'Jongeren politiek bewust maken' Kritiek op receptie bij opening Wolkers-expositie Oprichting afdeling van Jonge Democraten: Wellicht samenwerking op het gebied van milieu Hoog gehalte fosfaat in de 'Braassem' Auto rijdt over voet Leidse videofilm over vuurwerk Van WD-raadslid Geertsema Lezers Schrijven School Greep in kassa levert 1000 gulden op Vragen over komst van openbare basisschool Weer 8 jaar cel wegens doodschieten landgenoot een ORIGAMI-demonstratie van kerstversieringen Boekhandel KOOYKER Aanranding DONDERDAG 11 DECEMBER 1986 LEIDEN LEIDEN - In Leiden is gister avond de afdeling midden-Holland opgericht van de Jonge Democra ten (JD). Dit is een organisatie van jongeren die wat politieke overtui ging betreft aansluit bij D66, ook al is ze onafhankelijk van deze partij. De afdeling midden-Holland om vat het de hele provincie Zuid-Hol land exclusief het gebied Rijn mond en telt inmiddels zo'n 150 le den. De JD bestaan al ruim twee jaar. In onder meer dit gebied was ech ter nog geen regionale afdeling op gericht. Overigens ligt het in de be doeling om te zijner tijd een plaat selijke afdeling op te richten, zoals ook het geval is met andere politie ke jongerenorganisaties, zoals de Jonge Socialisten, het CD JA en de JOVD. "Voorlopig willen we ech ter al onze energie steken in het verder uitbreiden van de regio-af deling", aldus de gisteren nieuw verkozen voorzitter Han Weber. Kweekvijver De afdeling midden-Holland van de JD stelt zich ten doel om jonge ren politiek bewust te maken en te gelijkertijd de vrijzinnig-democra tische denkbeelden - zeg maar de opvattingen van D66 - uit te dra gen. "In elk geval willen we echter jongeren die op dit moment vrij onverschillig tegenover de politiek staan, politiek bewust maken. Zelfs al zouden ze uiteindelijk op een andere partij stemmen", aldus Weber. De initiatieven voor het oprich ten van een afdeling midden-Hol land van de JD zijn vorig jaar be gonnen. Verschillende mensen die met plannen hiertoe rondliepen, troffen elkaar in september van dit jaar tijdens een introductie-week einde van de landelijke organisa tie. Na enkele maanden vergade ren, volgde de - overigens druk be zochte - oprichtingsvergadering. LEIDEN - De gemeente Leiden wil samen met vijf buurgemeenten - Leiderdorp, Oegstgeest, Voor schoten, Zoeterwoude en Alkema de - onderzoeken of op milieuge bied nauwer kan worden samenge werkt. Het bureau Alons en part ners moet bekijken hoe die samen werking nader gestalte moet krij gen. Het onderzoek kost om en na bij de 100.000 gulden. Deze kosten LEIDEN - Er is geen reden tot be zorgdheid over de kwaliteit van de 'onderwaterbodem' van de Braas- semermeer. Dit schrijft het Hoog heemraadschap van Rijnland als antwoord op vragen van de ge meente Rijnsaterwoude over het waterkwaliteits-beheersplan. Het Hoogheemraadschap deelt mee dat het fosfaatgehalte wel hoger is dan in bijvoorbeeld de Nieuw- koopse plassen. Het Hoogheemraadschap geeft ook antwoord op de vraag hoe het mogelijk is dat de provincie het water in de Braassemermeer "zeer geschikt" vindt als zwemwater, terwijl Rijnland het water als "min der geschikt" beoordeelt. Volgens het Hoogheemraadschap heeft de provincie geen rekening gehouden met het fosfaatgehalte in het water, terwijl Rijnland dat wel heeft ge daan". zullen volledig worden betaald door het ministerie van volkshuis vesting, ruimtelijke ordening en milieu. Leiden heeft al een keer eerder geprobeerd om met een aantal buurgemeenten een milieudienst op te zetten. Daarmee zouden re gionale milieuproblemen geza menlijk moeten worden aange pakt. In 1983 is echter besloten dat een regionale milieudienst niet haalbaar was. Wel bleven enkele gemeenten al dan niet incidenteel gebruik maken van de dienten en apparatuur van de gemeente Lei den. Ook werd er geregeld over legd op ambtelijk niveau. Inmiddels hebben zich nieuwe ontwikkelingen voorgedaan. De Wet op de gemeenschappelijke re gelingen is van kracht geworden. Ten gevolge daarvan worden ge meenten ingedeeld