LEIDSCH DAGBLAD Celbewaarders gaan vrijuit Heineken stopt met cadmium Chin a Sen ontkent fel verklaring over invasie see Morris before youbi Suëae lamsvacht nappa WITTEVEEN GAAT UIT DE KLEREN Fietsenrek verankerd: Den Helder in donker Minister: niet schuldig aan dood van kraker Hans Kok Kamer tegen visbeperking PvdA wil 250 miljoen bezuinigen op defensie Jonge agent moet straks ook dienen DONDERDAG 11 DECEMBER 1986 OPGERICHT 1 MAART 1E No. 38189 DEN HELDER (ANP) - Twee bestuursleden van het buurt huis De Overzet in Den Helder hebben een groot deel van de marinestad bijna een uur in het donker gehuld. De voorzitter en penningmeester waren het beu dat fietsenrekken bij het /an bijna en flinke de be- brand- buurthuis herhaaldelijk wer den versleept en door balorige jongelui soms zelfs door de rui ten werden gegooid. Met stalen pennen 1 een meter lengte en e voorhamer dachten stuursleden daar vooi voor altijd een einde a ken. Een felle knal, et lucht en vervolgens duisternis maakten duidelijk, dat bij het slaan van de grondankers iets mis was gegaan. Een op de voorgeschreven diepte van 80 centimeter inge graven hoogspanningskabel bleek door een van de pennen te zijn doorboord. Volgens de politie heeft het tweetal 'alle ge luk van de wereld' gehad dat ze de pen niet vasthielden toen er 'contact' werd gemaakt. Ze kwamen met de schrik vrij. Milieudefensie: boycot heeft snel succes ZOETERWOUDE/UTRECHT (GPD) - Heineken zal niet langer het milieugevaarlijke cadmium ge bruiken in kratten. Het bier- en frisdrankenconcern 1 is gezwicht voor boycotacties van milieu- en consumentenorganisaties, zo deel de de Vereniging Milieudefensie vanmorgen mee. Cadmium is een zeer milieuge vaarlijke stof die in kratten wordt toegepast om te zorgen voor een specifieke kleur geel of rood. Be gin dit jaar werd naar aanleiding van acties van de organisaties een werkgroep opgericht waarin over heid, bedrijfsleven en de milieu- en consumentenorganisaties probeer den het cadmiumprobleem op te lossen. In deze werkgroep was Hei neken de grootste dwarsligger. Na enige tijd stapten Konsumen- ten Kontakt, Vereniging Milieude fensie, Natuur en Milieu, Consu mentenbond, de Alternatieve Kon- sumentenbond en de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen uit de werkgroep omdat de producen ten zich niet aan eerder gemaakte afspraken wensten te houden. Ver volgens werd er een boycot afge kondigd van bier en frisdrank van het Heineken-concern. Met Heineken is overeengeko- - De vanaf nu te produceren kratten voor bier en fris van Heine- ken-dochter Vrumona zullen geen cadmium meer bevatten. - Vanaf 1995 zal Heineken in het geheel geen cadmium meer toepas sen in kratten voor bier en fris dranken. - Het cadmium van afgedankte kratten zal worden opgewerkt voor hergebruik. - Heineken mag krattenparken die nu vrijwel gereed zijn gewoon afronden. De milieu- en consumentenorga nisaties hopen dat deze overeen komst een gunstige invloed heeft op de onderhandelingen van de overheid met de overige bier- en frisdrankproducenten die nog niet hebben toegezegd om af te zien van cadmium. DEN HAAG (GPD) - Een kamer meerderheid wil dat de hoeveelhe den vis die Nederland volgend jaar mag vangen zoveel mogelijk ge handhaafd blijven op het huidige niveau. Verder moet er een rege ling komen waarbij landen die het hun toegestane quotum niet volle dig benutten de rest afstaan aan andere landen. In ruil daarvoor kan toegezegd worden dat Neder land zijn capaciteit om vis te van gen, zal beperken. Dit heeft onder andere betrekking op het motor vermogen van afzonderlijke kot ters. Minister Braks (landbouw en vis serij) moet hierover gaan onder handelen in de Europese minister raad, die volgende week bijeen komt. De Europese Commissie vindt dat de hoeveelheid vis in de Europese wateren aanzienlijk is gedaald en dat daarom volgend jaar veel minder gevangen mag worden. De overbevissing