Suriname vraagt om spoedzitting Strenge censuur Z-afrika Verhoor Casey (CIA) levert niets op Van VN-Veiligheidsraad Korte tijd verwarring over status Chomeini Rechter: verdachten Bende van Nijvel vrij -h Spaanse rechter moet inbinden inzake abortus Elke dondenlagavondO'ts^ss: ««nlhprfl koffie gemeubileerd! BSwIH DONDERDAG 11 DECEMBER 1986 BUITENLAND PAGINA 7 WASHINGTON/PARAMARIBO/ST.LAURENT (GPD) - Suriname heeft Om een spoed zitting van de Veiligheidsraad van de VN gevraagd in verband met een op handen zijnde invasie vanuit het buurland Frans Guyana. Volgens de Surinaamse permanente verte genwoordiger bij de VN staan Franse huurlingen op het punt om Suriname via het buurland binnen te vallen 'teneinde middels gewapende acties het wettig gezag omver te werpen'. ATHENE (UPI/RTR/AP) - Het persagentschap van de Iraanse Is lamitische Republiek, IRNA, heeft de ayatollah Hossein Ali R^ontazeri gisteren enige tijd omschreven als "geestelijk leider van de Islamiti sche Revolutie", een titel die aan ayatollah Ruhollah Chomeini is voorbehouden. Een kleine twee uur later paste het persagentschap een correctie toe en deelde mee dat Montazeri moest worden omschreven als "de toekomstige geestelijke leider van de Islamitische Republiek". Maar de oorspronkelijke bekendmaking deed speculatie ontstaan over de status van Chomeini. Een woordvoerder van een Iraanse ballingenorganisatie zei dat het eerste bericht van IRNA "wellicht geen vergissing" was ge weest en gelezen moest worden "in de samenhang van de onlangs he viger geworden machtsstrijd in Iran". De woordvoerder van de organi satie Mojahedin Khalq, die het Amerikaanse internationale pers bureau UPI opbelde, zei dat meer dan 650 aanhangers van Montazeri waren gearresteerd in de midden- Iraanse stad Isfahan en in het na burige Ghaherijan. In de oorspronkelijke medede: ling van het in Teheran gevestigde IRNA, had gestaan dat de voorzit ter van het Iraanse parlement, Raf- sanjani, "dinsdagavond in de heili ge stad Qom, de geestelijk leider van de Islamitische Revolutie, aya tollah Montazeri, heeft ontmoet. „Tijdens de ontmoeting hebben de twee partijen uiteenlopende na tionale problemen besproken". IRNA weidde niet uit. Ayatollah Chomeini verkeert in precaire gezondheid sinds een hartoperatie in 1980, maar hij is bij meer dan één gelegenheid op radio en televisie verschenen om voortij dige berichten over zijn dood te lo genstraffen. Een speciale "Raad van deskun digen" die geheel bestond uit geestelijken, heeft Montazeri vorig jaar gekozen om Chomeini na zijn dood als "leider van de Islamiti sche Revolutie" op te volgen. Een familielid van qjatoüah Mon tazeri heeft bekend dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan moord, het aanleggen van een wapenarse naal en medewerking met de ge heime politie van de verdreven sjah (SAVAK). Dit heeft Radio Te heran gisteren bekendgemaakt. De betrokkene, Mehdi Hashemi, zou in een dinsdag uitgezonden in terview met de staatstélevisie bo vendien hebben gezegd dat hij die activiteiten ontplooide vanuit het kantoor van Montazeri. Hashemi verklaarde zich schuldig aan „fla grant wangedrag", waaronder „het oppositie voeren tegen de imam van de islamitische natie", Cho- Hashemi verklaarde voor de tv dat hij het vertrouwen van Monta zeri heeft „misbruikt", hetgeen er toe zou hebben geleid dat het kan toor van Montazeri ten onrechte medeplichtig werd geacht. Dat kantoor in de heilige stad Qom wordt geleid door de broer van Hashemi, tevens schoonzoon van Montazeri. Het kantoor legde woensdag een verklaring af waarin Montazeri de bewering van Hashemi dat het kantoor bij de „misdragingen" be trokken zou zijn, met klem van de hand wees. Hij verklaarde dat Has hemi „op geen enkele wijze betrok ken was bij mijn kantoor of bij scholen