Onderzoek naar problemen van noodkopers in Leiden 'Klem tussen verschillende instanties' B en W staan etage op bedrijf Zeemanlaan toe Werkgroep van start in aantal stadswijken Werkgroep Transvaal wil eerst proef met verkeersmaatregelen PAGINA 4 LEIDEN DONDERDAG 11 DECEMBER 1986 LEIDEN - Een Marokkaanse tra gedie: hoe iemand arbeidsonge schikt wordt, een uitkering krijgt, en dan na een aantal jaren opeens zonder inkomsten komt te zitten. Tussen de wal en het schip. De lot gevallen van Driss Hamdi, die in gevecht is met diverse instanties. door Wim Brands In Al Mizan. het Marokkaans-Ne derlands Maandblad, wordt deze maand uitvoerig aandacht besteed aan wat Driss Hamdi overkwam. In 1970 verhuisde deze 38-jarige Marokkaan naar Nederland, hij kreeg werk als voorman bij de schoonmaakdienst van het AZL. Negen jaar later kwamen ook z'n vrouw en vier kinderen naar Ne derland. Dan gebeurt het: Driss Hamdi krijgt een ongeluk. Hij kan niet meer lopen zonder duizelig te wor den en wordt dan ook volledig ar beidsongeschikt verklaard. In 1981 krijgt hij van de bedrijfs vereniging Detam toestemming om terug te gaan naar Marokko. Een paar jaar later wordt hij weer Naar Marokko teruggekeerde man raakt uitkering kwijt onderzocht. Hamdi blijkt nog steeds ziek en behoudt z'n uitke ring. Bij de tweede keuring in '85 - waarvoor hij weer naar Nederland kwam - blijkt de Marokkaan echter weer gezond te zijn volgens de art sen. Hamdi laat weten dat hij bereid is in Nederland werk te zoeken. De Detam heeft hem immers niet ge schreven dat hij in Marokko aan de slag moet. Op 1 juli arriveert Ham di met z'n gezin in Nederland. Hij wordt doorverwezen naar het ar beidsbureau waar hij zich kan la ten inschrijven voor een WW-uitke- ring. Politie Hij gaat vervolgens ook naar de vreemdelingenpolitie om te mel den dat hij terug is. De vreemdelin genpolitie bekijkt de papieren en concludeert dat Hamdi geen recht heeft om in Nederland te zijn. Hij heeft geen vergunning en moet te rug. En er zijn ook geen klemmen de redenen van humanitaire aard om een verblijfsvergunning te ver strekken, zo luidt het oordeel. Een paar dagen later is het gezin weer in Marokko. Verbaasd over wat hen overkwam. Wat nu? Cy nisch is in dit verband het briefje van de Detam: Hamdi heeft recht op een WW-uitkering, maar dan moet hij wel terugkomen naar Ne derland. Nederlandse vrienden proberen het gezin Hamdi onder tussen te helpen, maar tot nu toe zit er niet veel schot in deze zaak. "Klem tussen de instanties, zo kun je het wel zeggen", zegt Jos Everaers, redacteur van Al Mizan. "Ze hebben geen van allen fouten gemaakt; ze leven hun regels toch na... Alleen, een en ander sluit niet goed op elkaar aan en daarvan is Hamdi het slachtoffer geworden. Die regels tezamen vormen een ij zeren constructie waarin hy gevan gen zit". Everaers wijst er op dat de over heid tot nu toe niet bepaald de hel pende hand heeft uitgestoken, in tegendeel. Een paar reacties. So ciale zaken: "Van deze kant kan hierop geen invloed worden uit geoefend". De bedrijfsvereniging. "We wijzen u er op dat het recht op een werkloosheidsuitkering alleen kan worden verleend als u in Ne derland bent". Justitie: "Het gezin zou in minder welvarende omstan digheden verkeren. Zulks is echter geen grond voor (weder)toelating in Nederland". Voorlichting Een woordvoerder van het in Utrecht gevestigde Centrum voor Buitenlanders vertelt dat dit soort voorvallen vaker voorkomen. Op de vraag wie nu de schuldige is, antwoordt hij: "Kijk, zo'n bedrijfs vereniging weet alles van sociale zekerheid, op het gebied van de Vreemdelingenwet zijn hun men sen echter niet zo goed thuis, hoe wel daar wel verandering in komt". "Voor informatie daarover moet zo'n man naar de vreemdelingen politie. Nu leert de ervaring dat hun