van de laatste jaren is volgens biologen zeer zorgwekkend. Het CDA-kamerlid Eversdijk zei vandaag dat Nederland de meest moderne vissersvloot heeft en dat de visexport groot gevaar loopt als de plannen doorgaan. Hij wees er op dat bijvoorbeeld Engeland zijn toegestane quotum schol in de ver ste verte niet vangt. kordon gelegd in de binnenstad rondom een aantal gebouwen, zo als het Koninklijk Paleis op de Dam en het gemeentehuis. Prins Bernhard geopereerd DEN HAAG (ANP) - Prins Bernhard is vanmorgen in het Academisch Ziekenhuis te Utrecht geopereerd aan een dubbelzijdige liesbreuk. De operatie is goed verlopen. Ver wacht wordt dat prins Bern hard binnen een week het zie kenhuis kan verlaten. Commissaris van de Amsterdamse politie Valken en burgemeester Van Thijn op weg naar de raadzaal in de hoofdstad waar vanochtend het (zie ook pagina 9) rapport over de dood van Hans Kok werd openbaar gemaakt. DEN HAAG (ANP) - De Surinaam se ex-president Chin a Sen heeft ontkend ooit verklaard te hebben dat er een militaire interventie met steun van de Franse regering op komst is. Hij noemde dergelijke Surinaamse aantijgingen „belache lijk", zich daarbij aansluitend bij de officiële reactie van Parijs. „Pa ramaribo wil protesteren tegen de Franse autoriteiten, maar kan dit protest niet onderbouwen en gaat leugens uitkramen", aldus Chin a Sen. Hij noemde de waarschuwing van Suriname tegen een nogelijke militaire invasie „desinfoimatie". „De boze opzet daarachter s dui delijk: enerzijds probeert men een protest naar de Fransen toe te on derbouwen; anderzijds probeert men mij in diskrediet te brengen", aldus Chin a Sen. De voorzitter van de Bevrijdings- raad voor Suriname, Tjon a Kiet, zei in een reactie op de officiële verklaring van Paramaribo dat het „Surinaamse volk een invasie van buitenaf zou toejuichen". Hij zei een ingreep van buitenaf, een inva sie in „Grenada-stijl", voor te staan omdat „hoe langer we wachten, hoe meer slachtoffers we krijgen". „Nederland zou zoiets niet alleen moeten doen, maar in samenwer king met Frankrijk, de Verenigde Staten, Brazilië en Venezuela". Aanwijzingen dat er plannen zijn voor een invasie zijn er echter niet, zo voegde hij eraan toe. Volgens de kabinetschef van le gerleider Bouterse, Heidweiler, be schikt Suriname wel degelijk over bewijzen dat er een inval op komst is vanuit Frans Guyana van rebel len die worden gesteund door Franse huurlingen. Heidweiler ver blijft op het ogenblik in Venezuela in het kader van een diplomatiek offensief van de Surinaamse rege ring om de toestand in het land toe te lichten bij de VS en enkele La- tij nsamerikaanse landen. Heidwei ler zou vandaag in Venezuela wor den ontvangen door president Lu- sinchi. August Meijer, de afgelopen za terdag in Moengo aangehouden Suralco-directeur, is inmiddels weer in vrijheid gesteld door de Surinaamse militaire politie. Meij er werd gearresteerd omdat hij het junglecommando van Brunswijk niets in de weg zou hebben gelegd toen dit grote hoeveelheden dyna miet uit het depot van Suralco stal. Volgens een officiële verklaring is Meijer vrijgelaten omdat is geble ken dat de medewerking aan Brunswijk onder dwang geschied de. Amnesty International heeft aan een aantal leden en sympathisan ten over de hele wereld gevraagd boodschappen te sturen naar de Surinaamse regering. In die bood schappen wordt onder meer ver zocht terechtstellingen te voorko- Weinig verandering Half tot zwaar bewolkt en mogelijk wat regen, vooral in het noorden en westen van het land. In de nacht en ochtend plaatselijk mistbanken. Minimumtemperatuur rond plus 1 graad, middagtemperatuur omstreeks 4 graden. Matige zuidelijke wind. Vrijdag 12 december 1986 zon op: 08.39 uur, zon onder: 16.27 uur; maan op: 14.15 uur, maan onder: 04.39 Waterstanden Katwijk hoogwater: 00.17 en 12.37 uur; laagwa- ter. 08.25 en 20.37 uur. Haarlem: Barteljorisstraat 20 (bij de Grote