'Die apparaten kunnen veel meer dan ze nu doen' Looncontrole-actie Jongerenbeweging Leidse computerfanaat Riny Maas wint prijs in soft-ware wedstrijd PAGINA 4 LEIDEN WOENSDAG 26 NOVEMBER 1986 Riny Maas: "Computers kunnen eigenlijk alles en als ze iets niet kunnen, komt dat omdat de gebruiker niet weet hoe het moet". LEIDEN - Bij winnaars van "computerwedstrijden" denk je al gauw aan een jongetje van twaalf jaar dat een verbeterde versie van "Pac-man" heeft be dacht. Of een hele slimme me thode om zijn stripverzameling in het geheugen van een compu ter op te slaan. Riny Maas vol doet bepaald niet aan dit beeld. Hij is 38 jaar, werkzaam bij een uitgeverij en eindigde, achter een Belgische deelnemer, als tweede in een "software" wed strijd van het computerblad 'Shift'. door Willem Spierdijk Bij de prijsuitreiking bij Vlas veld-computers noemt Maas zijn winnende vinding niet spectacu lair. Hij bedacht een programma voor een Apple-computer om etiketten af te drukken het zo genaamde 'chess-shire'). "Deze mogelijkheid bestond alleen nog maar bij de dure, ingewikkelde software, maar nog niet in het standaardprogramma voor per sonal-computers". De directeur van Apple is volgens de Leide- naar geïnteresseerd in de moge lijke uitbreiding van het pro gramma. "Dat is natuurlijk leuk, maar ik denk dat zijn bedrijf in twee uur dezelfde uitbreiding zou hebben gerealiseerd en dan nog wel beter ook. Het belang rijkste is bij dit soort dingen om op het idee te komen; het uitwer ken is vaak niet zo moeilijk". De productieleider-uitgeverij van Groen grafische bedrijven in Leiden heeft naar eigen zeggen wel spectaculairder program ma's ontwikkeld. Hij past er ech ter voor om die bij prijsvragen in te zenden. De eigendomsrechten van een ingezonden programma gaan namelijk over op degene die de wedstrijd uitschrijft. Maas vindt het geen prettig vooruit zicht dat concurrerende bedrij LEIDEN - De Jongerenbeweging houdt begin december een loon- controle-actie bij Leidse bakkerij en en bakkerswinkels. Met deze ac tie, die overigens tegelijkertijd ook elders in Nederland plaats heeft, wil de Jongerenbeweging werkne mers in deze bedrijfstak de gele genheid bieden na te gaan of zij voldoende krijgen uitbetaald en of hun werkgevers zich aan cao-af spraken houden. Ook in andere ja ren heeft de Jongerenbeweging looncontrole-acties gehouden, vo rig jaar bijvoorbeeld onder winkel personeel. De actie heeft plaats op 2 en 3 december. Medewerkers van de Jongerenbeweging zullen dan, ver kleed in bakkersuniformen, de bakkerijen bezoeken en informatie verstrekken en loontabellen uitde len. Werknemers kunnen dan zelf al globaal bekijken of zij voldoen de krijgen uitbetaald. Belangstel lenden kunnen vervolgens op 10 december een informatiebijeen- ven de programma's die voor zijn bedrijf zijn ontwikkeld, kunnen gebruiken. Sommige van die computer- programma's hebben het bedrijf waar hij werkzaam is, een bespa ring van honderden mensuren, veelal bij saai en vervelend werk. opgeleverd. Een voorbeeld: het maken van een register voor schoolboeken is een tijdrovend karwei. Op kaarten moeten eerst de namen en woorden geschre ven worden, die in het register opgenomen moeten worden. Vervolgens komen daar nog de nummers van de bladzijden bij. Tenslotte