Nederland ademt in Alarmfase 3 Reportage Luchtvervuiling binnenshuis aanzienlijk milieuprobleem HCG-hormoon mogelijk middel tegen herhaalde miskramen bij vrouwen Aantal Korsakov-patiënten neemt toe door drankmisbruik Zó zijn wij niet DONDERDAG 11 DECEMBER 1986 PAGINA 15 ■HM Hét milieuprobleem van de komende jaren, voorspelde ex-minister Winsemius (mi lieubeheer) vorig jaar. Vori ge week besloot zijn opvol ger Nijpels er onderzoek naar te laten doen: de lucht vervuiling binnenshuis. Terwijl Nederland in de ja ren 60 en 70 miljarden uit gaf om de vervuiling van lucht, water en bodem enigszins in te dammen, sloop diezelfde vervuiling via de achterdeur naar bin nen. De woningbouw be leefde een ware revolutie in het gebruik van kunststof fen en andere materialen met daarin grote hoeveelhe den chemicaliën. Maar wat daarvan de gevolgen kon den zijn, realiseerde zich toen vrijwel niemand. door Sjaak Smakman De 'nationale kierenjacht', die tij dens de oliecrisis van 1973 werd gelanceerd om energie te bespa ren, bracht de keerzijde van de technologische revolütie in de bouw echter langzaam maar zeker aan het licht. De huizen werden door de betere isolatie slechter ge ventileerd, waardoor de concentra ties van de door de bouwmateria len uitgewasemde giftige stoffen hoger werden. Te hoog, soms. Een bekend voorbeeld is de Noordwijkerhoutse wijk Zeeburg. Bewoners klaagden over hoofdpijn en andere klachten. Na veel heen en weer praten tussen gemeente en bewoners, werd uiteindelijk beslo ten TNO voor een onderzoek in te huren. Dat concludeerde dat de in het spaanplaat gebruikte Tijm de schuldige was. Die bleef ook lange tijd na het drogen formaldehyde- gas uitwasemen, en dat veroor zaakte de klachten. Uiteindelijk werd in 1982 bij een aantal wonin gen het 'formaldehyde-spaanplaat' vervangen door een niet-giftig soort. In Almere moest om die re den in een heel woningcomplex het spaanplaat worden vervangen. Het formaldehydegas is maar een voorbeeld uit vele, maar geeft wel een indicatie van de (mogelij ke) omvang van het probleem. Want het gaat niet alleen om spaan plaat. Het hergebruik van vliegas in béton en het intensiever gebruik van afvalgips als bouwmateriaal bijvoorbeeld leverden wel een mooie bijdrage aan het bedwingen van de afvalberg, maar bleken ook radio-activiteit uit te stralen. Vol gens de nieuwste schattingen van de Gezondheidsraad zorgt die stra ling voor enige tientallen longkan kergevallen per jaar. Niet alleen de 'bouwstenen', ook de 'aankleding' van de nieuwbouw is de afgelopen twintig jaar volge stouwd met (kunst)stoffen die schadelijke stoffen kunnen af scheiden. Van kunststofvloerbe dekkingen tot plastic behang en geïmpregneerde schrootjes (met middelen die veelal pentachloorfe- nol bevatten). Om nog maar te zwijgen van 'luchtverfrissers', rei nigingsmiddelen, insectenspuit bussen en wc-blokjes. Branden De meeste mensen hebben daar geen last van, althans niet direct. Dat betekent niet dat er geen ge zondheidsklachten zijn. Ook wan neer de officiële normen niet wor den overschreden, zijn die er wel degelijk. De ene mens is veel ge voeliger voor een bepaalde stof dan de ander, maar daarmee wordt in de normen vrijwel nooit reke ning gehouden. Die zijn veelal af gestemd op de doorsnee Nederlan der en gaat voorbij aan de vaak aanzienlijk groep 'overgevoelige' mensen. Vooral jonge kinderen en ouden van dagen, die toch nog al tijd tussen de 5 en 10 procent van de bevolking uitmaken, blijken 'overgevoelig'. De milieudeskundi ge Copius Peereboom wees daar in het blad Milieudefensie onlangs nog eens nadrukkelijk op. In een vorig jaar verschenen rap port zegt de Gezondheidsraad heel voorzichtig dat 'de kwaliteit van het