waaraan ik verbonden ben". Ip Parijs is verrast gereageerd op de beschuldiging van de Suri naamse regering. De Franse autori teiten lieten andermaal weten zich 'strikt neutraal op te stellen en dat Frankrijk zich niet wil mengen in de binnenlandse aangelegenheden van Suriname'. In Paramaribo heeft minister van buitenlandse zaken Herren- berg de Nederlandse ambassadeur Van Houten en de Franse zaakge- lastigdè Gaston Le Paudert bij zich ontboden. Herrenberg overhandig- Van den Broek: Libiërs staan Bouterse bij DEN HAAG (GPD) - Minister Van den Broek (buitenlandse zaken) heeft gisteren in de Tweede Kamer verklaard dat Libiërs in Suriname het bewind-Bouterse bijstaan. Hij antwoordde Kamerleden op vra gen die waren gesteld naar aanlei ding van berichten dat Libische militaire adviseurs zijn betrokken bij de strijd tegen het junglecom mando Brunswijk in Oost-Surina- Van den Broek kon verder geen bijzonderheden verstrekken! Hij zei, tijdens de behandeling van zijn begroting, dat bij de Westduitse re gering is geinformeerd naar moge lijke Westduitse leveranties aa^ het Bouterse-bewind. Nederland heeft van Bonn de toezegging ge kregen dat geen oorlogsmaterieel aan Suriname zal worden geleverd. In de Westduitse reactie werd verder gesteld dat er slechts één helikopterfabriek (Messerschmidt) in de Bondsrepubliek is en dat de ze geen helikopters aan Suriname heeft verkocht of dat zal doen. Be richten over levering van napalm aan Suriname werden door Bonn „absurd" genoemd. De wens van de Kamer om de in ternationale druk op Suriname te verhogen werd door Van den Broek ingewilligd. Hij zou daartoe contact opnemen met een „aantal bevriende landen". Ierland De Ierse regering heeft gisteren de meerderheid in het parlement verloren. Dit kwam doordat Alice Glenn, een afgevaardigde van de Fine Gael, uit deze partij stapte en nu als onafhankelijke in het parle ment zit. De regeringscoalitie kan nog maar rekenen op de steun van 81 afgevaardigden in het parle ment terwijl de oppositie er 83 heeft. Aangenomen wordt dat er begin volgend jaar nieuwe verkie zingen zullen worden uitgeschre ven. Alice Glenn was onder meer in aanvaring met de regering geko men omdat zij zich fel verzet tegen liberalisering van de echtschei ding. Doden in India In de Indiase deelstaat Maha rashtra zijn gisteren drie doden en zeker 42 gewonden gevallen bij ge vechten tussen politie en opstandi ge landarbeiders. Twee van de slachtoffers zouden zijn gedood toen de politie het vuur opende op een stenengooiende menigte van naar schatting 4000 mensen. De derde zou onder de voet zijn gelo pen door de vluchtende menigte. Het was de vierde dag van ongere geldheden onder landarbeiders die hogere prijzen voor katoen eisen. Bestand Op de Filippijnen is gisteren het bestand van kracht geworden tus sen de regering en de communisti sche opstandelingen. In vele ste den gingen tienduizenden mensen de straat op om dit feit te vieren. De stafchef van de Filippijnse strijdkrachten, Ramos, verklaarde dat het leger het staakt-het-vuren volledig steunt. De commandanten en troepen te velde'zijn opgedra gen de overeenkomst naar de letter en geest te eerbiedigen. Het be stand zal voorlopig 60 dagen duren waarin een definitieve vredesrege ling moet worden gesloten. Vluchtelingen Duizenden inwoners van het door burgeroorlog en honger ge teisterde Mozambique vluchten el ke maand naar Zuid-Afrika of naar één van de andere buurlanden. Volgens schattingen bedraagt het werkelijke aantal vluchtelingen nu al zo'n 1 miljoen. Zeker is dat de Zuidafrikaanse autoriteiten weinig gelukkig zijn met de vluchtelin genstroom. Elke maand worden er wel ongeveer 1500 vluchtelingen teruggezet over de grens. de Van Houten een protestnota en maakte de ambassadeur duidelijk dat Suriname reeds eerder had