in samenwer kingsgebieden waarbij ze zoveel als maar mogelijk is deel moeten nemen aan dezelfde gemeenschap pelijke regelingen. Ook is de financiële positie van de gemeenten verslechterd, waar door vooral kleinere gemeenten onvoldoende middelen hebben om hun milieutaken te kunnen uitvoe ren. Daarnaast blijkt het meer dan ooit noodzakelijk strenger te letten op de handhaving van de milieu wetgeving en willen rijk en provin cie voorts het aantal geprekspart- ners op milieugebied beperken. Nu al vertegenwoordigt de ge meente Leiden kleinere gemeen ten in tal van organen. Het is de bedoeling dat het on derzoek volgend jaar februari be gint. Eind juli moet het zijn afge rond. Voorzitter Weber stelt dat de JD nog al èens worden omschreven als 'de kweekvijver van D66'. "Maar in onze organisatie zitten ook mensen die lid zijn van bij voorbeeld de PvdA of het CDA. We zijn niet de jongerenclub van D66". Maatschappijleer De Jonge Democraten willen hun politieke ideeën uitdragen door middel van 'informele' poli tieke borrel-avonden en campag nes. Weber geeft echter toe dat met dit soort activiteiten niet direct de jongeren worden bereikt die niet of nauwelijks interesse hebben voor de politiek. "Daarom willen we ook scholen langs om tijdens bij voorbeeld de lessen maatschappij leer jongeren te interesseren voor politiek". Bestuurslid Chantal Slappendel vult aan: "We zijn ook van plan om thema-avonden te houden waarbij niet direct een politiek onderwerp centraal hoeft te staan. Vandalisme bijvoorbeeld. Dat is ook iets wat jongeren bezighoudt". En Weber: "Daarnaast willen we ook excur sies houden, onder meer naar een bierbrouwerij. Tijdens zo'n excur sie kun je bijvoorbeeld een praatje houden over de steunpremies die zo'n brouwerij krijgt van de over heid. Daarmee maak je mensen ook bewust van hetgeen de poli tiek doet. Verder willen we rond leidingen organiseren naar het Binnenhof en de Sociaal Economi sche Raad". De JD richten zich in principe op mensen tussen de 12 en 30 jaar. "Maar in de praktijk komt het er op neer dat de meeste leden tussen de 15 en 25 jaar oud zijn", meent We ber. De Jonge Democraten willen op korte termijn gaan praten met andere regionale politieke jonge renorganisaties - de Jonge Socia listen, het CDJA en de JOVD - over het houden van gemeen schappelijke activiteiten. LEIDEN - Een 13-jarig meisje uit Hilversum moest gistermiddag omstreeks vier uur voor onderzoek naar het AZL worden gebracht na dat voor het Rijksmuseum van Oudheden een auto over haar voet was gereden. Ze bleek een zwaar gekneusde enkel te hebben. Het meisje hoorde bij een grote groep kinderen die een bezoek aan het museum bracht. Gelukkig reed de auto stapvoets, aldus de politie. CONTROLE - De Leidse politie heeft gisteren een kentekencontro le gehouden. In totaal werden 360 auto's gecontroleerd. 45 auto's ble ken niet verzeker te zijn. De eige naars zullen een proces-verbaal thuisgestuurd krijgen. Wijkagent Busscher rechts) en schoolhoofd Versluis, de makers t LEIDEN - In het politiebureau werd gistermiddag de videofilm 'Gelukkig Nieuwjaar?' gepresen teerd. De film gaat over wat er mis kan gaan met vuurwerk. 'Gelukkig Nieuwjaar?' zal de komende tijd op Leidse scholen worden vertoond. Eén van de spelers, de angstaanja gend geschminkte Theo Pet, over handigde gistermiddag een exem plaar van de band e Mostert. Het idee voor de amateurpro- duktie is afkomstig van Aldert Busscher, wijkagent in de Kooi en Zeeheldenbuurt. Busscher is een man met een eigen stijl, aldus zijn chef Mostert. "En hij stak niet al leen mij aan, maar ook anderen". Samen met schoolhoofd Wim Versluis wist Busscher een aantal instanties zo ver te krijgen dat ze geld in het project staken, waarna het tweetal met een aantal school kinderen aan het werk ging. De film, die ongeveer 25 minuten duurt, gaat over vier jongens die vuurwerk kopen bij een illegale verkoper. Niets aan de hand, den- kegi ze. En de verkoper zegt dat het om restanten van het vorige jaar gaat, "maar het is