binnenhuisklimaat in Neder landse woningen in een niet onaan zienlijk aantal gevallen op een of andere wijze te wensen overlaat'. Metingen van de Landbouwhoge school van Wageningen in 134 wo ningen in Ede wezen uit dat vooral koolwaterstoffen vaak gevaarlijke niveaus bereiken: in ruim een kwart van de woningen bleek de koolmonoxideconcentratie maar liefst 6 maal hoger dan de wettelij ke norm. Ook bij stikstofoxiden werden 2 tot 3 keer te hoge concen traties gemeten. Een relatieve geruststelling is dat de problemen die de gebruikte bouwmaterialen veroorzaken, vooralsnog in het niet lijken te val len bij het milieuprobleem dat met name de keukengeisers, gashaar den en cv-ketels veroorzaken. Open haarden, oliekachels en kookapparatuur dragen uiteraard ook hun steentje bij. De overdoses koolwaterstoffen, die het binnen huismilieu het meest verpesten, is voornamelijk aan deze verbran- dingsapparatuur te wijten. Dat sigaretterook ook een doodsklap voor een gezonde atmo sfeer betekent, behoeft nauwelijks betoog. In een ruimte waar maar zeer matig wordt gerookt, bereiken de giftige concentraties al waarden die overeenkomen met Alarmfase 3 in het Rijnmondgebied. Eén siga ret per uur kan de concentratie al boven de normwaarden uitjagen. Een beter pleidooi voor een rook verbod in openbare ruimten lijkt nauwelijks denkbaar. Afbreken De burger staat overigens niet machteloos tegen de luchtvervui ling in zijn eigen huis. Vooral aan de overdosis koolwaterstoffen valt via goed onderhoud van verwar- mings- en kookapparatuur veel te verbeteren. Die eigen verantwoor delijkheid wil minister Nijpels cen traal stellen in een binnenkort te starten voorlichgingscampagne. Voor meer actie valt de bewinds man blijkens een notitie over deze problematiek voorlopig nog niet te porren. "Over het algemeen hangt de huidige binnenhuisproblema- tiek in belangrijke mate samen met de individuele gedragingen van de beWoners, waarvoor de overheid slechts een beperkte verantwoor delijkheid kan dragen", aldus Nij pels in zijn notitie. Meer voorlich ting, dat is volgens de bewindsman eigenlijk het enige dat de overheid kan doen. Bovendien vindt hij dat er te weinig gegevens zijn om alarm te slaan. Wel wil hij meer on derzoek laten doen op dit nog vrij wel onontgonnen probleemgebied. Amerikaans onderzoek - de VS lopen ver voorop op dit gebied - geeft meer dan genoeg aanleiding om te veronderstellen dat het wel degelijk om een serieus probleem gaat. En dat roept de vraag op wat er moet gebeuren wanneer straks blijkt dat de huidige bouwmateria len inderdaad aanzienlijke gezond heidsrisico's met zich meebrengen. Want zoals Winsemius al eens op merkte: "We kunnen toch moeilijk alle woningen uit de jaren '60 en '70 afbreken". NIJMEGEN - Hoewel de medi sche wereld nog niet eensgezind staat te juichen lijkt het mogelijk het aantal herhaalde miskramen bij vrouwen aanzienlijk terug te dringen. Proeven met het zwanger schapshormoon HCG hebben tot opzienbarende resultaten geleid. In een ziekenhuis in het Ierse Du blin hebben onlangs 32 vrouwen het zwangerschapshormoon toege diend gekregen. Alle vrouwen had den reeds drie keer of meer een miskraam gehad. Slechts drie van hen kregen wederom een mis kraam. De overigen brachten een gezonde baby ter wereld. Volgens de Nijmeegse gynaeco loog professor dr. T. Eskes, ver bonden aan het academisch zie kenhuis St. Radboud is er hier geen sprake meer van toeval. "De resultaten zijn opzienbarend. Het is nog te vroeg om definitieve con clusies te trekken. Maar de resulta ten zijn dermate hoopgevend, dat het onderzoek wordt voorgezet". Het Radboudziekenhuis werkt mee aan een wereldwijd onderzoek naar het voorkomen van miskra men door toediening