ge wezen op 'ontoelaatbare acticvitei- ten" die door personen in Neder land tegen de 'souvereiniteit en ter ritoriale integriteit' van Suriname worden ondernomen. Herrenberg wees daarbij op het bezoek van oud-president Chin a Sen en dr. Jozefzoon aan Oost-Su- riname. Hij wees de Nederlandse ambassadeur er op dat Nederland nog steeds geen stappen heeft on dernomen om een einde te maken aan de 'onwettige acties' en vroeg zich 'of dit wel strookte met de tus sen Suriname en Nederland be staande betrekkingen'. De Amerikaanse staatssecretaris Elliot Abrams (buitenlandse za ken) heeft gisteren aan de Suri naamse oud-premier Udenhout ge zegd „zeer bezorgd" te zijn over de situatie in Suriname. Udenhout was gistermiddag te gast op het Amerikaanse ministe rie van buitenlandse zaken in het kader van het reguliere diplomatie ke overleg tussen beide landen. Abrams toonde daarbij grote be zorgdheid tenissen in Suriname, en vroeg Udenhout met klem naar de Suri naamse bereidheid, de grenzen open te stellen organisaties op het gebied mensenrechten. Een woordvoerder van het Ame rikaanse ministerie OSLO - De Amerikaanse joodse de jongste gebeur- schrijver Elie Wiesel (2e van rechts) heeft gisteren in Oslo in het bijzijn van zijn echtgenote en zoon de No belprijs voor de vrede in ontvangst internationale genomen. De bij de prijs behorende gouden medaille en de oorkonde werden uitgereikt door de voorzit ter van het Nobelprijscomité, de buiten- Noor Egil Aarvik rechts). De plech- landse zaken zei later dat er geen tigheid werd gehouden in de aula BRUSSEL (GPD) - De rechtbank van het Belgische Nijvel heeft gis teren de vrijlating bevolen van vier mannen, die ervan worden ver dacht deel uit te maken van de zo genaamde 'Bende van Nijvel'. Zij zitten echter ook nu nog vast, permarkten in Overijse, Eigenbra- kel en Aalst, waarbij in september en november 1985 in totaal 16 men sen in koelen bloede wérden dood geschoten. De rechter besloot tot de invrij heidstelling omdat de justitie dat de officier van justitie tegen het niet in geslaagd is met keiharde be- besluit van de rechter in beroep i gegaan. Vorige week beval een andere rechter al de vrijlating van de oud politieman Michel Cocu, die als hoofdverdachte wordt gezien. Maar ook hij zit hangende het be roep van de officier nog steeds in zijn cel in de Brusselse gevangenis. De andere vier zijn Michel Baudet, wijzen tegen de vijf op tafel te ko men. De gerechtelijke politie en het parket in Nijvel zeggen echter overtuigd te zijn van de schuld van de mannen. Twee van hen, Cocu en Vittorio, zouden zelfs verklaringen in die richting hebben afgelegd, maar die later weer hebben inge trokken. De openbare aanklager in Nijvel Jean-Claude Estievenart, Adriano wil de zaak tegen de vijf nog kans op is dat de Verenigde Staten van de universiteit van Oslo en die de prijs kreeg i hun opgeschorte hulp aan Surina- werd bijgewoond door de Noorse moeibare inzet voo\ me.onder de huidige omstandighe- koning Olav V, regeringsleiders, rechten en de vrede, z den hervatten. De Amerikaanse regering stelt zich, net als Nederland, op het standpunt dat van hervatting geen sprake kan zijn zolang de democra tie in Suriname nog niet is her steld. Udenhout wilde gisteren geen enkel commentaar op zijn gesprek met de Amerikaanse staatssecreta ris geven. Gevraagd of Abrams de Amerikaanse bezorgdheid kenbaar had gemaakt, zei hij: „Wij zijn ook JOHANNESBURG (GPD) De bezorgd over de ontwikkelingen Zuidafrikaanse regering heeft van die het resultaat zijn van acties ochtend verregaande persbeper- vanaf Nederlands grondgebied". kende maatregelen afgekondigd. spreken namens de miljoenen die in de oorlog zijn omgekomen. Hij noemde zichzelf een jood die be hoort tot een getraumatiseerde ge neratie. Over de Palestijnen zei