Stankoverlast kan nu snel ingedamd 'Lindehoeve' knapt fietsen op voor gasten én dorpsgenoten IJSTIJD Gebouwen in Leiderdorp worden beter aangeduid WOENSDAG 23 JULI 1986 LEIDSCH DAGBLAD GEEN KRANT ONTVANGEN? Bel van maandag t/m vrijdag tussen 18.00 19.30 uur, telefoon 071-123143, en de krant wordt na 19.30 uur alsnog bij u bezorgd. 's Zaterdags kunt u bellen van 12.00-13.00 uur, telefoon 071-123143, en de krant wordt na 13.00 uur alsnog bij u bezorgd. Kantoor Leiden: 071-144941, maandag t/m vrijdag van J)8.00- 18.00 uur.j LEIDERDORP/LEIDEN - Het emballagebedrijf Van Leer aan de Hoge Rijndijk in Lei den verwacht binnen drie maanden de stankproblemen voor Leiderdorpse en Leidse omwonenden merkbaar te hebben. Verhoging van de schoorsteen, het aanbrengen van filters en produktiebeperking bij ongunstige wind zullen de stank aanmerkelijk indam men, zo verwacht Van Leer. stank", zegt een bewoner van de Leiderdorpse Hoofdstraat. Hij hoopt dat Van Leer door middel van overleg te bewegen is tot ver mindering van de stankoverlast. Want: "In feite kunnen wij als be woners weinig doen. We zitten voor het blok". Deze omwonende stelt dat de op lossing van het probleem binnen een maand in zicht moet zijn. Zo niet dan wordt overwogen om een advocaat in de arm te nemen. "Het gaat tot hier en niet verder. Als Van Leer niets doet dan zullen we actie moeten ondernemen en het bedrijf dwingen maatregelen te nemen in het belang van de volksgezond heid". Voor de omwonenden zal het niet eenvoudig zijn om juridische stappen te nemen. Voor een even tuele bewijsvoering is bijvoorbeeld nodig dat zij kunnen aantonen dat de uitstoot kwalijke gevolgen kan hebben. Daarvoor zouden zij dan metingen moeten laten verrichten. Daar komt bij dat de Leidse vesti ging Van Leer zit te wachten op de verhuizing naar Amsterdam- Noord. Het ligt niet voor de hand om aan de vooravond van een ver huizing grote investeringen te doen in de huidige vestiging. Omwonenden van het bedrijf heb ben al enkele jaren last van de uit stoot van Van Leer. Vorig jaar is men in actie gekomen, waaruit on der meer een boze brief aan de ge meente Leiderdorp volgde en ge sprekken tussen omwonenden en het bedrijf en de gemeente Leiden en de ondernemer. Resultaten zijn tot dusver uitgebleven. Dit tot ergernis van zowel de ge meente Leiden als de omwonen den. Ambtenaar Van Diepen van de directie milieu van de gemeente Leiden: "Wij hebben lang gepraat. Die tyd is voorbij. Nu moet er wat gebeuren". Gestreefd wordt naar het op korte termijn verminderen van de uitstoot van Van Leer. Daarbij doet zich onder meer het probleem voor, schetst zij, dat het bedrijf een verscheidenheid aan chemische middelen gebruikt. Bo vendien is niet duidelijk wat daar van in de uitstoot is terug te vin den. Verhoging van de schoorsteen is volgens de Leidse directie milieu niet zinnig. Berekeningen hebben dit uitgewezen. De toepassing van andere lakken sorteert evenmin ef fect. "We kunnen niets anders ver zinnen dan een vrij forse installa tie, die meteen ook vrij kostbaar is". Voorlopig denkt de gemeente eraan monsters te laten nemen van de uitstoot. Opdat aldus een beeld kan worden gevormd wat er bij Van Leer de lucht in gaat en in wel ke richting men naar beperkende maatregelen moet zoeken. De omwonenden zeggen de stank allang beu te zijn. "We heb ben al vijfjaar overlast. Vooral met noorderwind. Dan kan ik niet in mijn tuin verblijven en moeten bij voorbeeld de ramen van de slaap kamer dicht blijven vanwege de Het bedrijf Van Leer aan de Hoge Rijndijk. LEIDERDORP - Binnen nu enkele maanden zal er minder hoeven te worden gezocht in Leiderdorp. De gemeente is van plan om op verschil- Fundamenteel lende plaatsen borden op te hangen, die de weg wijzen naar gebouwen en instellingen. Dit op herhaaldelijk verzoek van (sportverenigingen, be