Markt) tel. (023) 3126 65 Amsterdam: Leidsestraat 9 (bij Koningsplein) tel. (020) 22 35 96 AMSTERDAM (GPD/ANP) - De drie bewaarders die wa ren belast met de verzorging van de in een Amsterdamse politiecel overleden kraker Hans Kok zullen niet worden vervolgd. Minister Korthals Altes (justitie) deelde van ochtend mee dat de bewaarders zich volgens hem niet aan een strafbaar feit schuldig hebben gemaakt. Wel meent de minister dat de ge beurtenissen op 25 oktober vorig jaar hebben geleerd dat er duidelij ke instructies moeten komen voor het opsluiten van drugsverslaaf den. Die aanwijzingen dienen ook streng te worden nageleefd. Uit het gerechtelijk vooronder zoek blijkt dat de dood van Hans Kok niet te voorzien was, omdat de ziekteverschijnselen zelfs voor een arts moeilijk waarneembaar wa ren. Ook zou Hans Kok zelf onjuis te informatie hebben verstrekt over zijn recente drugsgebruik. Al leen als hij op de avond voor zijn overlijden opgenomen was op de intensive care-afdeling van een zie kenhuis, zou hij een overlevings kans hebben gehad. Het ontbreken van een matras en dekens in de cel wordt volgens mi nister Korthals Altes toegeschre ven aan de enigszins chaotische omstandigheden in het cellencom plex, waar tót twee uur 's nachts nog geregeld arrestanten voor ver hoor werden opgehaald. Volgens deskundigen is de lage tempera tuur in de cel van Hans Kok moge lijk van invloed geweest op zijn overlijden. Maar de directe doods oorzaak is volgens de deskundi gen de combinatie geweest van methadon met de al eerder door Hans Kok gebruikte amfetamine. Burgemeester Van Thijn heeft aangekondigd het personeelsbe stand van het cellencomplex uit te breiden met 24 tot 40 extra bewaar ders. Bovendien komt de organisa tie in het cellencomplex onder de verantwoordelijkheid van een ho ger kaderlid. De Amsterdamse kraakbeweging neemt geen genoegen met de uit komsten van het onderzoek in de zaak-Hans Kok. Volgens een kra kerswoordvoerder uit de Staatslie denbuurt zullen de krakers zich beraden over een nieuw offensief tegen de verantwoordelijke autori teiten. Uit vrees voor acties heeft de Amsterdamse politie een fors Koning: geen lage btw voor alle voedsel DEN HAAG (ANP) - Staatssecre taris Koning (financiën) voelt er weinig voor alle voedings- en ge neesmiddelen die nu onder het al gemene btw-tarief vallen over te hevelen naar het verlaagde tarief. Hij schrijft dit in een notitie aan de Tweede Kamer. Het verlaagde btw-tarief zou dan moeten stijgen van 5 naar 6 pro cent. Dat verlaagde tarief is echter ingesteld om voor eerste levensbe hoeften de prijs laag te houden. Tal van voedingsmiddelen die ver van eerste levensbehoeften afstaan, zo als kreeft, kaviaar of zalm, zouden dan ook in het verlaagde tarief val len. Volgens Koning kost het bo vendien teveel geld alle voedings- en geneesmiddelen, waarover nu 20 procent btw wordt geheven, over te hevelen naar het lage tarief. Verlaging van het btw-tarief voor aantal voedingsmiddelen en geneesmiddelen die bij drogist of apotheker verkrijgbaar zijn, vindt Koning alleen aanvaardbaar als an dere produkten die nu onder het lage tarief vallen onder het hoge worden gebracht. Koning denkt daarbij aan koffie en thee, zeep- en wasmiddelen en sierteeltproduk- ten. Suiker en consumptie-ijs hoe ven wat hem betreft niet goedko per te worden. De staatssecretaris erkent dat het onderscheid tussen de twee btw-tarieven betrekkelijk is. Daar om heeft hij zich sterk gemaakt voor de invoering van een uniform tarief voor alle goederen en dien sten. 22 PAGINA'S Defensieminister Van Eeke en. (ANP-foto) Minister van defensie W.F. van Eekelen slikt plannen aankoop Patriot-raketten Weekblad onthult: Ge heim rapport oordeelt vei ligheid kerncentrale Bors- sele volstrekt onvoldoen- Reportage: Luchtvervui ling binnenshuis is aan zienlijk milieuprobleem. PAGINA 15 Sport: FC Groningen ver liest kwartfinale UEFA- cup