Een leven in hoger sferen y f1 1 L Jp\ f Fokker: 'Vliegtuigen begreep ik altijd beter dan vrouwen' PAGINA 20 EXTRA Z i ZATERDAG 4 OKTOBER 1986 Een mengeling van verbazing, ongeloof en bewondering maakte zich ruim 75 jaar geleden meester van de Haarlemse burgerij, toen Anthony Fokker met zijn zelfgebouwde vliegtuig 'De Spin' het luchtruim koos om een vliegdemonstratie te geven boven de stad waar hij opgroeide. Die met talloze stunts omlijste vlucht betekende voor Fokker meer dan de beleving van een groots moment; op 31 augustus 1911 stelde hij zijn leven definitief in dienst van de luchtvaart. Innige relaties offerde Fokker daarvoor op. „Want ik was niet alleen geobsedeerd door mijn werk, vliegtuigen begreep ik ook beter dan vrouwen". Wie was Anthony Fokker eigenlijk? Dat hij in de jaren twintig en dertig faam genoot als vliegtuigbouwer, mag bekend worden verondersteld. Maar hoe zit het met de verdere ken nis over Fokker? Dacht deze man bijvoorbeeld ooit aan vrouwen? Was hij getrouwd, had hij kinderen? Had hij eigenlijk hobby's? Op dergelijke vragen zijn nauwelijks antwoorden te vinden. Ook de vele boe ken die over Fokker zijn geschreven zeg gen veel over zijn werk, maar weinig over de persoon zelf. Een van de weini gen die de mens achter de vliegtuigbou wer heeft gekend, is zijn nicht uit Wasse naar. „Fokker was geobsedeerd door zijn werk, maar hij was ook een goed mens, met gevoel voor humor. Iedereen die in de puree zat kon bij 'Tonny' te recht. Hij was dol op Haagse hopjes en eigenlijk was er maar één schaduwzijde aan zijn leven: hij was allesbehalve for tuinlijk in de liefde." Anthony Herman Gerard (roepnaam Tonny) Fokker, werd op 6 april 1890 ge boren op Java in Indonesië. Als zovele Nederlandse kinderen leidde Tonny in die tijd in Indonesië een onbezorgd le ventje op de koffieplantage van zijn va der. Toen hij vier jaar oud was, besloten vader en moeder Fokker naar Nederland terug te keren, zodat Fokker junior en zijn iets oudere zusje een behoorlijke schoolopleiding konden volgen. Het ge zin vestigde zich in augustus 1894 in Haarlem. Hoe goed de ouders van Fokker het ook met hun zoon voor hadden, dikwijls moet hij met heimwee hebben terugge dacht aan het vrije en blije leventje op Java. De schooltijd was voor Tonny en zijn hele omgeving een ware beproe ving. Fokker was overal in geïnteres seerd, behalve in de lessen op school. Dagelijks was hij op zijn zolderkamertje in de weer met stoommachientjes en zijn elektrische trein; van alles en nog wat knutselde hij daar in elkaar. Tot groot genoegen van zijn leraren en tot wan hoop van zijn ouders besloot Anthony van school te gaan en zich aan de 'kunst' van het uitvinden te wijden. Als er in huize Fokker visite was, dan wenste Tonny niet te worden gestoord in zijn knutselkamer. Om ongenode gas ten te weren, zette hij de deurknop van zijn kamer onder stroom. „Dat soort grappen had hij wel vaker. Op een ver jaardagspartijtje heeft hij ook eens het vloerkleed onder stroom gezet. Bij het zingen moesten we op het tapijt gaan staan en elkaar allemaal een hand geven. Nou ja de rest kun je wel raden". Anti-plofband De eerste echte uitvinding die Fokker het licht deed zien, was de zogenaamde anti-plofband. Samen met een school vriend was hij op zijn kamertje maanden bezig geweest deze band te ontwikkelen. „Om aan stroom te komen heeft hij zelfs nog eens het idee geopperd stroom af te tappen van de bovenleiding van de tram, die toen nog in Haarlem reed", vertelt de nicht van Fokker. Helaas voor Tonny en zijn schoolkameraad waren de Fransen hem met de anti-plofband voor geweest; de uitvinding was derhalve van nul en generlei waarde. Fokker besloot daarop zijn vleugels uit te slaan. Hij vertrok naar Duitsland, bezocht daar een chauffeursschool bij Mainz, die tevens een cursus voor vlieg tuigconstructie en een pilotencursus