worden de kaarten al fabetisch gerangschikt. Maas: "Het kostte iemand toch al gauw een maand om een compleet re gister te vervaardigen. Nu wij dit geautomatiseerd hebben, is het karwei in iets meer dan een uur voor elkaar". Passie Riny Maas ontwikkelde zijn passie voor computers tijdens zijn studie. Het computertijd perk was nog maar net begon nen. "Ik zag al snel welke enor me mogelijkheden die apparaten in zich hebben. Ik raakte door computers gefascineerd. Het ver eist een logische denkwijze. Ie mand die dat heeft, is ook goed in 'computers'. Er zijn mensen die hun boeken in de boekenkast naar grootte, op alfabet, of naar kleur rangschikken. Een ander legt legt het boek dat-ie het laatst heeft gelezen bovenop een stapel. Daar zit nou geen logica in. Een systematicus legt het laatst gelezen boek juist onder- "Kinderen maken zich de ma nier van denken die voor het goed gebruiken van een compu ter nodig is, vaak veel gemakke lijker eigen dan leerkrachten. Kinderen zijn nog niet vastge roest in een bepaald denkpa troon. Toen mij bij natuurkunde het nieuwe eenhedenstelsel werd uitgelegd, besteedde de le raar eerst een les aan hoe het alle maal in het oude systeem zat. Dat is kolder. Het betekent dat het denkpatroon van de leraar nog door het oude stelsel werd beheerst". Vanaf zijn eerste kennisma king met computers vond Maas het "verschrikkelijk aardig" om programma's te schrijven. M'n eerste programma maakte ik voor een aantal zeilscholen. Die konden daarmee instructeurs en leerlingen indelen zodat nie mand in een week meer dan een keer bij elkaar in de boot zat". Automatiseren Met de tijd nam Maas' interes se in computers alleen maar toe. Hij schafte zelf 'een micro' aan. omdat hij als voorzitter van een tennisclub de voordelen zag om de ledenadministratie te automa tiseren. Ook in zijn werk als uit gever voorzag de Leidenaar gro te mogelijkheden. "Intussen is het zo dat werk en hobby volle dig door elkaar heen lopen. Het kost al met al verschrikkelijk veel tijd; alleen al om de lectuur over de ontwikkelingen op soft ware gebied bij te houden, vergt uren per week". De ontwikkelingen en toepas singen van computers in zijn vakgebied, de grafische sector, zijn dan ook enorm. "Hoe lang zal het nog duren voor teksten ingesproken worden en door een computer gedrukt uitgespuugd worden. Technisch is dat al mo gelijk. Ook de ontwikkeling om beeld en tekst te integreren zijn in volle gang. Op beeldscherm kan de tekst op of om een plaatje gerangschikt worden". Die ontwikkeling heeft vol gens Maas ook gevaren. "Ieder een heeft de praktische moge lijkheden om de lay-out van een pagina te maken en denkt dan ook meteen dat-ie het grafische vak in zijn vingers heeft. Er wordt daarbij gezondigd tegen grafische principes. Ik denk daarom niet dat de grafici over bodig worden. Ze moeten wel met de nieuwe apparatuur leren omgaan en de mogelijkheden daarvan leren benutten". Maas zegt nog niet te kunnen voorzien waar de toepassing van Overigens onderneemt de bond geen actie zonder dat de bewuste werknemer daarvoor toestemming heeft gegeven. Volgens een woordvoerder van de Jongerenbeweging zijn er de af gelopen tijd al enkele klachten bin nengekomen van bakkerij-werkne mers over onderbetaling. Van die klachten, die