Geen geld voor extra Patriots Kabinet omschrijft begrip euthanasie Nieuwe werkneemsters opvallend vaak slachtoffer intimiteiten Geen alternatief korting op sociaal-cultureel werk Tjsmts Ziekenhuisbudgetten voorlopig ongemoeid RENTEVOORAF VOOREENEXTRA HOOG RENDEMENT. 'Bij bont gaat het alleen maar om leed' NMB BANK DONDERDAG 11 DECEMBER 1986 BINNENLAND PAGINA 5 Van Eekelen zwicht voor druk CDA DEN HAAG (GPD/ANP) - Minister Van Eekelen (defensie) ziet onder druk van de CDA-ministers Ruding (financiën) en Lubbers af van zijn plan om 100 miljoen meer uit te trekken voor de aanschaf van extra Patriot-luchtdoelraketten. In plaats daarvan neemt hij genoegen met "enkele tientallen miljoenen" voor het verbeteren van de F16 gevechts vliegtuigen in Leeuwarden. Van Eekelen wilde vier extra Pa- Van Eekelen en de WD triot-systemen aanschaffen ter ver- dat ook na 1990 de defensie-uitga- dediging van zee- en luchthavens ven met 2 procent jaarlijks moeten en belangrijke militaire doelen. Hij stiieen. beriep zich daarbij op het besluit het vorige kabinet luchtverdediging in Nederland te versterken wanneer de nucleaire taak van de F16 komt te vervallen. Dat gebeurt als het kabinetsbesluit om over twee jaar 48 kruisraketten op de basis Woensdrecht te plaat sen wordt uitgevoerd. Zowel de CDA-ministers in het kabinet als de CDA-fractie teken den verzet aan tegen dat plan van de WD-minister. Volgens hen was in het regeerakkoord alleen vastge legd dat ter compensatie van de eventueel te vervallen nucleaire taak de F16 geschikt zou worden gemaakt voor vliegen onder alle omstandigheden. Ook zijn de meningen verdeeld over de vraag of de defensie-uitga ven na 1990 jaarlijks nog moeten stijgen, zoals binnen de NAVO is afgesproken. Ruding vindt van niet, het CDA steunt die mening, maar wil nog ruimte openlaten voor het geval er sprake is van een behoorlijke economische groei. Kernraketten Minister Van den Broek vindt het niet nodig de eventuele verwij dering van alle middellange-af- standsraketten (INF) uit Europa te koppelen aan een verdrag over ver mindering van kernwapens voor de kortere afstand. Van Eekelen onderschrijft die visie. De WD had de bewindsman een dag eer der verrast met de stelling dat die koppeling gewenst was. WD-woordvoerder Bolkestein wees dinsdag een apart INF-ver- drag af, omdat ons land de West duitsers "niet in hun sop kan laten gaarkoken". Hij eiste gelijktijdig afspraken over het aantal raketten voor de korte afstand, met een be reik tot duizend kilometer. In de categorie tot 500 kilometer heeft de Sowjet-Unie een aanzienlijk over wicht, waarover vooral de Bonds republiek zich zorgen maakt. Van den Broek wees er gisteren op dat de supermachten in Reykja vik zijn overeengekomen binnen afzienbare tijd na een mogelijk INF-verdrag een 'voorziening' te treffen voor de raketten met een kortere dracht. Alle Westeuropese NAVO-partners "lijken met die formule te kunnen leven", aldus Van den Broek gisteravond bij het debat over het NAVO-gedeelte van zijn begroting. In Reykjavik is afgesproken dat binnen een half jaar na een INF- akkoord onderhandelingen zullen beginnen over de kortere-dracht- systemen. De Russen willen dat ar senaal bevriezen. De Amerikanen eisen het recht de achterstand aan NAVO-kant weg te werken. Vandalen in het openbaar aangeklaagd? CDA en PvdA vakantiegeld mensen met uitkering ook verhogen DEN HAAG (GPD) - CDA en PvdA willen het vakantiegeld voor uitkeringsgerechtigden volgend jaar met een half procent optrek ken tot 8 procent omdat de vakan tie-uitkering voor ambtenaren ook wordt verhoogd. De VVD is tegen In de Tweede Kamer werd gisteren een hoorzitting gehouden over de erkenningsregeling voor rijscholen. Een i de bezoekers van de hoorzitting, rijschoolhouder Yntema