DE NIEUWE GALANT A MITSUBISHI DE GESTAALDE PERFECTIE Kamer eist aanpak sluikreclame op tv NAVO wil nu praten over 'gewone' wapens Daling werkloosheid alleen onder vrouwen DEN HAAG (GPD) - Minister Brinkman (cultuur) gaat met de Omroepraad en de omroe pen overleggen over maatregelen om de oprukkende sluikreclame in tv-programma's terug te dringen. Hij vindt de huidige situatie 'aanstootgevend'. BINNENLAND BUITENLAND DONDKRDA J 11 DECEMBER 1986 BRUSSEL - De NAVO zal het Warschau Pact deze week voorstel len om een aparte ronde van onder handelingen te beginnen over de vermindering van conventionele wapens in Europa, of beter 'van de Oeral tot d,e Atlantische Oceaan', zoals secretaris-generaal lord Car-i rington het gisteren uitdrukte. In welk forum die onderhande- sleep van het misiukte - of volgens lingen moeten plaatsvinden onduidelijk. Eerst zouden beide JJjf anderenniet gelukte - overleg tus- presiderit Reagan en partijlei- machtsblokken het eens moeten jer Gorbatsjev in de IJslandse hoofdstad, waar aanzetten werden gedaan voor een drastische reduc tie van de aantallen kernwapens. Door het vooruitzicht van een min der van kernwapens afhankelijke wereld is nog sterker dan voorheen de 'ge- wapens en de volgens de door Hans de Bruijn De minister zei dat gisteravond verklaring dat de omroepen tot laat bü terugkeer op Schiphol een ministersconferentie over roepzaken in Wenen. In de Tweede ben sluikreclame overgaan uit pure noodzaak, verwierp zij. "We heb- publiek bestel Kamer heeft zich een duidelijke geen reden commercieel te gaan meerderheid afgetekend die wil dat Brinkman ingrijpt. De kijk- luisterdienst heeft vastgesteld dat de sluikrecla- televisieprogramma': WD-Tweede-Kamerlid Her mans onderschrijft die visie en nig opgesteld dat men. Minister Brinkman wilde zich nog niet uitspreken over eventuele sancties. Wel constateerde hij dat 'het schrijven van een brief nu en dan kennelijk niet helpt' en sloot worden over het mandaat ontwapeningsconferentie. Binnen aandacht geschonken dc NAVO lopen de meningen daar- wone wapens en de over nogal uiteen. Het voorstel is NAVO bestaande onevenwichtig- beeld ko- het hoofdpunt op de agenda van de heden in de krachteverhoudingen vergadering van de zestien NAVO- in Europa. het ministerie vindt dat de omroepen zich aan de hij boeten niet uit. afspraken moeten houden. CDA'e w - -r Beinema wil dat er haast gemaakt Met uitzondering van de wordt met de nieuwe reclamerege- buitenlandse zaken, 'Reykjavik' heeft het denkproces morgen op het NA- daarover versneld. Het blijkt ech- Brussel bij- ter moeilijk om vast te stellen waarover je het wilt hebben in on derhandelingen over conventione le wapens. Een zeer gecompliceerd ministers die vandaag VO-hoofdkwartier eenkomen. Het overleg zal vooral in het te ken staan van 'Reykjavik'. De na- probleem, aldus Carrington. "De aandacht is tot nog toe sterk ge richt geweest op kernwapenonder handelingen. Maar deze worden nog veel moeilijker". Het kan dan gaan over tanks, vliegtuigen, schepen en manschap pen. Maar er zullen onderverdelin gen in gebieden moeten worden gemaakt. Vergelijkingen van een heden van het ene NAVO-land met het andere Warschau Pact-land zijn moeilijk omdat hun omstan digheden verschillen. Carrington vroeg zich ook af hoe bijvoorbeeld zaken als de geoefendheid, techno logische voorsprong, paraatheid en motivatie zijn te meten en te verge lijken. Voorlopig is het slechts zaak om het eens te worden over de wijze waarop eventuele onderhandelin gen gevoerd moeten worden. De Amerikaanse minister van defen sie Casper Weinberger geeft de voorkeur aan het in elkaar schui ven van de nieuwe onderhandelin gen en de al jaren zonder succes aanslepende