tegen Vitória Guima- raes met 3-0. PAGINA 11 DEN HAAG (GPD) - De PvdA wil in 1987 250 miljoen gulden op de defensie-uitgaven bezuinigen. De socialisten hopen daarmee een eind te maken aan het voortdurend meer geld uitgeven aan defensie. "Het moet maar eens uit zijn met de 'nooit-genoeg-lij n' van vooral de WD, aldus PvdA-defensiespecia- list Van den Bergh vanmorgen tij dens het begin van het debat over de defensiebegroting van volgend jaar. De PvdA'er had uitgerekend dat vanaf 1976 de uitgaven voor de landsverdediging met 40 procent reëel zijn gestegen. Daarom mag in de defensieplannen na 1990 geen groei meer zitten, aldus Van den Bergh. Daartoe diende hij een mo tie in. Hij gaf overigens niet aan op welke posten moet worden bezui nigd, maar kondigde wijzigings voorstellen aan op defensieplan nen die de 250 miljoen moeten op leveren. Het PvdA-betoog kwam op veel punten overeen met dat van rege ringspartij CDA. Volgens CDA- woordvoerder Frinking vraagt de 2 procent die de begroting jaarlijks stijgt 'een geweldige inspanning van de Nederlandse samenleving'. Daarom moeten prioriteiten wor den gesteld, meende hij. CDA en Pvda waren het erover eens dat het personeelsbeleid voorrang moet krijgen boven de aanschaf van nieuw materieel. Over dit punt dreigt een conflict met de WD, die weliswaar ook meer geld wil uittrekken voor per soneel, maar tegelijk de voorkeur blijft geven aan de aanschaf van materieel. Defensie stapt af van vrijstellingen DEN HAAG (GPD) - Jonge politie mensen krijgen niet langer zonder meer vrijstelling van militaire dienst. Het ministerie van defensie heeft de maatregel die daartoe sinds 1965 bijna automatisch de mogelijkheid bood, ingetrokken. De politiebonden vrezen dat de be zetting van sommige korpsen flink wordt aangetast. Tot nu toe werd steeds voor twee jaar vrijstelling verleend voor alle dienstplichtigen die bij de politie werkten of in opleiding waren. De fensie zegt dat zij zich dat niet meer kan permitteren. 'Er zijn te weinig jongemannen waaruit de krijgsmacht haar diensplichtige personeel moet halen'. Voortaan zullen dienstplichtige politiemensen op dezelfde manier worden behandeld als anderen die om vrijstelling vragen. In overleg met de ministeries van binnen landse zaken en van justitie is wel afgesproken dat uitzonderingen zullen worden gemaakt waar knel punten bestaan. Zo zullen bijvoor beeld politiemensen die werken in de grote steden, wel van hun mili taire plichten worden vrijgesteld. In West-üuitsland Topambtenaar bij defensie blijkt spion BONN (DPA/Rtr.) - Een hoge amb- tenaar van het Westduitse ministe rie van defensie is gearresteerd op verdenking van spionage voor Oost-Duitsland. De man werd twee dagen geleden in voorlopige hech tenis genomen en wordt onder vraagd door het openbaar ministe rie. De verdachte werd omschre ven als een hooggeplaatste civiele medewerker. Zijn naam werd niet vrijgegeven. Tegen de man is nog geen aanklacht ingediend. Agenten van het ministerie voor staatsveiligheid in Oost-Berlijn zouden hebben geprobeerd de ambtenaar te 'strikken'. Alcohol problemen zouden hem vatbaar hebben gemaakt voor druk van de Oostduitse agenten. Vonnis vernietigd Q8 mag blijven AMSTERDAM (ANP) - Kuwait Pe troleum mag haar merknaam Q8 voor benzine en olie in Nederland blijven voeren. Het Amsterdamse gerechtshof heeft vandaag een eer der vonnis van de Haarlemse rechtbank vernietigd. Daarin werd bepaald dat Kuwait Petroleum binnen 60 dagen de merknaam Q8 moest laten vallen. De zaak was aangespannen door de Britse on derneming Duckham die de merk naam Q8 te veel vond lijken op de naam van haar motorolie „Q". Eer der al besloot een rechtbank in Brussel dat Kuwait Petroleum de naam mag blijven voeren. WÈÈÈÈËÈÊÈÊÈ U '00 'il ïwmëêê*" TOTALE OPHEFFINGSUITVERKOOP BREESTRAAT 139, LEIDEN - VAN 12 DEC. T/M 31 DECEMBER

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1986 | | pagina 1