Golf van acties door opknapbeurt Vergiftigde hond: arts wil paniek voorkomen Bliksemactie: vannacht transport naar Polen Slingerland stopt met Warmonds raadswerk PAGINA 2 REGIO LEIDEN DONDERDAG 11 DECEMBER 1986 LEIDERDORP - Het verhaal over de hond die vorige week blijkt te zijn vergiftigd op de zandplaat bij de Hella Haasse- straat gaat in Leiderdorp een ei gen leven leiden. Hondenbezit ters die in of nabij de Bloemerd lopen, krijgen waarschuwende kreten naar hun hoofd. 'Men' zegt dat er al meer honden slachtoffer zijn geworden van een gifstrooier. Dat er op diverse plekken gif wordt gesignaleerd. Kortom, paniek is troef. En dat hadden de Leiderdorp- se politie en de plaatselijke dierenarts nu juist willen voor komen. De Leiderdorpse dieren arts Roest vindt dat het geen zin heeft om de alarmklok té luiden. "Dat blijkt uit het verleden. In de Leidse Merenwijk kreeg je toen ook al die paniektoestanden. En je kunt toch niets doen. Men houdt de hond een maand aan de lijn, en als de angst dan weer is weggeëbd, laten de mensen 'm weer los. Maar zo'n gifstrooier is ook niet gek, ja, ik bedoel, hij is natuurlijk wel gek. want anders doe je zoiets niet, maar hij wacht zijn kans natuurlijk gewoon weer af. Dus daarom zeg ik: geef er zo weinig mogelijk ruchtbaar heid eraan. Maar ik heb wel m'n collega's en de dierenhulpdienst ingelicht. Mocht er binnenkort Roest heeft de bewuste Sint- Bernhard onderzocht die vorige week het leven liet. Het dier was ziek geworden na het eten van een bakje ("zo'n ding dat je bij de Chinees krijgt") waarin stukjes vlees lagen. Honderd procent ze ker dat het hier om strychnine gaat, is hij niet. "Je bent pas hele maal zeker als je de maaginhoud laat onderzoeken. Dat is een kostbare geschiedenis, en de hond wordt er niet levend mee. Maar gezien mijn ervaringen in het verleden ben ik praktisch ze ker". Of er overeenkomst is met de 'Merenwijk-vergiftigingen', die de Leidse wijk de afgelopen ja ren op gezette tijden teisterde, is moeilijk te bepalen. Temeer daar het in de Merenwijk om vergif tigde gehaktballetjes ging en nu in Leiderdorp om stukjes met strychnine doordrenkte kip. Roest vindt het weinig zinvol om naar een link te zoeken, "zo lang als je de dader toch niet hebt". Hij vertelt wel dat in de Leider- dorpse buurt waar de Sint-Ber- nard werd vergiftigd, een paar jaar geleden een hond hetzelfde overkwam. "Maar die hebben we er doorheen gekregen". ZOETERWOUDE/LEIDERDORP - Dankzij een 'bliksemactie' onder de bevolking van Zoeterwoude- Rijndijk kan er vannacht om vier uur een regionaal transport naar Polen vertrekken. Een of twee vrachtwagens vol medicijnen, ver bandmiddelen, operatiehand schoenen, spuiten en wat dies meer zij. Goederen waarmee de tbc, in Polen 'vijand nummer één', kan worden bestreden. De bewoners van Zoeterwoude- Rijndijk zijn gisteren via een huis- aan-huis verspreide folder van de actie op de hoogte gesteld. School- 'Zijn wij de arbeiders van Voorschoten? Het uitschot?' VOORSCHOTEN - Maandenlang kropten ze de ergernis op of gingen ze nog maar eens praten met de ge meente Voorschoten, nu zijn de be woners van 116 gemeenteflats de vele zwarte kanten van het groot onderhoud zat. Ze zoeken de publi citeit, weigeren opleveringscon tracten te tekenen, protesteren bij ministeries en politieke partijen, overwegen een procedure bij de Raad van State en onderzoeken wat er verder nog mogelijk is. door Paul van der Kooij Aanleiding voor de vloedgolf van acties was het plotseling schrap pen van het verfwerk en egalise- ring aan portieken in de zes flat- blokken aan professor Eykman- hof, professor Lorentzlaan, profes sor Kamerlingh Onnesplantsoen en professor Einthovenlaan. In 1973 werden hier de schuur-, voor- en balkondeuren voor het laatst ge schilderd, voor de rest is er volgens de bewoners vanaf 1963 