drijven, de 'zoekers' zelf en verschillende politieke partijen, die het punt bewegwijzering al een paar jaar op hun wensenlljstje hebben staan. De gemeente heelt er 13.000 gulden voor uitgetrokken. Het is de bedoe ling dat grote gebouwen met een apart bord worden aangeduid vanuit de vier belangrijkste invalswegen in Leiderdorp: de Persant Snoepweg, de Engelendaal, de Leiderdorpse Brug en de Achthovenerweg. In aanmer king voor een vermelding komen zwembad, sportinstellingen, recreatie gebied De Bloemerd, politie, PTT, gemeentehuis, de Muzenhof, gebouw Op Dreef en het Zijlkwartier. In hoofdzaak gebouwen en inrichtingen die door bezoekers van buiten de gemeente moeten worden gevonden, aldus de gemeente. Maar ook voor verenigingen, maatschappelijke en kerkelijke instellin gen, scholen en dergelijke zullen aanduidingen komen. Op de vraag van de gemeente of zij daar prijs op stelden, kwamen veel positieve reacties binnen. Dus heeft de gemeente besloten voor deze categorie kleine bord jes aan verzamelpalen neer te zetten. Grote, aparte borden komen niet in aanmerking omdat Leiderdorp huiverig is voor een 'bordenwoud', dat het verkeer teveel zou afleiden. Om die reden is men altijd zeer streng geweest als er aanvragen in die richting binnenkwamen. Het gaat ook nu, zo stelt de gemeente uitdrukkelijk, om de aanduiding van gebouwen en instellingen in de 'openbare, dienstverlenende en re creatieve sfeer'. Vandaar ook dat het bedrijf aan de Acacialaan, dat in zijn voortuin zelf een aanduidingsbord had neergezet en dat onlangs moest weghalen, nog niet kan gaan juichen en het bord weer van zolder afhalen. Dat bord had nu eenmaal een ander karakter, aldus wethouder Meerburg ("Met dat bord was alleen een particulier belang gediend, en het is nu eenmaal verboden"). Al merkt de wethouder in dit verband wel op dat er binnen het gemeentehuis misschien eens een discussie moet komen of ondernemers op dit gebied wat meer vrijheid moeten krijgen. Maar dat is nog toekomstmuziek. Eind september, begin oktober moeten de borden hangen. Een en an der is nog afhankelijk van de uiteindelijke vormgeving. Verschillende soorten borden worden momenteel op hun uiterlijk gekeurd. H.W. Lulofs, directeur Neder land van Van Leer, licht desge vraagd toe dat verhuizing van de Leidse vestiging de enige definitie- ve oplossing vormt voor de stan- Auto botst op fietser LEIDEN - Een 22-jarige fietser uit Sassenheim is gistermorgen met snij- en schaafwonden en mogelijk een beenbreuk overgebracht naar het AZL. Op de kruising bij de Haagsche Schouw verleende een 21-jarige automobiliste geen voor rang aan de fietser. Vrouwenhuis gekraakt LEIDEN - Het voormalige Vrou wenhuis aan de Hooigracht is gis teren gekraakt. Het pand stond sinds begin juni leeg. De vrouwen hebben nu hun onderkomen in het pand van de Stichting buitenland se werknemers Rijn/Lek aan de Douzastraat. koverlast. Het vertrek van het acbt arbeidsplaatsen tellen de filiaal naar Amsterdam-Noord zal echter maximaal twee jaar vergen. "Waar om zou je je huis verbouwen, als je het toch wilt verkopen", geeft hij aan dat grote investeringen ter be strijding van de stank uitgesloten zijn. De bereidheid bij Van Leer om desondanks maatregelen te treffen is er wel degelijk, schetst Lulofs verder. "De directe omgeving be schouwen wij als onze verantwoor delijkheid. We willen daar als fat soenlijke burgers mee omgaan". Inbrekers in Leiderdorp en Oegstgeest OEGSTGEEST/LEIDERDORP - Inbrekers hebben vannacht en gis ternacht hun slag geslagen bij het Hendrik Kramaerinstituut (Zen dingshuis) in Oegstgeest, een wo ning in Leiderdorp en verschillen de auto's in deze plaats opengebro ken. Bij het Zendinghuis aan de Leid- sestraatweg werd gisternacht voor 15.500 gulden aan computerappa ratuur ontvreemd: twee kleuren- beeldschermen en twee toetsen