'Leiden, een eeuwig feest' Leids tweetal ontwerpt postzegels Deltawerken 'Fouten worden snel verholpen' Extra activiteiten honderdjarige 3 October-Vereeniging actief in vrije tijd VRIJDAG 29 AUGUSTUS 1986 vervolgens omstreeks vijf uur 's middags op het Stadhuisplein in Leiden aan te komen. Filatelie In de postkantoren langs de route ligt een beperkt aantal sets kaarten klaar, bestaande uit vier herinneringskaarten. Eén om zelf te bewaren, en drie om met de postkoets van de PTT mee te sturen. Eén kaart voor de stad Groningen, één voor Alkmaar en één voor Leiden. De race is on derverdeeld in drie trajecten. Elk van de trajecten heeft een eigen stempel dat alleen voor deze ge legenheid wordt gebruikt. Wie de kaarten meestuurt krijgt drie bijzondere poststempels: van Groningen, Alkmaar en Leiden. Behalve het PTT-stempel is er ook een sierstempel van de drie steden te verkrijgen. In groep twee wordt het beleg en ontzet van Leiden getoond, com pleet met praalwagen waarop bur gemeester Van der Werf en zijn stadgenoten staan. In de stoet lo pen verder mee Jan van der Does, de burgemeesters Van Noorden en Van Swieten en de Schout van Brouchoven. Burggraaf Philips van Wasse naar en zijn gezin staan op de der de praalwagen die 'De Leidse Burgt' heet; potsenmakers, vuur vreters, lakenverkopers en min strelen lopen in de groep 'De Jaar markt', terwijl groep vijf de Leidse straattaferelen uitbeeldt, compleet met Jan Plezier, lantaarnopste kers, bonendoppende vrouwen en de Leidse peuëraar. Het Leidse groen komt in groep zes aan bod en de Leidse schilders in groep zeven. Natuurlijk is Rem brandt van Rijn van de partij, maar ook o.a. Lucas van Leyden, Jan van Goyen, Gerrit Dou en Jan Steen. Garnizoen Leiden en Oranje staan in groep acht centraal en Leiden en zijn gar nizoen in groep negen. Doelenka zerne, Morspoortkazerne, Witte Poortkazerne en het vierde regi ment infanterie, de Gele Rijders en de regimenten cavalerie en het zes de veldartillerie herleven. Zelfs de koks van de Doelenkazerne zullen onder leiding van de roemruchte commandant Wessels door de stra ten trekken. Vervolgens zullen nog een serpentinepraalwagen en een confettikanon langs de toeschou wers trekken, begeleid door vurige Braziliaanse muziek en Latijns- Amerikaanse dansers. Vanzelfsprekend is de kermis de gehele dag open en worden de feestelijkheden 's avonds afgeslo ten met een groot vuurwerk op het Schuttersveld. Ook op 4 oktober is de kermis ge opend en voor de leden en mede werkers van de 3 October-Vereeni ging is er die dag een groot leden- feest in de. Stadsgehoorzaal met een speciaal optreden van de Star Sisters. Dat zal tot in de kleine uur tjes duren. Al meer dan tienduizend kauwborstels verkocht LEIDEN/WARMOND - De consu ment en de handel hebben het kauwborsteltje, een uitvinding van de Leidse tandarts H. Goudsmit, met enthousiasme begroet. De Warmondse drogist E. van Ben- tem, die de testverkoop voor zijn rekening nam, zag binnen vier we ken meer dan tienduizend borstels over de toonbank gaan. Vooral de middelbare schooljeugd was in de kauwborstel geïnteresseerd. Deze week introduceerde Goud smit het borsteltje bij de handel. Hij richtte daarvoor een stand in op de Parfumerie-vakbeurs in de Jaarbeurshal in Utrecht. Drogis ten, apothekers en2. uit binnen- en buitenland verdrongen zich om kennis te nemen van de nieuwe manier van tandenpoetsen waar voor geen water en tandpasta meer nodig zijn. Grootwinkelbedrijven (waaronder V D) hebben bij Goudsmit aangeklopt of zij voor de verkoop van het produkt in aan merking kunnen komen. Van Bentem, zelf een gebruiker van de borstel, vertelt dat er tijdens de vier weken testverkoop een schooltandarts uit Spijkenisse