vertegenwoordigers op dit ge bied vaak geen voorlichting geven. Met andere woorden: een buiten lander heeft te horen gekregen dat zijn WAO-uitkering zal worden op gestuurd naar Marokko, hij gaat naar de vreemdelingenpolitie om te vertellen dat hij vertrekt en dan vertelt men hem niet wat de even tuele consequenties kunnen zijn". "Kijk, zo'n arbeidsongeschikte denkt vaak: ik krijg dat geld tot m'n pensionering, hij vergeet dat er periodieke herkeuringen zijn. Dat moet hij weten, inderdaad. maar aan de andere kant: ik vind dat de vreemdelingenpolitie zo ie mand daarop ook moet wijzen. Ze moeten aan de buitenlander vertel len dat hij een risico loopt als hij weer arbeidsgeschikt wordt ver klaard, zoals in dit geval. En echt: dat vergeten ze". Bestaat er een kans dat Hamdi weer naar Nederland terugkan? "De enige mogelijkheid, de enige 'escape', is artikel 14 lid 2. Daarin staat dat er sprake moet zijn van humanitaire redenen. Een andere kans is er helaas niet". Verwijten Valt de Leidse politie iets te ver wijten, hebben zij zich gedragen zoals vreemdelingendiensten wel vaker schijnen te doen volgens het Centrum voor Buitenlanders? Dat wil zeggen: hebben zij geen infor matie verstrekt aan Hamdi? Politievoorlichter Graveland antwoordt ontkennend. "In z'n al gemeenheid: wij geven altijd zo veel mogelijk voorlichting aan bui tenlanders die weer terugwillen naar hun geboorteland. Om welke reden ze ook teruggaan". "Nu het geval Hamdi. Toen hij intertijd vertrok, heeft hij geen contact met ons opgenomen. Ja, dat weet ik zeker. Hij is met de noorderzon vertrokken zonder zich bij ons af te melden. Pas later, bij toeval, kwamen we er achter dat hij niet meer in Nederland woonde". "Dat is niet zo slim geweest van hem, want als hij bij ons was geko men hadden wij hem er ook nog eens op kunnen wijzen dat vertrek ken bepaalde consequenties kan hebben. Ik bedoel, Hamdi wist dat hij na ruim twee jaar weer een her keuring kreeg; wij hadden hem dan kunnen vertellen welke risi co's hij liep als hij in Marokko ging wonen". Wat kan Hamdi nu nog doen? Maar één ding, volgens Graveland. "Hij moet in Marokko weer een permanente verblijfsvergunning aanvragen voor Nederland. Lukt dat, dan kan hij hier aanspraak ma ken op een uitkering. Een andere oplossing is er volgens mij niet". LEIDEN Noodkopers worden ze genoemd, de mensen die in het bezit zijn van een eigen huis, maar door datzelfde bezit in de fi nanciële problemen zijn ge komen. Hoe groot hun aan tal in Leiden is, is volslagen onbekend, afgezien van de 25 noodkopers die tot nu toe voor hulp hebben aan geklopt bij het Algemeen Maatschappelijk Werk en het Instituut Burger Raads lieden. door Simone van Driel Om een meer volledig inzicht te krijgen in de omvang van het ver- schijnsel noodkoper in Leiden, gaat de werkgroep Noodkopers een onderzoek houden in de wij ken Groenoord en Noorderkwar tier en de Maredijk. Met als uitein delijk doel dat de gemeente een be leid ontwikkelt om deze huiseige naren te hulp te schieten. Ton van Gameren, opbouwwer ker in de wijk Groenoord en lid van de werkgroep Noodkopers en Martin de Jong, stafmedewerker van buurthuis Groenoord en even eens lid van de werkgroep, vertel len dat zich vooral onder eigenaren van oudere, wat grotere koopwo ningen noodkopers bevinden. Ste den die een behoorlijke voorraad van dergelijke woningen hebben (Amsterdam, Rotterdam, Amers foort, om er maar een paar te noe men) kampen dan ook bijna alle maal met dat probleem, zo is uit onderzoeken vast komen te staan. Ze geven als voorbeeld de Haagse Schilderwijk: uit onderzoek bleek dat maar liefst 1500 huiseigenaren in die wijk als noodkoper zijn aan te merken. Wat overigens in het ge heel niets zegt over het aantal noodkopers dat Leiden mogelijk heeft, "want Den Haag is