beslist veilig". Wat dus niet waar blijkt te zijn. LEIDEN - Het raadslid Geertsema (WD) was gisteren niet zo te spre ken over de bijeenkomst ter gele genheid van de opening van de tentoonstelling van Jan Wolkers in de Lakenhal, de dag ervoor. "Voor een aantal nauw bij De La kenhal betrokkenen was er nauwe lijks plaats", aldus de kritiek van de VVD'er gisteravond tijdens de vergadering van de raadscommis sie voor cultuur. "Zelfs een be vriend burgemeester, die ooit veel met De Lakenhal te maken heeft gehad, kon geen plek vinden", al dus Geertsema over zijn partijge noot, burgemeester Schoute van Wassenaar. Ook hét feit dat er in De Laken hal werd "gerookt dat het een lieve lust was, terwijl de daar hangende en liggende kleden niet waren be schermd" was Geertsema in het verkeerde keelgat geschoten. Te vens viel hij over het drankgebruik in zalen waar ook al behoorlijk veel kleden liggen. Zijn partijgenote Wijnbergen kreeg hij niet op zijn hand, want zij vond het een "leuke ervaring om in een dergelijke ambiance een borrel te drinken". Ook wethouder Kuijers (WD) bleek niet gevoelig voor de kritiek. Zeker is hij niet van plan om het uitnodigingsbeleid van de gemeen te bij dit soort aangelegenheden te veranderen. "Er zijn niet meer uit nodigingen dan anders verstuurd. Maar er zijn wel méér mensen ge komen dan anders". PvdA-raads- lid Boot zei er niets voor te voelen een voorrangsbeleid voor raadsle den en bevriende burgemeesters te gaan voeren. Kramp (CDA) was het daar hartgrondig mee eens. Goeie Mie Al heeft de Leidse gemeenteraad besloten om het geboortehuis van gifmengster Goeie Mie aan de Oostdwarsgracht 24 af te bre ken, de Leidse doodsengel blijft door het hoofd van ambtenaar Leo Meijer spoken. "Na die uitspraak van de ge meenteraad zal ik me niet meer inspannen om het huisje te be houden. Maar daar komt bij dat ik de laatste dagen ben gaan twij felen of het pandje wel haar ech te geboortehuis is". Meijer breekt zich er het hoofd over. Van verschillende mensen heeft hij namelijk gehoord dat het huis ernaast, Oostdwars gracht 22 dus, haar geboortehuis zou zijn. Na ampel beraad heeft hij die theorie echter weer ver worpen. Maar de twijfel blijft. Want Oostdwarsgracht 24 zou volgens de laatste veronderstel lingen wel het adres zijn, waar de gifmengster in 1839 werd gebo ren, maar niet hetzelfde huis. Haar oorspronkelijke huis zou zijn vervangen of op z'n minst in grijpend zijn verbouwd. Dat zou zo rond 1890 moeten zijn ge beurd. Meijer is, op grond van die verhalen, nog maar eens naar de Oostdwarsgracht getogen en vond daar voldoende bodem voor zijn twijfel: "De gevel is in derdaad niet die van zo'n typisch Leids wevershuisje anno 17de eeuw". Meijer is nog naar het ge meente-archief getogen om iets van een bouwvergunning of -te keningen op te duikelen. Maar ook daar liep het spoor dood, want bouwvergunningen hoef den eind vorige eeuw nog niet te worden aangevraagd. "Hooguit zou er nog iets te vinden zijn in boeken over rioolvergunningen. Maar die zijn niet geordend. Dat zou wekenlang misschien vruch teloos zoekwerk worden. En dat voor een grapje. Dat kan niet. Het spoor loopt gewoon dood". Meijer vindt dat er iets van de magie weg valt, nu de oorspron kelijkheid van het pandje in het geding is. De gedenksteen die de werkgroep vrouwengeschiede nis Leiden heeft laten vervaardi gen zal vermoedelijk dus toch op de daar geplande nieuwbouw worden bevestigd. Meijer: "Nu ja, of het nu op 20ste eeuwse of 19de eeuwse nieuwbouw komt te hangen, dat maakt dan ook niet meer uit". Goeie Mie (2) Overigens is het komende maan dag 97 jaar geleden dat Goeie Mie werd gearresteerd. En hoe wel de discussie over het al of niet behouden van haar ge boortehuis nu wellicht stokt, kan volgend jaar opnieuw over Goeie Mie worden gepraat. De Leidse toneelvereniging Imperium is namelijk van plan een toneelpro- duktie aan haar te wijden. "Het is nog niet helemaal ze ker", aldus een woordvoerder van Imperium, "op 1 januari komt er uitsluitsel. Maar er is