trouwens allemaal betrekking hebben op verschillen de bedrijven, zijn er twee in behan deling. Twee klachten worden nog nader onderzocht. De vijfde klacht heeft er inmiddels al toe geleid dat de betrokken werkhemer zijn ach terstallige salaris heeft teruggekre gen. Deze werknemer, de leerling bakker Emanuèl van den Berg uit Wassenaar, bleek de afgelopen twee jaar ongeveer 8800 gulden bruto te weinig hebben gekregen. Na tussenkomst van de vakbond heeft Van den Berg dat geld alsnog uitbetaald gekregen. computers eindigt. "Je komt da gelijks tot de conclusie dat ze veel meer kunnen dan ze doen. Die apparaten kunnen eigenlijk alles en als ze iets niet kunnen, komt dat omdat de gebruiker niet weet hoe het moet". Het be drijf waar Maas werkt, heeft vo- Zendelingsdrang onder linkse intellectuelen LEIDEN - "Er is onder linkse in tellectuelen altijd een sterke ten dens geweest om de rol van politie ke en culturele zendeling te spelen onder de minder bevoorrechte so ciale lagen, een soort priesterschap gewijd aan beschavingsarbeid". Dat schrijft Sjoerd Karsten in zijn proefschrift 'Op het breukvlak van opvoeding en politiek', waarop hij morgen aan de Leidse universi teit hoopt te promoveren. Hij heeft het 'missiegedrag' bestudeerd bij een speciale groep in het verleden: de socialistische volksonderwij zers rond de eeuwwisseling. Rond die eeuwwisseling werden namelijk de eerste scheuren in de liberale politiek en cultuur zicht baar en oefende het socialisme een sterke aantrekkingskracht uit op jonge intellectuelen. Deze intellec tuele avant-garde beschouwde zich niet langer als een aanhangsel van de burgerij, maar als een zelfstan dige kracht. De volksonderwijzers werden in die tijd als een strategisch belang rijke beroepsgroep gezien. "Men verwachtte veel van hen; of het nu ging om de vorming tot deugdza me burgers, bijbellezend christe nen of volgzame arbeiders, als 'op voeders van het volk' zouden de onderwijzers in elk geval het be schavingspeil omhoog brengen", aldus Karsten. De rode onderwijzers lieten dat ook heel duidelijk blijken. Hun op voedende en beschavende rol moest niet beperkt blijven tot school. Karsten: "Juist buiten school was een belangrijke taak weggelegd in de strijd tegen de ar moede en de domheid van de ar beiders aan de ene kant en de macht en arrogantie van de burge rij aan de andre kant. Zonder maat schappelijke verandering zou de school volgens hen nooit aan haar ware opdracht toekomen, namelijk de verheffing van het volk". Laborant krijgt prijs voor idee LEIDEN - De heer A.P. Jonk, werkzaam als laborantmedewer ker bij de Gorlaeuslaboratoria, heeft een certificaat en een geld prijs van 3800 gulden gekregen voor een idee. Het Directorium van de Centrale Ideeëncommissie voor de Rijksdienst gaf hem deze prijs omdat het door Jonkers bedachte afgas-mengknopje op vacuumrota- tiepompen niet alleen leidt tot een beter werkend afzuigsysteem van gassen, maar ook kostenbesparend is en een verbetering geeft van de werkomstandigheden in laborato riumruimten waar met chemica liën wordt gewerkt. rig jaar dan ook een steeds ver dergaande automatisering inge voerd. Het geeft de Leidenaar verdere mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen in zijn werk èn zijn hobby. "Het komt voor