Weer problemen met onderzeeërs Ook flinke bodemdaling in Drenthe Arabieren gek op regenvakantie Geen personeel voor proefvaarten Europese boterberg bereikt record-omvang Conflict over werkers in stukgoed verscherpt Geen groei toerisme in 1985 DSM stoot Amerikaanse dochter af Politie Utrecht rolt drukkerij van valse merkkleding op Amsterdams hotel geeft neerslaggarantie WOENSDAG 9 JULI 1986 ECONOMIE PAGINA 9 AAG (ANP) - De proefvaarten van de twee onderzeeërs die Wilton-Feijenoord voor de Taiwanese marine bouwt, en die medio volgend jaar moeten worden overgedragen, drei gen in moeilijkheden te komen. De Nederlandse marinemensen die de vijftig tot zestig Taiwanezen moeten opleiden die elke onderzeeër zullen bemannen, zijn niet bereid tijde lijk ontslag uit de dienst te nemen. RIJSWIJK (GPD) - De EG-boter- berg heeft een record-omvang be reikt. De voorraad in de koelhuizen is maar liefst 350.000 ton groter dan vorig jaar en is nu uitgekomen op 1,35 miljoen ton, ondanks een vrij omvangrijke boterexport naar Rusland. Deze situatie ontlokt voorzitter drs. Harm Schelhaas van het Produktschap voor Zuivel for se kritiek. De Europese aanpak van de boterberg faalt naar zijn me ning. Volgens Schelhaas is er te weinig fantasie en daadkracht ge toond en moet er nu ernst worden gemaakt met een goede aanpak. Schelhaas wijst er in zijn voor woord bij het jaarverslag van het produktschap over 1985 op dat de Nederlandse zuivelsector al meer dan twee jaar aandringt op het ver kopen van oude boter aan de mengvoederindustrie. Als dat ad- vies zou zijn opgevolgd, zou er in middels al 500.000 ton melkvet zijn afgezet. Ook afzet op de algemene vettenmarkt verdient naar de me ning van Schelhaas ernstige over weging. Zonder deze markt te ver storen zou er jaarlijks 300.000 ton botervet kunnen worden verkocht. Kaas moet de Nederlandse posi tie op de zuivelmarkt verstevigen. Over enkele jaren zou zelfs vijftig procent van de Nederlandse melk tot kaas moeten worden verwerkt. Nu gaat er veertig procent in de kaasbak. Schelhaas vraagt van de Nederlandse kaaswereld een ver dere verruiming van het assorti ment en het ontwikkelen van pro- cedé's die onze kaas beter geschikt maken voor de afzet in warme lan den. De kaashandel zou zich voorts moeten blijven inspannen om op nog meer markten vaste voet te krijgen. De positie van de zuivelmarkt is zorgelijk. De export naar landen buiten de EG zal naar verwachting verder dalen. De sterk gedaalde olieprijs heeft de markt blijvend onder druk gezet. Binnen de EG is de afzet van kaas echter licht stij gend. Voor het eerst sinds 1970 moet dit jaar worden gerekend op een melkprijs die 1,5 a 2 cent lager ligt. Schelhaas vindt het tenslotte on bevredigend dat het na het eerste fanfaregeschal opvallend stil is ge worden rond het Europese Groen boek. „Het lijkt er op dat de Euro pese Coimmissie ook hier - wel licht mede door geldgebrek - het elan heeft verloren", schrijft hij. „Het kan zo nog wel enkele jaren duren, voordat de eerste hectare uit produktie is genomen en de eerste Europese boer in het kader van een Europese regeling met de vut gaat". Aldus is gisteren van gezagheb bende zijde in Den Haag meege deeld. De woordvoerder van het ministerie van defensie volstond met de mededeling dat defensie en buitenlandse zaken overleggen over problemen die in verband met de onderzeeërs zijn gerezen. Over de resultaten van dit overleg kon hij niets zeggen. Minister Van den Broek heeft herhaaldelijk verklaard dat de be trokkenheid van de Nederlandse marine bij de overdracht tot het ui terste minimum moet worden be perkt om geen problemen te krij gen met China, dat fel gekant is te gen de voorgenomen levranties aan Taiwan. Wanneer de deskundi gen die de Taiwanezen