borden. De daders verschaften zich toegang door een ruit aan de voorkant van het gebouw in te slaan. Een woning aan de Dragontuin in Leiderdorp was eveneens het doelwit van dieven. De daders for ceerden de deur van de berging en namen vervolgens een videorecor der, betaalkaarten en een fototoe stel mee. Uit drie auto's, die ston den geparkeerd in de wijk Voor hof, aan de Pluimzeggekreek, Dot terbloem en Dragontuin in Leider dorp, is vannacht de geluidappara- tuur gestolen. De auto's werden opengebroken en de apparaten, per stuk ongeveer duizend gulden waard, ontvreemd. Hij zegt toe de klachten heel se rieus te nemen en, in redelijk over leg met de betrokken partijen (on der wie de bewoners), 'aan funda mentele oplossingen op korte ter mijn te willen werken'. Lulofs zegt te denken aan een pakket van maatregelen, zoals bij voorbeeld ook bij de vestiging in Amsterdam-Noord is getroffen. Daar werden geluidwallen opge worpen, de schoorstenen verlengd, het produktieproces intern verbe terd en een windwijzer aange bracht. Dat laatste als maatstaf voor ongunstige wind, waarbij de produktie op lager pitje wordt ge zet en aldus de uitstoot vermin derd. Die windwijzer, met bijbehoren de afspraken, kan er in Leiden ook komen. Verlenging van de schoor steen is, volgens Lulofs, binnen drie maanden te verwezenlijken. Voorts "werken we in de richting van filters", vermeldt de Van Leer- woordvoerder. "Het zal twee tot drie maanden vergen voor dat werkelijk rond is". De gevolgen van deze maatregelen zullen even eens binnen drie maanden merk baar zijn, is de verwachting. Een ander produktieproces in Leiden invoeren is, in verband met de kosten, niet haalbaar. Dat komt pas na de verhuizing naar Amster dam-Noord, waarmee tevens ie dere vorm van overlast tot het verleden zal behoren. Volgens Lu lofs hangt het vertrek op de ver koop van het huidige pand, de fi nanciering van de verhuisoperatie en de afgifte van de bouwvergun ning in Amsterdam. WOENSDAG Lelden Kykhuis, Vrouwenkerkkoorstraat Film 'Trading Places', 20 en 22.15 uur DONDERDAG Leiden Bureau voor Rechtshulp, Herengracht 50 - Spreekuur van 18.30-20.30 uur, tel. 123942. Instituut Burgerraadslieden, Breestraat 92 - Spreekuur van 18.30-20 uur, tel. 254142. Voorschoten Ontmoetingshal naast hervormde kerk, centrum - Bijeenkomst voor oudere Voorschotenaren in kader Paarden markt, 15 uur. Parkeerterrein bij sporthal Vliethorst - Kermis, 14 tot 23.30 uur. Buurthuis Bloemen wijk, Boschgeest - Fietsbehendigheidswedstrijd kinderen, 14 uur. Leiderdorp Sjelter, Heemraadlaan 67 - Kinderen gaan dagje uit naar Scheveningen, 10-17 uur, voor info tel. 893135. Zoeterwoude Eendenkooi, Kooikerspad - Zomer- bridgedrive van Leiderdorpse Bridge club, 20 uur, opgave tot 19.45 uur aan de zaal. VRIJDAG Leiden Buurthuis, Driftstraat - Zomervakantie- spelen voor kinderen, vanaf 13.30 uur. Pieterskerk - Zomerorgelconcert Jan Schmitz, 20.15 uur. Voorschoten Parkeerterrein bij sporthal Vliethorst - r kinderen, 10-12 en 14-16 il_. Leiderdorp Sjelter, Heemraadlaan 67 - kindervakan- tiespelen 14-17 uur. ZATERDAG Leiden Hartebrugkerk, Haarlemmerstraat Wandelorgelconcert met Arthur Koop man, 15-15.30 uur. VW, Stationsplein - Start stadswande ling o.l.v. een gids, 10.30 uur. Voorschoten Parkeerterrein bij sporthal Vliethorst - Kermis, 14 tot 23.30 uur. lijk heldere) videoscherm, ter be schikking gesteld bij Voorschoten- se Live-aid festiviteiten. Ook mochten de jongeren best een be drijfje zoeken bij het organiseren van een festival op de ijsbaan en daar in een persbericht melding van maken. 'Beangstigend wordt het als een bedrijf De Lindehoeve structureel gaat sponsoren', schrijft Steef. 