naar Warmond kwam en vijfhon derd borstels tegelijk kocht. Een man was op de fiets helemaal uit Scheveningen naar het dorp gere den toen hij hoorde, dat de kauw borstel in de winkel lag. De Warmonders die op de bor stel hebben gekauwd, kunnen met enige trots zeggen, dat zij smaak- bepalend zijn geweest. Volgens drogist vonden de dorpelingen de anijssmaak wat aan de scherpe kant. Bij de aanmaak van nieuwe kauwborstels wordt daarmee nu rekening gehouden. Zeven jaar heeft het geduurd al vorens de borstel voor gebruik ge schikt was. De universiteit in Nij megen verklaarde in de eindfase, dat voor het poetsen van het gebit de kauwborstel niet onder doet voor de tandenborstel met tand pasta. Sterker nog, het borsteltje verwijdert de plaque zelfs beter. BETRAPT - Een 19-jarige en een 21-jarige Noordwijker zijn van nacht betrapt bij het stelen van een fiets op de Rijnsburgerweg. De he ren waren een half uur daarvoor al met zachte hand door de politie uit een café aan de Pieterkerkchoor- steeg gezet. meer Leids nieuws op pagina 6 LEIDEN - Twaalf imposante postkoetsen, achtenveertig paar den en meer dan honderd passa giers zullen op 13 september be ginnen aan een historische post- koetsrace van Groningen, via Alkmaar naar Leiden. De 3 Octo ber-Vereeniging Leiden viert op deze spectaculaire wijze haar honderdjarig bestaan ook buiten de Leidse stadsgrenzen. In sa menwerking met de PTT, de Vereeniging Alkmaars Ontzet en de Groningse Koninklijke Ver eeniging voor Volksvermaken gaat deze bezienswaardige op tocht door het land om op 20 sep tember in Leiden te arriveren. In elke plaats waar de stoet komt, zijn festiviteiten georgani seerd. Van Groningen gaat het richting Tietjersteradeel. Vervol gens wordt op maandag 15 sep tember Franeker bereikt en van daar gaat het naar Leeuwarden. wassenenen is er bovendien een reusachtig elektrospel met op drachten uit de geschiedenis van het beleg en ontzet. Bridgers kunnen op 28 septem ber in de Stadsgehoorzaal strijden om de wisseltrofee, de zilveren hutspot. Dit jaar wordt er in de pauze een hutspotmaaltijd geser veerd. Op 30 september is er in de Stadsschouwburg een gratis revue voor 65-plussers. Wieteke van Dort zingt liedjes van vroeger en na de pauze komt ze als tante Lien op het toneel. Kaarten zijn vanaf volgen de week - op vertoning van 65-plus- kaart - verkrijgbaar bij de WV en de Leidse Schouwburg. De gemeente Leiden zal naar de ambassades en Nederlandse verte genwoordigingen in eenendertig landen weer haring en Corenwijn zenden. Bovendien wordt een dia presentatie van de stad Leiden meegestuurd, het kwartetspel en een Leidse krant. Ambassadeurs Op 29 september wordt in de La kenhal een internationaal pro gramma met ambassadeurs van achtentwintig landen gehouden. Ook zullen twintig burgemeesters van steden die een positieve dan wel negatieve rol tijdens het beleg hebben gespeeld ten tonele ver schijnen. De historicus Schöffer zal zijn visie over de opstand tegen de Spanjaarden geven, en de Spaanse ambassadeur in ons land de Spaanse visie. Na afloop zal het hele gezelschap onder het beroem de schilderij van burgemeester Van der Werf plaatsnemen om zich op een groepsfoto te laten vereeu wigen. Op donderdag 2 oktober begint Leiden zich écht voor het feest op te maken. In de rust- en verpleeg huizen wordt een feestelijke tracta- tie rondgedeeld, 's middags om vier uur gaat de kermis draaien en Postkoetsrace spectaculair onderdeel van eeuwfeest Op woensdag zal de stoet naar Hoorn gaan, begeleid door sküts- jes, die in Medemblik landen. Vandaar gaan de reizigers per stoomtram naar Hoorn. Op deze dag zal de familie Van Vollenho ven zich in het gezelschap bege- De volgende dag wordt Alk maar bereikt en vandaar gaat het naar Haarlem. Via Lisse zullen de postkoetsen de volgende dag het laatste traject aandoen, om yan zes uur 's avonds tot midder nacht is er een feestelijke waren markt aan het circuit 2e Binnen vestgracht, Nieuwe Mare, Turf markt en Oude Singel. 