moeten op leiden tijdelijk ontslag zouden ne men, zou de marine officieel niets met de proefvaarten te maken heb ben. Het tiental deskundigen dat tot nu toe is benaderd met de sugges tie om, met behoud van alle rech ten, een jaar ontslag uit de dienst te nemen, voelt daar echter niets voor, zo werd in Den Haag opge merkt. Hun bezwaren betreffen vooral de veiligheid. Overigens kunnen zij niet worden gedwon gen tot een tijdelijk ontslag. Wilton-Feijenoord kreeg in 1981 de opdracht voor de bouw van de twee onderzeeboten waarmee een bedrag van in totaal' 1 miljard gul den is gemoeid, en het kabinet-Van Agt zegde toe een exportvergun ning te zullen verlenen. In decem ber 1983 verwierf de werf een ver- volg-opdracht voor de bouw van nog eens vier onderzeeboten voor Taiwan, maar het kabinet-Lubbers weigerde een exportvergunning te verlenen. De twee onderzeeërs verkeren op dit moment in de afbouw en worden medio volgend jaar afgele verd. Het proefvaren geschiedt, zo als gebruikelijk met schepen die hier zijn gebouwd, onder Neder landse vlag en dus onder Neder lands gezag, aldus Jonker. In het geval van oorlogsvaartuigen stelt de marine hiervoor mensen be schikbaar. Jonker ziet in dit incident niet opnieuw een poging van de Neder landse overheid Wilton-Fijenoord tegen te werken ten gunste van de staatswerven de RDM en De Schel de. De eerste maanden van dit jaar vocht de werf in alle hevigheid een conflict uit met met name minister Van Aardenne (economische za ken), die volgens de Wilton-direc tie de werf moedwillig dwars zat bij het verwerven van buitenland se marine-orders. "Dit staat daar volledig buiten", aldus Jonker. Overigens is dit conflict wat Wil ton betreft nog niet naar tevreden heid opgelost. Zo zijn de voor de werf beperkende instructies van Economische Zaken aan een aan tal Nederlandse ambassades in den vreemde volgens Jonker nog steeds niet ingetrokken. Wat dit conflict betreft, heeft de werf haar hoop gevestigd op het binet, zei Jonker. LEIDSCHENDAM (ANP) - In 1985 was er geen groei van het binnen lands toerisme. Dat kwam voorna melijk door het slechte weer in Ne derland en de verdergaande bezui nigingen. Dat staat in het jaarver slag van het Nederlands Bureau voor Toerisme (NBT). Ook het aantal toeristen dat naar Nederland kwam en de hoeveel heid geld die zij hier uitgaven bleef ongeveer gelijk. Het NBT wijst hiervoor als oorzaak aan dat behal ve de Nederlanders ook de toeris ten uit de buurlanden bezuinigden op hun vakantie-uitgaven. HEERLEN (ANP) - Het chemie concern DSM wil de kunstmest-en ammoniakactiviteiten van haar Amerikaanse dochteronderne ming Columbia Nitrogen Corpora tion (CNC) kwijt, zo heeft de onder neming gisteren laten weten. DSM zegt al contacten te hebben met di verse gegadigden over de verkoop van de produktie-installaties in Augusta in de Amerikaanse staat Georgia. DSM vindt dat CNC te weinig opbrengt. De belangrijkste reden daarvan is de ongunstige gang van zaken in de landbouw in de Ver enigde Staten, waarbij elk uitzicht op verbetering ontbreekt. CNC wordt bovendien geconfronteerd met hogere kosten voor de belang rijkste grondstof, aardgas, dan an dere producten van meststoffen in de VS. Het plan om de kunstmestactvi- teiten te verkopen heeft geen ge volgen voor andere activiteiten van DSM in Augusta, zoals onder meer de in aanbouw zijnde fabriek voor poederharsen. De VS blijft een be langrijk gebied voor DSM, met na me wat betreft speciale produkten en fijnchemicaliën, zo laat het Heerlense chemieconcern weten. ROTTERDAM (ANP) - Het conflict binnen de commissie-Van der Louw over de doorstroming van Stork Wescon te Utrecht, een werk maatschappij van het Stork-con- cern, heeft namens de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) van