'Leids' Krantz-laken nog steeds in zwang Jehovah's Getuigen met 18.000 man naar Leiden Krakers verlaten voormalig Vrouwenhuis uit vrije wil Krakers verlaten voormalig Vrouwenhuis uit vrije wil Engelse firma levert stof voor uniformen, gordijnen en mantelpakjes Straks mogelijk ook vrouwen lid van K&G VRIJDAG 25 JULI 1986 LEIDEN LEIDEN - In het oude Krantz-kan- toor aan de Oude Singel wordt nog wel degelijk in laken gehandeld. Weliswaar Engels laken, maar toch. Biels de Graaff staat garant voor de kwaliteit die volgens hem alles met de recepten van de Leid- se Krantz te maken heeft. De voor malig uniformdeskundige van de Koninklijke Marine en oud-wet houder van Hillegom levert zijn la ken op bestelüng. Op de prijs (65 tot 125 gulden) per meter wordt door een kenner niet gekeken. door Saskia Stoelinga "Hier, voel het verschil. Laken is veel zachter. Bijna viltachtig. Het slijt niet en er komen geen zwakke plekken in. Deze stof gaat meer dan een leven lang mee". De Graaffs secretaresse heeft er wat stalen bij gehaald. Tijdens de La- kenfeesten kreeg Biels het onbe- haaglijke gevoel, dat de mensen dachten dat de oude strijkgarens zoals lakens en duffels, niet meer verkrijgbaar zouden zijn. "On juist", roept hij, een lap veel ruiger duffel in zijn hand. "Krantz-laken wordt hier in Nederland nog altijd gebruikt voor kostuums, unifor men, gordijnen, mantelpakjes". Na de sluiting van de Krantz Wollenstoffenfabriek in 1977 ver dwenen de recepten voor het ver ven en afwerken van de stoffen naar het Engelse bedrijf Longbot- tom, dat later weer deel uit ging maken van het bekende textielcon- cern Stroud, Riley Drummond. "En wat wil nu het geval?", zegt de stoffenkenner bij uitstek: „Het echte Leids-Engelse laken wordt heden ten dage door die firma nog gewoon verkocht onder de naam Krantz-Longbottom" Met hart en ziel probeert De Graaff deze schitterende stoffen, die hij nog maar enkele jaren gele den zelf voor de marine inkocht, aan de man te brengen. Biels de LEIDEN - In de Groenoordhallen is gistermiddag het districtscon gres van de Jehovah's Getuigen begonnen. "Afgezonderd van de Goddeloze wereld", zoals ze dat zelf noemen, praten ruim 8000 Je hovah's Getuigen uit de districten Zuid-Holland, Zeeland en Brabant over het thema: 'Goddelijke vrede'. Volgens een van de voorlichters van het congres dit in dat de gelo vigen aan de hand van de bijbelse raad de vrede van God beleven. Waarom gaan jullie naar een con gres en waarom nemen jullie je kinderen daarmee naar toe? Vra gen die volgens de eerste spreker van gistermiddag, A. Jutte, regel matig aan Jehovah's Getuigen worden gesteld. Hij had er een ant woord op: "Volgens de bijbel is het noodzakelijk dat wij op elkaar let ten en elkaar aanmoedigen. God is verantwoordelijk voor ons onder wijs. En er staat ook in de bijbel dat we de kinderen bij ons geloof moeten worden betrokken. Het is de wil van Jehovah dat ze al vroeg met de gebeden vertrouwd raken. En wat is mooier dan hier op ons congres een heel nieuwe generatie te zien?" aldus Jutte. Vanwege het grote aantal deelne mers (18.000) uit de drie districten worden er twee dezelfde congres sen gehouden. Het tweede congres begint 31 juli in de Groenoordhal len en duurt evenals dit congres donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Ruim 8000 Jehova's Getuigen zijn dit weekeinde i de 'Goddelijke vrede'. i de Groenoordhallen bijeen i LEIDEN - De krakers voormalig Vrouwenhuis Hooigracht 79 hebben het pand leeg stond vanmorgen verlaten. De waarne- huurcontract het actie niet omdat het voormalig de Vrouwenhuis pas ruim