bereid zijn hiervoor on geveer twee miljoen mark op te hoesten. De inkomsten van Airbus zijn onder druk gekomen door de da ling van de dollarkoers en de prij zenslag tussen de fabrikanten van verkeersvliegtuigen.Daar komt bij dat de produktie van het nieuwe, goed verkochte, model A320 pas in 1988 op gang komt, zodat de beta lingen voor dit toestel nog even op zich zullen laten wachten. De regering legt er de nadruk op dat de Westduitse industrie een rol moet spelen bij steun aan Airbus GmbH. In regeringskringen is ver nomen dat er al overleg is geweest met ruim in de financiële middelen zittende ondernemingen als Daim ler-Benz (Mercedes) en Siemens over het nemen van een belang in de Westduitse Airbus. Hoewel het met de economie in de Bondsrepubliek in het alge meen steeds beter gaat, zal het aan tal faillissementen dit jaar een re cordniveau bereiken. Volgens een onderzoek van het economisch in formatiebureau Creditreform zul len dit jaar in totaal 13.639 bedrij ven in West-Duitsland faillisse ment hebben aangevraagd. Vorig jaar was er sprake van een totaal van 13.625 faillissementen, toen ook een record. De economische schade voor het land wordt ge schat op 25 miljard mark. Guinness Het Britse drankenconcern Guinness heeft zijn winst voor be lasting in het boekjaar dat loopt tot 30 september 1986 verdrievoudigd. De winst voor belasting nam toe van 86 miljoen pond sterling in 1985 tot 241 miljoen pond (tegen de huidige koers 776 miljoen gulden) in dit jaar. De omzet bedroeg 2,33 miljard pond (7,5 miljard gulden) tegen 1,2 miljard pond vorig jaar. Vooral de brouwerij-activiteiten hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de winstverbetering. Vrij Nederland publiceert geheim rapport DEN HAAG (GPD) - Het week blad Vrij Nederland heeft deze week onthuld dat het het Interna tionale Atoomagentschap in We nen (IAEA), in een nog uit te bren gen rapport aan het Nederlandse kabinet, het beveiligingssysteem van de kerncentrale in Borssele volstrekt onvoldoende vindt. Som mige onderdelen verkeren in staat van aftakeling. Onderbezetting, het ontbreken van een goed ram penplan en ernstige verwaarlozing van apparatuur kwamen aan het 'licht tijdens een inspectie van het IAEA. Vrij Nederland put vrijelijk uit wat het noemt een 'vernietigend en geheim' rapport van het inspectie team. Het rapport is een uitvloeisel van de inspectie van de kerncen trale door een team van IAEA-ex perts, die in oktober op verzoek van de regering werd verricht naar aanleiding van de ramp in Tsjerno- bil. De inspectie voor de kleine centrale in Gelderland staat voor volgend jaar op het programma. Het IAEA komt, volgens het zeer kritische artikel, tot de slotsom dat de 'zelfvoldoening' van de staf over de zeer goede draaitijd van de cen trale leidt tot 'laksheid bij het toe zicht'. Volgens de inspecteurs was de regelzaal - het zenuwcentrum van de kernreactor - gevaarlijk on derbezet. De regelzaal is de enige ruimte waar de 'noodstop' van de reactor in gang gezet kan worden. Perso neelsleden konden het inspectie team echter niet uitleggen hoe de luchtzuivering van de zaal bij een ramp zou werken. Er was sprake van verouderde tekeningen, en re serve-gasflessen die bij falende luchtverversing nodig zijn, werden buiten de regelzaal en op een ande re verdieping aangetroffen. Het IAEA vond verder manco's aan de noodgeneratoren die bij een ramp snel en feilloos elektriciteit moeten leveren. Tijdens inspectie van de noodaggregaten, onmisbaar voor de bediening van de veilig heidsapparatuur als de door de centrale geleverde elektriciteit wegvalt, bleek dat er sprake was van loshangende bedrading, onvol doende brandstof en kapotte con trolepanelen. De regelzaal noch de afdeling chemie zijn berekend op grotere kernrampen, volgens het IAEA. Bij de afdeling chemie moet men controleren hoe sterk de radioac tieve besmetting in en direct rond om de reactor is. De rampenplan ning deugt volgens het team bijna geheel niet, aldus Vrij Nederland. Er bestaan slechts een paar deel- plannen. Het departement van minister J. de Koning (sociale zaken en werk gelegenheid) is als eerste verant woordelijk voor het reilen en zeilen van de kerncentrale. De Kernfysi sche Dienst, die toezicht houdt op het functioneren en ook jaarlijks rapporteert over de opgetreden storingen bij 'Borssele', valt daar onder. De woordvoerster verwacht dat het rapport binnen enkele we ken uitkomt, waarna het kabinet er een standpunt over zal formuleren. De woordvoerster weet niet meer dan wat het IAEA-team na af loop van de inspectie heeft meege deeld. Er werd toen al gehamerd op meer personeel in de regelzaal, een modern 'kwaliteitszorg-sys teem', betere organisatie en verde ling van mankracht en verbetering van training en documentatiebe- heer. De PZEM beloofde de aanbe velingen van de experts op te vol gen. Ir. J. den Boer, hoofd van de kerncentrale, wil nog geen reactie geven vóór de definitieve versie van het rapport er is. AMSTERDAM (ANP) - Op de Amster damse effectenbeurs was vanmorgen nauwelijke beweging waar te nemen in de obligatiekoersen; ook op de aan delenmarkt bleef het rustig. Bij een wat hoger Wall Street en een wat lage re dollar waren de internationale aan delen prijshoudend. Voor zover er ver schuivingen waren bij de hoofdfond sen, gingen die in opwaartse richting. Zo ging Internatio-Müller, die begin deze week nog aangeboden lag, verder in herstel met een winst van f 2,80 op f70,80. Ahold voegde fl,40 aan de koers toe op f 117,40. FGH noteerde even f0,70 hoger, maar rond het mid daguur was de koerswinst ten opzichte van gisteren gereduceerd tot 40 cent op Gist-brocades won f 1,20 op f 53,30 en Fokker steeg f 1 tot f57,50. KNP ging f2 omhoog naar f 166.50 en Nationale- Nederlanden fl,10 naar f83,70. Bols, Bührmann-Tetterode, Elsevier en Hei- neken lieten naar verhouding kleinere stijgingen zien. De beurs reageerde nogal onver schillig op nieuws vanuit de bedrijven.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1986 | | pagina 9