had. De leerlingen moesten zelf hun vliegtuig bouwen. Nadat hun eerste toe stel ook door henzelf te zwaar was be vonden, construeerden zij een lichtere machine. Tjjdens de eerste test gooide leraar Buechner de machine in puin. Na deze teleurstelling besloot Antho ny zelf maar een vliegtuig in elkaar te zetten. Een 50-jarige medeleerling, luite nant Von Daum werd zijn compagnon. Het toestel 'De Spin' werd gebouwd in een lege Zeppelin-loods in Baden-Ba den. Aan het eind van 1910 was het toe stel zover klaar dat Fokker er de eerste sprongetjes mee waagde. Aanvankelijk had het toestel geen richtingsroer, zodat er met de kist geen koers was te houden, maar dat maakte voor Fokker jr. niet uit. Dolgelukkig ging hij met Kerst naar huis om zijn ouders het grote nieuws te vertellen. In Haarlem bereikte hem .het rampzalige bericht dat zijn compagnon Von Daum tijdens Fokkers vakantie ook een vluchtje wilde maken. Tijdens de start was hij tegen de enige boom gere den, die het veld rijk was. De jonge Fokker ging echter niet bij de pakken neerzitten en begon meteen met de bouw van zijn tweede 'Spin'. „Dat was een karaktertrek van hem", weet het Wassenaarse familielid. „Hij liet zich niet gauw uit het veld slaan. Hij bleef opgewekt en werkte gewoon hard door. Veel mensen hebben altijd ge dacht dat het een vervelende vent was. Hij was vaak kortaf en dat klinkt natuur lijk onvriendelijk. Maar mensen die hem beter kenden, wisten wat ze aan hem Anthony Fokker: Geen man van berekeningen, maar een kunstenaar in de vliegtuigbouw'. Ineke van der Meer en Erik van den Brink Het horloge dat Anthony Fokker van zijn vader kreeg, nadat hij op 31 augustus 1911 een rondje om de Haarlemse Sint Bavo had gevlogen, (foto anp» hadden en hebben hem graag gemogen. Zelf mocht ik hem ook graag. Vanuit het buitenland stuurde hij ons altijd india- nenpakken. Wat we er mee moesten was me niet geheel duidelijk, maar het was toch leuk bedoeld". Als Fokker in Nederland was, werden zijn nichtjes altijd uit school gehaald om hem te komen 'bekijken'. „De moeder van Fokker zag hem echt als iets bijzon* ders. Als we dan bij haar thuis kwamen, legde ze haar vinger tegen haar lippen. Fokker lag dan op de bank te slapen en mocht niet wakker wordengemaakt. Dat is hem nou, zei ze dan, alsof hij een wereldwonder was. Wij vonden er niets aan en vertrokken weer. Fokker kon trouwens toch te pas en te onpas in slaap vallen. Hij heeft ons nog eens meegeno men naar een theateruitvoering in Am sterdam. De hele voorstelling heeft hij zitten snurken". Vliegbrevet Samen met botenbouwer Jacob Goe- decker was Fokker inmiddels in Duits land druk doende zijn tweede 'Spin' te bouwen. In dit toestel leerde Anthony vliegen. In mei 1911 haalde hij zijn vlieg brevet. Met Von Daum was Fokker over eengekomen dat hij mede-eigenaar van het vliegtuig zou worden. Von Daum wilde meteen gaan oefe nen, ook hij had de ambitie zijn brevet te halen. Anthony wrong zich in allerlei bochten om hem tegen te houden. In middels had hij namelijk een uitnodi ging uit Haarlem gekregen voor het ge ven van een vliegdemonstratie. Von Daum hield echter voet bij stuk en stap te in het vliegtuigje. De start verliep redelijk, maar bij de landing vergat de luitenant alles om zich heen en stortte van 10 meter hoogte naar beneden. Hij schudde de wrakstukken van zich af; ontstemd adviseerde Von Daum Fokker zijn- vliegtuig mee te ne men en naar de hel te vliegen. Gelukkig was er bij Goedecker een derde 'Spin' in de maak en de jonge Fokker gaf op 31 augustus 1911 toch zijn eerste vliegde monstratie in Haarlem. Voor Fokker en zijn familie een groots moment. ,.We waren allemaal zo trots als een pauw. Vooral zijn moeder droeg hem op handen. Ze aanbad hem eigenlijk altijd al, maar toen was hij helemaal het einde voor haar. Trouwens hij was ook dol op zijn moeder. Als hij