niets ge daan aan onderhoud. En juist in de portieken is dat te merken: losse stukken beton, bespoten muren, gescheurde plafondplaten, roesti ge leidingen, afgebladderde en los se leuningen, loszittende traptre den en kalige voordeuren. Een likje op de leuningen, een af sluitbare, nieuwe voordeur en daar blijft het bij, zo hoorden ze opeens van een schilder. Er was eenvou digweg geen geld meer. Tegenval lers. "Het geeft niet waar de men sen in leven, als het er van afstand maar mooi uitziet", zo voelde me vrouw Kriek van de bewonerscom missie het. Een gesprekje met de ambtelijke coördniator was de laat ste druppel in een emmer vol slecht overleg, minieme correct heid "en noem maar op. We voel den ons echt behandeld als de be woners van een arbeiderswijk", al dus mevrouw Kriek. "Vooral hier in het Eykmanhof stopt men het uitschot. Dat is algemeen bekend". Schande "Zoals dat hier aan toe gaat met dat groot onderhoud is een regel rechte schande. Standbuizen en riolering dwars door kamers heen. Als je boven een wc doortrekt, zit men beneden rechtovereind in bed", geëmotioneerd vertelt de Vlietwijkster haar verhaal in een half opgeknapt flatje aan de Pro fessor Eykmanhof, waar de voet stappen van werknemers voor eeu wig op het scheve, plassige balkon staan, de voordeur "ontzettend kiert" en een terloopse blik door de ramen genoeg stof geeft voor nieu we klaagzangen. Ze ziet de vloekende kanariegele voordeuren met poepgroene ra men, terwijl alle bewoners dat af grijselijk vinden en er duidelijk was afgesproken dat alles wit en beige zou zijn. En ze ziet de bergin gen onder de flat aan de overkant, waar bewoners 50 gulden voor moesten betalen omdat de ge meente op niets wilde toeleggen. Regelmatig komen er klagende buren binnenvallen, die nodig kal mering behoeven. Nummer een heeft net de uitvoerder van Niers man eruit gezet en briest nog na. "Hij zei dat ik de gasleiding van de geiser moet verplaatsen omdat an ders de standaard keukenkastjes niet passen. Ik zei: wat? Eruit! En je hoeft niet meer terug te komen". Even later toont hij zijn flat aan de Professor Lorentzlaan. De tegels boven het aanrecht zijn duidelijk scheef, in de hoek zit t gat en aan de rechter werklui, toen het allang niet i Bewoner Van der Horst wijst ontevreden naar een van de zwakke plekken bewonerscommissie wordt er niets meer aan gedaan. Inzet: commissielid arbeiders behandeld". De gemeentelijke coördinator en de uilvoerder van Niersman reageren verbaasd op de vele kritiek. Volgens de eerste wor den de portieken later opge knapt en volgens de tweede is nog helemaal niet beslist dat de post 'portiekwerk' is geschrapt. Dat er tegenvallers zijn, beaamt de uitvoerder wél. De vele vernielingen en de du re vervanging van standspij- pen, waren niet van tevoren voorzien. Het extra werk bleek echter onontkoombaar omdat sommige pijpen nog maar een derde doorlieten en erg waren aangetast door agressieve zeep- middelen. Dat bewoners de gro te multiplex kasten rond de ou de en nieuwe pijpen niet mooi vinden, kan de man van Niers man zich goed voorstellen. Hij zelf vindt het evenmin fraai. Maar het is beter geïsoleerd dan vroeger en kon eenvoudigweg niet anders: "We hebben weken nagedacht en veel met bewo ners gepraat. We kwamen er niet uit". Ook de ambtenaar hamert op het vele overleg en de volledige instemming van de vorige be wonerscommissie, die zelfs het gele en groene verfwerk mooi vond. En een vertrouwen dat veel mensen hebben... "Ik heb hier een hele sleutelkast", zegt de uitvoerder. "Mensen zeggen: Jaap, je komt maar. En als ik eens nassi wil eten, staat het klaar als ik kom". Anderen krij gen altijd ruim van tevoren te horen wanneer het werk begint. Harmonie in Vlietwijk. Bij Van der Horst lag het gis teren anders. Hij gooide de uit voerder eruit omdat die niet zelfstandig