dat ik hier op een zaterdag op vijf beeldschermen tegelijk Zwerfkatten Met grote verbijstering heb ik ver nomen dat het aantal zwerfkatten enorm groot is in Leiden en om streken. Prima dat deze dieren ge steriliseerd of gecastreerd worden, maar daar ben je er niet mee. Als poes zfjnde lijkt het mij geen pret tige ervaring, na een paar dagen binnen verzorgd te zijn, weer het open land ingejaagd te worden. Want zo vergaat het je als zwerver, en dat met de winter voor de deur. Dat het vogelbestand drastisch wordt uitgedund, is beslist niet waar, zeker niet in de buitenwijken waar onze gevleugelde vrienden niet gevoerd worden. De poezen pakken alleen verzwakte en zieke dieren, en zo houden-wij een sterk en gezond vogelmilieu. Overigens zijn er niet, zoals Schouten stelt, 4000 katten gesteri liseerd of gecastreerd in de afgelo pen vijf jaren; volgens de jaarver slagen van de afdeling slechts 105. En dat heeft zeker geen tonnen ge kost. Overdrijven is nog tot daar aan toe. Maar dit lijkt meer op moed- Burgerlijke Stand LEIDEN - Geboren: Daniël Jean-Paul Henry Eliane zv. D.R.M.G.T. Friedrichs en C.H.M. van Berkel. Joost Hubert Corneille Eliane zv. D.R.M.G.T. Frie drichs en C.H.M. van Berkel, Cornelia Jacoba dv. A. van Rooijen en G. Schaap, Oliver Robert Bonner zv. R.A. Coupe en C.L. Bonner, Caroline Christine dv. A.F.M. Cremers en M.J.M. Crolla, You- pes zv. M. Ait Taleb en F El Yaakouby, Hendrika dv. J. Verkade. Damièn Gre gory zv. G.A. Meijer en P.M.V. Ouwe hand, Geert zv. P. Zondervan en C.S.E. van Dijk, Esther dv. P. Schuil en J.S. de Vries, Jacqueline dv. T. Pikaar en H.M. de Water. Paschalis Petrus Nicolaas zv. J J. van Wissen en W.M. Gordijn, Kelly Sabine dv. W.C. Sparreboom en M.W. Nieboer, Jacob Dirk Cornelis zv. D.C. Jonker en C. Meijer, Laura Myranda dv. F R. Ellis en R. van der Swan, Joyce dv. C. Duijverman en I. Vierkant, Rochelle Elisabeth Adriënne dv. P.M. van der Klugt en A.C.M.M. Warmerdam, Stefa- nie dv. J.C. van Rossum en S.H. van Beelen, Jeroen Vincer\t zv. J.P.M. van Gerven en A. Dieleman, Susanne Na thalie dv. N.H.P. Wolffenbuttel en C M. Devilee, Joella Stacy Patricia dv. V.M. van den Berg, Pieter Auke zv. R. Bosma en G.C. Been, Marijana dv. S. Stojadino- vic en A. Taseva, Patrick Josef Martines zv. P.J. Fasseur en A.C.D. van der Voo- ren, Ronald Matijs zv. G.J. Ensing en A.E. Ruhe, Charlotte Marie-Louise dv. P.Y.M. Rosalie en H.M.M. Hilverdink, Amanda dv. K. Honders en C.T. van Zegveld, Léon Ard zv. D.J. Kloos en A.A.C. Vervoorn, Thierry Ron zv. D.J. Kloos en A.A.C. Vervoorn, Pieter Johan zv. R.J.M.P. van Riet en H.F.M.J. Houët. Hermanus zv. S. Verloop en H.Y. Bie- mond, Lars Johannes Petrus zv. A.C. Noordover en M. Warmenhoven, Catha- rina Johanna Maria dv. N.C.A. Koomen en A.C.J.M. Groenewegen, Kilian Clint zv. P.J.F. van Kralingen en J. Tuuren- hout, Murat zv. M. Haykir en M. Bulak, Lukas Cornelis Wilhelmus zv. H.P. Duijvenvoorde en M.A. Kaptein, Chan- tal dv. J.D. de Vries en A.M. Heruer, Ro- aan de gang ben. Ik vind het een zalig gevoel om met een kop kof fie heen en weer te lopen, wat in structies in te toetsen, terwijl te gelijkertijd een enorme hoeveel heid werk wordt verzet. Dan voel ik me helemaal in m'n element". willig verkeerde voorlichting. Op leugens dus. Dat