uit Spijkenisse, hield een privé-actie tegen niet- erkende garagehouders uit protest tegen de beunhazerij in zijn branche. DEN HAAG (ANP) - Belangen groeperingen van rijschoolhouders hebben zich gisteren op een hoor zitting in de Tweede Kamer zeer te rughoudend opgesteld tegenover publikatie van het percentage ge slaagden per individuele autorij schoolhouder. De BOVAG-COA, een organisatie van ongeveer 1500 rijschoolhouders die zich vooral richten op beroepschauffeurs, voerde aan dat het percentage ge slaagden niets zegt over de kwali teit van de opleiding. Er zou meer :band zijn met leeftijd van de De CWO en VAM, organisaties rijschoolhouders voor de niet- DEN HAAG (GPD) - Het kabinet - het niet behandelen van een t is niet van plan actieve euthanasie komende ziekte bij een patiënt wettelijk toe te staan. Wel wil het in coma; de wet vastleggen welke door me- - versnelling van de dood als t dici uitgevoerde handelingen bui- komend gevqlg van pijnbesti ten het begrip euthanasie vallen, ding. Ook zal de wet op de lijkbezorging worden aangepast, BUNSCHOTEN (GPD) - Om jon- kandidaat, de plaats gelui die zich meermalen schuldig m?n wordt afgenom hebben gemaakt aan vandalisme minator. aan de schandpaal te nagelen, overwegen burgemeester L. Groen en de politieleiding in Bunschoten de namen van de overtreders in de publiciteit te brengen. De burge meester denkt dat zo'n maatregel een eind zou kunnen maken aan de golf van vernielingen in het dorp. Op een ander front zal Groen wel direct actie ondernemen. Hij wil zo snel mogelijk met de plaatselijke predikanten om de tafel gaan zit ten. Volgens Groen kunnen zij via verschillende Bunschoter kerken ,r resultaten boeken in de strijd te- „V— Rijscholen tegen publikatie van aantal geslaagden beroepschauffeur, voorzagen 'aso ciale' gevolgen van openbaarma king van de percentages. Voorzit ter Matthijsen van de VAM: "De automaat gaat eruit, oude mensen worden geweigerd om een hoog percentage geslaagden te halen". Een delegatie van het CBR gaf te kennen dat het percentage geslaag den van rijschool tot rijschool uit- (fotoGPD) eenloopt van 10 tot 90 procent. Het CBR waarschuwde de commissie voor verkeer dat publikatie van die cijfers tot "grote opschudding" in de autorijschoolbranche zal leiden. Het CBR kent de klachten over strenge examinatoren, maar is pas bereid de slaagcijfers per examina tor bekend te maken als de slaag cijfers per rijschool ook openbaar worden. De kamercommissie informeer de gisteren naar alternatieven voor de door de minister afgewezen er kenningsregeling. Door het CBR werd onder meer gesuggereerd de licentie voor lesinstructeurs niet voor het leven te verlenen, maar de instructeur regelmatig op zijn ken nis te toetsen. gen het vandalisme. Tevens willen de drie ministers Over deze lijn z(jn de meest be- de wet °P de lijkbezorging wijzi trokken ministers (Lubbers, Kort- Ben- In. dezawet staat dat een arts Lingerieshow verboden hals Altes i geworden. i Brinkman) het bij het invullen van de overlijdens werkgroep be- EINDHOVEN (ANP) - De Eindho- wethouder P. van den Baar staande uit ambtenaren van deze tiënt op natuurlijke of niet-natuur- drie ministers hebben voorstellen y«ze ,s overleden. Nu wordt i de ambtenaren hebben dit gedaan nauwe samenspraak met hun mi nisters. De oplossing, waarbij nauwkeu- Deze hand gelicht. Bij ke doodsoorzaak wordt onmiddel lijk de justitie ingeschakeld daar zijn veel artsen huiverig v Het kabinet wil in geval nipt natmirlii ÖIlow UP uuuejaarsavunu het gemeentelijk zwembad verboden. De show zou onderdeel uitmaken van een feest voor publiek van 'achttien jaar en ouder'. Volgens een gemeentelijke rig het regeerakkoord is gevolgd, niet-natuurlijke doodsoorzaak de woordvoerder vindt de wethouder noemt