's Avonds om half acht gaat de roemruchte Grote Taptoe van start en om kwart over negen zal K G op het Stadhuisplein een volledige Taptoe spelen. Optocht Het reveille trekt op 3 oktober el ke rechtgeaarde Leidenaar naar de achterkant van het Stadhuis. Dan wordt de intocht van de Watergeu zen gadegeslagen en vervolgens d£ koraalmuziek beluisterd. Andere attracties die dag zijn onder meer een demonstratie van de Leidse Modelboten Club om half tien in de Rijnsburgersingel tussen de Valkbrug en de Rijnsburgersingel- brug, van tien tot vier uur een mu ziekfestijn op het .Stadhuisplein met als klapstuk een optreden van Lee Towers om drie uur en de vlootschouw in het Galgewater. Maar traditioneel hoogtepunt is toch de optocht, die volgens de 3 October-Vereeniging in alle be scheidenheid 'de mooiste van de laatste tien jaar' wordt genoemd. Het parcours is enigszins gewij zigd: zo zal de lus bij het station niet worden gereden en de Hoge- woerd kan ook niet worden betre den, omdat die tegen die tijd opge broken is. Zoals gezegd is het een histori sche optocht met vele groepen, twaalf muziekkorpsen, honderd ruiters en vijfhonderd figuranten. Een greep uit wat de stoet zoal te bieden heeft: groep 1: Leidse ver enigingen met vlaggen en banieren en een echt, ouderwets harmonie korps, de Eerste Leidsche Muziek kapel. In deze groep een praalwa gen met het café 'In den vergulden Turk', waar de vereniging de plan nen altijd bedacht. 2^3 LEIDEN - 'Leiden een eeu- [wig feest' is de titel van de lglhistorische 3 Oktoberop- tocht van dit jaar. Het feest wordt extra feestelijk, om- dat de 3 October-Vereeni- jging honderd jaar bestaat. eijOm dit te vieren worden er dsiallerlei extra activiteiten ge houden, gedenkboeken uit- rijgegeven en een postkoests- race georganiseerd. in. Anders dan andere jaren zal het feest zich over een langere periode uitstrekken. Zo wordt op 4 okto- jber, speciaal voor de bevolking uit :eitde regio die op deze zaterdag toch -ü ieen vrije dag heeft, een straatfeest idoor heel Leiden gehouden. Overal in de stad zullen muziekgezel- gj schappen optreden op verschillen- a^de podia. Ook op 4 oktober is er in de Groenoordhallen een massale klaveijaswedstrijd waarbij vierdui zend deelnemers zullen strijden om de Amsteldrivetitel. Maar de festiviteiten worden ei- jgenlijk al op 11 september ge opend met de inschrijving, van ne- n 8 gen uur 's ochtends tot vier uur 's middags in de Stadsgehoorzaal, van haring en wittebrood. Gedenkboek ij Ter gelegenheid van het eeuw- feest is een gedenkboek samenge- steld door drs. I. Moerman van de i Lakenhal en drs. R. van Maanen van het Leids Gemeente Archief. Dit gedenkboek, dat ook de titel 1 'Leiden, eeuwig feest' zal dragen, J vertelt dé geschiedenis van de feestviering in die honderd jaar. I Ook de stad komt aan bod. Wat J voor stad was geiden in 1886 en ;i wat voor mensen woonden er? Hoe 1 zag de stad eruit tijdens en na het beleg en wie woonden er toen? De J geschiedschrijving zal worden op geluisterd door een flink aantal il- t lustraties. Ook het 'Leidens Ontzet Kwar- tet' is te koop. Dit jubüeumge- jj schenk voor de zesduizend leden van de 3 October-Vereeniging kan 1( ook door 'gewone burgers' worden aangeschaft. In een beperkte opla ge van drieduizend. Op zesendertig Beeld van de 3-oktoberoptocht van 1985. 