een maand bovendien een de maanden mend hulpofficier van justitie gustus en september was afgeslo- heeft gisteren bepaald dat met de ten met de Stichting Leidse Stu- actie sprake is van huisvredebreuk dentenhuisvesting. Die wil in het De kinderen vormen geen probleem op dit congres. Zij raken volgens de Jehovah's Getuigen op deze manier vertrouwd met de gebeden. Ervijn speciale 'moederkamers' ingericht om de allerkleinsten van schone broeken te (foto Holvast) dat de krakers vór negen vanmorgen het veld moesten rui- De krakers hebben zich hier- pand een aantal Poolse studenten de universiteit van Warschau uitwisseling r bii neereeleed. zii het dat zii iets den komen, onderbrengen. De krakers zouden afkomstig zijn uit de voormalige Haan- strakleuterschool aan het Rapen burg 129 en 131, welke panden sinds 22 juni waren gekraakt. Op verzoek van de stichting Haanstra zal ook dit gebouw maandag vrij willig worden ontruimd. De stich ting begint dan onmiddellijk met de verbouwing van de panden tot een basisschool. Vijf vrouwen stelen van bejaarde man twintig mille LEIDEN - Een bejaarde inwoner van Leiden is gistermiddag door een groepje vrouwen beroofd van 20.000 gulden. Omstreeks half vijf belde een on geveer 16-jarig meisje bij de bejaar de man aan en vroeg hem in gebro ken Nederlands of hij een briefje voor haar wilde schrijven. Toen de man het meisje binnenliet versche nen er nog vier vrouwen in de deu ropening die met het meisje naar binnen liepen. De Leidenaar vond Graaff levert aan kleermakerijen van groot tot klein. Maar ook mu ziekkorpsen die in uniform moeten worden gestoken, krijgen van hem het juiste advies voor het model en de stof. Indruk Als de baas poseert voor de foto verklapt zijn secretaresse dat ook de Koninklijke Familie tot zijn op drachtgevers behoort en dat de rij tuigen op de Haagse paardendagen bekleed waren met dat echte la ken. "Ook voor het stofferen van panden van monumentenzorg, wordt dikwijls zijn advies ge vraagd. Het gaat dan om speciale kleuren en stoffen. Ik zeg het je maar om even een indruk van zijn werkzaamheden te geven". Twee jaar geleden verliet de be roepsofficier de Koninklijke Mari ne. "Vijftig jaar betekent in deze branche inpakken en wegwezen. Ik voelde me nog te jong en te vi taal om niets te doen. De hele dag achter de gordijnen gaan zitten, ook al zijn het mooie stoffen, dat kan ik niet. Een ander punt dat meespeelde is dat ik het jammer vind dat deze kennis verloren gaat. Er zijn nóg maar weinig mensen die iets van uniformen en de stof fen daarvoor afweten". Zijn basiskennis vergaarde hij als 25-jarige aan de Hogere Textiel school in Tilburg. Na zijn afstude ren werd De Graaff hoofd van de centrale magazijnen van kleding en levensmiddelen der Marine in Weesp. Dit betekende dat alle uni formen onder zijn hoede kwamen en hij belast werd met de aankoop van stoffen. Dat is zo gebleven tot aan zijn pensionering. Als uniform- deskundige maakte hij ook lange tijd deel uit van de Rijkskleding- commissie. Zijn devies: "Een uniform moet herkenbaar zijn". Een bode of een chauffeur op een van de ministe ries mag daarnaast gerust als eis stellen dat de kleding lekker moet zitten. Dat vindt hij niet met elkaar het wel vreemd, maar schreef het gevraagde briefje waarna de vrou wen onder dankzegging weer ver trokken. Nadat het vijftal de deur achter zich had dicht getrokken, bleek dat het huis van de bejaarde man was doorzocht. Uit een kast in de slaap kamer was een geldbedrag van on geveer 20:000 gulden verdwenen. De politie heeft direct na de mel ding intensief de omgeving afge