van het zwan gerschapshormoon HCG (Human Chronionic Gonadotrihin). Daar voor worden uit de regio Nijmegen vrouwen gezocht bij wie de laatste drie zwangerschappen binnen twintig weken met een miskraam zijn geëindigd. De vrouwen moe ten bij voorkeur jonger dan 35 jaar zijn. Spontaan Het sluitstuk van de 'spaanplaataffaire' in de Noordwijkerhoutse wijk Zeeburg: het formaldehydegas uitwase mende spaanplaat wordt vervangen door nieuwe, ongevaarlij ke vezelplaten. (archieffotoi Herhaalde miskraam vormt een belangrijk probleem bij een grote groep vrouwen. Wie eenmaal een miskraam heeft gehad loopt in veertig tot vijftig procent van alle volgende gevallen kans dat de zwangerschap weer vroegtijdig wordt beëindigd. Ongeveer één op de tien zwangerschappen wordt spontaan afgebroken. Bij zeker één procent van de vrouwen komt dit meermalen achter elkaar voor. Het gaat in Nederland om een groep van 2000 vrouwen. Professor Eskes denkt twintig tot dertig vrouwen nodig te heb ben om verantwoord aan het we reldwijde onderzoek deel te kun nen nemen. Want behalve in Nij megen wordt gelijktijdig onder zoek gestart bij universiteitszie kenhuizen in de Verenigde Staten en in enkele Europese landen. In totaal zal bij tien instellingen een dergelijk onderzoek plaatshebben. Ongeveer driehonderd vrouwen zullen er aan meedoen. Niet alle vrouwen die aan het on derzoek deelnemen zullen het HCG-hormoon krijgen toegediend. De helft van de deelneemsters wordt behandeld met een fopmid- del. Zowel de behandelend arts als de deelnemende vrouw weten niet of het fopmiddel of het hormoon wordt toegediend. Uit dit zoge noemde dubbel-blindonderzoek moet blijken of de opzienbarende resultaten die in Dublin zijn be haald kloppen, of dat andere facto ren hebben meegespeeld. In alle betrokken ziekenhuizen wordt de zelfde behandelmethode toege past. Het resultaat is het best zich- baar als de twee groepen achteraf worden vergeleken. Eisprong Het HCG-hormoon is een medi cijn dat al jaren wordt gebruikt voor het opwekken van de ei sprong. Het hormoon komt voor in de urine van zwangere vrouwen. Het wordt van nature gemaakt en heeft dus geen nadelige gevolgen voor het kind. Door middel van de actie Moeders voor Moeders wordt het ingezameld. Professor Eskes vindt het teleurstellend, dat de ac tie de laatste jaren minder goed loopt dan voorheen. Hij wijt dat aan de bekendmaking van een mi lieugroepering dat het HCG-hor moon werd gebruikt in de varkens- fokkerij. Sinds over deze affaire het nodige naar buiten is gebracht, lijkt de actie Moeders voor Moe ders minder aan te slaan dan voor heen. Professor Eskes betwijfelt overigens of de varkensfokkers baat hebben gehad bij het hor moon. Bij het onderzoek ter voorko ming van verdere miskramen wordt het HCG-hormoon toege diend door middel van een injectie in de bilspier. Er zijn ongeveer acht van deze injecties nodig, zowel voor als tijdens de zwangerschap. Hoewel het HCG een natuurpro- dukt is dat tot op heden onschade lijk is gebleken voor moeder en kind, willen de onderzoekers ui terst voorzichtig te werk gaan. Pro fessor Eskes: "Er zijn al verschil lende keren verschrikkelijke ne venwerkingen aan het licht geko men door toediening van medicij nen voor bevordering van de zwan gerschap. Denk daarbij aan het DES-drama van na de oorlog". "Dit hormoon werd al voor de oorlog toegediend, pas twintig jaar later kon worden vastgesteld dat de dochters wier moeder DES had gebruikt, een grotere kans op kan ker hadden en vaker problemen hadden bij zwangerschappen. Dat is verschrikkelijk en dat mag nooit meer gebeuren. Daarmee wil ik zeggen dat er niet alleen naar resul taten op korte termijn moet wor den gekeken; ook mogelijke bij