Gemeente houdt vast aan depot'Roomburg' Krakers geloven niet in bouwplan V W gaat leden meer en beter informeren Alternatieve straf voor gewapende overval op bejaarde Cursussen over Lucas van Ley den en architectuur Wel meer tijd voor bezwaren Vriendin Buitenschoolse opvang geopend Opknappen Hof Venetië is te duur mishandeld Tekort aan donors bij bloedbank Kraaierbrug officieel geopend PAGINA 4 LEIDEN VRIJDAG 19 SEPTEMBER 1986 LEIDEN - De VW zal haar leden eerder en beter informeren dan tot nu toe het geval is. De ledenverga dering zal op tijd bijeen worden ge roepen, de leden krijgen inzage in de ledenlijst en er worden afspra ken gemaakt over de financiële verslaglegging. Voorts zullen de le den in een zo vroeg mogelijk sta dium op de hoogte worden ge bracht van evenementen waarmee zij eventueel hun voordeel kunnen doen of die, door bijvoorbeeld ver- keerstmaatregelen, juist klanten weghouden. Dat is de uitkomst van een ge sprek dat wethouder Fase. VW- voorzitter F. Portheine, WD-ge- meenteraadslid M. Wijnbergen en E. Rörsch van Het Witte Huis in Oegstgeest woensdagmorgen heb ben gehad. Een aantal leden, onder wie Rörsch. vond de communica tie tussen de VW en leden be paald niet optimaal. Ze werden na hun mening over essentiële zaken niet, te weinig of te laat geïnfor meerd. VW-voorzitter Portheine heeft in het gesprek alle medewerking toegezegd om in deze situatie ver betering aan te brengen. Ander zijds, zo stelt mevrouw Wijnber gen, zijn de eisen van de leden soms niet in te willigen. Het is lang niet altijd mogelijk om hen zoals zij zelf willen, een maand van tevoren van bepaalde evenementen op de hoogte te brengen. "Bij de opna men van 'Ter land. ter zee en in de lucht' bijvoorbeeld is het heel lang onzeker geweest of dat wel door ging". DEN HAAG/LEIDEN - De Haagse rechtbank heeft gisteren een 40-ja- rige Leidenaar veroordeeld tot 400 uur dienstverlening als alternatie ve straf. Tegen de man had de offi cier van justitie eerder negen maanden cel waarvan vijf voor waardelijk geeist. De Leidenaar stond terecht voor het helen van gestolen goederen en het uitlokken van een roofoverval op een bejaar de man in diens woning aan het Levendaal. De roofoverval had plaats op 20 maart van dit jaar en werd ge pleegd door drie jonge Leidenaars. Zij overvielen de bejaarde man ge wapend met een luchtdrukpistool een gummiknuppel en een doek met aceton. Bivakmutsen en hel men moesten latere herkenning voorkomen. De overval mislukte omdat het slachtoffer ondanks zijn leeftijd zo heftig verweer bood dat de overvallers het hazepad kozen De gisteren terechstaande Leide naar ontkende ook maar iets met de overval te maken te hebben ge had. Hij had een van de overvallers wel eens voor de grap de naam van de bejaarde rrian genoemd met de boodschap dat daar wel wat te ha len viel, maar dat was alles. Hij gaf toe bij de politie zijn betrokken heid bij deze zaak te hebben be kend, maar dat gebeurde onder druk. zo hield hij de rechtbank voor. Het psychiatrisch rapport dat over de man is gemaakt, maakte duidelijk dat hij aan fobieën lijdt cn zeer slecht tegen kleine ruimtes kan. Daarom zou hij op een gege ven moment de uitlokking maar hebben bekend. Toen hij eenmaal vrij was, heeft de Leidenaar die verklaring echter meteen weer in getrokken Volgens zijn raadsvrouw had de man pas bij de politie van de roof overval gehoord. Volgens haar kon de uitlokking van dit misdrijf niet worden bewezen uit het enkele feit dat hij de daadwerkelijke overval lers wel eens had gezegd dat hun latere slachtoffer er warmpjes bij zat. Zelf hield de verdachte het op een valse getuigenis van de over vallers. Hij vroeg zich af hoe ze dat hem en zijn kinderen konden aan