lohleii den haag vra zmsrjm ONDERNEMER m/v ACADEMISCH ZIEKENHUIS LEIDEN vraagt DE RIJKSUNIVERSITEIT TE LEIDEN vraagt t.b.v.: b- verpleegkundigen mbo7hbo-iw'ers elektromonteurs VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES «AKATURES VAKATURES VAKATDRES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES 1 ELKE ZATERDAG Sluitingstijd voor advertenties donderdagmiddag 15 30 uur Inl bi|onzeadvenenu.-jiaL-irw telefoon (071) 144941 Endocrinologie/Hematologie Op deze afdeling bestaat de plaatsings mogelijkheid voor een verpleegkundig teamlid m/v (full-time) vac.nr. 86.V.06.49.LD Verlangd wordt: - diploma A-verpleegkundige of HBO-V met ruime praktijkervaring; - goede contactuele eigenschappen; - goed in teamverband kunnen werken. Op deze afdeling worden patiënten ver pleegd met specialistische aandoenin gen (stofwisselingsziekten, bloedziek ten) en patiënten met aandoeningen van algemeen interne aard. Salaris: max. f 3118 bruto per maand. Informatie: nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door mevr. F. Quarles van Ufford, verpleegkundig hoofd (071 - 263060) of door mevr. H.S.M. Naeyé, personeelsconsulente (071 -262544). Heelkunde A Op de verpleegafdeling bestaan vaca tures voor A. verpleegkundig teamleden m/v vac.nr. 86.L.06.A.49.LD B. verpleegkundig teamleider m/v vac.nr. 86.L.06.B.49.LD Op deze afdeling met 26 bedden wor den patiënten van verschillende heel kundige specialismen verpleegd, w.o. Heelkunde, Plastische Chirurgie en Mondheelkunde. Vereisten: voor functie A: - diploma A-verpleegkundige of HBO-V; - bij voorkeur chirurgische ervaring, voor functie B: - diploma A-verpleegkundige of HBO-V; - enige jaren chirurgische ervaring; - bij voorkeur de I.B. W. management of Kaderopleiding. Salaris: afhankelijk van ervaring voor functie A max. f 3118 bruto per maand en voor functie B max. f 3271 bruto per maand. Informatie: nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door mevr. G. Deer- mann, verpleegkundig hoofd (071 - 262336) of mevr. Th.M.M. de Best, ver pleegkundig sectorhoofd (071 - 262337) of de heer H.L.P. Mauer, per soneelsconsulent (071 -262720). Kindergeneeskunde-Beneden/ Boxen afdeling voor kinderen Op deze afdeling ontstaat een vacature voor een verpleegkundige m/v (full-time, alle diensten) vac.nr. 86.M.14.49.LD De afdeling omvat 13 boxen, waarin kin deren in de leeftijd van 0-14 jaar geïso leerd en omgekeerd geïsoleerd ver pleegd worden. De meeste kinderen worden acuut opgenomen met alge mene paadiatrische ziektebeelden. Te vens woraen er een aantal kinderen langdurig verpleegd i.wm. haemato/on- cologische aandoeningen. Er wordt veel aandacht besteed aan de begelei ding van de kinderen en hun ouders Ouderparticipatie wordt in diverse vor men toegepast. Er wordt gewerkt vol gens het systeem van teamverpleging. Onze gedachten gaan uit naar een A- verpleegkundige in het bezit van de kin deraantekening. Salaris: max. f 3271 bruto per maand. Informatie: nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door mevr. M.E. van den Ekart, verpleegkundig hoofd (071 - 262815) of door mevr. M.H.M.M. Hooij- mans, personeelsconsulente (071 - 263143). Kindergeneeskunde-boven Op de afdeling Kindergeneeskunde- boven ontstaat een vacature voor een verpleegkundige m/v (full-time, alle diensten) vac.nr. 86.M.13.49.LD De afdeling omvat 30 bedden verdeeld