vier omstandigheden onder geen sprake i gemeentelijke lijkschouwer in- het niet passend open- euthana- schakelen. Deze moet beoordelen baar gebouw een lingerie-show te l dus van strafbare handelin- of er sprake - het niet instellen of staken een behandeling op verzoek van patiënt; - het niet instellen of staken behandeling die geen redelijk moet hij het openbaar ministerie doel meer dient; inschakelen. geoorloofd me- houden. Tegen een dergelijke disch handelen dat de dood tot ge- show in een particulier gebouw volg heeft gehad, of van mogelijk heeft hij geen enkel bezwaar, aldus schouwen; in het laatste geval lemaal af te gelasten. zulke gevallen adviseren de mede werksters van Handen Thuis aan gifte bij de politie. Het afgelopen jaar leidde dat tot één strafzaak waarbij de dader, een werkgever, tot een voorwaardelijke gevange nisstraf werd veroordeeld wegens ontucht met een jong meisje in zijn bedrijf. Er lopen nog strafrechtelij ke onderzoeken in een aantal ande re gevallen, zo blijkt uit het jaarver slag. - -6 lijkheden voor het aanpakken van ongewenste intimiteiten die min der ver gaan, maar het leven van de betrokken vrouw toch aardig zuur kunnen maken. Eén van de drie vrouwen die het klachtenbureau inschakelden was zo beroerd van de ervaringen op het werk dat zij ziek thuis was. pas of tijdelijk bij een bedrijf of ganisatie werken zijn opvallend vaak het slachtoffer van ongewen ste intimiteiten. In het eerste jaar dat de stichting Handen Thuis, een klachtenbureau voor ongewenste intimiteiten, actief was kwam meer dan een kwart van de klachten van zulke nieuwkomers. De indruk be staat dat ongewenste intimiteiten soms samenhangen met de 'ont groening' van een nieuwe vrouw in de werkorganisatie. Dat blijkt uit het verslag den Thuis over een jaar hulpverle ning. In totaal verwerkte Handen Thuis in haar eerste jaar 227 klach ten. De klaagsters bellen zelden in verband met een enkel incident. Bijna alle slachtoffers meldden een reeks voorvallen, die vaak al jaren geleden was begonnen. Van de klaagsters moest 65 pro cent handtastelijkheden onder- moment "hebben, is het laten "ont gaan. Nog eens 20 procent is op het binden van de arbeidsovereen- werk aangerand of verkracht. In komst van het slachtoffer, gekop peld aan een eis tot schadevergoe ding. Er zijn nu ongeveer 10 van zulke processen gevoerd, met wis selend succes. Wel gaan steeds meer bedrijven en organisaties zelf iets aan onge wenste intimiteiten doen. Beston den er een jaar geleden nog slechts in 40 werkorganisaties speciale klachtmogelijkheden voor intimi teiten, inmiddels zijn dat er ruim 150, aldus Handen Thuis. De PvdA had de wens al eerder kenbaar gemaakt. Gisteren kwam de steun van de CDA-fractie, die bij monde van het kamerlid Terp stra liet weten de verhoogde vakantie-uitkering 'in het kader van de gelijke behandeling een re delijke zaak te vinden' en bereid te zijn de kosten ervan - rond 150 mil joen gulden - als consequentie te aanvaarden. Het WD-kamerlid Linschoten deed een beroep op het kabinet om duidelijk te maken dat er geen extra geld is. Faculteiten moeten plannen nader uitwerken (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG/LEIDEN - De vijf fa culteiten geneeskunde in de Rand stad - waaronder die van Leiden - moeten hun plannen voor 'selectie ve groei en krimp' nader uitwer ken. Minister Deetman (onderwijs en wetenschappen) zou hun moe ten vragen dit voor 1 februari van het volgend jaar af te ronden. Dit schrijft prof. D. de Wied in een tussentijds advies aan de be windsman. De Wied had eind okto ber toegezegd te zullen adviseren over de plannen die hem de afgelo pen week zijn voorgelegd. De des kundige wil de uitgewerkte plan nen bij zijn eindadvies betrekken. Prof. De Wied stelt vast dat de