mocht beslissen over het verleggen van de gas leiding in de keuken. De uit voerder denkt dat veel kritiek wat ondoordacht is. Zo kan de bouwer door de scheve muren vaak geen rechte douchecellen en keukenwanden maken: "Dat is veel te duur en zou nog losla ten ook". van vocht op de verrotte kozijnen. Helaas gebeurt hier niks: geen iso latie, geen dubbele beglazing. De keukenramen springen in en ver keren in behoorlijke staat en dan is dat niet nodig, aldus de gemeente, die een extra huurverhoging bo vendien ongewenst vindt. Alleen wanneer de toestand ellendig is, grijpt men in. De verontwaardigde bewoners denken daar anders over en hadden graag wat bijbetaald voor extra comfort. "De gemeente Voorschoten? Ik baal ervan", zegt de jonge Voorschotense. "En zo is het overal hoor", zegt mevrouw Kriek. "Ik ken iemand die zegt: als ze hier binnenkomen, sta ik met mijn hakbijl klaar". Dolle stieren Op naar een portiek van de pro fessor Eykmanhof, waar een bewo ner mannen van Niersman betrap te bij het in brand steken van brie ste portiek van allemaal, schoonge maakt door bewoners". Een werk man. wijzend op de kruisgerichte graffiti: "Maar men dacht zeker wel: laten we het nog even volspui ten, dan wordt het tenminste ge verfd. En wie krijgen er de schuld? De mannen van Niersman. Wij krij gen hier overal de schuld van". Mevrouw Kriek vindt die kritiek zo onterecht nog niet. "Toen die in het behang. Gebarsten pla fonds? Een likje en na een week is het weer raak". Hoe verder ze ko men met het project, hoe slordiger het wordt, weet ze. Een werkman met nattig shag- gie: "Waarom krijgen jullie die dui zend gulden dan van het ministe rie? Om te chinezen soms?". Als een collega nog aanstipt dat hij niet-opgestuurde subsidieformu lieren heeft zien liggen, wordt het mevrouw Kriek teveel. "Deze sub sidie is bedoeld om de extra kosten van dubbele beglazing te dekken en nergens anders voor. Als je er gens over praat, praat er dan goed over", bitst ze. Ergste was nog dat de bewoners moesten ze stuk voor stuk gaan halen bij het gemeente huis. Ouden van dagen doen dat niet en de vele buitenlanders in de buurt begrijpen er "geen barst van: Al die formulieren worden zo inge wikkeld gemaakt, dat je als Neder lander al vaak uren zit te koekeloe- Onderzoek Vandaar ook dat de gemeente weinig reacties kreeg op het onder zoek naar gewone behoeften en aanvullende, dure wensen. En de reacties die er kwamen, waren zijn portiek. Volgens de vaak negatief: "Men dacht dat alles Kriek: "We morden als veel geld ®lng k,<?sl®.n en y?eIde (foto Holvast) ner6ens wat voor Bij goed lezen van de gemeentelijke brieven, blij ken de extra kosten wel mee te val len. Gratis werden rioleringen her steld en vernieuwd, beton- en met selwerk gerepareerd, balkonhek ken vernieuwd, kozijnen, buiten deuren en voordeur-entrees ver vangen en portieken opgeknapt! Eveneens gratis komt er nieuwe dakbedekking en hemelwateraf- voer. Tegelwerk en aanrecht wor- den vernieuwd waar dat nodig is, terwijl de elektrische installatie ge deeltelijk kan worden aangepast. Daarnaast zijn er extra voorzienin gen, voor extra huur. Het begelen van de hal kost zes gulden, nieuwe stopcontacten 7,50 gulden, nieuwe tegels in de badkamer 15 gulden, dubbele beglazing 5,50 gulden en afsluitbare portiekdeuren 1,60 gul den per maand. Maar, zeker bij de dubbele beglazing verdien je dat terug, weet mevrouw Kriek. Vandaar dat zij, met wat com missieleden, de buurt afging om mensen warm te maken voor on- derhoudszaken. Achteraf zegt een binnenwippende achterbuur vrouw: hadden we de renovatie maar genomen. Het was wel wat duurder geweest (100 gulden per maand) en volgens de Leidse rechtswinkel is het onterecht om achterstallig onderhoud op die ma nier weg» te werken. "Maar nu maakt de gemeente alleen dat wat een huurverhoging