doen. De man zei in een situatie van drie tegen een te staan en zijn gelijk daarom niet te kunnen be wijzen. De rechtbank maakte na een kor te schorsing van de zitting bekend slechts met zeer veel moeite te heb ben kunnen beslissen om de man een alternatieve straf op te leggen. Maar gezien het psychiatrisch rap port dit uiteindelijk toch maar te hebben besloten. LEIDEN - In samenwerking met de Lakenhal organiseert het Kunsthis torisch Centrum in Leiden vijf cursussen waarvan er twee zijn toegespitst op de Leidse kunst en cultuur: 'Architectuur van een Lakenstad' en 'Lu cas van Leyden'. In de eerste cursus wordt ingegaan op de geschiedenis van Leiden met de nadruk op de opkoms^ en bloei van de lakenhandel in de 16de-18de eeuw. de ontwikkeling van de architectuur en de stedebouw in diezelfde periode en de samenhang tussen de lakenhandel en de architectuur. Bij dit laatste komen de Lakenhal, het ontstaan van de hofjes en de huizen van de werkgevers en -nemers aan de orde. Twee stadswandelingen en een bezoek aan het Gemeentearchief maken deel uit van de cursus. In de cursus 'Lucas van Leyden' wordt de befaamde Leidse schilder geplaatst tegen de achtergrond van de Italiaanse renaissance en het ma nierisme en wordt ingegaan op de technische aspecten, de opkomst van de prentkunst en de bijdrage van Van Leyden daaraan. De cursus wordt afgesloten met een bezoek aan het grote drieluik 'Het laatste oordeel' in de Lakenhal en aan het Prentenkabinet. De andere drie cursussen zijn kunstgeschiedenis voor beginners, inlei ding in de moderne kunst en kunst van het oude Egypte. De eerste begint op 24 september, de overige tussen oktober '86 en april '87. Belangstellen den kunnen zich aanmelden bij het Kunsthistorisch Centrum. Egelan tiersgracht 161-1, Amsterdam, telefoon 020-265490. heel korte termijn een depot voor vervuilde grond komen wil de voortgang van een aantal plannen niet in het gedrang komen. Een en ander is het gevolg van uitstel van aanleg van een depot bij Moerdijk Zodra dat uitstel bekend werd heb ben burgemeester en wethouders besloten in de gemeente een tijde lijke opslagplaats in te richten. Daarbij werd ook gedacht aan een plek in de Stevenshof. Vanwege de hoge kosten, onder meer in ver band met de aanleg van een weg, is daarvan afgezien. In juli is volgens Tesselaar een gesprek geweest met vertegen woordigers van de bewoners van de wijk Roomburg waarin zij zijn gewezen op de mogelijke vestiging van het depot. Daarmee ontkende de wethouder dat de bewoners door de plannen van de gemeente zouden zijn overrompeld. B en W hebben vervolgens in augustus be sloten in Roomburg het vuil op te slaan. Op verzoek is dinsdag een informatieve bijeenkomst gehou den die door zo'n 60 mensen werd bezocht. De emoties liepen daar nogal hoog op. Maar voor Tesselaar is dat geen reden af te zien van de plannen. De gemeente komt er volgens hem niet onderuit ergens een tijdelijk depot in te richten. Het is een noodzakelijkheid die nergens wel kom is. "De bezwaren van bewo ners hadden weinig te maken met de zaak zelf. Het was meer: we wil len het gewoon niet, ook al is het nog zo veilig", aldus de wethouder die eraan toevoegde dat een aantal tips van bewoners zal worden be keken. Verlenging De gemeente heeft de plicht een veilig depot in te richten, bena drukte Tesselaar gisteravond die daarmee aangaf dat er in Room burg niet zomaar wat wordt gerom meld. Bovendien kost het depot de gemeente dik een half miljoen gul den, een bedrag dat voor lief wordt genomen om toch maar met de ge noemde bouwplannen te kunnen beginnen. Hoewel Tesselaar denkt aan een termijn van een jaar wat de tijds duur van de opslagplaats betreft, kan dat niet worden gegarandeerd. Dat