Wiesel dat hij gevoelig was voor hun lij den, "maar wier methoden ik be treur wanneer ze tot geweld leiden. Zowel het joodse als het Palestijnse Een zichtbaar ontroerde Wiesel, volk hebben teveel zonen verloren Nobelprijs vrede voor Elie Wiesel Vittorio en Kasi Bouaroudj. De Bende van Nijvel wordt ver antwoordelijk geacht voor een reeks van vijftien bloedige overval len op supermarkten, benzinesta tions en restaurants, waarbij in en kele jaren tijd in totaal 30 mensen zijn vermoord. Het meest gruwe lijk waren de overvallen op drie su- en teveel bloed vergoten. Dit moet ophouden en alle pogingen om het dat hij zich te laten ophouden moeten worden r zijn t de parlementsleden en diplomaten. eigenlijk niet gerechtigd achtte te aangemoedigd", zei hij. 'Maatregelen gaan richting totalitair systeem' Alle berichtgeving over zogenaam de politieke onlusten en gebeurte nissen die daarmee in verband kunnen worden gebracht, zullen vanaf vandaag ernstig beperkt worden. Iedereen die de persregu laties, die vervat zijn in de bestaan de noodtoestandswetgeving, treedt, kan worden veroordeeld tot' bieden weggelaten is vanwege de noodtoestandsregulaties. Ook het met een 'zwart balkje' aanduiden dat er iets weggelaten is, mag niet meer. De minister van binnenland se zaken mag verder zonder enige waarschuwing vooraf elke publica tie, film, radioopname of foto i PARIJS - Ongeveer een half miljoen Fransen hebben gisteren in Parijs en andere Franse steden meegedaan aan protestmarsen tegen het harde optreden van de politie bij de betogingen van vorige week tegen de nieu we hoger-onderwijs-wet. De stille marsen werden het sluitstuk genoemd van een onderwijscrisis die leidde tot het intrekken van het wetsontwerp door premier Jacques Chirac en het begin van een adempauze. Het motto was „Dat nooit weer" en het sloeg vooral op de 22-jarige student Malik Oussekine, die slachtoffer werd van de inzet van de politie met wapenstok. De studenten eisten "nooit meer politiegewéld en onder drukking, wanneer de jeugd, in alle rust betoogt voor haar toekomst. Nooit meer gewonden en doden en nooit meer regeringsbesluiten buiten de wil van de betrokkenen om". (fotoANP) i gevangenisstraf van 10 jaar en/ of een boete van 20.000 rand (onge veer 10.000 gulden). De nieuwe persbeperkende maatregelen werden vanochtend in de staatscourant afgedrukt. Het tien pagina's tellende decreet geeft een uitgabreidè definitie wat er on der 'subversieve berichtgeving' moet worden verstaan. Bij de in voering van de noodtoestand op 12 juni van dit jaar waren er in de wet geving ook bepalingen over 'sub versieve berichtgeving' opgeno men, maar deze werden later ge deeltelijk door de rechter als 'on duidelijk' aangemerkt. Onder een 'subversieve verkla ring' wordt nu verstaan 'elk bericht dat erop uit is om het publiek op te hitsen of aan te moedigen tot enige vorm van boycot. Dat betreft de boycot om van bussen gebruik te maken, in blanke winkels te ko pen, geen huur meer te betalen, niet meer naar school te gaan, te staken etc. Ook oproepen tot het weigeren van de dienstplicht zijn vanaf nu verboden. Vanaf vandaag is het verder nog langer verboden om in kranten en weekbladen 'witte' stukken open te laten als aanwijzing dat daar iets n, als ge meend wordt dat het gaat c overtreding van de noodtoestands wetgeving. Ook kan de minister el ke publicatie verbieden, als hij meent dat de openbare orde of vei ligheid in het gedrang is. Eveneens mag er niet meer be richt worden over de behandeling van noodtoestandsgevangenen, noch of ze eventueel zijn vrijgela ten of niet. Dat betekent bijvoor beeld, dat recente berichtgevingen over gearresteerde kinderen en martelingen in Zuidafrikaanse ge vangenissen niet meer zullen kun nen plaatsvinden. In twijfelgeval len moeten de media