de kosten van dit alles wordt betaald van contribu- tiegeld van de leden, en door de gulheid van goede gevers die de Dierenbescherming afdeling Lei den van hun nalatenschap mee la ten profiteren, wil nog niet zeggen dat je daarmee het kasgeld van de vereniging mag gebruiken voor een ledenwerfactie. Een korting van 50 procent op sterilisatie of ca stratie van hun dier als leden werfactie, is mijns inziens dan ook onterecht. Het geld is niet geschonken voor rijke of financieel noodlijdende mensen, maar voor in nood verke rende dieren. Denk daarom eerst goed na voordat u naar de notaris gaat. Laat uw geld of goederen na aan het overkoepelend orgaan van de Vereniging Dierenbescherming in Den Haag. Deze verdeelt het geld over de afdelingen die het echt hard nodig hebben. En daar hoort de Dierenbescherming afde ling Leiden met meer dan een half mifjoen in kas niet bij. A. de Graaf, Herensingel 52, Leiden bert Willem zv. G.B. Ouwehand en N.J. van Rhijn, Lidwina Clazina Wilhelmina dv. T.J.H. Brusche en A.A.M. Nieuwen- huizen, Elvira dv. A. Wijnhout en M.L.W. Döll, Johan Peter zv. J.P.M. Bakker en M E. Zwart, Maarten Jan zv. G.B. Onnink en M.E. Weltering, Melissa dv. R.A. van Dam en C. van Rossen, Theodora Helena dv. G.W.A. van der Hoorn en M-A.M. Heemskerk, Daniel Theo zv. A.T.H. Brüning en P. Papach- ristou, Floor Carlijn dv. J.W. Lely en W. Siegenthaler, Renée Coralie dv. J.H. van Beek en J.P. Rijsdiik. Dominique Maria Antonia dv. J. van der Steen en J.C.L. Dongelmans, Abraham zv. A. Demoed en M. Kuyt, Fabien zv. M. Pollina en M.C.P. Canali, Laura Marieke Anna dv. G.C. Geerlings en H.M. Wigchert, Martine Sylvia dv. P.P.J.M. Martens en S.M.L. van Daal, Fleur dv. C.J.M.A. Bierman en K. van der Meulen, Thalita Kelly dv. R.V. Jans- sens, Christopher William zv. W. Heemskerk en H.J. Kingston, Dennis zv. M.A.T. Smeenk en J.E. de Graaf, Ma ria Elisabeth dv. C. Schaap en D. van Duijn, Wendy dv. R. Honsbeek en F.M.H. van der Kwaak, Joram Walter zv. W.B. Tieman en B W. Westera, Benno Nathan zv. M.C. Nihom en S. Nijstad, Alexander zv. K. Blasiak en I.E. Pie- karska. Lotje dv. H. de Jong en M.G.C.M. van Galen, Maria Jantje dv. C. Hillebrand en M.C. Faber, Pieter Geert Marinus zv. K. van Rhee en M. van Duijn, Jacob Johannes zv. M. Danhof en M.B. Pont, Christian Jacob zv. J. Hoek en J.E.M. Brocks, Johanna dv. I.A. Schaddé van Dooren en J. Schipper, Willemyntje dv. I.A. Schaddé van Doo ren en J. Schipper, Yara dv. B.H. Wig- gers en M. Schaart, Thomas Alexander zv. A. Rueb en K.E.H. Braakman, Fol- kert Sven zv. E.E. Bartels en W. Guijt, Kevin zv. C.J. van Es en H.J.M. Braxho- ven, Nicolaas Albertus zv. N.A. Ravens- bergen en M. van Duijn, Wendy Hendri ka Alexandra dv. A.L. Henneky en H.M. van Oosten, Leonie dv. N.P. Massaar en A. Braamzeel, Nina Geesje Catharina dv. F.H.M. Obreski en H.J. Nieuw- zwaag, Sofie Giselle Rozsas dv. F.A. Cumming en J. Rozsas, Pirn zv. R.L. Ha venaar en M.E. Jeninga, Gordon zv. G. Wassink en L. Sotthewes, Natascha dv. H. Parlevliet en I. Meijvogel, Edgar Rei- nier zv. A.M. Steinebach en B.C.M. Da vids, Samantha dv. J.C. Stauttener en M.A. Louer komst bezoeken in het pand van de Jongerenbeweging aan de Kop- penhinksteeg. Een deskundige van dè voedingsbond FNV geeft daar uitleg over cao's en