zocht, maar van de vrouwen was geen spoor meer te vinden. Vol gens de Leidse politie gaat het waarschijnlijk pm een groepje zi geunervrouwen dat op hun stroop tocht door het land een aantal ke ren per jaar Leiden aandoet. SPOORBOMEN - De spoorbomen van de spoorwegovergang op de Kanaalweg zijn vannacht door een defect geruime tijd naar beneden gebleven. Het duurde ruim drie kwartier voordat het defect was verholpen. Agenten hebben gedu rende die tijd het verkeer omge leid. in tegenspraak. De huidige grijze broek die niet glad wordt aan de kont en de blauwe blazer met apar te knopen en een embleem op het zakje, voldoen volgens hem daar- Met enige trots laat hij weten: "Bij de marine heb ik er zelfs voor gezorgd dat de blauwe trui er zijn intrede deed. Een Engelse trui die van speciale zakken kan worden voorzien, al naar gelang de wen- Bewoners blokkeren Marnixstraat LEIDEN - Bewoners van de Mar nixstraat hebben gistermiddag eni ge tijd de weg geblokkeerd uit on genoegen over de hoge snelheid waarmee automobilisten door hun straat rijden. De bewoners willen met hun ac tie gedaan krijgen dat de gemeente snelheidsbeperkende maatregelen neemt, zoals de aanleg van ver- kêersdrempels in de Marnixstraat. Door middel van auto's en hekken hadden bewoners gistermiddag de rijbaan versmald en passerende automobilisten door een bord met de tekst 'matig uw snelheid, denk aan onze kinderen' op de reden van hun actie gewezen. De blokkade werd na een klein half uur opgehe ven. sen". Wederom verdwijnt de secre taresse naar achteren om met zo'n exemplaar voor haar borst tevoor schijn te komen. Ook trots is hij op het ceremoniële uniform van de Adelborsten in Den Helder. "Die stof en dat opstaande kraagje. Dat uniform is ons visitekaartje". De Graaff kan zich er aan erge ren als mensen geen aandacht be steden aan de kleding. Vies en smoezelig eruit zien is volgens hem onnodig. En bij het zien van een politieman of een marineman zon der pet wil hij weieens uitroepen: 'Potverdorie, moet dat nou?'. Maar hij denkt dat het in Neder land de goede kant opgaat. De da mes hebben daarin een grote rol gespeeld. "De komst van de vrouw in het leger heeft de aandacht voor het uniform doen toenemen. Een vrouw krijg je niet zonder meer Biels de Graaff: "Een vrouw krijg je niet zonder meer 'het pak'in". (foto Holvast) 'het pak' in. Honderd mannen gaan geruisloos aan je voorbij, maar een vrouw komt altijd met eigen wen sen. Dat is mooi". Toch ook een minder aardige ob servatie. "Onlangs lag ik in het hos pitaal. Verpleegsters onder de knie, brrrr, dat is een verschrik king. Al die afwijkende schoenen en kousen bij dat witte uniform, daar kan ik niet tegen. Ja, dat is mijn beroepsti k. Een postbode met rode sokken in sandalen, dat kan niet. Dat tast het beeld aan. Bij het ontwerpen van een uniform ho ren ook schoenen en sokken. Je moet de dragers een totaalpakket leveren, waarbij rekening wordt gehouden met de jaargetijden". Bedonderen "De mooiste stof?". De Graaff spuit het onmiddellijk. "Cashmir". Bijna lyrisch vertelt hij hoe mooi die stof om het lichaam valt. Zijn stevige vingers laat hij teder over een lapje van nog geen tien centi meter gaan. Een folder van een stoffenwinkel uit West-Yorkshire wordt met veel verve getoond. In van die ouderwetse open-linnen kasten liggen de balen boven el kaar. In zo'n winkel gaan de dagen aan hem voorbij. De Graaff bedonderen met stof fen lukt niet meer. Twintig procent andere vezel in een produkt dat honderd procent wol moet zijn? Hij haalt het er zo uit. De mechani satie heeft ook in de stoffenwereld haar intrede gedaan. "De techni sche processen zijn zo beheers baar, dat er eenheid in kwaliteit is". Hoewel De Graaff daar aanvan kelijk zeer scpetisch tegenover stond, weet hij als geen ander dat het Krantz-laken van nu nog even sterk en mooi is. "Kijk, vroeger werden bij Krantz die lakenstoffen gevoelsmatig gemaakt. 