'Wat wordt dan de tegenprestatie? Het firma-emblkeem op elke poster die De Lindehoeve drukt? De buiten kant op elke voorkant van de Zut Alors? De buitenkant van de Lin dehoeve geverfd in de bedrijfs- kleuren? Tussen elke twee platen een jingle die het bedrijf aan prijst?' Steef ziet zelfs nog ergere geva ren. Wat doet het centrum wanneer de sponsor zeggenschap wil in de programmering? En: mag Zut nog wel kritische stukken schrijven over dat bedrijf? Telefonisch laat hij weten dat het allemaal zo erg nog niet is en het maar de vraag is of de sponsoring ooit zo knellend zal worden. Het stuk was als stevi ge waarschuwing bedoeld. Na acties omwonenden Leiden en Leiderdorp VOORSCHOTEN - Medewerkers van het Voorschotense jongeren centrum 'De Lindehoeve' knappen vandaag 15 afgedankte fietsen op. De komende weken staan de rij wielen ter beschikking van de 15 buitenlandse gasten, die het cen trum opknappen en tussendoor uitstapjes maken in de regio. Na hun afscheid, kunnen de fietsen door derden worden gebruikt. Le nen of huren, dat wordt de grote vraag. Het zullen geen witte fietsen worden, waar zomaar iedereen ge bruik van kan maken en die overal achterlaten kunnen worden. "Ook in Amsterdam heeft dat niet hele maal gewerkt", kijkt medewerker Jaap Sterk terug op de kabouter- tijd, waar dergelijke ideeën opdo ken. De fietsen zijn tot hun laatste uur herkenbaar als Lindehoeve-ve hikels, doordat er een naamplaatje wordt 'tussengelast'. De 15 buitenlandse gasten, af komstig uit Oost en West-Europa, Leiden ook in werkgroep voor afvalverwerking DEN HAAG/LEIDEN - Een werk groep waarin Leiden, Den Haag en de provincie zitting hebben gaat onderzoeken hoe het moet met de afvalverwerking in de jaren negen tig. Zoals bekend wil Leiden de vuilverbrandingsinstallatie sluiten in 1997 en ook Den Haag heeft aan gekondigd dat de verwerkingsin stallatie van die gemeente spoedig zal worden gesloten. Een provinciale werkgroep heeft in mei 1985 al een rapport uitge bracht over vervangende verwer kingsmogelijkheden van huisvuil en de nu gevormde werkgroep gaat op basis hiervan aan de slag. geven De Lindehoeve tijdens hun werkkamp een verfbeurt. Ook wor den er enkele (Engelstalige) bijeen komsten gehouden rond het thema ontplooiingsmogelijkheden voor jongeren. Docent maatschappijleer Frans Heus hield gisteravond een lezing over zijn ervaringen met randgroepjongeren van ongeveer 20 jaar oud. Woensdagavond om acht uur is er een discussieavond over de voor- en nadelen van vrij willigerswerk. En dinsdag 29 juli praat Carla den Os van de plaatse lijke sociale dienst over de sociale zekerheid in Nederland, de conse quenties van dit stelsel voor jonge ren en de rol van de sociale dienst. Op 1 augustus wordt het thema afgesloten met een forum. In dit fo- rum zit een vertegenwoordiger van het college van burgemeester en wethouders, een stafbestuurslid van De Lindehoeve, een kritische jongere en twee mensen van belan genverenigingen. Naast deze the ma-activiteiten zijn er ook gezelli ge dingen. Donderdag is er een jeu de boules-tournooi, vanaf half acht 's avonds en zaterdagavond 26 juli treedt de bekende bluesband Bar relhouse op. De zaal is open om 21.00 uur. De jongeren slapen in een grote tent in de tuin van de Lindehoeve. Aanvankelijk wilde het centrum hier een camping aanleggen, maar de gemeente stak hier een stokje voor. Op de opknapbeurt kan flink worden bespaard doordat een plaatselijke verfhandelaar korting geeft. De Lindehoeve hoeft dan al leen maar even zijn naam te noe men. Dergelijke sponsoring heeft inmiddels tot reacties geleid in de boerderij achter de sporthal. Steef Harlaar schreef in het blad 'Zut Alors' dat sponsoring nu 'het tover woord is' in het centrum, waar de subsidie steeds wordt verlaagd en de mensen steeds minder te beste den hebben. Wanneer de subsidie eenmalig is, is dat volgens hem niet erg. Zo heeft hij geen moeite met het (heer- Paalzitters vanochtend aan karwei begonnen Het is zover. Zes twaalf mannen