cao-lonen. Mensen die het vermoeden heb ben dat ze worden onderbetaald, kunnen tijdens deze avond meteen een afspraak maken met medewer kers van de vakbond. Ook bestaat er echter de mogelijkheid om op 5 en 7 januari de klachten voor te leggen aan de Jongerenbeweging tijdens een speciaal spreekuur. Het spreekuur wordt 5 januari gehou den van 17.30 tot 19.30 uur en 7 ja nuari van 14.00 tot 17.30 uur, beide keren aan de Koppenhinksteeg. Klachten Tijdens de looncontrole-actie wordt de aandacht deze keer spe ciaal gericht op bakkerijen omdat, aldus een woordvoerder van de Jongerenbeweging, de indruk be staat dat werknemers nogal eens worden onderbetaald in deze be» drijfstak. Waarmee echter niet is gezegd dat alle bakkers hun perso neel te weinig uitbetalen. Mensen die inderdaad te weinig uitbetaald krijgen, kunnen, even tueel met hulp van de vakbond, stappen ondernemen om hun ach terstallige loon alsnog te innen. De Zijl In het restaurant van het zwembad de Zijl aan de Para- maribostraat wordt zondag een fancy-fair gehouden. De op brengt van dit evenement komt ten goede aan de Stichting Uw Hulp Hun Geluk die zich inzet voor bejaarden en gehandicap ten. De fancy-fair begint om 10.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Zeefdrukken Het buurthuis Op Eigen Wie ken biedt belangstellenden elke vrijdag de gelegenheid om te le ren zeefdrukken. Deelnemers kunnen naar eigen ontwerp of aan de hand van een tekening T- shirts of affiches maken. Voor verdere inlichtingen: Op Eigen Wieken, Valkenpad 2 (Meren- wijk), tel. 071-212893 (vragen naar André). Jongeren De jongerenwerkgroep van het buurthuis Op Eigen Wieken wil op woensdag 7 januari 1987 be- 'ginnen met een meidenwerk groep. Deze groep richt zich op meisjes vanaf 13 jaar. De tijden waarop de groep op de woensda gen bijeenkomt, is nog niet pre cies bekend. Belangstellenden kunnen bellen naar telefoonnum mer 071-212893 (vragen naar Saskia). Diabetes De Diabetes Vereniging Neder land afdeling Leiden en omstre ken houdt vanavond in de aula van gebouw 50 van het AZL aan de Wassenaarseweg 6 een voor lichtingsavond over voetcompli- caues. njaens aeze bijeenkomst geeft dr. M. Bloem een dia-lezing over dit onderwerp. De avond be gint om 20.00 uur. Unicef Vrijwilligers van Unicef zijn deze weken op pad om wenskaar ten en andere artikelen ten bate van deze organisatie te verko pen. De kaarten en dergelijk zijn deze week en in de week van 8 tot en met 12 december overigens te bezichtigen in de hal van de ABN-bank aan de Breestraat. De artikelen zijn eveneens te vinden in de etalages van V en D tussen 8 en 20 december. Gastouders De Stichting Gastouderproject zoekt mensen in de Merenwijk en de Stevenshof die kinderen van 0 tot en met 12 jaar thuis willen op vangen. Belangstellenden kun nen zelf bepalen op welke dagen en tijdens welke uren ze kinderen willen ontvangen. Het Gastou derproject is bereikbaar elke middag, behalve woensdagmid dag, tussen 13.00 en 15.00 uur, Condorhorst 1, tel. 210430. Sinterklaas Clubhuis Matilo houdt zater dag 6 december weer zijn jaar lijkse Sint Nicolaas-prestatie- loop. Deelnemers kunnen zich die dag inschrijven tussen 10.00 en 11.00 uur voor de afstanden 2, 5, 10, en 15 kilometer. De start is bij het clubhuis, Zaanstraat 