zelf het initia tief nemen om hun berichten voor te leggen aan een kabinetsminister of een aangestelde censor. Inmiddels zijn de emoties in Zuid-Afrika over de nieuwe pers- beperkende maatregelen hoog op gelopen. Het dagblad The Bussi- ness Day zei vanochtend in een commentaar dat 'de regering-Bo- tha Zuid-Afrika heeft gedompeld in een totalitair kamp'. Adjunct- minister Van der Merwe ontkende dit gisteren echter door te zeggen, dat 'het niet de opzet van de rege ring is om een totalitair systeem te vestigen, maar juist een democrati sche samenleving'. Protest tegen duivels getal ATHENE (AP) - Meer dan 3.000 Grieken hebben gisteren een mars naar het parlementsge bouw gehouden om te proteste ren tegen het plan van de rege ring om in 1987 nieuwe identi teitskaarten uit te brengen. De demonstranten beweren dat de nieuwe kaarten het num mer 666 zullen dragen; het getal waar in de bijbel de antichrist mee wordt aangeduid. Met kruizen en ikonen zwaai end riepen de demonstranten luidkeels leuzen als „nee tegen het getal 666" en „weg met de onbeschaamdheid van de an tichrist". In mei besloot het Griekse parlement in 1987 aan alle Griekse staatsburgers nieuwe identiteitskaarten te verstrek ken. Minister van binnenlandse zaken Koutsogiorgas ontkende vorige week dat het getal 666 op de nieuwe computerkaarten zal voorkomen. „Wij geloven hem niet. De re gering heeft besloten het getal 666 op allerlei manieren te laten verschijnen. Duistere krachten hebben dit zo voorbereid", zei aartsbisschop Afxentios van Athene, het hoofd van een afge scheiden Grieks-Orthodoxe secte die de oude Juliaanse ka lender volgt. het einde van dit jaar afronden. Of daarmee ook alle betrokkenen bij de Bende van Nijvel zijn opgepakt wordt door velen betwijfeld. De bende zou uit nog meer mensen van enkele beruchte gangsterfami lies bestaan. Belgische agent schiet collega dood BRUSSEL (AP) - Dinsdagavond is een Brusselse politieman bij ver gissing door een collega doodge schoten. Het 34-jarige slachtoffer Jean-Marie Mouvet was de tweede agent die deze week werd gedood. De fatale schietpartij had te ma ken met de dood, dinsdag van de eveneens 34-jarige agent Jean Berckmans, die werd neergescho ten door een vluchtende bankrover in het plaatsje Ukkel. In verband daarmee wordt de 38- jarige Tsjech Stanislav Dusak ge zocht, die in september ontsnapte uit de gevangenis in Luik. Dinsdagavond hielden vier agen ten in burger uit Ukkel een huis in het oog in de gemeente Jette. Zij verwachtten dat Dusak daar zou opduiken. Vervolgens arriveerde een auto met twee mannen en het kwam tot een schietpartij. Pas na afloop bleek dat in de tweede auto twee agenten in burger van het korps van Jette zaten. Een van hen werd gedood. De Ukkelse agent die het dodelij ke schot loste is aangehouden. De Belgische politie is regelma tig doelwit van kritiek wegens ge brek aan doelmatigheid. De politie zelf beroept zich op gebrek aan mankracht en onvoldoende trai ning. MADRID (GPD) De omstreden Madrileense rechter Carlos Valle heeft gisteren een stapje terug moeten doen in zijn persoonlijke kruistocht tegen abortus. Vorige maand liet de magistraat beslag leggen op meer dan 1500 persoon lijke dossiers van klanten en pa tiënten van vier centra voor gezins- Congresleden bekvechten over betrokkenheid Reagan bij Iran-affaire WASHINGTON (UPI/AP/Rtr.) - Amerikaanse Congresleden zijn verdeeld over de vraag welke rol president Reagan heeft gespeeld in de levering van wapens aan Iran en het doorsluizen van de winst naar de contra-revolutionairen in Nica ragua. Dat bleek gisteren nadat CIA-directeur William Casey ruim vijf uur achter gesloten deuren was verhoord. De Democraat Stephen Solarz, een criticus van Reagan, zei dat hij er bijna zeker van is dat de presi dent toestemming heeft