oplevert. Alles Brabanders voor de dubbele begla- is half, zeker bij de mensen die zelf zing kwamen, legden ze tapijten weinig hebben geklust", aldus de werd ieder krulletje buiten buurvrouw. Mevrouw Kriek: Bewoners van 'verpauperde' gemeenteflats jvoeren^ actie f VOORSCHOTEN - Onze bi verpauperd, gemeente doe Metdeze hartekreet stapten gister- woners van gemeente- e Voorschotense Profes- manhof naar wethouder Van Leeu- de lijst: er n r gesloten portieken kome r portieken dienen beter t 1 houden. N. .e in de ruir n vaak stuk Inwerk in de flats is slecht, i hangt a vochtig: Dit berichtje stond_ begin vorig jaar in deze krant. De bewoners waren het achterstallig onderhoud beu en.vanaf dat moment namen de protesten alleen maar toe. uitgeklopt. Ze hielden ook echt kening met de buurt. Jüllie komen "Kijk, ik heb er een plafonnetje i gelegd van 500 gulden. Een stenen zonder afspraak binnen- wand. Mijn paleisje en een flinke vallen en hakken hele vensterban- besparing voor de gemeente. Maar ken weg. Moet je bij mijn boven- daar hoor je ze natuurlijk niet buurman kijken. En een scheuren over". schuldiging de drie be- klopt^ enkele reeS» tegel hSf ,vpr hPt aanrprht vpmptcpiH mevrouw Kriek noemt hen dc..v. Klaar is Kees" zeet dl bewoner stieren-Het is gewoon treurig zoals Klaar is Kees zegt de bewoner n wprkll hrpn_ cynisch, "een beginnend LTS'e zou het beter doen". En mevrouw Kriek roept maar weer: "Het is toch wat hè?". Bij de benedenbuurvrouw lopen twee betimmerde pijpen dwars door het trappenhuis en twee door de kinderkamer: de stukken be hang hangen erbij en er zijn opeens muizen gekomen in de flat. Zodra de kinderen ook maar iets groeien, ontstaat er een nieuw probleem: dan past het ledikant niet meer tus sen een muur en de opmerkelijk dikke buizenkast. De grote speel- wand heeft de moeder alvast maar afbesteld. De tegels in de douchecel zijn duidelijk scheef en het bovenste stuk blijft doorbrokkelen: "Men heeft niks uitgevlakt of gladgestre ken. Ze kwamen om half drie en waren om half vijf klaar. En daar betaal ik per maand nou 15 gulden extra voor". De keuken biedt even min een vrolijke aanblik. Beekjes jullie bezig zijn". De werklui bren gen hier tegenin dat de buurt a-so ciaal is, alles achter hun rug wordt gesloopt en Niersman gewoon doet wat de gemeente wil. Zo kan men geen moment wachten wanneer bij het plaatsen van de nieuwe keuken blijkt dat de oude heel vochtig was. Dat kost te veel geld. En een snelle verrotting, gemengd met insekten- plagen? Daar kunnen ze niks aan doen. Enkele brokken uit dit wellus- nietes spel. Een werkman zegt te gen de bewoner: "Het is hier altijd al een troep geweest, zeg nou zelf. Ook bij jou. Dacht je dat ik bij jou een kopje koffie zou durven drin ken?". De bewoner, die sinds kort een lekkend dak bezit, wiens keu kendeurtjes vanzelf open gaan en wiens douche drie keer opnieuw moest worden gedaan: "Nou, je bent anders laatst nog langs ge weest. Trouwens, dit is het schoon- LEIDERDORP - 'Veilig verkeerdan lachen we weer'. Met die slagzin hebben leerlingen van de Leiderdorpse basisschool 'De Vogelweid' de tweede prijs gewonnen van een landelijke prijsvraag die Veilig Verkeer Neder land onder zo'n 1200 scholen had gehouden. De prijs bestaat uit het startboek van 'Straatwerk', een methode voor verkeersonderwijs, plus een gratis onderhoudsbeurt voor fietsen van leerlingen. Vanmorgen namen de leerlingen hun prijs op het gemeentehuis in ontvangst. Met versierde fietsen kwamen ze richting Statendaalder. Na de prijsuitreiking werd, bij wijze van demonstratie, op de banden van één fiets zijreflectie aangebracht. (foto Ellen Martens) kinderen zwermden massaal uit om de folders in de bus te stoppen. De ziekenhuizen uit de Leidse re gio werkten mee door goederen gratis of tegen flinke korting af te geven - op de