Leiden niet", aldus Van Gameren. Oorzaak Noodkoper kan iemand door verschillende oorzaken worden. Zo kan hij een huis hebben ge kocht dat achteraf nogal wat gebre ken blijkt te hebben "en heeft hij waarschijnlijk een niet al te beste makelaar in de arm genomen" en zich daardoor in de schulden moet steken om het onderhoud te kun nen betalen. Of blijft met de gebre ken zitten. "Het kan ook dat ie mand tien jaar geleden een huis kocht omdat dat toen financieel wel kon, omdat zijn partner ook werkte", zegt Van Gameren. "Maar Ton van Gameren e hulp schieten". i Martin de Jong i als hij dan wordt ontslagen of ge deeltelijk werkeloos wordt, krijgt hij problemen met de aflossing van de hypotheek". Met slapeloze Uitkomsten nachten, en in het allerergste geval, gedwongen verkoop van het huis als gevolg. Dat biedt voor de finan ciële problemen echter lang niet al tijd soelaas, omdat de schulden vaak groter zijn dan de opbrengst van de verkoop. De werkgroep, waarin onder meer het buurtcomité en buurt huis Groenoord, het wijkcollectief Plan Noord, de Onder wijs winkel en het Algemeen Maatschappelijk Werk zitting hebben, gaat voor het onderzoek begin volgend jaar een anonieme huis-aan-huis-enquête in de genoemde wijken houden. "Het gaat daarbij om vijf betrekke lijk oppervlakkige vragen als: heeft u problemen met het onder houd of met de hypotheek. We vra gen dan ook of ze later contact met ons willen opnemen, want het is de bedoeling dat daarna diepte-inter views worden gehouden om de De resultaten van het onderzoek worden vervolgens aan de gemeen te overgedragen, met als doel dat die een beleid op poten zet. Daar toe moeten eerst ook de andere wijken in Leiden met veel oude en grote koopwoningen worden on derzocht, zoals het Morskwartier. Pancras en een deel van de binnen stad. Maar daarmee zal de werk groep Groenoord zich niet bezig houden. "Wij nemen met ons on derzoek alleen het voortouw voor een stedelijk beleid". Hoe dat beleid er uit zou moeten zien, is zolang de resulaten van het onderzoek niet bekend zijn, niet duidelijk. De Jong noemt een voor beeld van wat de gemeente, die zich overigens al geïnteresseerd in de uitkomsten van het onderzoek heeft getoond, zou kunnen doen: "Die koopt soms het huis van de noodkoper en verhuurt het vervol gens aan, hem. Dat is natuurlijk niet leuk, maar het is beter dan je huis helemaal kwijtraken". Een mogelijkheid is ook dat, wederom naar Haags voorbeeld, een noodko persfonds in het leven wordt ge roepen, waarop in moeilijkheden verkerende eigenaren een beroep kunnen doen. De werkgroep heeft gisteren, on der de weinig opbeurende titel 'In het ongelukkige bezit van een ei gen woning', een informatie-avond belegd voor huiseigenaren in de wijk. Daar werd uitleg gegeven over de subsidies die huiseigena ren kunnen krijgen voor woning verbetering en de woonkostentoe slag. "Dat soort regelingen is vaak onbekend, en ja, alle kleine beetjes helpen". Volgende week komen kwijtschelding en vermindering van gemeentelijke heffingen, af trekmogelijkheden én het feno meen noodkopers aan de orde. "Dan gaan we onder meer in op de mogelijkheden die er zijn om een andere, gunstiger hypotheek te ne men. Want ook daarover weten huiseigenaren vaak heel weinig". LEIDEN - Om meer inzicht te krij gen in hoe bedrijfseconomie in de praktijk werkt, gaan leerlingen Be drijfseconomie van 4 en 5 athe neum van de Rembrandtscholen- gemeenschap een bv oprichten. Deze "BV Rembrandt" heeft als produkt zelfgemaakte kunstwer ken, die op 20 december voor hel eerst worden verkocht op de Leid se Markt op het Stadhuisplein. Helemaal echt is de bv niet. om dat het verplichte oprichtingskapi taal van 40.000 gulden "uiteraard niet voor handen is" en er geen ver klaring van goedkeuring is ge vraagd aan de minister van