overkwam zei hij ai- tijd tegen haar: zo eeuwige jeugd, hoe staat het leven? In de meeste boeken staat ook dat zijn vader veel geld in de ondernemingen van Fokker heeft ge stopt. Dat was inderdaad zo, maar daar zat zijn moeder achter. Zij heeft haar man altijd gepushed geld af te schuiven, want vader Fokker moest eigenlijk wei nig van de praktijken van zijn zoon heb ben. Maar iedere cent die er door de fa milie werd ingepompt heeft hij terugbe taald". De toen al succesvolle vliegtuigbou wer was ongelukkig in de liefde. Hij trouwde in zijn Duitse tijd met Elisabeth von Morgen. Dat huwelijk was echter geen lang leven beschoren. „Fokker en vrouwen dat ging niet samen. Hij was veel te veel geobsedeerd door zijn werk. Hij had ook maar één hobby en dat was filmen. Voor de rest was het vliegtuig- bouwen geblazen en daar moesten die vrouwen niets van hebben. Ze hingen wel altijd bij bosjes om hem heen. Hij was natuurlijk een aantrekkelijk figuur. Net als bijvoorbeeld die autocoureurs, die hebben ook altyd van die dames om zich heen", is het enige dat de Wasse naarse erover kwijt wil. Na zyn mislukte huwelijk had Tonny desondanks diverse verhoudingen. Zijn grote liefde was de 19-jarige Russische Ljuba Galanschikoff. Deze dame had ook al op jonge leeftijd haar vliegbrevet gehaald. Ljuba was voor Fokker de vol maakte vrouw. Want: een partner die over vliegtuigen kon praten. Ook al sprak hij dan geen woord Russisch, met handen en voeten konden zij elkaar veel duidelijk maken. De mooie Ljuba begon al snel met de kisten van Fokker te vliegen. Voor Anthony een enorme re clame want mooie vrouwelijke piloten lagen in die tijd zeker niet voor het opra pen. Toch zou de zo innig schijnende rela tie stuklopen. Omdat Fokker geen ande re gespreksthema's kon verzinnen dan de vliegtuigen in het algemeen en de on derdelen in het bijzonder, werd Ljuba hem na verloop van tijd zat. Fokker schreef in zijn boek 'De Vliegende Hol lander': „Ik werkte hard en was soms zo moe, dat ik als ik haar bezocht al snel in slaap viel inplaats van haar te vertellen wat een schat ze toch was. En was ik toe vallig wakker, dan was bij gebrek aan beter het enige onderwerp steeds weer de vliegerij." In zijn autobiografie schrijft hij mis moedig: „Ik heb vliegtuigen altijd beter begrepen dan vrouwen. Door schade en schande wijs geworden weet ik nu wel dat je in de liefde net zo goed je hersens moet gebruiken als in je zaken en mis schien nog meer. Als je je zaken ver waarloost, raak je je zaak kwijt. Als je de liefde verwaarloost, verlies je die ook. Dan krijg je mededingers. En concur rentie stimuleert het zakenleven, maar is de dood voor de liefde". In 1925 vestigde Fokker zich in Ameri ka. Daar waagde hij zich nog een keer in het huwelijksbootje. Hij trouwde met de mooie Viola Eastman. Het jonge echt paar zou een lange huwelijksreis op een luxe jacht gaan maken. Op het laatste moment liet Fokker het echter afweten, want hij wilde zijn fabriek niet zo lang in de steek laten. Het was het begin van het einde van een huwelijk dat vier jaar duurde. De 29-jarige Viola sprong van de vijftiende verdieping van een wolken krabber in New York, aldus de geschied schrijving. Bijzondere band Met zijn moeder had Fokker een bij zondere band. Hoezeer hij zijn moeder adoreerde, blijkt uit het feit dat hij er op stond dat zij en niemand anders zijn in de VS geconstrueerde jacht te water zou laten. Fokker liet zijn moeder vanuit haar woning in het Noordhollandse Ber gen opbellen naar de Amerikaanse jachtwerf. Via de telefoon wenste zij het schip in het Engels behouden vaart. Aan de andere kant van de oceaan liet Fok ker de telefoonstem van zijn moeder via luidsprekers op de scheepshelling ver sterken, zodat alle genodigden haar kon den horen. Een dergelijk - voor die tijd - opmerkelijk technisch stuntje was ty pisch iets voor