onderhandelingen over wederzijdse troepenvermin deringen (MBFR) in Wenen. Dat stuit echter op bezwaren van Frankrijk, dat niet in de militaire structuur van de NAVO deelneemt en dus ook in Wenen niet aan tafel zit. De Fransen willen de onderhan delingen daarom onderbrengen in het kader van de Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (CVSE). waaraan alle 35 Europese landen meedoen. Dat zou dan kunnen in een uit te brei den Europese Ontwapeningscon ferentie, die van de CVSE een mandaat heeft gekregen. Zo'n con structie zou toch het einde van de MBFR-besprekingen kunnen bete kenen. Die zijn al 13 jaar zonder enig resultaat bezig, en de Sowjet- Unie heeft al voorgesteld er maar mee te stoppen. ling en PvdA-woordvoerster Van Nieuwenhoven vond dat er geen Mediawet is aangenomen in de de hand mee te VPRO bezondigen alle omroepen zich hieraan. Volgens een woordvoerster van „v het ministerie zijn de omroepen Tweede Kamer bezig "de grenzen af te tasten". Dat lichten, houdt verband met de nieuwe re clameregeling die het ministerie De AVRO geldt als koploper wat aan het opstellen is. De bestaande sluikreclame betreft. Jos Brinks regeling is niet bruikbaar meer en programma 'Wedden dat' is de ab- door de Raad van State 'ondeugde- solute topper. Hierin wordt recla- gemaakt voor allerlei produk- ten, van skies tot chocolade. De Tros-programma's Dierenmanie ren en De eerste de beste scoren lijk' verklaard, omdat er te veel c duidelijkheden in staan. Er is nu een vacuum: de omr. pen doen wat niet mag, en de r nister kan nog niet ingrijpen. "Een ook hoog en Veronica's RUR zou broedende kip moet je niet sto ren", verklaarde de woordvoerster het uitblijven van maatregelen. De reclame maken voor melk. In Zeg 'ns AAA van de VARA staan regel matig flesjes en kratten bier zoda- DEN HAAG (GPD/ANP) - Mi nister Brinkman zal de Tweede Kamer vandaag afraden nog for se bedragen te steken in Europa televisie. Brinkman heeft giste ren in Wenen, tijdens de media- conferentie van de Raad van Eu ropa, bot gevangen op zijn twee oproepen om financiële hulp. Al leen Italië en Portugal verklaar den zich bereid geld beschikbaar te stellen. De voorzitter van Europa tv, de Italiaap Vittorio Boni, zal bekij ken of het mogelijk is de uitzen dingen te hervatten zonder de NOS. Het ziet er echter niet naar uit dat dat een serieus plan is, al- Brinkman ziet geen toekomst voor Europa-tv dus woordvoerder Overste van het ministerie van WVC. Boni was gistermiddag al uit Wenen vertrokken. WVC-woordvoerder Overste noemde het mislukken van Eu ropa tv gisteravond laat na aan komst uit Wenen teleurstellend. "Daar zijn we nu twee jaar mee bezig geweest". Volgens hem willen ook de Ieren en de Duit sers (ARD) afhaken. Dat bete kent dat Boni alleen met de Por tugezen kan doorgaan. Zo dat al zou lukken, kun je dan nauwe lijks nog van een Europees tv- station spreken, aldus Overste. Ook.Duitsland heeft plannen voor een eigen satelliet met drie of vier kanalen. Frankrijk heeft TV5, Engeland heeft Sky en Su per Channel. Binnen enkele ja ren zouden er nog drie of vier sa tellieten bij moeten komen uit Luxemburg, de Duitstalige lan den, Frankrijk en Scandinavië. Minstens de helft daarvan is dan puur commercieel, aldus Over ste. DEN HAAG (ANP) - In november is de werkloosheid met 4.100 tot 691.000 gedaald. De werkloosheid onder vrouwen is in november met 5.300 gedaald. Het aantal werkloze mannen is gestegen met 1.200. Het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid heeft deze cijfers bekendgemaakt. Vanwege seizoensinvloeden, zoals afname van activitei ten in sectoren als landbouw en bouwnijverheid is in de maand novem ber bij mannen een stijging van de werkloosheid te