ingediende plannen van Leiden/ Rotterdam en Utrecht in het alge meen voldoen aan de doeleinden zoals minister Deetman die voor ogen staan. Deze richten zich be halve op besparingen ook op het verhogen van doelmatigheid en kwaliteit in het medische onder wijs, onderzoek en patiëntenzorg. Over Amsterdam geeft De Wied nog geen oordeel, omdat dit nog niet tot een gezamenlijke planvor ming is gekomen. In aanvulling op de ingediende plannen noemt De Wied enkele in zijn ogen wenselijke ontwikkelin gen op het terrein van basis- en vervolgopleidingen en onderzoek. DEN HAAG (GPD/ANP) - CDA e de CDA-fractie het ak- PvdA hebben geen overeenstem- koord met de PvdA te verwerpen. ming kunnen bereiken Het akoord vormde e nindering van de door minister voor de voorgenomen bezuiniging Brinkman (WVC) voorgestelde be- 125 miljoen gulden en werd zuinigingen op het club- en buurt- dinsdagavond bereikt tussen Wor- huiswerk en de bibliotheken. Na rell en zijn fractiegenoot Huys lang onderhandelen weigerde de de CDA-kamerleden CDA-fractie het compromis te a vaarden dat een aantal CDA'ers de- s week met de PvdA had gesloten. Dit betekent dat minister Brink- hun fractie, i Kraaijeveld-Wouters en Koetje. De twee CDA'ers waren bereid het compromis te verdedigen vandaag ruim baan krijgt zijn bezuinigingsplannen van miljoen gulden door de Kamer te loodsen, omdat heid te vinden ii tief voorstel. Het PvdA-kamerlid Worrell rea geerde gisteravond boos op het be- haalden daarbij Staatsbezoek aan Japan gaat niet door DEN HAAG (GPD) - Het bezoek van koningin Beatrix aan Japan gaat definitief niet door. Dit heeft premier Lubbers gisteren geant woord op schriftelijke vragen van het kamerlid Van der Vlies (SGP). In zijn antwoord zegt Lubbers, dat een 'staatsbezoek onder de ge geven omstandigheden niet in het belang kan worden geacht van de wederzijdse betrekkingen' en der halve beter niet door kan gaan. Bo vendien moet vermeden worden dat staatsbezoeken inzet worden van politieke en/of publieke con troversen, aldus Lubbers. Vice- premier De Korte werd verleden week keihard door Lubbers op de vingers getikt, omdat hij tegen de in het kabinet gemaakte afspraken in, verklaard had, dat de koningin beter niet naaf Japan kon gaan. gisteren bakzeil. Met als resultaat dat bij het slot van het debat over de welzijnsbegroting minister geen meerder- Brinkman zijn bezuinigingsvoor- alterna- stellen volledig kan binnenhalen. Worrell trekt hieruit de persoonlij ke conclusie dat de rijksbijdrage voor het sociaal-cultureel werk in de gemeenten na 1987 vrijwel vol ledig zal verdwijnen. UTRECHT (ANP) - Premier Lub bers heeft de Nationale Zieken huisraad gisteren beloofd dat hij de budgetten van de ziekenhuizen voorlopig ongemoeid zal laten en nieuwe regelgeving zal voorko men. Hij noemde rust van belang voor de ontwikkeling van een be leid voor de langere termijn. Lubbers deed zijn belofte bij het afscheid van drs. F.A. Vissers, die het voorzitterschap van de NZR gisteren overdroeg aan prof. dr. G.M. van Veldhoven. In afwach ting van de resultaten van de stu die van de commissie-Dekker die in maart voorstellen moet doen voor de structuur en de financie ring van de gezondheidszorg, is er nu sprake van een zekere windstil te, zei de premier. De commissie moet niet alleen de voor deze kabinetsperiode voor genomen ombuiging van 1,2 mil jard invullen, het is ook de bedoe ling dat ze met adviezen komt voor vernieuwing van de zorg en meer doelmatigheid, met behoud en ver betering van de kwaliteit. Het gaat om opbouw, niet om afbraak, al speelt de kostenbeheersing een1 grote rol, aldus Lubbers. Hij signaleerde dat er enige spraakverwarring heerst over de bezuinigingen in de gezondheids zorg: de zorgverleners klagen dat ze te fors zijn, de