justitie. Maar van een grap is evenmin spra ke. Uit de leerlinggelederen is een heuse Raad van Bestuur gekozen, die verantwoordelijk is voor de lei ding van de bv en die enkele "werknemers" onder zich heeft die de uitvoerende taken verzorgen. Deze werknemers hebben zich tot nu toe beziggehouden met onder meer het versturen van uitnodigin gen en het uitpluizen van wetboe ken. De bv beschikt ook over een Leerlingen 'Rembrandt' richten een bv op Raad van Commissarissen, die wordt bevolkt door rector B. Geerts en de leraren Prins en Van der Capellen. Volgende week woensdag vindt de officiële oprichtingsvergade ring plaats, waarbij de statuten worden gepasseerd door notaris mr. Th. van Seggelen van notaris kantoor mr. B.J. van Leeuwen in Noordwijkerhout. Aansluitend is er een algemene vergadering van aandeelhouders, waar de raad van bestuur de plannen voor de toe komst uit de doeken doet. Wethou der H. van Dongen van onderwijs zal aanwezig zijn om de bv-mede- werkers toe te spreken. Alle medewerkers zijn eigenaar van de bv en dus aandeelhouder. Van de leraren wordt eveneens verwacht dat zij een belang nemen in de bv. Maar om hun aanspraken zoveel mogelijk te beperken, heeft de raad van bestuur besloten dat de leraren alleen gewone aandelen kunnen kopen. De leerlingen daar entegen krijgen aandelen aangebo den met preferentie op het divi dend. De aandelen hebben een no minale waarde van vijf gulden. De activiteiten van de leerlingen voor de bv worden steeds bespro ken bij de lessen bedrijfseconomie. De verkoopactiviteiten worden geanalyseerd en de organisatie van de bv besproken. Voorts wordt de boekhouding "uitgebreid gehan deld, met de nadruk op zaken als winstgevendheid en omloop- en omzetsnelheden en wordt de leer lingen geleerd om aan de hand van de financiële gang van zaken in de bv een (sociaal) jaarverslag te ma ken. Omwonenden verzetten zich LEIDEN - De bouw van een extra verdieping op het pand van de fir ma Zirkzee aan de Zeemanlaan kan doorgaan wat burgemeester en wethouders betreft. Ze stellen de commissie voor ruimtelijke orde ning voor de bezwaren die door omwonenden tegen de uitbreiding zijn ingebracht, ongegrond te ver klaren. De commissie buigt zich maandag over deze zaak. Omwonenden vinden dat de bouw van de derde kantoorlaag af breuk doet aan de architectonische en historische waarde van de pan den in de omgeving, die inmiddels op de gemeentelijke monumenten lijst zijn geplaatst. Vooral de ring huizen rond de Petruskerk zou er door worden ontsierd. Verder zijn omwonenden bang voor vermindering van het vrije uitzicht, vermindering van lichtin- i de werkgroep Noodkopers Groenoord: "Gemeente moet noodkopers te n Dijkman) val in hun huizen en het gedeelte lijk teloor gaan van hun privacy. Ook vrezen ze een toename van het aantal geparkeerde auto's in hun wijk. Burgemeester en wethouders menen echter dat er geen sprake is van een onaanvaardbare schaalver groting door de bouw van een ex tra verdieping op het kantoorpand van Zirkzee. Bovendien wordt het gebouw niet zo kollossaal als de bewoners veronderstellen. Daar naast stelt het college dat de gevel iets terugspringt. Mede daardoor zal het met de vermindering van lichtinval in de woningen en de in breuk in de privacy wel meevallen, aldus B en W. Een grote toename van het aan tal geparkeerde auto's, is niet te verwachten. De bouw van de extra kantoorlaag betekent namelijk ex tra werkgelegenheid voor drie LEIDEN - In het gedeelte van de Morsweg tussen de Rijnzichtbrug en de Lage Morsweg moeten proe ven worden gehouden met ver keersmaatregelen voordat defini tieve oplossing wordt gekozen voor deze straat. Daarvoor pleit J. Vellekoop, ambtenaar bij de direc tie stadsvernieuwing en voorzitter van de werkgroep Transvaal, de wijk waarin de Morsweg