het Ingenieursbureau Badger in Den Haag een montage-opdracht gekregen ter waarde van circa 60 miljoen gulden. Het contract om vat allerlei werkzaamheden aan de NAM-gaszuiveringsinst.allatie te Emmen. De order zal ongeveer 400 mapjaren werk opleveren en moet in oktober 1987 zijn voltooid. British Steel Voor het eerst sinds elf jaar heeft het Britse staatsconcern British Steel weer winst gemaakt. In het afgelopen boekjaar 1985/86, dat op 29 maart afliep, bedroeg de netto winst van het staalconcern 38 mil joen pond sterling (143 miljoen gul den). De voorzitter van de raad van bestuur van British Steel,Bob Scholey, noemde het bedrijfsresul taat "nogal spectaculair" in verge lijking met het verlies van het con cern in het jaar ervoor met 383 mil joen pond. Grensarbeiders Er zijn zo'n 15.000 Nederlanders die werken in de grensgebieden van de buurlanden België en Duitsland. België kent veel meer van deze grensarbeiders. Daar zijn het er 34.800 die in de grensgebie den van een van de vier buurlan den van België werkzaam zijn. Van hen werken er zo'n 14.400 in Ne derland. Océ In de eerste helft (tot en met mei) van het lopende boekjaar is bij het kopieerconcern Océ-van der Grin ten de nettowinst met dertien pro cent gestegen ten opzichte van die over dezelfde periode van het vori ge jaar. Hij ging van 34,1 miljoen naar 38,5 miljoen gulden. De omzet daalde van 974,7 miljoen tot 945,6 miljoen gulden. Ontslagen stukgoedwerkers naar andere sec toren in de haven is verscherpt. De Vervoersbond FNV verwierp giste ren een bemiddelingsvoorstel van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam. Hierin wordt ontslag als sanctie voorgesteld voor stukgoedwerkers die twee keer achtereen een aange boden baan weigeren. Dit is voor de bond "onbespreekbaar" omdat een dergelijke sanctie in strijd is met het eerder overeengekomen akkoord binnen de commissie, on der voorzitterschap van André van der Louw, dat tot 1990 geen ge dwongen ontslagen in het stuk goed garandeert. De havenwerkgevers, verenigd in de SVZ, hebben nog niet gerea geerd. Maar het lijkt niet waar schijnlijk dat de SVZ bezwaar zal hebben tegen de ontslag-sanctie. De SVZ spreekt zich volgende week uit over het bemiddelings voorstel. Het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid ging gisteren "onder voorwaarde" ak koord met het voorstel. Het oor deelt pas definitief wanneer ook de reactie van de SVZ binnen is, aldus een woordvoerder. De doorstroming van stukgoed werkers (de zogenoemde 1 op 2 vervanging) is een onderdeel van het Van der Louw-akkoord voor de stukgoedsector. Het verplicht be drijven in andere sectoren van de haven de helft van de vrijkomende arbeidsplaatsen met stukgoedwer kers op te vullen. De concrete invulling van dit on derdeel dreigt volledig spaak te lo pen. In de praktijk nemen de stuk goedwerkers een afwachtende houding aan. Daarover zijn alle partijen het op zich eens, maar over de oorzaken verschillen zij van mening. Volgens de FNV staan vooral de havenbedrijven de door stroming in de weg door te lage functies aan te bieden en functie- eisen op te schroeven. De werkge vers stellen hier tegenover dat de stukgoedwerkers niet willen door stromen, omdat hun cao een stuk beter is dan die in andere sectoren. In totaal gaat het om de doorstro ming van 130 stukgoedewerkers. Tot nu toe zijn er maar een twintig tal stukgoedwerkers daadwerke lijk in andere sectoren aan de slag gegaan. Benzine en diesel AMSTERDAM - Mevrouw Heidi Ruhl wordt 'onderzocht' met behulp van medische apparatuur van de firma Enraf Nonius. Deze medische instrumentmaker verhuisde gisteren van de parallelmarkt naar de officiële beurs. Om dit te vieren werd op de effectenbeurs een spierkrachtmachine opgesteld (foto anp) Door aardgaswinning NAM Toch is het NBT niet ontevreden. De ontwikkeling van het toerisme ASSEN (ANP) - Bodemdaling door ling waterschappen van de provin- naar Nederland lag in de jaren aardgaswinning in noordoost Ne- ciale waterstaat van Drenthe, zei in 1980-1985 gemiddeld op ruim vier derland komt op grotere schaal procent per jaar. Het wereldtoeris- voor dan tot nu toe werd aangeno- me nam in diezelfde jaren met drie men. Uit een "vertrouwelijk" rap- procent toe en het Europees ge- port dat door de Nederlandse middelde was ruim twee procent. Aardolie Maatschappij (NAM) is aanzien van de waterhuishouding l eerste reactie dat ten gevolge de nu verwachte bodemdaling de komende jaren maatregelen ge- i zullen moeten worden ten Het jaar 1984 gaf een enorme stij- opgemaakt blijkt dat vóór het jaar l te zien van het toerisme dat gebied. Hoe ingrijpend Nederland en hetis daarom op zich vincie Drenthe 2000 ook bij boorlocaties in de pro- die maatregelen zullen moeten zijn niet verwonderlijk dat 1985 stabilisering te zien gaf, zo schrijft net NBT. Voor 1986 werd weer een stijging verwacht maar de terugval van het Amerikaans toerisme door de drei ging van terrorisme en de ramp in Tsjernobyl gooit roet in het eten, aldus het NBT. De daling van het rp... bezoek uit Amerika met ongeveer het provinciehuis' 200.000 zal volgens het NBT de stij- nengekomen. In ging van inkomsten uit andere lan- mentaar zei men daar verrast te den teniet doen. Het vorige jaar gaf 2ijn over de nieuwste gegevens, een duidelijke stijging van vooral Tot nu toe werd aangenomen dat toeristen uit Groot-Bnttanmë, de de bodemdaling zich alleen in de Scandinavische landen, Italië, provincie Groningen voordeed Zwitserland, Oostenrijk en Spanje door de gaswinning in Slochteren. te zien. Ing. H.J. Holt, hoofd van de afde- bodemdaling kan hij nog niet overzien. Hij denkt ran tien centimeter zal optreden. niet dat de bewoners in het gebied Het rapport behandelt de gevol- last of hinder zullen ondervinden. Maatregelen in verband met de verwachte bodemdaling zullen ge richt moeten zijn op aanwezige stu wen en de drainage van het gebied. De NAM zegt niet zo verrast te zijn door de uitkomsten van de stu die. Woordvoerder F. Duut zegt dat noord-Drente dezelfde geologische structuur heeft als Groningen en dat de gevolgen aan de oppervlak te "te verwaarlozen" zijn. De uit komsten van het rapport zullen op korte termijn binnen het college van GS van Drenthe besproken worden. Daarna zal naar verwach ting Provinciale Waterstaat wor den ingeschakeld om te kijken of en welke maatregelen nu of in de toekomst moeten worden geno gen van de aardgasboringslocaties in het Annerveensche veld, in de Drentse gemeenten Roden en Vries. Voor het Annerveensche veld wordt op grond van de nieuw ste prognoses een daling van acht en een half procent verwacht. Het rapport is gistermorgen bij Drenthe bin- eerste com- De daling van de Groningse bo dem wordt veroorzaakt door het gasveld Slochteren terwijl de da ling in Drenthe het gevolg is van onderlinge geologische beïnvloe ding van het gasveld Slochteren met de gaslokaties in noord-Dren te. Met name de waterschappen Noordenveld, Drentse Aa en Oos- termoersevaart zullen mogelijk in de toekomst te maken krijgen met de gevolgen van de bodemdaling. De afwatering van noord-Drenthe gaat voor wat betreft Noordenveld naar het Lauwersmeer. Drentse Aa en Oostermoersevaart wateren af via het Eemskanaal in Groningen. UTRECHT (ANP) - De gemeente politie Utrecht heeft gistermiddag bij een inval in een drukkerij van valse merkkleding drie mannen aangehouden op verdenking van vervalsing. Duizenden shirts en joggingpakken, al dan niet bedrukt met een vals merk of logo van La- coste, Hugo Bosch