zitten sinds van morgen half negen op een paal boven het Oosterduinsemeer in Noordwijkerhout. Het Wereld kampioenschap Paalzitten 1986 is begonnen. De deelnemers zul len nog de nodige ontberingen moeten doorstaan; zondag om 16.45 uur zal het huidige wereld record met een kwartier zijn ver broken en mogen de zitters hun paal verlaten. Het startsein werd vanmorgen gegeven door de sterkste man van Nederland, Kees de Vreugd. Hij gooide met een enorme krachtsinspanning een Mini-be stelauto om waardoor een kanon afging en het paalzitten officieel van start ging. De Vreugd om schreef het wereldkampioen schap als 'een test voor het eigen lichaam en de eigen energie'. "Deze mensen zijn bewust op zoek naar de man met de ha mer", aldus De Vreugd. Het lijkt Sterkste man' Kees de Vreugd gi bestelauto omver. niet onwaarschijnlijk dat ze die zullen vinden ook. De belangstelling voor de start van het wereldkampioenschap was niet overweldigend groot. Slechts een paar honderd men sen verlieten vroegtijdig hun bed om de deelnemers met hun aan wezigheid een steuntje in de rug te geven. Het nu nog zo netjes uitziende terrein rond het Oos terduinsemeer zal de komende dagen, net als vorig jaar, in een heksenketel veranderen. In 1985 kwamen maar liefst 160.000 toe schouwers uit heel Nederland naar Noordwijkerhout om een blik op te vangen van de zitters. Weer of geen weer, de achttien zullen moeten blijven zitten. De weergoden waren de zitters van morgen nog gunstig gezind; een flauw zonnetje zorgde voor een aangename temperatuur en een optimistische stemming. Het KNMI voorspelt echter regen en onweer, dus de paalzitters kunn- nen hun lol nog op. Onweer is overigens de enige reden voor het verlaten van de palen. De zit ters vormen immers het hoogste punt in het Oosterduinsemeer vanmorgen bij wijze van waardoor het gevaar voor blik seminslag niet denkbeeldig is. Door een directe verbinding met het KNMI-meteostation weten de organisatoren bijtijds wan neer er onweer aankomt zodat de nodige voorzorgsmaatregelen kunnen worden getroffen. Net als voorgaande jaren, het is alweer de zesde keer dat het kampioenschap wordt 'verze ten', staat een uitgebreid me disch team de deelnemers bij in de moeilijke tijden die komen gaan. Volgens dokter C. Janssen, leider van het medisch team, zijn de deelnemers vooraf medisch gekeurd. "Alleen mensen die echt gezond zijn mogen mee doen. We verwachten vooral pro blemen met de benen. De bloed circulatie raakt door het zitten natuurlijk enigzins verstoord waardoor de benen dik worden. Door massage weten we dit meestal wel op te lossen". Het slaapgebrek, de deelne mers kunnen vier nachten lang geen oog dicht doen, is volgens Janssen uit gezondheidsoogpunt niet bezwaarfijk. "Een tekort aan iin voor de WK Paalzitten een (foto Holvast) slaap veroorzaakt psychische problemen. Een schouderklopje en een paar bemoedigende woor den doen wonderen", aldus Janssen. De achttien deelnemers aan het kampioenschap variëren in leeftijd van 20 tot 42 jaar en zijn afkomstig uit de bollenstreek, Haarlem, Den Haag, Amersfoort en Roelofsarendsveen. Twee van de zeven wereldrecordhouders, Dick van Woersem, een 31-jarige tuinman uit Katwijk en de 24-ja- rige ziekenverzorgster uit Noord- wijk, José Turk-De Jong, hebben zich ook dit jaar weer in de strijd geworpen. Het ziet er niet naar uit dat de deelnemers aan het kampioenschap zich zullen ver velen. Aan elkaar gekletst door presentator Hans Versnel volgt de ene activiteit de andere op. Zo wordt vanavond het kampioen schap bouwlifttrekken gehou den en treedt de country-zanger Arthur Heimen op. Voor morgen staan er onder meer vliegdemon- straties op het programma en zal de jeugd zijn beste beentje kun nen voorzetten in een soundmix- playbackshow.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1986 | | pagina 2