hangt helemaal af hoeveel haast de overheid maakt met de verwezenlijking van een voorzie ning in Moerdijk voor vervuilde grond. Tijdens de bijeenkomst van be woners afgelopen dinsdag werd gevraagd de termijn voor bezwaar schriften te verlengen met twee weken. Gisteravond zegde Tesse laar een week extra speelruimte toe. Dat gebeurt trouwens een beetje in goed vertrouwen omdat officieel de termijn niet wordt ver lengd want het afkondigen daar van vergt nog meer tijd. De ge meente belooft bezwaarschriften die uiterlijk een week na de slui ting van de termijn eind deze maand binnenkomen toch te zul len behandelen. Geholpen door een aantal kinderen verwijdert wethouder H. van Dongen een 'blokkade', waarna twee nieuwe speelkarretjes voor De Kever zichtbaar worden. Het speelgoed is gedeeltelijk betaald met subsidie die de stich ting Kinderkantines had overgehouden. (foto Holvast» LEIDEN - Door met een aantal kinderen een paar spiksplinter nieuwe karretjes 'bloot te leggen', heeft wethouder H. van Dongen van onderwijs en sociaal-culturele zaken gisteren de ruimte van de buitenschoolse opvang 'De Kever' geopend. De Kever is gevestigd in buurthuis In de Vroolijcke Arke en is bedoeld voor kinderen die na schooltijd niet door de ouders zelf kunnen worden opgevangen. De wethouder zei blij te zijn dat nu ook de binnenstad over deze vorm van kinderopvang beschikt. Dat de buitenschoolse opvang in In de Vroolijke Arcke is onderge bracht. noemde zij een goede zaak. Daarmee is bewezen dat buiten schoolse kinderopvang ook in het club- en buurthuiswerk kan wor den geïntegreerd en niet alleen bij kinderdagverblijven". Van Dongen deed een oproep aan de aanwezige ouders en mede werkers van De Kever en de Arcke om er bij 'Den Haag' op te blijven aandringen voldoende geld voor kinderopvang beschikbaar te stel len. "De gemeente Leiden kan hier niet alleen voor zorgen". Ook Lei den zal als minister Brinkman zijn plan voor grootscheepse kortingen op de rijksbijdrage aan het sociaal- cultureel werk doorvoert, in 1988 met minder geld te maken krijgen Van Dongen zei er van uit te gaan dat de kinderopvang daar niet on der hoeft te lijden; ze zal zich daar althans tot het uiterste tegen ver zetten. De Arcke is voor de buiten schoolse opvang een samenwer kingsverband aangegaan met de Haanstra-kleuterschool en de Lu cas van Leydenschool. Omdat er maar twee leidsters zijn, kunnen zij niet langs nog meer scholen om kinderen op te halen omdat ze daarmee dan al de hele middag kwijt zouden zijn. Plaats is er wel voor andere kinderen, maar die moeten dan naar De Kever worden gebracht. LEIDEN - Het zal nog wel even duren voordat de woningen m het Hof van Venetie worden opge knapt. De prijs die de gemeente daarvoor moet betalen is volgens wethouder Tesselaar zo hoog. dat de plannen nog eens nader moeten worden bekeken. Bovendien is het fonds dat is bestemd voor de stads vernieuwing nagenoeg uitgeput. Volgens de begroting van de ar chitect kost het opknappen van de woningen aan het Hof van Venetië 140.000 tot 150.000 gulden per pand. Dat komt neer op een flinke aanslag op de gemeentelijke finan ciën. Volgens Tesselaar wordt daarvan een bedrag van ongeveer 80.000 gulden voor rekening van het rijk. maar moet het restant wor den opgebracht door de gemeente. De centen raken op. Voorheen kreeg Leiden volgens de wethou der jaarlijks gemiddeld 28 miljoen gulden voor stadsvernieuwing. Dat is flink teruggeschroefd. Hoewel Leiden dit jaar nog kon profiteren van een overgangsregeling, reikt het fonds voor stadsvernieuwing op jaarbasis niet verder dan 12 mii joen gulden. Dat betekent dat keu zes moeten worden gemaakt welke projecten voorrang krijgen en wel ke uitstel dulden. Ook