pof. Want de actie is in zo'n kort tijdsbestek opgezet dat het benodigde geld voor het trans port er nog helemaal niet is. Er is 1100 gulden binnen, net genoeg om het vervoer te betalen. Het mate riaal zelf, met een waarde van dui zenden guldens, kon men op de pof meekrijgen. Maar volgens het Zoeterwouds schoolhoofd D. de Vette, één van de organisatoren, kan men niet langer wachten. "Je kunt de mensen die dat nodig heb ben, die medicijnen niet onthou den. Trouwens, ik heb zoveel ver trouwen in de Zoeterwoudse be volking dat ik er helemaal geen pijn in m'n buik van heb, Hoor. We hebben nog nooit een vergeefs be roep op de Zoeterwoudenaren ge daan. Het is de bedoeling dat de wa gens, die vannacht op weg gaan, in één ruk doorrijden naar het Zey- landow ziekenhuis in Poznan. De bliksemactie is een 'probeer sel'. Slaat de actie in, dan willen de organisatoren de transporten structureel te doen plaatsvinden. De Vette: "Nu is het nog zo dat we gaan als er weer geld is, in de toe komst willen we zes keer per jaar gaan". Overigens worden aan de Rijn dijk al jaren acties voor Polen ge houden. Vijf, zes jaar geleden werd het initiatief daartoe genomen door een aantal zesdeklassers van de Bernardusschool. Volwassenen pakten de wens van de kinderen om 'iets' voor Polen te doen, op. Later zocht men samenwerking met het Leiderdorps comité. En sinds kort is er sprake van één re gionaal comité 'tbc-bestrijding Po len'. Daarin zijn de comité's uit Leiden, Leiderdorp, Rijnsburg en Zoeterwoude ondergebracht. DONDERDAG i poli tie'. 20 uur. Waag - boeken- en platenmarkt Amnes ty International, 1S-22 uur. Schrijfavond Amnesty International in Ten Katestraat 10a, 20 uur; LISC, le Binnenvestgracht 22 om 18 uur. Kopermolen - kerstmarkt voor Amnesty International, 's avonds. Instituut Burgerraadslieden - Bree- straat 92, spreekuur, 18.30-20 uur. Rapenburg 100 - avond over de Filip pijnse revolutie, 20.15 uur. K&O-gebouw - Oude Vest, lezing door drs. Herman Mees over Antwerpse reta bels in Nederland, 20.15 uur. Koninklijke Schouwburg - Tineke Schouten, 20.15 uur. Kakhuis - film 'Abel', 19.30 uur. Filmhuis LVC - film 'Stammheim', 21.15 Breehuys - Breestraat 19, spreekuur WDM, 19-22 uur. Fraktiekamer PvdA - Breestraat 125, in loopspreekuur, 19-21 uur. Zoeterwoude Gemeentehuis - Noordbuurtsweg, prijs uitreiking comité tuinbeoordeiing, 20 Leiderdorp Muzenhof - Cor Gordynsingel, film avond 'Filmkring' met film 'het begint met liefde', komedie, 20.30 uur. Sjelter - Heemraadlaan, soos voor jonge ren, 20-23 uur. Oegstgeest Taberna - Julianalaan 1, videoavond, 20 VRIJDAG Leiden Openbare Bibliotheek Merenwijk - schrijfochtend Amnesty International, 10 uur. Waag - boeken- en platenmarkt Amnes ty International, 14-20 uur. SSR - Hogewoerd 108, Russische cine ma 'Oktober', met twee inleiders, 20 APOTHEKEN De avond-, nacht- en zondagsdienst van de apotheken in de regio Leiden, wordt waargenomen van vr 5 tot vr 12 decem ber door: Apotheek Tot Hulp der Menschheid. Rosmolen 13, Leiden, tel. 211611. Apotheek Stevenshof, Petr. Moensweg 56. Leiden, tel. 313234. WARMOND - Gerard Slingerland, lid van de Warmondse gemeente raad namens de fractie van Pro gressief Warmond, stopt ermee. Op 23 april 1987 zal Hein van Dam worden geinstalleerd als zijn op volger. Slingerland legt zijn functie neer "omdat het vaderschap en de grotere drukte op zijn werk hem zo veel tijd en energie kosten dat het voor hem niet langer mogelijk is om zich volledig voor het raads werk in te zetten". Aldus Ricky Slingerland, de echtgenote van het scheidende raadslid, in een door haar als PW-secretaris opgesteld rondschrijven. G. Slingerland is PPR'er. Op de vraag of opvolger Hein van Dam dat ook is, ant woordt de secretaris: "Daar vraag je me wat. Ik zou het op dit mo ment echt niet weten. Maar bij PW is het ook