verwachten. Bij vrouwen daalt de werkloosheid daarentegen meestal wegens de inpassing van schoolverlaters in het arbeidsproces. De arbeidsbureaus meldden dat in november 54.300 mensen werkloos geworden en heb ben 58.400 mensen het werklozenbestand verlaten. Gecorrigeerd voor seizoensinvloeden is bij r geen stijging maar een daling van de werkloosheid te constateren namelijk met 4.700 en bij vrouwen de da ling geringer is namelijk 600. In totaal daalde de voor seizoen gecorrigeerde werkloosheid met 5.300. Het aantal geregistreerde vacatures daalde in november met 1.500. Gecorrigeerd voor seizoensinvloeden is sprake van een stijging met 800. Boek geef tips voor zelf maken vuurwerk Het verschil in de voor seizoen gecorrigeerde ont wikkeling tussen werkloze mannen en vrouwen geldt voor alle leeftijdsgroepen met uitzondering van jonge ren onder de negentien jaar. De werkloosheid onder hen is gestegen, terwijl die in de voorafgaande maan den juist daalde. Dat geldt voor jongens en voor meis jes en zowel voor schoolverlaters als voor jongeren met werkervaring. Naar beroepen gezien daalde de voor seizoen gecor rigeerde werkloosheid van bouwvakpersoneel (bur gerlijke en utiliteitsbouw). Dit verklaart voor een be langrijk deel de daling van de werkloosheid bij man nen. Ook in beroepsgroepen waarin vooral vrouwen werken, is de daling van de werkloosheid bij mannen groter dan die bij vrouwen. De daling van de voor seizoen gecorrigeerde werkloosheid is het grootst in Overijssel en Gelderland. In Flevoland en Zeeland daarentegen is de werkloosheid licht gestegen. DEN BOSCH (ANP) - Bij DNA Uitgeverij in Den Bosch is gisteren een boek verschenen met een groot aantal recepten voor het zelf maken van vuurwerk, rookpotten, raketten en allerlei soorten ontstekers. Het boek "Spelen met vuur" wordt gedistribueerd via de gewone boekhandel. Het boek is geschreven door David Douwes, die in een uitvoerige inleiding beschrijft hoe hij als middel baar scholier al met donderbussen en stinkbommen het leven van zijn leraren zuur maakte. Volgens een woordvoerder van de Bossche gemeentepolitie staat het in de handel brengen van een dergelijk boek niet op gespannen voet met de wet. "Pas wanneer het boek zou aanzetten tot het gebruik van explosieven tegen personen of goederen is er sprake van een strafbaar feit", aldus de zegsman. Ook commandant W. Modderkolk van het Korps controleurs gevaarlijke stoffen gaat er vanuit dat met het uitgeven van het boek geen enkele wet of regel wordt overtreden. "Dat wil natuurlijk niet zeggen dat wij staan te juichen over zo'n publikatie", aldus Mod derkolk. Volgens een woordvoerder van de uitgeverij wordt het boek onder meer uitgegeven omdat algemeen be kend is dat heel veel mensen zelf met explosieven ex perimenteren. "Als je weet dat mensen daar mee bezig zijn is het verstandig om ervoor te zorgen dat het zo veilig mogelijk gebeurt. Het uitgeven van dit boek zou je kunnen vergelijken met het geven van een goede seksuele voorlichting", aldus de woordvoerder In het boek wordt nadrukkelijk aangegeven dat het zelf maken van vuurwerk gevaarlijk is. Ook wordt er in enkele gevallen op gewezen dat het in voorraad hebben van bepaalde stoffen strafbaar is. Tien miljoen voor 71 windturbines SITTARD (ANP) - De Nederlandse Energie Ontwik kelingsmaatschappij NEOM heeft 10 miljoen gulden subsidie toegekend voor de bouw van 71 windturbi nes met een vermogen van 14 megawatt. Mogelijk wordt dit jaar de subsidie nog verhoogd omdat het aantal aanvragen het bedrag voor 1986 overtreft. Daar over neemt het ministerie van economische zaken nog deze week een beslissing, aldus gisteren een woord voerder van het ministerie. Het ministerie wil de bouw van