versobering van een aantal plannen wordt over wogen. Dinsdag wordt overlegd over de toekomst van het Hof van Venetië. FREEWAVE - Radio Freewave is gistermorgen om tien uur weer uit de lucht gehaald. Een 21-jarige Lei denaar en 19-jarige man zonder vaste verblijfplaats zijn aangehou den. De 'bemande' zender stond opgesteld in een woning aan de Arendshorst. De apparatuur even als de zendmast die op het flatge bouw stond, zijn in beslag geno men. LEIDEN - Een 21-jarige man uit Wassenaar is gisteravond aange houden wegens mishandeling van zijn vriendin. Het stel, woonachtig aan de Korte Mare, had ruzie ge kregen, waarbij de man de vrouw vele malen had geslagen. Met be bloed gelaat werd de 20-jarige Leidse vrouw door de politie voor haar woning aangetroffen. Zij moest voor behandeling naar het AZL. De man verklaarde in een vlaag van verstandsverbijstering te hebben gehandeld. LEIDEN - De Leidse bloedblank heeft een tekort aan bloeddonors. Dat tekort wordt vooral veroor zaakt door de sterk gestegen vraag naar bloed en bloedprodukten door de ziekenhuizen in de Leidse regio. Die stijging bedroeg vorig jaar maar liefst acht procent en is in de eerste helft van dit weer met vier procent toegenomen. Met name het AZL doet voor de open-hartoperaties en de behande ling van kankerpatiënten een steeds groter beroep op de bloed bank. Tachtig procent van al het bloed dat de Leidse bloedbank uit donaties verkrijgt gaat naar het AZL. Het aantal bloeddonaties steeg in 1985 overigens van 24.349 naar 26.274. Ook nam het aantal donors met 1400 toe. Eind 1985 stonden er 16.450 donors ingeschreven. Die sterke groei is in 1986 nog uitgeble ven. Slechts 131 nieuwe aanmel dingen konden er dit jaar worden ingeschreven. Nieuwe donors tussen de acht tien en vijfenzestig jaar uit de Leid se regio kunnen zich aanmelden via telefooonnummer 071-214411. LEIDEN - Wie bezwaren wil indienen tegen de tijde lijke opslag van vervuilde grond in de Roomburger polder, krijgt daartoe een week langer de tijd. De offi ciële termijn sluit weliswaar eind deze maand, maar alle bezwaren die tot een week later bij de gemeente bin nen komen zullen worden behandeld. Verder kan de gemeente volgens wethou der Tesselaar niet gaan. De gemeente Leiden staat onder zware druk. Uitstel van een beslis sing over het storten van vervuilde grond in Roomburg betekent dat een aantal bouwplannen in gevaar komt. Dat risico wil Tesselaar niet nemen, ook al omdat contractueel is vastgelegd dat half december ge bouwd zal gaan worden op het Zoutkeetterrein. Op korte termijn moet ook worden gestart nabij de Hekkensteeg op het terrein van Galvano. En zo zijn er meer plek ken in de stad waar vervuilde grond moet worden afgegraven al vorens met woningbouw kan wor den begonnen. Een en ander werd duidelijk tij dens de gisteravond gehouden ver gadering van de commissie volks huisvesting. Tesselaar beklem toonde dat het noodzakelijk is een terrein in te richten voor het stor ten van de vervuilde grond: "En zoals de zaken er thans voorstaan voor een periode die zeker niet lan ger duurt dan vijf jaar. We denken eerder aan een termijn van een jaar. We hebben ons verplicht na die tijd de troep weer op te ruimen omdat bedoelde grond is bestemd voor bedrijven. Dat hebben we niet voor niets gedaan". Tesselaar ziet de bedrijfsbestemming van de grond als een stok achter de deur. Het is een garantie dat de gemeen te de bewoners niet voor eeuwig met de troep opzadelt. De gemeente kan geen kant op. Er moet volgens de wethouder op Soundmix Hengelsport Visvereniging 'Hengelsport' viste in het Amstel-Drechtkanaal. De uitslag: 1 N. Verhoef113 st. 243 cm; 2 A. Beij, 10 st,197 cm; 3 W. Redel. 6st 155 cm; 4 A. Levahrt, 6 st, 125 cm; 5 H. Boelee. 