'Uit de school geklapt', was toen het motto. Het onderwijs neemt dit jaar opnieuw een belangrijke plaats in bij de 3-oktoberactiviteiten. Het scholenproject 'Leiden het klapstuk van (foto Holvast) Nederland.' begint 22 september. speelkaarten met op de rugzijde het bekende schilderij 'Burge meester Van der Werf biedt aan de hongerende bevolking van Leiden zijn arm als voedsel aan' worden onder meer beleg en ontzet van Leiden, de 3 October-Vereeniging, historische figuren, evenementen en de optocht uitgebeeld. Wijn Verder kan een fles wijn met eti ket dat herinnert aan het eeuwfeest van de vereniging worden gekocht. Rode of witte Spaanse wijn. Ook is er een gedenkpenning van het eeuwfeest in brons en zilver gesla gen. Op 13 september begint de grote postkoetsenrace tussen Groningen en Leiden waarover elders op deze pagina meer. Onder het motto 'Leiden, het klapstuk van Nederland', wordt de stad Leiden in al zijn facetten aan meer dan 20.000 Leidse scholieren getoond. Alle scholen hebben een projectdoos ontvangen waarin Lei den per thema wordt behandeld. Het begin van het project is op 22 september, 's ochtends om elf uur. Alle leerlingen van het basisonder wijs zullen op dat tijdstip een bal lon oplaten. Op het Stadhuisplein staan leerlingen van twee binnen- stadsscholen met een grote ballon. Wethouder over bouw in Lange St. Agnietenstraat: J LEIDEN - De bouwfouten in de nieuwbouwwoningen aan de Lan ge St. Agniqtensteeg zullen zo snel t mogelijk worden opgelost. Op 2 september heeft er een nieuwe - tweede oplevering plaats, waarbij alle klachten van de bewoners door de aannemer worden nagelo pen en verholpen. Die toezegging deed wethouder Tesselaar gister- r avond tijdens de vergadering van de raadscommissie voor volkshuis- vesting. De bewoners van de zeven maan den oude huizen aan de Lange St. Agnietenstraat grepen deze week het feestje rond de 40.000ste wo ning in Lèiden aan om wethou- ders, raadsleden, ambtenaren en vertegenwoordigers van woning bouwverenigingen op de fouten in hun woningen te wijzen. Ze klaag den onder meer over lekkages, kie ren en slecht sluitende deuren. Schadevergoeding Tesselaar vertelde na vragen van het PvdA-raadslid Van der Pluijm dat de aannemer, die al eerder op de fouten was gewezen,tussen 10 en 13 augustus iets aan de klachten zou doen. "Die afspraak is.dus niet nagekomen", aldus Tesselaar. De wethouder wil dat aan de bewo ners een schadevergoeding wordt Het is de bedoeling dat burgemees ter Goekoop ook een ballon laat opgaan. Terwijl dat gebeurt zullen alle kerkklokken van Leiden beie- Tentoonstelling Van 26 september tot en met 23 november is er in de Lakenhal een tentoonstelling over de jubilerende 3 October-Vereeniging. De ten toonstelling is in de bovenzalen van het museum, waarbij één zaal volledig in beslag wordt genomen door een miniatuurkermis, ge bouwd door Aad van der Sman uit Nootdorp. Het reuzenrad is twee meter hoog. Voor kinderen en vol- betaald wanneer door de bouwfou ten spullen zijn bedorven. Overigens bleek dat de opzichter van Woningbouwvereniging Lei den, die toezicht op de bouw moest houden, kennelijk niet goed zijn werk had gedaan: hij heeft de fou ten niet geconstateerd. En ambte naren van de gemeente Leiden ont dekten de problemen pas begin de ze maand. Op de vraag van Van Lint (Links Leiden), hoe dit soort kwesties in de toekomst kunnen worden voorkomen, antwoordde Tesselaar: "We kunnen niets an ders doen dan goede opzichters in schakelen. Of ze nu van de ge meente of van de woningbouwver eniging zijn". Meteoren De werkgroep Meteoren van de r- Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (NVWS) viert zaterdag op de Leidse Ster- renwacht haar veertigjarig be staan. In deze werkgroep is een aantal sterrenkundigen en ama- l. teursterrenkundigen verenigd. Zij houden zich bezig met het waarnemen en fotograferen vam meteoren, beter bekend als 'val lende sterren'. Dr. F.P. Israël, verbonden aan het sterrenkun dig instituut, houdt zaterdag een lezing over dit' onderwerp. De Leidse sterrenkundige B. Apel doorn laat een film zien over het werk van meteorenwaamemers. De Leidse afdeling van de NVWS verzorgt een rondleiding langs het instrumentarium van de Sterrenwacht. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de or ganisatiesecretaris, P. Itoen- raad, tel 073-568779. Marnix De jeugdvereniging Marnix begint zaterdag weer met haar activiteiten. In en bij boerderij De Slaagh aan de Cruquiuslaan staan tussen één en vier uur de volgende punten op het program ma: het boetseren van figuren in gips of brooddeeg, beeldhouwen t in hout, huttebouw en diverse I spelen. Ook kunnen de zomer- I kampfoto's wonen bekeken. Niet- leden zijn welkom. Play-backshow Speeltuin Merendroom in de I Merenwijk organiseert zondag in buurthuis Op Eigen Wieken aan het Valkenpad een play-back- wedstrijd. Het festijn begint om één uur en wordt gepresenteerd door de Leidse zanger George Ju- lien. De jury bestaat uit de Leads Brothers en Jan Beij, die ook hun I eigen repertoire ten gehore zullen I brengen. De hele middag is er een barbecue en in de pauze draait er een rad van avontuur. Deze dag wordt ook informatie gege- ven over de loterij die de Stich ting Kinderwens gaat houden. Deze stichting is door de speel tuinvereniging in het leven ge roepen met als doel een eigen clubgebouw op de Merendroom te realiseren. Danceable Party In de Stadsgehoorzaal wordt zaterdagavond ter afsluiting van het zomerseizoen een 'Dan ceable Party' georganiseerd. Pri mo Light uit Haarlem bouwt voor deze gelegenheid de zaal om tot een grote discotheek, er wordt een terras voor het drinken van cocktails ingericht, de groep Ga- zuzu treedt op, evenals de break- dancelrapformatie Zulurockers. Ook zijn er mode-, lingerie-, schoenen- en kapshows en treedt een afvaardiging van de Leidse Balletschool op. Verder wordt er een reis voor twee personen naar Parijs verloot. De zaal gaat om negen uur open en pas om vier uur 's nachts dicht. Volkstuin In het gebouw van volkstuin- dersvereniging Roomburg wordt zaterdag en zondag een tentoon- telling gehouden van bloemen, fruit en groente die door de leden zijn gekweekt. De openingstijden zijn zaterdag van half twaalf tot vijf uur en zondag van elf tot vier Diabetes De .afdeling Leiden e.o van de Diabetes Vereniging Nederland organiseert maandag een voor lichtingsavond met als onder werp oogcomplicaties bij diabe ten, de behandeling en de nieuw ste ontwikkelingen op dit gebied. De oogarts Hogeweg, werkzaam bij het AZL, houdt een lezing, waarna er gelegenheid is tot het stellen van vragen. De bijeen komst is in de aula van gebouw 50 op de eerste etage (het oude poortgebouw) van het ziekenhuis aan de Wassenaarseweg. Aan vang acht uur. Offerfeest Het jaarlijkse Offerfeest wordt zaterdag gevierd in buurtcen trum 't Spoortje aan de Bern- hardkade, van vijf tot elf uur. Er is Turks, Marokkaans en Neder lands eten en er treden muziek- en dansgroepen van verschillen de nationaliteiten op. Voor kin deren worden speciale activitei ten georganiseerd. Het Offerfeest heeft een islamitische achter grond en is gebaseerd op een ver haal in de Koran. Eén week later, zaterdag 6 sep tember, is er een Offerfeest spe ciaal voor vrouwen en kinderen van alle nationaliteiten. In club huis De Mirt aan de Driftstraat zijn dan soortgelijke activiteiten van zes tot elf uur. Buurtfeest Wijkvereniging Pancras-West organiseert zaterdag haar jaar lijkse buurtfeest, 's Middags om twaalf uur is er een rommel markt op het plein voor het