werkingen op den lange duur moe ten in het oog worden gehouden". "Daarom mag niet meer de fout worden gemaakt om de kinderen uit het oog te verliezen. Wij moeten ze blijven volgen. Dat is natuurlijk in deze tijd wel een stuk gemakke lijker dan veertig jaar geleden. Maar hoe onschuldig HCG ook lijkt, we moeten voorzichtig blij- HELLEVOETSLUIS - De kans is groot dat er over vijf jaar in Neder land "een akelig groot aantal Kor sakov-patiënten" rondloopt. Dat verwacht drs. P. M. H. M. Jeurissen van het Delta Instituut voor doel gericht onderwijs en praktijkge richte bedrijfstrainingen. door Carlo Nagel De ziekte van Korsakov wordt gekenmerkt door geheugenverlies. Mensen die er aan lijden vergeten waar zij wonen, wie hun kinderen zijn en wie hun verdere familie is. Zij verliezen ieder besef van hun eigen identiteit. Het kan lijken of zij doelloos rondzwerven, maar in feite verdwalen zij steeds. Zij ste len niet doelbewust, maar weten De ziekte wordt voornamelijk veroorzaakt door overmatig alco holgebruik in combinatie met een slecht voedingspatroon en een slechte lichamelijke conditie. Het vitamine-B-tekort dat daaruit voortvloeit veroorzaakt een be schadiging van de hersenen, die een totale desoriëntatie in tijd tot gevolg heeft. Het Delta Instituut wil in het vooijaar van '87 een film uitbren gen, waarin het Korsakov-syn- droom in beeld wordt gebracht en waarin wordt duidelijk gemaakt hoe de omgeving er het beste op kan inspringen. Want het Korsa- kov-syndroom, genoemd naar de Russische ontdekker, honderd jaar geleden, is volgens Jeurissen een van de snelst verbreidende ziek ten, in ernst en aantal niet minder dan het AIDS-probleem. Toename In de laatste tien jaar is het aantal patiënten volgens de officiële cij- - fers meer dan vervijftienvoudigd, maar in werkelijkheid zou de groei nog veel dramatischer zijn. "Niet alleen is er sprake van een sterke toename van het aantal Korsakov- patiënten, de daling van de gemid delde leeftijd van deze groep is evenzeer verontrustend", zegt drs. Jeurissen. "Tien jaar geleden wa ren er nauwelijks Korsakov-pa tiënten jonger dan 60 of 65 jaar. Nu worden er al patiënten van onder de 30 jaar opgenomen". "Als je tegen een Korsakov-pa- tiënt iets zegt, is hij aan het einde van de zin al vergeten wat het was", zegt drs. Jeurissen. "Het is een bizarre lijdensweg. Doordat je niets onthoudt, zijn de steeds met je oneens. Dat leidt tot frustraties en agressiviteit. Omdat je niet wilt afgaan, ga je fantaseren. Maar iedere keer is het verhaal an ders. Praten met een Korsakov-pa- tiënt is als wanneer je met je rug tegen iemand aan zit en met elkaar praat alsof je naast elkaar naar het zelfde zit te kijken". Alcoholhoudende drank is de grote boosdoener. Volgens Jeuris sen is het gemiddeld alcoholge bruik van Nederlanders boven 15 jaar in de afgelopen jaren gestegen tot tien liter zuivere alcohol per jaar. Dat komt neer op duizend gla zen bier of elfhonderd borrels. "Het ergste is", zegt Jeurissen, "dat tien procent van die groep de helft van de totale consumptie voor zijn rekening neemt". Voor degenen bij wie het Korsa- kov-syndroom zich eenmaal mani festeert, is er niet veel hoop. Vol gens Jeurissen is er slechts bij een gering percentage door intensieve begeleiding en goede medicatie nog iets te verbeteren, bij de mees ten kan het proces dat leidt tot to taal geheugenverlies hoogstens worden stopgezet. Het geheugenverlies lijdt meest al tot sociale tragedies, het gezins leven van de patiënt wordt totaal ontregeld. De emotionele, psychi sche en sociale problemen die de ziekte meebrengt voor familiele den en relaties van Korsakov-pa tiënten kunnen bijzonder groot zijn. Toch blijkt uit recente peilin gen dat