een improvisatiegroep van ons al druk bezig om een produktie te ontwikkelen. Het ziet er naar uit dat het wel zal doorgaan. Ze zijn al bezig te schrijven en er is al iemand de archieven ingedo ken". En of dat allemaal nog niet ge noeg is, weet Lakenhal-conser vatrice Ingrid Moerman te vertel len dat een Voorschotense ci- neaste van plan is om een film over haar te maken. Dat worden nog spannende tijden. Leo Meij er heeft in elk geval zijn zin: Goeie Mie is voorlopig nog niet de vergetelheid in. De kerst- en nieuwjaarskaart voor de gemeente is dit keer vervaar digd door Trees Klijn. Een abstracte voorstelling in zeefdruk. Kunst Kunst moet je niet willen uitleg gen. Je vindt iets mooi of lelijk en daarmee uit. Toch deed wet houder Kuijers (cultuur) gister middag bij de presentatie van de kerst- en nieuwjaarskaart van de gemeente Leiden een poging. Die kaart is vervaardigd door de kunstenares Trees Klijn. Het is een zeefdruk 'De leem' geheten. En boze tongen noemen het al 'De leemte'. Maar dat is niet aar dig. Nee, dan wethouder Kuijers: "Volgens mij is het een combina tie van een sinterklaasmijter en de muts van een kerstman. Met sneeuwvlokken". Dat is het dus helemaal niet. Het is een abstracte voorstelling, geïnspireerd door de eveneens abstracte poëzie van Frans Budé. De kaart, vervaardigd door de huisdrukkerij van het Stadhuis, verschijnt in een oplage van 3700. Hij wordt gestuurd naar re laties èn naar 'langdurig zieke ambtenaren'. Of die ervan zullen opknappen, zal de toekomst le- Kuijers is overigens van plan om deze traditie - vorig jaar kreeg een kunstenaar voor het eerst de opdracht om een kerst- nieuwjaarskaart voor de ge meente te ontwerpen - in ere te houden. Op z'n minst moeten er twaalf kaarten verschijnen. Want dan kan er een kalender van wor den samengesteld. Met een feil loos gevoel voor relativering op perde Kuijers gisteren al de mo gelijkheid dat hij de uitgave daarvan waarschijnlijk niet zal meemaken: "Het leven van wet houders is meestal niet zo veel tijd gegeven". Gloort daar een burgemeesterspost in een pretti ge gemeente? Overigens zei Kuijers dat roken in De Lakenhal verboden is. "Maar niet iedereen is daar gevoelig voor". LEIDEN - Uit een kassa van een optiekzaak aan de Haarlemmer straat werd gistermorgen rond het middaguur 1000 gulden gestolen aan geld en cheques. In een onbe waakt ogenblik deed de dader een greep in de kasaa. LEIDEN - De CDA-raadsleden Kranenburg en Walenkamp heb ben schriftelijke vragen gesteld aan het college van B en W over de stichting van een openbare school in het Boerhaave-district. De raadsleden willen weten of het col lege betrokken was bij de activitei ten van de werkgroep 'Openbare basisschool'. Tevens wil de CDA- fractie weten of er aan ouders on volledige en onjuiste voorlichting is gegeven over het aantal perso nen dat getekend had voor de school. Een aanvraag voor het stichten van een school moet na melijk door 75 ouders worden on dersteund. Verder vraagt het CDA of het waar is dat inmiddels 12 ouders hun handtekening hebben inge trokken en waarom - als dit waar is - dit gegeven niet aan de gemeen teraad is meegedeeld. Ook willen de raadsleden weten hoeveen leer lingen nu daadwerkelijk de school bezoeken en of dit aantal kleiner is dan 75. Met stijgende verbazing en erger nis heb ik de artikelen in hét Leidsch Dagblad van 9 en 10 de cember gelezen over de komst van een openbare basisschool in het Boerhaavekwartier. De volkomen ongefundeerde en kwaadwillende stemmingmakerij van de kant van de Leidse Houtschool getuigt van weinig besef voor hoe de vork fei telijk in de steel zit. Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Wat zijn de échte feiten: 1. De dichtstbijzijnde openbare basisschool in Leiden ligt aan de Maresingel. In Oegstgeest is de Terweeschool gesloten voor leer lingen van buiten Oegstgeest. Deze worden verwezen naar de Ouden- hofschool of de Floraschool aan de Lange Voort. Veilig bereikbaar? Nee dus. 2. Het is tekenend dat de Leidse Houtschool 'vergeet' te vermelden dat, na de LH-school, de dichtstbij zijnde voor kinderen uit de wijk toegankelijke basisschool de Hof- dijkschool is, een protestants- christelijke school onder hetzelfde schoolbestuur! 