over 2 units: 1 baby-unit en 1 unit waar peuters, kleuters en grotere kinderen verpleegd worden. De verpleegkundige komt te werken op eerstgenoemde unit. Er wordt in teamverband gewerkt. Aan de begeleiding van ouders en kinderen wordt veel aandacht besteed. Onze gedachten gaan uit naar een ver pleegkundige^ het bezit van de kinder aantekening. Salaris: max. f 3271 bruto per maand. Informatie: nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door mevr. A. van der Tang, verpleegkundig hoofd. Kinderkli- niek-Boven (071-262826) of door mevr. 'M.H.M.M. Hooijmans, perso neelsconsulente (071 -263143). Kindergeneeskunde-Beneden/ Beenmergtransplantatie Op deze afdeling hebben wij plaat singsmogelijkheid voor een verpleegkundige m/v (full-time, alle diensten) vac.nr. 86.M.15.49.LD Op deze afdeling worden kinderen ste riel verpleegd in isolatoren. De leeftijd varieert van 0-16 jaar. De kinderen wor den langdurig opgenomen en hebben veel aandacht en verzorging nodig. Hierdoor ontstaat ook met de ouders een intensief contact. Er wordt gewerkt volgens het systeem van teamverple ging met dagelijks multidisciplinaire pa tiëntbesprekingen. Onze gedachten gaan uit naar een A- verpleegkundige in het bezit van de kin deraantekening. Salaris: max. f 3271 bruto per maand. Informatie: nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door mevr. E.M. van den Ekart, verpleegkundig hoofd (071 - 262815) of door mevr. M.H.M.M. Hooij mans, personeelsconsulente (071 - 263143). Immunohaematologie/Bloedbank Op het laboratorium, bestaande uit 21 medewerkers, worden werkzaamheden verricht op het gebied van immunohae- matologie t.b.v. de patiënten. Tevens worden voor de Stichting Rode Kruis Bloedbank Leiden e.o. alle bepalingen verricht betreffende donorkeuringen. De Bloedbank zoekt een ervaren analist met leidinggevende capaciteiten en goede contactuele eigenschappen voor de positie van sub hoofd m/v (full-time) vac.nr. 86.F.04.49.LD Taak: hij/zij zal deel uitmaken van de dagelijkse leiding van het laboratorium, welke bestaat uit één hoofdanalist en twee subhoofdanalisten, ressorterend onder de staf van de bloedbank. Vereist: - voltooide opleiding HBO-A niveau, bi) voorkeur klinische chemische rich ting; - enige jaren ervaring in zowel chemi sche, haematologische als serologi- sche werkzaamheden strekt tot aan beveling; - leeftijd vanaf 25 jaar. Het subhoofd moet bereid zijn nacht-, weekend- en bereikbaarheidsdiensten te verrichten. Salaris: max. f 3601 bruto per maand bij goede en volledige functievervulling. Informatie: nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door Dr. M.S. Harvey, chef de laboratoire en/of mevr. J.A. van Nieuwkoop, hoofdanaliste (071 - 263830/263819). Reacties voor alle genoemde vacatures gaarne binnen 2 weken na verschij ningsdatum van deze advertentie. Bij indiensttreding is de Algemeen Burgerlijke Pensioenwet van toepassing. Vakantietoelage 7,5%. U kunt solliciteren dooreen brief te zenden aan het hoofd van de dienst personeelszaken AZL. Postbus 9600, 2300 RC Leiden. Graag op de brief het vacaturenummei vermelden Academisch ziekenhuis leiden STICHTING VORMINGSCENTRUM VOOR JONGEREN LEIOEN Lammenschanspark 2 Postbus 9013, 2300 PA Binnen ons team dat werkt met partieel leerplichtige deelnemers, is per 1 januari tot 22 maart a.s. een vakature voor een VORMINGSWERKER (M/V) Vereisten: voltooide HBO-opleiding enige ervaring in de werksoort. Sollicitaties: binnen acht dagen tq richten aan de Sollicitatiekom missie van ons Vormingscentrum. Sociaal Pedagogisch Centrum ■f I' lllljjl Regionaal buro: iPk Rijnsburgerweg 160 2333 AJ Leiden Tel. 071-155311 Het Sociaal Pedagogisch Centrum is een instelling voor maatschappelijk werk en maatschappelijke dienstverle ning ten behoeve van verstandelijk gehandicapten en de verschillende milieu's waarin zij zich bevinden. Wij zoeken v 3 spoedig mogelijk e PSYCHOLOOG/ ORTHO-PEDAGOOG m/v voor 4 uur per week Taken: - konsultatie en advies geven aan maatschappelijk werkenden, vooral gericht op volwassen verstandelijk gehandicapten met gedragsproblematiek - in voorkomende gevallen diagnostiseren en behande len, in samenwerking met maatschappelijk werkenden Eisen: - voltooide studie psychologie (NIP-registratie) of ortho pedagogiek - bij voorkeur ervaring in de zwakzinnigenzorg - bekendheid en ervaring met de problematiek van vol wassen verstandelijk gehandicapten met gedragspro blemen in staat om op inspirerende wijze konsultatie en advies te geven aan maatschappelijk werkenden Wij bieden: - salariëring en arbeidsvoorwaarden conform de CAO- dagverblijven en tehuizen - arbeidstijd in overleg vast te stellen - aanstelling geschiedt voorlopig voor de periode van 1 jaar Sollicitaties te richten aan dhr. P. Breet, direkteur a.i., bij wie ook informatie te verkrijgen is. Hoofd Interne Dienst (v/m) Vac.nr. 49-86-6737 Voor de Gemeentelijke Dienst Informa tievoorziening (G.D.I.), tb.v. de afdeling Interne Dienst Taak: - verzorgt de inkoop van alle goederen waarvoor hij verantwoordelijk is, hierbij hoort ook het controleren van magazijn- voorraad, controleren van binnengeko men goederen en rekeningen; - bewaakt hetcrediet betreffende inkoop; - is verantwoordelijk voor fysieke beveili ging van de gebouwen aan de Loos- duinseweg, - ontwikkelt het systeem van de beveili ging en adviseert de direkteur; installe ring en onderhoudscontracten van het beveiligingssysteem vallen onder zijn verantwoording; - is verantwoordelijk voor alle technische zaken, waaronder o.a. reparaties aan de nabewerkingsapparatuur, elektroni sche voorzieningen, verbouwingen etc. t.b.v. gebouwen Loosduinseweg 15 en 55; - behandelt huisvestingszaken, bege leidt de nieuwbouw; - is intensief bij de nieuwbouw betrokken en is lid van de bouwcommissie; Vereisten: - H.B.O.-opleiding; moet: - leiding kunnen geven; - kunnen delegeren; - kritisch zijn; - goede kontaktuele eigenschappen be zitten; - technisch zijn; - enige administratieve ervaring hebben; - inventief zijn en initiatieven tonen; - kunnen organiseren; -bereidheid tot medewerking aan een psychologisch onderzoek. Salaris: maximaal f 4.098,— bruto per maand. Informatie: voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer M.F. van de Water, telefoon 070 - 648810. SOLLICITATIEADRES: Gemeentelijke Dienst Informatie voorziening (G.D.I.), Loosduinseweg 55. 