de groep Korsakov-patiën ten die thuis woont veel groter is dan eerder werd aangenomen. Washandjes Verzorging en behandeling van de 550 geregistreerde Korsakov- patiënten die in klinieken zijn op genomen, stellen hoge eisen aan de verzorgers en behandelend perso neel. "Het kostte in een inrichting in ons land negen maanden om een Korsakov-patiënt te leren de weg naar de kassen te vinden - op een paar honderd meter afstand. Ver volgens kostte het vijf maanden om hem de weg terug zelf te laten afleggen. En dan was er nog het ezelsbruggetje nodig van oranje washandjes langs het pad en een onder de snelbinders van zijn fiets, zodat hij wist dat die van hem was", zegt drs. Jeurissen. Wie inlichtingen wil over de ziek te kan terecht op de Korsakov-af- deling van het Delta Instituut, Postbus 1034, 3220 BA Hellevoet- sluis, tel. 01883-10789. Christen-homo's "De gewone homoseksueel, die liefheeft en op liefde hoopt, komt in dit document niet voor. Er wordt een beeld van homosek suelen opgehangen, dat ver af staat van de werkelijkheid". Het forum van homo-christen- groepen in Europa somt in een brief aan kardinaal Simonis zijn bezwaren op tegen het recente document van de congregatie voor de geloofsleer in Rome over homoseksualiteit. Daarin wordt de homofiele praktijk als moreel verwerpelijk beschouwd. "De congregatie", zegt het forum, "ziet de homoseksueel blijkbaar als óf constant biddend en biech tend óf als slachtoffer van het driftleven". Volgens het forum - een over koepeling van onafhankelijke verenigingen en werkgroepen in dertien landen - heeft de Rooms- Katholieke Kerk, geremd door traditie, prestige en geestelijke inteelt, te laat inzicht gekregen in vele grote problemen. Het Vati- caan kan zijn houding tegenover homoseksuele handelingen op dezelfde manier veranderen als eerder tegenover inquisitie en heksenjacht. "Bijna niemand ontzegt kerkleiders het recht om hoog te wijzen naar de hemel, maar zou het niet nuttig zijn als ze daarbij met twee voeten op de grond bleven staan?" Kunstenaars. Ruim veertig kunstenaars namen gisteren in de Joriskerk in Amersfoort deel aan een manifestatie onder het motto 'Kunstenaars voor het le ven'. Die had ten doel mensen tot nadenken te stemmen over de waarde van het door God ge schonken leven en de manier waarop daarmee in deze tijd wordt omgegaan (met abortus, euthanasie en medische experi menten). De manifestatie, georganiseerd door de bij een ziekenfonds werkende heer P. J. Hovestadt uit Apeldoorn, trok ruim dui zend belangstellenden. Onder de deelnemers waren de dichteres Nel Benschop, pater J. Koop man, de tekenaar Rien Poort vliet, de dichter Hans Werkman en het zangduo Elly en Rikkert Zuidervelt. Steun werd verleend door de organisaties 'Schreeuw om leven', de Vereniging ter be scherming van het ongeboren Kind, de Nederlandse Patiënten vereniging, de vereniging 'Schuilplaats', de stichting 'Ge tuigenis van Gods liefde', de Pro Life-ziektekostenverzekering en de Bond zonder Naam. De Vogel-stichting. Er is een stichting in het leven geroepen om de nagelaten theologische werken van de in mei ovérleden dr. Cornelia de Vogel uit te geven en de oecumenische studie te be vorderen. Het bestuur bestaat uit prof. dr. A. J. Bronkhorst, oud hoogleraar kerkgeschiedenis (hervormd), hulpbisschop mgr. dr. J. de Kok van Utrecht, vicaris dr. H. van der Meer van het bis dom Roermond, de historicus dr. G. Puchinger (gereformeerd) en dr. G. de Ru, oud-voorzitter van de hervormde synode. Prof. Bronkhorst is voorzitter. Dr. De Vogel is hoogleraar ge weest aan de Utrechtse universi teit in de wijsbegeerte van de klassieke oudheid en de oud christelijke en middeleeuwse wijsbegeerte. Ze was eerst vrij