ligt. Het college van burgemeester en wethouders heeft zijn voorkeur uitgesproken voor het aanleggen van verkeersdrempels in dit deel van de Morsweg. Een deel van de bewoners heeft echter zijn twijfels over de doelmatigheid hiervan, ter wijl de in deze straat gevestigde be drijven liever niet zien dat de ge meente verdergaande maatregelen LEIDEN - GEBOREN Marieclaire dv J. van Winkel en M.W. Beumer; Seyhan zv T. Sari en S. Sari; Rachel Debora dv A.J. Zander en I.J.H. Severing; Nathalie dv B.C.J.M. Turk; Martinus zv M. de Mooij en P W. van Duijn; Wouter Frederik zv J.M. Pierrot en G.A.M. Corton; Joyce dv J. van der Plas en A.M. Wever; Anne Lud- wina dv. G.J.C.M. Heemskerk en H.M. Geerlings; Jan Jeroen zv J.M. van Iersel en E R. Westerhoff; Jan zv J Plug en A.J. Guijt. Overleden: C.N. Breedeveld (1912) man; W.C. Pasman (1909) man; G.E. Zeegers (1900) vrl. geh.gew. met P. Kukler; M. Kneefel (1911) vrl. geh.gew. ;met K. Luijer; S.C.A. Zoet (1928) man; M. van den Nieuwendijk (1908) vrl. geh .gew. met A. Gressie; M.P. Diederiks (1904) vrl. geh.gew. met A.C.J.A. Gree- be; A. de Mooij (1895) vrl. geh.gew. met N.H: Wiesmeijer; L.J.P.M. Badoux (1942) man; T.P. van Dorp (1916) man; H. van Ringelestijn (1983) vrl.; W. Geuke (1924) vrl. geh.gew. met J. Molenaar; C.L. van Schooten (1920) man; R. van Wordragen (1986) man; M. Stouten (1912) vrl. geh.gew. met J. Molenaar; M.M. van der Linden (1913) vrl. echtg. van J.W.C. Brands; D. Bul (1930) vrl. echtg. van H. Plessius; R.M.M. Vreede (1980) vrl.; D.W. Ouwehand (1939) vrl. echtg. van H. van Beele; Horus Het open podium datfolkclubs Horus morgenavond zou houden in Le Bambou gaat wegens om standigheden niet door. Het eerstvolgend eopen podium staat nu gepland voor 2 januari. Show Zo'n 165 leerlingen van het Rijnlands lyceum brengen in de donkere dagen voor kerstmis een show op de planken. Evenals vroeger is het weer een aaneen schakeling van dans, zang, mi me, toneel, muziek en bewegings theater. De shows vinden plaats op zondag 14 december om 14.00 uur, maandag 15 december, 16 december en 17 december in de aula van het schoolgebouw: Apollolaan 1, Oestgeest. Instuif Klubhuis Matïlo organiseert op vrijdag 19 december een volks- dansinstuif voor ouderen. De in stuif begint om 14.00 uur en staat onder leiding van Ger Elsenaar. Plaats van handeling: Zaan- straat 126 te Leiden. Per open baar vervoer te bereiken met NZH lijn 60 (richting Meerburg). Architecten Boudewijn Veldman en Wiek Röling zulleii op 15 december in Burchtzaal praten over twee ba sisscholen die dit najaar in ge bruik zijn genomen. De architec ten laten hun licht schijnen over de Marnix van St. Aldegonde school (Veldman) en de Lucas van Leydenschool (Röling). Aan vang 20.00 uur. Koffie-avond Op zaterdag 13 december wordt er weer een koffiebar avond georganiseerd in de Pe- trakerk aan de Curacaostraat 1 te Leiden. Vanaf 19.45 uur is ie dereen welkom. Er is een video programma met muziek en ge sprekken rondom het kerstfeest. Bingo Majorettenvereniging The Ko per Girls organiseert op vrijdag 12 december een bingo met lote rij. Het spektakel vindt plaats in de aula van het scholencomplex aan het Valkenpad in de Meren- wijk. Er wordt begonnen om 20.00 uur, de zaal is open om 19.00 uur. Dia-avond Op woensdag 17 december or ganiseert de afdeling Rijnland van de Nederlandse Vereniging in het Spoor- en Tramwegwezen een dia-avond die geheel zal zijn gewijd aan de welhaast legenda rische Blauwe Tram van de NZH. De dia-avond wordt gehou den in het NZH-ontspanningslo kaal aan de Rijnsburgerweg 1. Aanvang: 20.00 uur. Bingo Speeltuinvereniging Zuiderkwartier houdt op maan dag 15 december een kerstbingo in het clubhuis aan de Anjelier straat, aanvang: 20.00 uur. Kerstman Op vrijdag 12 december brengt de Kerstman om 11.00 