126. Imkers Ter gelegenheid van haar 75- jarig bestaan heeft de Imkersver eniging Leiden dit jaar in de Hortus Botanicus een grote ten toonstelling over bijen en bijen teelt gehouden. Verder is er een uitwisseling geweest met Poolse imkers. Tot besluit van deze festi viteiten wordt er vrijdag een re ceptie/bijeenkomst gehouden in het Gemeentecentrum aan de Lytweg in Oegstgeest. Tijdens de ze bijeenkomst wordt een cabaret opgevoerd over het milieu. De re ceptie begint om 19.00 en duurt tot 19.30. Psoriasis De Psoriasis Patiëntenvereni ging Den Haag en omstreken houdt op zaterdag haar najaars ledenvergadering in de aula van het Academisch Ziekenhuis Lei den, geb. 50, le etage, aanvang 14.00 uur. Tijdens deze middag zal een voordracht worden ge houden door professor Suurmond over Oude en nieuwe behande lingsmogelijkheden bij psoria sis'. Ook dr. Kok, rheumatoloog, zal aanwezig zijn. Meer inlich tingen bij de vereniging tel 070- 452614A Film Op woensdag 3 december orga niseert het vrouwenwerk van het Volkshuis weer de maandelijkse filmochtend voor vrouwen. Deze keer de film: 'We doen het voor de kinderen'. Een overzicht van de verhalen rond het ontstaan van het Sinterklaasfeest. Als gast is uitgenodigd Rahina Hassan Khan van Beweging Surinaams Links. Aanvang 9.30 uur. Kinde ropvang is aanwezig. Film (2) Een gevarieerd filmprogram ma voor kinderen. Dat biedt K&O woensdagmiddag 3 decem ber. Voorafgaand aan een serie tekenfilms met bekende stripfigu ren zoals Woody Woodpecker en Daffy Duck, zal de klucht nacht merries met Gil Lamb in de hoofdrol worden vertoond. Ver der ook nog een paar wonderlijke avonturen met de stripfiguren Willy de Wolf en Harry de Haas. Aanvang 14.30 uur. Toegangs kaarten verkrijgbaar bij K&O, Oude Vest 45 in Leiden. Vogels Vogelvereniging 'Avibus' Lei den showt dit weekeinde ruim 450 vogels met mooie kleuren en schitterende zanggeluiden. Dit alles is te aanschouwen in de zaal van de P.V. De Blauwkras nabij zwembad De Vliet. Vrij dagavond heeft de opening plaats en kan er van 20.00 uur tot 22.00 uur worden gekeken; zater dag kan dit van 10.00 tot 22.00 uur en zondag van 10.00 tot 16.00 Vogels (2) Ook de Eerste Leidsche Ver- eeniging van Vogelliefhebber 'De Zanger' houdt de jaarlijkse ten toonstelling in buurthuis 'het Spoortje' aan de Bemhardkade. Hier zijn zo'n 350 vogels te zien zoals kanaries, parkieten, zebra- vinken en allerlei soorten tropi sche vogels. Openingstijden: za terdag van 10.00 tot 18.00 uur en zondag van 10.00 tot 16.00 uur. Speurtocht Onder het motto 'Leer de omge ving van de Aalmarkt kennen' organiseert muziekvereniging De Burcht aankomende zondag een speurtocht voor het hele gezin door de binnenstad van Leiden. Een ieder kan zich tussen 11.00 en 15.00 uur aanmelden in de oude Lucas van Leydenschool aan de Aalmarkt, wat tegenwoordig het nieuwe onderkomen van muziek vereniging is. Vissen Viswedstrijd in Wormerveer. Uitslag visvereniging 'Hengel sport': 1. H. Boetee 24 st. 614 cm; 2. N. verhoef 11-286; 3. E. van Houten 9-178; 4. A. beij 4-95; 5. W. den Edel 4-93; 6.1. Jansen 3-76; 7. C.v.d. Berg 3-56; 8. D. Brugman 3-54; 9. A. Levahrt 2-30; 10. W. verhoef 1-26. In het totaal 64 stuks en 1508 cm.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1986 | | pagina 4