gegeven voqr het overhevelen van een deel van de opbrengst van de wapenle veranties naar de Nicaraguaanse contra's. Solarz zei na het verhoor van Casey door een commissie van het Huis van Afgevaardigden, te geloven dat de gewezen nationale veiligheidadviseur John Poindex- ter en zijn medewerker Oliver North niet op eigen houtje kunnen hebben gehandeld in deze geheime opératie. "Op grond van alle getuigenissen van deze week is het voor mij abso luut duidelijk dat de operatie is uit gevoerd met de goedkeuring van een hogere autoriteit", aldus So larz. "Gezien de wijze waarop het Witte Huis werkt is het mijn sterke vermoeden dat die hogere autori teit waarschijnlijk, of wel bijna ze ker, de president van de VS zelf Republikeinse Afgevaardigden waren er als de kippen bij om So larz' uitlatingen te betwisten. "Er is absoluut geen bewijs voor het idee dat Reagan direct te maken heeft gehad met enige onwettige activi teit", aldus een woedende Republi kein Michael. Afgevaardigde Dan Burton noemde Solarz' optreden onverantwoordelijk. "Er was niets in de hoorzitting dat er op wijst dat Reagan betrokken was". Tijdens zijn verhoor ontkende Casey, zo werd van Congresleden vernomen, dat hij lang voor de con tra-connectie werd blootgelegd door het ministerie van justitie, af geweten heeft van deze zaak. Pas twee weken geleden zou hij van de ze affaire op de hoogte zijn ge bracht door minister van justitie Edwin Meese. De New York Times meldde gisteren dat Casey één maand voor Meese de contra-ope ratie ontdekte, daarover vernam. Volgens de Democratische af gevaardigde Morris Udall zei Ca sey voor de commissie dat de CIA slechts diensten had verleend bij de wapenleveranties aan Iran, op verzoek van Oliver North. Casey- gaf aan "dat hij langs de kant stond en dat anderen in de dienst het werk deden," aldus Udall, die de indruk had gekregen dat Casey een man is "die niet al teveel lijkt te weten van wat er gebeurt". Intussen is in de Verenigde Sta ten alweer een opiniepeiling ge houden naar de geloofwaardigheid en populariteit van Reagan, dit maal door CBS News en de New York Times. Uit de peiling bleek dat 47 procent van de ondervraag den ervan overtuigd is dat de presi dent liegt over het doorsluizen van geld naar de contra's, terwijl 37 procent denkt dat hij de waarheid spreekt. Vorige week bleek uit een opiniepeiling van ABC News dat 48 procent van de Amerikanen vindt dat Reagan moet aftreden als hij liegt over het tijdstip waarop hem de omstreden kwestie ter ore kwam. planning in Madrid. Nadat hij vorige week al gesom meerd was door het Openbaar Mi nisterie om zijn inquisitie zonder aanzien des persoons (veel vrou wen hadden niets te maken met abortus) te staken, heeft rechter Valle gisteren bijna alle persoons dossiers aan de centra terugge stuurd. Vertegenwoordigers van feministische organisaties, die gis teren een succesvolle manifestatie in de- Spaanse hoofdstad hielden, vrezen échter dat de magistraat zijn 'werkterrein' verlegd heeft naar de provincie. Talrijke vrouwen buiten Madrid, die ooit eens informatie hadden in- gewonnèn bij een van de centra voor gezinsplanning in Madrid en op grond daarvan geregistreerd stonden, hebben nu een oproep ge kregen om in Madrid een verkla ring af te leggen. Ook de Spaanse bisschoppen be ginnen zich steeds feller met de op laaiende kwestie van de abortus te bemoeien. De bisschop van Mala ga, mgr. Buxarrais, noemde maan dag vanaf de kansel abortusklinie ken „de nieuwe gaS- en folterka mers, gecamoufleerd als operatie zalen, met beulen en folteraars ge kleed in groene kledij". ADVERTENTIE KATWUK AM8ACHTSWEG 21 - TELEFOON 01718-21977 AMBACHTSWEG19 - TELEFOON 01718-20300 LEIDERDORP MEUBELHEIN 7-TELEFOON 071-414

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1986 | | pagina 7