uur een be zoek aan het postkantoor aan de Schipholweg. Hij zal dan de laat ste hand leggen aan de versie ring van een speciale kerstboom. De boom is opgetuigd met kerst en nieuwjaarskaarten door een groep leerlingbestellers. Het be zoek luidt de kerst- en nieuw jaarscampagne van de PTT in. Het motto van de campagne is Van een kaartje komt een kaar tje'. Kerstviering Werkgemeenschap De Ratel houdt zondag een kerstviering in de grote zaal van het Leids Volks huis. Medewerking verlenen on der anderen het mannenkoor 'KUnst na arbeid' en het studen tenkamermuziekgezelschap 'C- Dur'. De viering begint om 15.00 uur, de zaal gaat een kwartier voor aanvang open. treft dan verkeersdrempels. De raadscommissie voor ruimtelijke ordening en verkeer moet nog een standpunt innemen over deze zaak. Vellekoop pleit ervoor dat, wan neer de gemeente afziet van expe rimenten met andere verkeers maatregelen en definitief voor de drempels kiest, toch eerst een on derzoek wordt verricht naar de mo gelijke gevolgen hiervan. De wo ningen langs deze straat hebben namelijk een slechte fundering. Door de trillingen, veroorzaakt door het verkeer dat over de drem pels rijdt, zouden de woningen schade kunnen oplopen. 'Rijnland' en inspectie strijden over werkwijze LEIDEN - Het Hoogheemraad schap van Rijnland moet een voortvarender beleid voeren om te voorkomen dat vele knelpunten in de waterkwaliteit nog langer blij ven bestaan. Dit is de reactie van de Inspectie voor de volksgezond heid van het milieu op het water- kwaliteits-beheersplan van het Hoogheemraadschap. De inspectie is van mening dat het Hoogheemraadschap eerst moet kijken welke werken drin gend noodzakelijk zijn voor verbe tering van de waterkwaliteit. Dan moet het Hoogheemraadschap kij ken wat de uitvoering daarvan kost en vervolgens de heffing aanpas sen om die uitvoering mogelijk te maken. Het Hoogheemraadschap deelt die mening niet. "Het beleid van Rijnland dient er op gericht te zijn een redelijk evenwicht te vinden tussen bereikbare doelstellingen en daarvoor in rekening te brengen lasten" luidt het antwoord van het Hoogheemraadschap. Zakennieuws DE JOFFERS - De winkel De Jof fers is met ingang van 16 december gevestigd aan de Prinsessekade 2. Het bedrijf had behoefte aan meer ruimte. De winkel is van dinsdag tot en met zaterdag dagelijks ge opend van 10.00 tot 17.30 uur. MAYFLOWER - Wethouder me vrouw J.G. Fase-Dubbelboer heeft vanmiddag het hotel Mayflower heropend. Het hotel heeft een in grijpende verandering ondergaan van zowel het hotelgedeelte als de receptieruimte. De ingang van het hotel ligt nu aan de kant van de Beestenmarkt (nummer 2). Ter ge legenheid van de heropening werd een receptie gehouden. POSTKANTOREN - In verband met Kerstmis is de avondopenstel ling van het postkantoor aan de Breestraat in Leiden veranderd. Het kantoor aan de Breestraat is in plaats van donderdag nu eenmalig op dinsdagavond 23 december ge opend. In Leiderdorp is het post kantoor dinsdagavond 23 decem ber eveneens toegankelijk. PRIMAFOON - In de Haarlem merstraat is sinds kort de zoge naamde Primafoon gevestigd. Za terdag gaat de zaak officieel open. De nieuwe zaak is eigendom van de PTT die er allerlei zogenaamde telefoonrandapparatuur verkoopt. De opening wordt opgeluisterd door de Star Sisters die bekend zullen maken welke produkten in de aanbieding zijn. PTT Telecommunicatie is in 1984 gestart met de landelijke op zet van Primafoon-vestigingen. In die speciaalzaken is een breed as sortiment telefoontoestellen ver krijgbaar, alsmede alles wat er in en om die telefoon zit. De Leidse vestiging aan de Haarlemmerstraat 88 is de 17de in successie. Het stre ven is in totaal 60 Primafoon-win- kels te vestigen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1986 | | pagina 4