2571 AA 's-Gravenhage. Voor deze functie geldt: Het salaris is afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring. De Gemeente Den Haag wil meervrouwen en leden van et- nisch-culturele minderheidsgroeperin gen in dienst nemen. Daarom worden juist zij, als zij menen aan de gestelde ei sen te voldoen, uitdrukkelijk verzocht te solliciteren. Schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagen te richten aan de perso neelsafdeling van de betreffende dienst tak, onder vermelding van het genoem de vacaturenummer in de linkerboven hoek van brief en enveloppe en voorzien van uw adres met postcode. Gemeente 's-Gravenhage Jaap Kooy's Tuincentrum in Lisse is op zoek naar een voor de afdeling tuinmeubelen Hij/zij wordt verantwoordelijk voor deze snelgroeiende afdeling van ons tuincentrum. Aangezien bij deze funktie het aksent ligt op de presentatie en verkoop van onze grote kollektie, denken wij aan iemand met flink wat kommerciële kwaliteiten. Hij/zij kan uiteraard zelfstandig werken, leiding geven en heeft een aantal jaren ervaring in de detailhandel. Leeftijd: 30-35 jaar. De ondernemer m/v die denkt een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de verdere uitbouw van onze afdeling tuinmeubelen, schrijft vandaag nog een korte bondige brief ter attentie van de heer J. Kooy. Jaap Kooy's Tuincentrum Heereweg 350 Postbus 88 2160 AB Lisse tel. 02521 -19037 Hortensiastroof 26 2563 NV Den Haag tel.:070-255637 - Hazenboslaan 101 CHRISTELUKE PABO 2343 SZ Oegstgeest DEN HAAG-OEGSTGEEST tel, 071 171321 Leraar/lerares bij het basisonderwijs worden en toch niet elke dag naar school? Op de PC-Pabo Oegstgeest en Den Haag denken ze dat dat kan, wanneer je 21 jaar of ouder bent. Eén dag en twee avonden les en één dag stage per week en verder thuis studeren. Bij voldoende aanmelding zal deze opleiding zo mogeli|k op 1 februari 1987 van start gaan. Bel voor informatie 071 - 171321 (Oegstgeest) of y.j 070 - 255637 (Den Haag) of vul onderstaande coupon in N.B. Wanneer je niet de vereiste vooropleiding hebt, geldt een speciale toelatings regeling. Stuur mij (geheel vrijblijvend) informatie over deze studie aan de PC-Pabo te Oegstgeest of Den Haag, Naam: Adres: Woonplaats: analist (v/m) (38 uur p/w) vacaturenummer: 6-439/1158 Taak: Haar/zijn taak zal bestaan uit het verrichten van labora toriumwerkzaamheden in het kader van een onder- zoeksprojekt naar de rol die HLA (transplantatie)bloed- groepen spelen bij de cellulaire immuniteit tegen micro-organismen zoals mycobacterium Leprae. Vereist: - HLO-diploma; - belangstelling voor en bij voorkeur ervaring in cellulair immunologisch onderzoek. Salaris maximaal 3271,— bruto per maand. De aanstelling geschiedt in tijdelijke dienst voor ten hoogste 1 jaar, zonder uitzicht op een vast dienstver band. Inlichtingen bij: Dr. R.R.P. de Vries, tel. 071-263869 of mw. B.G. Bontron-Elferink, tel. 071-263803. Sollicitaties, onder vermelding van vacaturenummer op brief en envelop, binnen twee weken nè het verschijnen van dit blad zenden naar: Directeur-Beheerder HAIG/AZL, Dr. C. de Visser. Code C 5-Q, Gebouw 1. AZL, Rijnsburgerweg 10, 2333 AA LEIDEN. De in de advertentie genoemde salarissen zijn afhankelijk van leeftijd en ervaring. Op korte termijn zoeken wij: die full time, onbepaalde tijd en voor alle diensten beschikbaar zijn. Arbeidsplaats: Noordwijk. Beloning volgens N.Z.R.-CA0. Tevens zoeken wij: voor diverse nieuwbouwprojecten in Leiden en omgeving Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie Neemt u dan contact op met: ASB/Medi-Call Uitzendbureau, Kort Rapenburg 2, 2311 GC Leiden, 071 - 146147. Urtzendburea

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1986 | | pagina 14