niet zo belangrijk. Een PPR'er hoeft niet door een PPR'er te worden opgevolgd". Slingerland zelf meldt dat hij nu al met zijn voornemen in de open baarheid treedt om de geruchten stroom te blokkeren. Verzoeken om een vraaggesprek echter zullen pas op een tijdstip dat wat dichter bij zijn afscheid ligt, worden geho-. noreerd. "Anders blijf ik afscheid nemen en dat wil ik voorkomen". Toen Slingerland zich voor de gemeenteraadsverkiezingen voor een derde periode beschikbaar stelde voor Progressief Warmond, wist hij nog niet dat deze derde pe riode uiteindelijk maar een jaar zou duren. Een en ander zou het besluit er een punt achter te zetten er niet bepaald gemakkelijker op hebben gemaakt. Opvolger Van Dam stond tijdens die verkiezin gen overigens vijfde op de lijst. PW is nu vier mensen sterk. De partij] kruipt elke vier jaari dichter naar collegepartner CDAJ nog altijd de grootste, toe. Slingerland heeft acht jaar Warmondse gemeenteraad geze Toen burgemeester Hendrickx- Vlaar ziek werd, werd Slingerland tijdelijk wethouder. Dat ging niet zonder slag of stoot want de WD wilde de anderhalf jaar durende periode dat de gemeente het zon der eerste burger moest doen, aan grijpen om nu eindelijk eens een keer een WD-wethouder, in de persoon van raadslid De Vos, ach ter de collegetafel te krijgen. CDA- fractieleider Bonnet was niet in voor die functie. Dit in verband met het ontslag van Vreeken. Er zou dan maar één CDA-raadslid zijn overgebleven, te weten me vrouw Den Ouden. Na de terugkeer van de burge- béetje meester in september 1985 keerde Slingerland weer terug achter zijn raadstafel. Het fractievoorzitter- j schap rouleert sindsdien tussen eze_ hem en Duijnhoven. De laatste had ten! Direct by'zljn~lntrede"werd hij als eers„tf man gefungeerd ten tijde fractievoorzitter gebombar deerd. Hij volgde toen Van der Zalm op die later nog eens terug keerde in de gemeenteraad. IJssport De Vereniging IJssport Leider dorp houdt morgenavond een jaarvergadering. Na afloop is er een traditionele verloting. De ba ten hiervan komen ten goede aan het jeugdschaatsen. De vergade ring wordt gehouden in het club gebouw aan de Mauritssingel in Leiderdorp. Aanvang kwart over acht. Vogels kijken De regionale vogelwerkgroep organiseert zondag 14 december een vogelexcursie door park De Houtkamp in Leiderdorp. Het startpunt is bij het milieucen trum naast de kinderboerderij aan de Van Diepeningenlaan. Ver trek om negen uur 's morgens. De aandacht zal voornamelijk uit gaan naar park-, struweel- en stadsvogels. De wandeling neemt anderhalf tot twee uur in beslag. Het is handig om een verrekijker mee te nemen. Opvallend gekleur de kleding wordt afgeraden. Lief hebbers kunnen zich aanmelden bij de heer Renniers, telefoon 411315, vanavond en morgen avond tussen acht en negen uur. Slingerlands wethouders schap. Duijnhoven zal de definitie ve fractievoorzitter worden als Slingerland de raad heeft verlaten. Slingerland, een fanatiek fietser, heeft zich vooral ingezet voor het recreatie-eiland Koudenhoorn. Hij was één van de fanatiekste tegen standers van woningbouw op Kou denhoorn en had hoewel toen nog geen raadslid veel politieke be moeienissen. Zijn grootste tegen standers moeten in de VVD wor den gezocht. Vooral in de tijd dat de discussie over de brug naar en de financieringsschema's van het eiland hoog oplaaide, deed hij van zich spreken. Over de VVD-opstel- ling in die tijd zei hij in deze krant recht voor zijn raap: "De VVD sa boteert Koudenhoorn". LEIDSCH -£k DAGBLAD Hoofdkantoor - Redactie Exploitatie - Produktie Witte Singel 1Leiden Telefoon 071-144941 Postadres: Postbus 54 2300 AB Leiden Nabezorging 071-123143 ma.-vrij. 18.00-19.30 za. 13.00-14.00 Sleuteltjes 071-143545 Per exemplaar 1,20

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1986 | | pagina 2