turbines stimuleren. Bij de behandeling van de aanvragen nu is de kwali teit van de turbines daarom soepel beoordeeld. De kwaliteitscontroleur, het Energiecentrum Nederland (ECN), zag namelijk geen kans nog voor het eind van dit jaar certificaten af te leveren. Tot 1991 heeft het ministerie in het kader van het Integraal Programma Windenergie (IPW) een bedrag van totaal 105,5 miljoen gulden beschikbaar om te be reiken dat tegen die tijd 150 megawatt aan windver mogen staat opgesteld. Fabrikanten kunnen 37 mil joen van dat bedrag verdelen. Exploitanten krijgen subsidie per geïnstalleerde kilowatt tot een totaal van 68,5 miljoen gulden. Zowel elektriciteitsbedrijven als particulieren kun nen molens gaan exploiteren. De turbines voor het IPW moeten dan wel aan twee criteria voldoen. Dat zijn voldoende garantie van de fabrikant op een ge zonde toekomst en technische goedkeuring door het ECN. "Misschien omdat ik voor mezelf nogal veeleisend ben, maar echte kwaliteit herken ik meteen. Echte kwaliteit is niet opdringerig maar ingehouden, zit meer van binnen dan aan de buitenkant. De Galant vind ik daar een prima voor beeld van. Geen onzin, geen prots, geen praal, maar schitterend vormgegeven funktionaliteit en barstensvol kwaliteit voor wie er oog voor En dat doet een autobouwer natuurlijk al leen maar, als hij heel zeker van zijn zaak is. De keuzemogelijkheden die het Galant programma biedt zijn zo gevarieerd, dat ieder zijn of haar eigen Galant kan "komponeren". Voor wie extra schoon wil rijden, is er de nieuwe 200Ö GLS met katalysator. Nóg een inte ressant nieuwtje is de 2000 GL, de geliefde GL versie maar dan met een snellere 2-liter motor: heeft, 't Is ook een auto waar je naartoe moet echt een schitterende auto voor mensen die groeien. Zowel maatschappelijk als qua ap preciatie. De '87-ers hebben me in die zin verrast dat de toch al opmerkelijk stijlvolle achtersteven maaiv CEHArUT n°g mooier bleek te kunnen NUUII UEUAVni en ook aan tal van andere DAT DIE ACHTERKANT zaken zie je dat Mitsubishi NOG MOOIER KON» w^^ndvraagjeje wel eens af. Hoe lang kun je doorgaan met het nog peifekter maken van een auto die je eigen lijk al perfekt vindt?" DE NIEUWE GALANT Inderdaad: de nieuwe Galant zal smaak-en kwaliteitsbewuste mensen nog meer aanspre ken dan zijn roemruchte voorgangers. Dat de technologie bij Mitsubishi bepaald niet stilstaat blijkt uit tal van interessante détails en wordt nog eens extra onderstreept door een garantieschema waaruit het opperste vertrouwen van Mitsubishi in het eigen produkt duidelijk naar voren jl GALANT I komt. Want net als alle andere Mitsubishi's krijgt ook uw Galant de unieke 1-2-3 jaar garantie mee met een schema dat tot 3 jaar of 100.000 km lang extra zekerheid geeft. Op korrosie van binnenuit geeft de fabriek maar liefst 6 jaar garantie. rond de 28.000 gulden kunnen investeren. Verder kunt u kiezen uit verschillende benzinemotoren, turbomotoren, turbodiesels, vijfversnellingsbakken, 4-traps automaten, en een gamma interessante kleuren en extra's die het leven en rijden nóg meer veraangenamen. U merkt het er is nu alle reden om een proefrit te maken in de Galant van uw keuze. U houdt er bovendien een gratis minivakantie (max. 3 overnachtingen) voor 2 personen aan over. De nieuwe Mitsubishi Galant al vanaf f 23.995,-* (inkl. BTW, exkl. anti-korrosiebehan- deling en afleveringskosten). Importeur: Hart Nibbrig Greeve BV, Sassenheim. Tfel 02522-66111. Wijzigingen voorbehou- dt.-n KATWIJK AAN ZEE DIJKSMAN, Sluisweg 29-31, tel. 01718-72344. LEIDEN OUDSHOORN, Levendaal 136-138, tel. 071-149341. LEIDERDORP OUDSHOORN, Tbuwbaan 5, tel. 071-410141.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1986 | | pagina 8