Koetshuis, aan de voet van de Burcht, 's Avonds is er een swin gend feest in het Koetshuis met disc-jockey Nico Bill en een rad van avontuur. Het avondfeest is alleen voor de buurtbewoners en genodigden. Hyperventilatie Buurthuis Morsctiwijk (Top aaslaan) begint in september on der begeleiding van de Neder landse Hyperventilatie Stichting een zelfhulpgroep voor mensen die problemen hebben met hyper ventilatie. Zij kunnen zich aan melden in het buurthuis, waar ook verdere informatie te krijgen is (van acht tot tien 's avonds). Irene Klinkenberg (links) en Nicole znburg: "De Deltawerken zijn echt fascinerend". Stormvloedkering Oosterschelde centraal LEIDEN - De Deltawerken, het 'visitekaartje' van Nederland, krijgen een passende postzegel. Drie dagen na de officiële inge bruikstelling van de stormvloed kering in de Oosterschelde op 4 oktober, geeft de PTT twee post zegels uit over de voltooiing van de Deltawerken. De zegels, van 75 en 65 cent, hebben beide de stormvloedkering als onder werp. Irene Klinkenberg en Nicole ran Schouwenburg uit Leiden tekenden voor het ontwerp. araan zij anderhalf jaar heb ben gewerkt. Zij kregen de taak om de elementen veiligheid en milieu tot uiting te laten komen. Ze zijn trots op het resultaat. Bescherming De postzegel van 65 cent toont, heel duidelijk dat de Deltawer ken bescherming moeten bieden het Zeeuwse land: de storm vloedkering is uitgebeeld tussen woeste zee enerzijds en een rustige Oosterschelde aan de an dere kant. Op de zegel van 75 cent staat de stormvloedkering eveneens centraal. Een rijtje poppetjes gaat daar via een bouwtekening over in een foto de gereedzijnde kering. Toen Klinkenberg en Van Schouwenburg de opdracht kre gen. waren ze nog nooit in Zee land geweest, op een enkel dagje aan het strand na. Daar kwam drastisch verandering in. Rijks waterstaat leidde hen rond, voor al op het werkeiland Neeltje Jans werd veel tekst en uitleg gege- „Door de tijd die we voor deze ontwerpen hadden, konden we de verschillende invalshoeken en ideeën goed uitdiepen", legt Irene Klinkenberg uit. ,.De plat tegrond van Zeeland als onder grond lieten we al snel vallen, omdat die al eerder in een post zegel is gebruikt. We zien de stormvloedkering als het sluit stuk van de Deltawerken, van daar dat uiteindelijk de keus is gevallen op dit onderdeel". Nico le van Schouwenburg laat de honderden schetsen zien die ze hebben gemaakt. „Gaandeweg lieten we steeds meer onderwer pen vallen, totdat we op een aan tal aspecten uitkwamen, die nu in de zegels zijn verwerkt". Wilde zee De wilde zee op de postzegel van 65 cent was geen kwestie van lukraak lijntjes trekken. Voor de afbeelding van de woeste golven namen ze een minitieus voor beeld aan een oude gravure. Het is een oude prent van de over stroming van de Kruiningenpol- der in de nacht van 15 januari 1808. Op die postzegel komt ook het milieu aan bod. In een drie kantig inzetje prijken een paar wilde ganzen. De poppetjes op" de zegel van 75 cent zijn een uit beelding van de mannen, die tij dens de overstroming een men selijke keten vormden en op de ze manier zandzakken versjouw den. Voor deze postzegel is voor namelijk gebruik gemaakt van fotografie. Rechts de storm vloedkering, links een foto ten tijde van de ramp. De zegels zijn overwegend uitgevoerd in de kleuren van het water: grijs, groen en blauw. De ontwerpsters hebben door de opdracht „pas goed te maken gekregen met de Deltawerken. Tevoren heb je,daar nauwelijks een voorstelling van, maar het is echt fascinerend", zegt Irene Klinkenberg enthousiast. „Het is echt een fantastische prestatie", vult Nicole van Schouwenburg

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1986 | | pagina 3