Fokker. Hoog in de Zwitserse bergen kocht Fokker een chalet in Sankt Moritz. Van tijd tot tijd trok hfi zich daar terug om wat op adem te komen. Hü skiede veel en de ijle lucht was voor de van jongs af astmatische Anthony letterlijk en fi guurlijk een verademing. „Het chalet was de enige luxe die Fokker zichzelf in zijn leven heeft toegestaan. Voor de rest interesseerde geld hem helemaal niets. Als hij maar brood op de plank had. Hij is van die hele vliegtuigbusiness nooit echt rijk geworden", weet Fokkers nicht te vertellen. „Aan de ene kant was hij een slimme zakenman, maar aan de an dere kant liet hij zich veel door zijn vin gers glippen". Volgens de Wassenaarse was Anthony wel een gezelligheidsmens. Vooral als hij naar zijn chalet in Sankt Moritz ging, nodigde hij vaak zijn hele familie uit en vele vrienden. „Jong en oud door elkaar. Daar hield hij van. Als tiener ben ik vooral in de winter veel op het chalet ge weest. Daar hield hij dan grote feesten. Het enige probleem was altijd hoe bij het huis te komen. Er was geen toe gangsweg. Als we daar 'met een groep aankwamen, kreeg jong en oud van An thony een schop in de handen geduwd en moesten we sneeuw schuiven om het chalet te kunnen bereiken". Anthony liet zijn gasten veel skiën. In de garage stonden 30 paar ski's waar ie dereen gebruik van kon maken. De kleintjes onder de familie nam hij zelf onder zijn hoede. Drie keer per week de berg op met een kind en dan met de kleuter tussen zijn benen naar beneden. Het voornaamste voor Fokker was ech ter dat hij met zekere regelmaat zijn fa milie om zich heen had. „Het was trouwens wel zo dat hij zich midden in de feestvreugde soms ineens opsloot in zijn studeerkamer. Dan was er een idee bij hem opgekomen en dat moest dan meteen worden uitgewerkt. Net een kunstenaar. Zijn bureau lag vol met tekeningen. Daarentegen ontbraken er berekeningen, want een technicus was hfi niet. Dat betekende dat je hem soms dagen niet zag, maar dat mocht voor ons de pret niet drukken". Operatie Aan het leven van Anthony kwam in 1939 vrij abrupt een einde. Op 49-jarige leeftijd overleed hij in een ziekenhuis in New York. „Hij lag in het ziekenhuis voor een vrij eenvoudige ingreep. Dok toren hadden ontdekt dat het kraakbeen in zijn neus nogal fors was uitgevallen. Zij vermoedden ook dat hij het daarom nogal eens benauwd had. Fokker werd geopereerd en de chirurgen haalden wat van het kraakbeen weg. De operatie was prima gelukt. Na een aantal dagen kreeg hij echter hoge koorts en nog wat later bleek dat hij hersenvliesontsteking had gekregen. Tijdens een medisch onder zoek kwam aan het licht dat er een gaatje in zijn neusbeen zat. Daardoor konden de bacteriën zich gemakkelijk een weg banen naar de hersenen. Hij heeft nog een aantal dagen in coma gele gen en op 23 december was het met hem gebeurd". Fokker werd gecremeerd in de VS, waarna zijn as per schip werd overge bracht naar Nederland. De urn werd bij gezet in het familiegraf in Driehuis-Wes- terveld. „Het was voor de moeder van Fokker een dramatische gebeurtenis dat zij haar zoon naar het graf moest bren gen", weet'Fokkers nicht nog. Ook voor de vele vrienden en werknemers van Fokker natuurlijk. Er waren zo'n 10.000 mensen bij de begrafenis. Lang niet ie dereen kon op de begraafplaats komen, zo vol was het er". De nicht van Fokker vindt het vooral erg triest dat hij de nieuwste ontwikke lingen op luchtvaartgebied niet meer heeft kunnen meemaken. „Van ruimte vaart bijvoorbeeld heeft hü nooit iets ge weten. Die man zou echt genoten heb ben op het moment dat de eerste ruimte- vlucht werd gemaakt". Onlangs werd de 'Spin' in gehavende staat overgebracht vanuit Polen voeren overleg over de uit te voeren restauratiewerkzaamheden. Nederland. Twee vliegtuigtechnici (foto Ancfol

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1986 | | pagina 20