3. De Leidse Houtschool is al lang geen buurtschool meer; de meeste kinderen uit het Boerhaav ekwartier gaan noodgedwongen naar ver weg gelegen Oegstgeestse scholen. En hoeveel van de ouders uit de wijk die hun kinderen wèl op de Leidse Houtschool hebben, kiezen deze school vanwege het christelijke karakter? En hoeveel omdat die school de enige in de buurt is? 4. Voorzichtige pogingen van buurtouders in de afgelopen jaren om de school een minder streng- christelijk karakter te geven, zijn voortdurend stukgelopen op de principiële houding van het be stuur. Dat mag, maar als dat gevol gen heeft voor het leerlingenaantal moet je niet met huilverhalen aan komen. Als er nu dan eindelijk voor alle ouders, die niet principieel vpor onderwijs op godsdienstige grond slag kiezen een redelijk bereikbare school komt, is dat meer dan hoog tijd. Dergelijke pogingen zijn in het verleden al vaker stukgelopen, juist omdat het zo moeilijk is in een bestaande wijk 75 ouders te vinden die nog niet op andere scholen in geburgerde kinderen hebben. Na- tuurlijk moetje daarvoor met men sen praten. Ook ik heb geaarzeld om mijn handtekening te zetten. De school in Oegstgeest waar de oudste twee zitten is een prima school. Maar nog vier jaar zo'n eind heen en weer fietsen na dat al acht jaar gedaan te hebben is ook niet aantrekkelijk. Dus als er een onge twijfeld levensvatbare openbare basisschool in de buurt komt dan kies ik daar toch voor. Ik gun iedereen zijn eigen onder- wijskeuze. Maar met niet-christelij- ke kinderen kunstmatig een toch al noodlijdende christelijke school in stand willen houden èn tegelijk anderen hun onderwij skeuze te ontzeggen, is dat vrijheid van on derwijs? J.J. Smit, Fagelstraat 35, Leiden DEN HAAG/LEIDEN - Het ge rechtshof in Den Haag heeft van morgen een 45-jarige Marokkaanse inwoner van Leiden in hoger be roep veroordeeld tot een gevange nisstraf van acht jaar. Eenzelfde straf als de rechtbank hem opleg de. De procureur-generaal eiste twee weken geleden tien jaar on voorwaardelijke celstraf. De man beroofde in september van het vorig jaar op de Haagweg in Leiden een landgenoot van het leven die zowel met zijn vrouw als zijn dochter een relatie onderhield. ADVERTENTIE zaterdag 13 december 1986 is er van 14.00 uur tot 16.00 uur Origami-papier aldaar te koop. bij Nieuwe Rijn 13, 2312 JC Leiden Telefoon 071-144146. Omdat de man hierop niet hard ge noeg had gereageerd was hij in de Marokkaanse gemeenschap in Lei den in een isolement geraakt. De procureur-generaal beschul- dige de 45-jarige man 14 dagen te rug van 'pure moord' en wilde niets van doodslag weten. Volgens hem liep de man al lang met het plan rond de minnaar van zyn vrouw en dochter om het leven te brengen. Speciaal voor dat doel had hij een pistool gekocht waar mee de dodelijke schoten werden gelost. De raadsvrouw van de Marok kaan bracht tijdens de zitting twee weken geleden naar voren dat in de cultuur van de berberbevol king, waartoe haar cliënt behoort, overspel van de echtgenote wordt beantwoord met het doden van zo wel de minnaar als de vrouw. De president van het gerechtshof sprak vanmorgen van een 'kille executie van een medemens die werd gepleegd ten aanschouwe van derden'. "In onze samenleving' is dat onaanvaardbaar". De presi dent zei dat bij het bepalen van de strafmaat rekening was gehouden met de culturele achtergrond van de Marokkaan. LEIDEN - Een 18-jarige vrouw heeft bij de politie aangifte gedaan van aanranding. Toen ze gisteroch tend omstreeks zeven uur op het Levendaal fietste, werd ze lastigge vallen door een man. Hij sloeg on- zedelijke taal uit en probeerde haar vast te pakken. De vrouw verde digde zich door hem te slaan. Hij liep volgens haar een bloedneus op.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1986 | | pagina 3