'Finger- spitzengefühl'. Iedere werknemer had zo zijn eigen manier. Dat bete kende dat er veel verschillen wa ren. Voor uniformen een ramp". Eén ramp kan nog niet worden voorkomen: het verkeerde kleur- bad. "Dat is zulk precisiewerk. En een foute kleur kan niet meer wor den hersteld. Als in een bedrijf wordt geroepen 'zwart verven', slaat iedere bedrijfsleider de schrik om het hart. Dan is het verven mis gegaan". Zijn secretaresse roept verschrikt uit: "Snapt u nu waar om er zoveel zwarte stoffen in om loop zijn?". Biels de Graaff scha tert. Botsingen door negeren rood licht LEIDEN - Een 51-jarige Leidse vrouw is gisteravond ernstig ge wond geraakt toen zij op een over steekplaats in de Breestraat werd aangereden. De vrouw stak de Breestraat over ter hoogte van de Maarsman- steeg. De bestuurder van de auto, een 25-jarige Leidse, negeerde het verkeerslicht dat voor haar op rood stond en reed de vrouw aan. Het slachtoffer moest met vermoede lijk een enkelfractuur, schaafwon den en een hersenschudding naar het Academisch Ziekenhuis wor den overgebracht. Door rood licht rijden was gister middag ook de oorzaak van een botsing tussen een fietser en brom fietser op het Stationsplein. De bromfietser, een 17-jarig meisje uit Noordwijkerhout, negeerde het ro de licht en schepte een 21-jarige fietser uit Noordwijk. De fietser moest met een lichte hersenschud ding naar het Academisch Zieken huis worden overgebracht. Burgerlijke Stand LEIDEN - De krakers van het voormalig Vrouwenhuis aan de Hooigracht 79 hebben het pand vanmorgen verlaten. De waarne mend hulpofficier van justitie heeft gisteren bepaald dat met de actie sprake is van huisvredebreuk en dat de krakers vór negen uur vanmorgen het veld moesten rui men. De krakers hebben zich hier bij neergelegd, zij het dat zij iets later dan negen uur vertrokken. Aanvankelijk wilden de krakers niet ingaan op het verzoek van de gemeente, die eigenaresse is van het Hooigracht-pand, om vrijwillig te vertrekken. Daarop hebben B en W de politie gevraagd tot ontrui ming over te gaan, welk verzoek is doorgegeven aan de officier van justitie. B en W duldden de kraak- Agressieve bankbezoeker LEIDEN - Een boze Leidenaar heeft gisteravond vernielingen aangericht in een bankgebouw aan de Oude Rijn. De man was kwaad geworden omdat hij geen geld kreeg. Volgens de bankbediende had de Leide naar geen geld op zijn rekening staan. Later bleek dat de man in de overtuiging verkeerde dat zijn sala ris al was gestort terwijl dat niet het geval was. De Leidenaar ver nielde in zijn boosheid een telma chine en twee plantenbakken. actie niet omdat het voormalig Vrouwenhuis pas ruim een maand leeg stond en er bovendien een huurcontract voor de maanden au gustus en september was afgeslo ten met de Stichting Leidse Stu- dentenhuisvesting. Die wil in het pand een aantal Poolse studenten van de universiteit van Warschau die voor een uitwisseling naar Lei den komen, onderbrengen. De krakers zouden afkomstig zijn uit de voormalige Haan- strakleuterschool aan het Rapen burg 129 en 131, welke panden sinds 22 juni waren gekraakt. Op verzoek van de stichting Haanstra zal ook dit gebouw maandag vrij willig worden ontruimd. De stich ting begint dan onmiddellijk met de verbouwing van de panden tot een basisschool. LEIDEN - De muziekverening 'Kunst en Genoegen' bekijkt in een werkgroep of er in toekomst vrou wen tot de vereniging kunnen wor den toegelaten. De werkgroep, waarin namens de gemeente me vrouw M. Vos zit, consulente kunst en cultuur, is inmiddels drie keer bfjeen is geweest. Volgens R.A. Fa- vier is het de bedoeling dat er de komende maanden alternatieven worden ontwikkeld. Favier denkt hierbij aan het op- AUTOBRAND - Op de Breestraat is gistermiddag spontaan een auto van een inwoner uit Vlaardingen in brand gevlogen. Omstanders zagen kans het vuur te doven. De auto liep motorschade op. richten van een damesorkest. "Of het toelaten van vrouwen, te begin nen bij jong K&G. Een andere mo gelijkheid is oprichten van -een zelfstandige damesvereniging die gebruikt maakt van de kennis en ervaring van K&G". De uiteindelijke alternatieven die Favier zeker niet voor het einde van het jaar verwacht, moeten wor den voorgelegd aan de ledenverga dering van de vereniging, want die beslissen uiteindelijk over de vraag: vrouwen of geen vrouwen bij K&G. K&G is tot deze stap gekomen, omdat PvdA-lid Anneke Boot hier over in de gemeenteraad vragen had gesteld. K&G is overigens al een mannenvereniging sinds 1928. LEIDEN - Overleden: R.C. Lock (1901) vrl. geh. gew. met H. Blok, W. de Jongh (1917) vrl. echtgen. van A. van der Plas, H. Trommelen (1923) man, W. van den Berk (1905) man, J.P. Vergeer (1925) man, J.M van Velzen (1911) man, J.A. Zwagemaker (1922) man, W. de Bruijn (1919) man, W. Pfaff (1928) man, W. Schouten (1900) vrl. geh. gew. met J. Ba- velaar, J.G. Reijken (1907) man, J. van der Wal (1913) man, A.M. Hillenaar (1911) vrl. echtgen. van N.A. Bijlemeer, G.C. Slabbekoorn (1963) vrl.. A. Hoog staten (1911) vrl. echtgen. van H.C. van der Loo, S.P. Platteel (1910) vrl. geh. gew. met J. van Beelen, G.L. Post (1910) man. C.F. Brenkman (1915) man, J. Voorzaat (1898) vrl. echtgen. van H. de Graaf. S.P. Douw (1900) vrl. geh. gew. met A.J. Jonker. I, Ouwerkerk (1941) man, J. van Stein (1894) man, W.D.M. Geesing (1901) vrl. geh. gew. met W. Lentz, T. Rietveld (1922) man, M.C. van Egmond (1903) man, M. Hoefman (1906) man, K. Schoenmakers (1925) vrl., F. de Blaeij (1933) vrl. echtgen. van M. de Pooter, I. Gast (1945) vrl. echtgen. van J.M. van der Poll, J.M. Marsman (1904) vrl. geh. gew. met J.C. Mann, A.J. Mooij- ekind (1922) man, J. van der Marei (1909) man. J.M. de Goede (1931) man, M.J.J. van Dijck (1946) man. P. Verhagen (1*911) man, J. van Duijvenbode (1911) man, G.W.J. van Druuten (1919) vrl. echtgen. van A.A. de Witte, P. Leuge- nng (1923) man, A.L. van Iterson (1905) man, G. Kroon (1920) man, M. Blanke- stein (1939) man, J. Kasteelen (1963) man, M.M. de Knegt (1967) man, J.P. de Bruijn (1936) echtgen. van J. van der Hoeven. J. Beekman (1976) man, I. Ringma (1958) vrl., M.J. van Dam (1928) man, D.A. Kempenaar (1949) man. J. Prummel (1909) vrl. geh. gew. met J. Krijgsveld, G.J.P. Platenburg (1909) man, G.L. Isaak (1913) man, K.A.H. Hid- ding (1902) man, J.L. Pelmelay (1949) man, J. Schootemeijer (1896) man, L. Ju (1898) vrl., geh. gew. met M.A. van den Berg, H. Ravensbergen (1901) vrl., geh. gew. met T.A. Labes, J.A.M. Huisman (1897) vrl., V. Stokhuijzen (1900) man, J. Letsch (1947) man. A.P. van den Hoek (1929) man, H.B. Frese (1908) man, C. van Putten (1929) vrl., echtgen. van P. Rekelhoff. C.L. Koemans, geb. 20-6- 1905, man; R.P. WÜson, geb. 21-4-1935. man; J.B.M. van Noort, geb. 1-7-1934. man; H. van Dufjn, geb. 11-2-1907, vrl., geh. gew. met J. Verhoef.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1986 | | pagina 3