6 st, 116 cm; 6 C. v.d. Berg. 6 st, 113 cm; 7 E. v. Houten. 3 st, 65 cm; 8 P. Verhoef, 3 st, 63 cm; 9 T. Blansjaar, 3 st, 61 cm; 10 D. Boon, 3 st, 51 cm. Puzzeltocht De PTT organiseert morgen een fietspuzzéltocht ter gelegen heid van de Grote Postkoetsenra ce. De tocht is zo'n veertig kilome ter lang; de meeste deelnemers zullen ruimschoots op tijd terug zijn voor de aankomst van de postkoetsen om 15.00 uur bij het postkantoor op de Schipholweg. Aanmelden kan tussen 9.00 en 10.30 uur aan de rechter -zijin gang van het postkantoor. Voor het kantoor wordt bovendien een evenementenplein ingericht, waar van 11.00 tot 18.00 uur door de sponsors van de postkoetsen race allerhande activiteiten wor den georganiseerd. Voorts zijn er optredens van onder meer de Haagse Harmonie. Bingo In buurthuis Stevenshonk wordt morgen een bingo-dansant gehouden. Aanvang 20.00 uur. B o sloop Atletiekvereniging 'Holland' organiseert zondag weer de be kende bosloop in de Leidse Hout. Te kiezen valt uit afstanden van 2,1 tot 14,4 kilometer. Start en fi nish zijn op de kunststofbaan Leidse Hout. Inschrijven kan vanaf 10.00 uur in de kantine, de start is om 11.00 uur. In het Antonius Clubhuis aan de Lange Mare wordt zondag de eerste Leidse soundmix contest 1986 gehouden. Muzikale mede werking verlenen Glenda Peters en de Leidse zanger Bony Corne lia, de deelnemers worden beoor deeld door een jury die groten deels uit managers bestaat. Natuur Het Instituut voor Natuurbe schermingseducatie houdt zon dag een wandeling op het land goed van het Huys te Warmont. Aanvang 14.00 uur. De natuur wandeling onder leiding van gidsen duurt ongeveer twee uur. Tsjechisch De Leidse Volksuniversiteit be gint eind deze maand cursussen Tsjechisch voor beginners, gevor derden en vergevorderden. De cursus voor beginners begint donderdag 25 september om 20.30 uur, die voor gevorderden op maandag 22 september om 20.30 uur en die voor vergevor derden op 22 september om 19.00 uur. De lessen worden gegeven door drs. Martina Smit. De cur susprijs voor 20 lessen bedraagt 225 gulden. Inlichtingen zijn te verkrijgen bij K O, Oude Vest 45, tel. 141141 of 141200 en bij me- vrsnw Smit tel -211034. Duiven In het clublokaal van De Vrien denclub aan de Anna Paulowna- straat tegenover nummer 1 wordt zondag een ruilbeurs van duiven gehouden. Er kunnen ook duiven worden verkocht. Aan vang 13.00 uur Soos De Jongerenbeweging houdt dinsdag een soos-avond in het on derkomen aan de Koppenhink- steeg 2. Aanvang 20.00 uur. 'Zuiderkwartier' bestaat 60 jaar LEIDEN - Speeltuinvereniging Zuiderkwartier Leiden bestaat 60 jaar, welk jubileum morgen wordt gevierd met een aantal activiteiten. Om 10.00 uur verzamelen kinderen uit de wijk zich in de tuin, waarna zij onder begeleiding van korps 'Matilo' een optocht door maken. Erelid mevrouw A.G.M. Rozier- Mooy heropent het clubhuis aan de Ten Katestraat om half twaalf, om twaalf uur worden ballonnen opge laten. Van half één tot half twee is er een broodmaaltijd in het club huis, om half drie begint een kin dervoorstelling. 's Avonds wordt een receptie gehouden. Eigenaars Lange Mare 39a spannen geding aan DEN HAAG/LEIDEN - De kra kers van het pand Lange Mare 39a in Leiden betwijfelen of de op- knapplannen van de eigenaars van het pand wel echt zijn. Tijdens de behandeling van een door de eige naars tegen hen aangespannen kort geding voor de Haagse recht bank lieten de krakers weten dat voor de verbouwplannen namelijk geen bouwvergunning is aange vraagd noch verleend. Daarom ook ontbreekt de eigenaars een spoe deisend belang voor het gevraagde ontruimingsvonnis, aldus mr. A.P Visser gistermiddag namens de krakers De raadsman voerde voorts