zinnig, maar ging later over naar de Rooms-Katholieke Kerk. In 1973 uitte zij met de brochure 'Aan de katholieken van Neder land' haar ongenoegen over de situatie in de Nederlandse kerk. Vier jaar later verscheen haar boek 'De grondslag van onze ze kerheid', dat zij opdroeg aan "al len die in de kerk een woord van zekerheid verlangen over de diepe dingen van het geloof'. Ds. Geluk De vroegere voorzitter van de Gereformeerde Bond in de Hervormde Kerk ds. L. J. Geluk zal zich voorlopig niet beroep baar stellen, maar tijd en ruimte scheppen voor verdere bezin ning en gesprekken. In die tijd hoopt hij zich te wijden aan stu die en zondags voor te gaan in gemeenten. Dat deelt het hoofdbestuur van de Bond vandaag mee in het blad 'De Waarheidsvriend'. Persoonlijke moeilijkheden waren er de oorzaak van dat ds. Geluk als voorzitter van de Bond bedankte en per 1 januari 1987 zal worden losgemaakt van zijn tegenwoordige standplaats Woerden. Dat laatste krachtens een uitspraak van de hervormde commissie voor het opzicht in de provincie Utrecht. Wel zou hij in een andere gemeente kunnen worden beroepen en in kerk diensten mogen voorgaan, met uitzondering van Woerden en di recte omgeving. Bij de gesprekken die nog ko men zullen de kerkeraad van de hervormde wijkgemeente in Woerden en het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond nauw betrokken zijn. "Op deze wijze", zegt het hoofdbestuur in zijn mededeling, "zal naar onze overtuiging een begaanbare weg voor ds. Geluk en de gemeen tel) voor de toekomst gevonden mogen worden". Tot eind januari hoopt de predikant in Woerden te blijven wonen. Hervormde Kerk: aangeno men naar Voorburg M. H. Boog- ert Apeldoorn. Christelijke Ge reformeerde Kerken: bedankt voor Zaamslag A. Baars Dundas (Canada). Waarnemer. De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten wordt voor drie jaar waarnemer van de Raad van Kerken in Ne derland. Op verzoek van de bond heeft de raad, die gisteren in Amersfoort bijeen was, daartoe besloten. De bijna 50 plaatselijke gemeenten van de bond hebben ongeveer 11.000 leden. In deze periode willen de vrij- evangelischen het werk van de Raad van Kerken van binnenuit leren kennen, opdat daarna een weloverwogen besluit over mo gelijke toetreding als lid kan worden genomen. Leken Op initiatief van vijf rooms- katholieke organisaties zal van 19 tot en met 21 maart volgend jaar in Tilburg een symposium worden gehouden ter voorberei ding van de bisschoppensynode .van najaar 1987 over de plaats van de leek in de kerk. Organisa toren zijn de theologische facul teit in Tilburg (die volgend jaar 20 jaar bestaat), het Werkgenoot- schap van katholieke theologen in Nederland, de Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving, de Radboudstichting en het Thijmgenootschap. Titel van het symposium is: 'Leken, deskundigen bij de gra tie Gods. Een congres over roe ping en zending van de leek'. Jaarboekje. Deze week is het Doopsgezind Jaarboekje 1987 uitgekomen, de 81ste jaargang. Het is een uitgave van de Alge mene Doopsgezinde Sociëteit, Singel 450,1017 AV Amsterdam- centrum. Een nuttig boekje en door zijn overzichtelijke indeling zeer bruikbaar. Of om het met de redactie te zeggen: "een beschei den getuigenis van wat er aan godsdienstig leven in de praktijk onder ons omgaat". Salaris. De Spaanse bis- schoppenconferenie heeft het maandsalaris van de 98 bis schoppen in het land op f 900 ge bracht plus een maandelijkse re presentatievergoeding van f 300. De 22.000 priesters krijgen voor taan f 800 per maand. De salaris sen van de Spaanse geestelijken worden grotendeels uit over heidsgeld betaald.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1986 | | pagina 15