particuliere ziek tekostenverzekeraars zeggen dat er helemaal niets is gebeurd. ADVERTENTIE DEN HAAG - Kleine groepen mensen protesteerden gisteren voor de ambassades van Frankrijk en de Verenig de Staten in Den Haag tegen de voortgaande proeven met atoomwapens. De foto is genomen op het moment dat leden van Pax Christi voor de Amerikaanse ambassade demonstreerden. (foto anp> LEEUWARDEN (GPD) - Het in Leeuwarden gevestigde Anti Bont Comité is een samenwer kingsverband van de Dierenbe scherming, Kritisch Faunabe heer en de Stichting Lekker Dier. "Met een puur voorlichten de taak", aldus campagne-coör dinator Jan van der Lee. "Harde acties zoals eerder deze week bij een nertsfarm zijn van ons niet te verwachten. Wij willen de consu menten zo goed mogelijk infor meren over bont en de jacht op pelsdieren, waarna iedereen zelf zijn keus kan maken", "Onze tegenstanders komen altijd met het argument dat w'ie vlees eet net zo goed bont kan dragen, maar dat gaat niet op. Als je dierenleed als uitgangs punt neemt - en dat doen wij dan gaat het bij bont alleen maar om leed. Er is totaal geen sprake van nut of noodzaak, want men hééft geen bontjas nodig", vindt Van der Lee. Volgens enkele bonthandela ren heeft het feit dat hun be drijfstak in Nederland moeilijke jaren doormaakt, niets te maken met de anti bont-acties. "Die gaan vanzelf wel over, net zoals de hippies en de punkers na een tijdje weer zijn verdwenen. Het zit 'm allemaal in de Nederlandse vrouw, die niet van bont houdt", aldus Christiaan Vrijmoed. Rot terdammer van geboorte, maar al 60 jaar woonachtig in België. En hij kan het weten, zeggen de col lega's uit zijn branche, want Vrij moed is met zijn konijnenfabriek in Eeklo één van de grootste bont-magnaten van Europa. "Vrouwen in België, Italië en Frankrijk zijn veel snobistischer en dragen makkelijker bont", zegt Vrijmoed. "In Nederland wordt er eerder naar het geld ge keken. Daar vinden ze f 20.000 voor een bontjas idioot. Daar koop je een huisje voor, zeggen ze dan". Zijn collega Dorus Hermsen van 'Petty Petproducts' uit Zaan dam noemt de anti bont-acties een schoolvoorbeeld van schijn heiligheid. "Iedereen loopt met leren schoenen aan en met Kerst mis komt er zonder probleem ko nijn op tafel, maar een nerts slachten mag ineens niet. Het wordt tijd dat de kernenergie weer een beetje 'in' raakt, dan la ten de actievoerders het bont De handelaren wijzen op de moordende concurrentie van bontveredelende bedrijven in la- ge-lonen-landen als Korea, Tai wan en Hongkong. "Daar kun nen ze met een kom rijst en wat groente volstaan, terwijl wij hier met enorme loonkosten zitten". Maar dat Nederland als afzet markt voor het bont verloren is, staat voor hen vast. Tenminste, als bont maar geen bont ge- nóemd wordt. "Wij zoeken nadrukkelijk naar nieuwe gebruiksartikelen, waar in bont verwerkt is, maar die niet 'bontjas' heten. Op die manier willen wij onze branche van de positieve kant bekijken. Bont is trouwens voor een belangrijk deel afval van de slacht, dat er toch al is, dus waarom zou dat niet verwerkt mogen worden?", zegt een medewerker van Herm sen uit Zaandam. Als u in 1986 meer rente heeft ontvangen dan betaald, dan is dat meerdere tot f 700,- belastingvrij. Bent u getrouwd dan loopt dat bedrag op tot f 1.400,-. Heeft u nog niet zoveel rente ont vangen, dan kan dat dit jaar nog makkelijk. Met de NMB Rentevoorafbiljetten. De rente over dit spaarpapier ontvangt u namelijk direct bij aankoop. Looptijd 3 jaar en 11'/, maand. Rente vooraf kan overigens ook nog in andere situaties belastingvoordeel opleveren. Op het NMB kantoor geven wij u graag alle informatie. Effectief rendement per 11 december. DE NMB DENKT METUMEE.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1986 | | pagina 5