aan dat het bewuste pand al sinds 4 maart 1985 leeg staat en verdenkt de twee huidige eigenaars, Notax leiden bv en H. Ladan. van specu latieve bedoelingen met het woon huis. Mr. Visser meende ook dat de dagvaarding nietig moest worden verklaard omdat niet de juiste per sonen waren gedagvaard De eige naars hadden namelijk nagelaten om de 'spelregel5 te volgen dat zij alle mogelijke moeite moeten doen om de namen van de krakers te achterhalen voordat zij die ano niem mogen dagvaarden Boven dien was in dit geval de naam van een van de bewoners bij de eige naars bekend. De raadsman van de krakers ver woordde verder de twijfel over de echtheid van de offerte van het aannemingsbedrijf voor de ver bouw van het pand. Visser wees op het feit dat een en dezelfde persoon zowel bij Notax bv als bij Ladan bv Schildersbedrijf functies vervult en dat het aannemingsbedrijf op zijn beurt met dit laatste bedrijf op goede voet staat. Omdat tevens de verbouwplannen pas bekend wer den na de kraakactie. sprak hij zijn twijfel uit over de geloofwaardig heid van de uitgebrachte offertes voor de opknapbeurt. Visser om schreef ze als schijnhandelingen. Maar zelfs indien ze reëel zijn dan zouden ze volgens hem ook uitge voerd kunnen worden zonder dat de krakers het pand behoeven te verlaten. Mocht vice-president mr P.A. Offers de eis dat het pand onl ruimd moet worden toch toewij zen. dan wilde mr. Visser een lan gere ontruimingstermijn. In het pand staat namelijk een hond van een van de krakers op het punt van bevallen. Mr. G.Th. Bos voerde namens de eigenaars van het gekraakte pand aan dat het huis tot 1 april van dit jaar wel degelijk bewoond is ge weest. De huurder was echter het laatste jaar dat hij er woonde ver schillende keren in een ziekenhuis opgenomen geweest. Volgens de advocaat verkeert het pand in een zeer vervallen staat en moet het no dig worden opgeknapt. Daarom ook de opknapplannen die na de bouwvakvakantie zouden worden uitgevoerd. Toen de aannemer ech ter met zijn werk wilde beginnen, merkte hij dat het pand was ge kraakt. Deze had daarom volgens mr. Bos bij de eigenaars al een schadeclaim ingediend. De raads man wees erop dat de eigenaars het pand na de opknapbeurt willen verkopen en dat er zelfs al wordt onderhandeld met een gegadigde voor het adres. Hij trok tijdens de behandeling van het kort geding de eis in dat de krakers bij toewij zing van het ontruimingsvonnis de woning binnen twee dagen moeten hebben verlaten en bood aan dat ze na zo'n vonnis er nog wel een maand mogen blijven zitten. Mr. Offers doet 25 september uit spraak. CONTROLE - De loontechnische dienst heeft gisteren in Leidse eet huisjes onderzoek gedaan naar werkers zonder werkvergunning. Bij Sinbadd aan de Breestraat zijn twee Egyptenaren staande gehou den die zich niet konden legitime ren en geen vaste woon- of verblijf plaats hadden. LEIDEN - Na een grondige op knapbeurt is de Kraaierbrug tus sen de Nieuwe Rijn en Utrechtse Veer gisteren officieel weer in ge bruik gesteld. Wethouder Peters van Verkeer verrichtte de opening door een haan in een kooi. die bo venop de brug was geplaatst, via het ophaalmechanisme naar bene den te halen. Vervolgens werd via een tape haangekraai ten gehore gebracht. De haan is cadeau ge daan aan de kinderboerderij van de Merenwijk. De Kraaierbrug. onderdeel van het beschermd stadsgezicht van Leiden, is geheel in oude luister hersteld. Voor de restauratie heeft de gemeente via het Gewestelijk Ar beidsbureau ruim een half miljoen gulden gekregen: het mnisterie van sociale zaken had dit bedrag be schikbaar gesteld voor werkgele- genheidsmaatregelen. (foto Holvast»

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1986 | | pagina 4