en Giorgio Ar mani, zijn in beslag genomen, goedkoper De raad van bestuur van het Franse persbureau Agence France IXlOl £LCI1 Presse (AFP) heeft president Henri Pigeat gisteren opgedragen een be zuinigingsplan door te voeren waarmee de opheffing van 300 ba nen vóór 1980 is gemoeid. De maat regelen zijn noodzakelijk gewor den door een tekort van 63,7 mil joen frank op de begroting van AFP, een van de vier grote interna tionale persbureaus. Italiaanse wijn Italië heeft in de eerste drie maanden van dit jaar 39 procent minder wijn uitgevoerd dan in de eerste drie maanden van 1985, zo heeft het nationale instituut voor buitenlandse handel in Rome be kendgemaakt. Volgens het insti tuut heeft de sterke vermindering niets te maken met het wijnschan daal van enige tijd geleden. Aange lengde Italiaanse wijn heeft dit jaar het leven gekost. ROTTERDAM (ANP) - De prijzen van benzine, diesel-, huisbrandolie en petroleum gaan morgen weer omlaag. Benzine wordt een cent goedkoper en de overige brand stoffen twee cent. Dat is gisteren in Rotterdam bekend gemaakt. De meest voorkomende prijzen aan de zelftankpomp zijn dan 144 cent per liter voor super, 140 cent voor normale benzine en 72,40 cent per liter voor diesel. Voor leverin gen van 1500 liter of meer kost huisbrandolie 47,30 cent per liter en petroleum 54,60 cent per liter. Het is de tweede prijsverlaging in een week. De prijsverlagingen zijn het gevolg van de ontwikkeling van de internationale produktnote- ringen in combinatie met de dollar koers. AMSTERDAM (ANP) - „We heb ben gemerkt dat Koeweiters zoe ken naar nieuwe vakantievormen. Ze zijn al blasé door safarivakan ties en een verblijf in Londen of Monaco is niet meer uitdagend voor ze. Regenvakantie in Amster dam is echter iets nieuws voor ze en is voor zover wij weten ook uniek in de wereld." Aldus gisteren Th. Lingmont, verkoop-directeur van het Amster damse Victoria-hotel, dat sinds een half jaar in de golfstaten Koeweit en Bahrein vakanties aan de man brengt met een echte Hollandse re gen-garantie. „Als het regent glip pen met name de Arabische kinde ren hier in het hotel snel naar bui ten. Zij vinden de Hollandse regen koel en verfrissend. Als het in hun land eindelijk eens regent is het een stoffige, Korting Het idee van een vakantie met re gengarantie slaat volgens Ling mont duidelijk aan. Het percenta ge Arabieren in het Victoria-hotel zal dit jaar 5 bedragen, tegen 1,5 vo rig jaar. Ook hebben veel organisa ties uit de reiswereld bij het Victo ria-hotel hun licht opgestoken en hebben zelfs Engelse en Franse media op de stoep gestaan. De re genverzekering garandeert een maximale korting van 25 procent op de kamerprijs bij een regenloze dag. Regent het 1 tot 5 mm dan be draagt de korting 15 procent. Bij 5 tot 10 mm is dat 10 procent. „Hoewel geld bij deze Arabieren geen enkele rol speelt, hoef je ze toch zelden te attenderen op de korting. Reclameren kunnen ze als de beste en ze proberen altijd zo goedkoop mogelijk uit te zijn. Dat vinden ze een uitdaging. Daarom gokken ze waarschijnlijk ook zo graag in het golden-ten casino dat bij ons in de kelder is gevestigd. In het voorjaar is het weer voor ons gunstig geweest, maar de laatste paar weken met dat mooie weer hebben we heel wat kortingen moeten geven", zegt Lingmont. Het hotel richt zich vooral op Koeweit en Bahrein, omdat daar de rijkste Arabieren wonen. Fami lies van tien tot twintig personen uit die landen verblijven gemid deld tien dagen in het hotel. Dat is aanmerkelijk langer dan de Japan ners en Amerikanen, die meestal maar enkele dagen Amsterdam aandoen. De man heeft vaak twee of drie vrouwen en een hele reeks kinderen bij zich. Speciaal voor de Arabieren heeft het vier-sterrenho- tel één etage speciaal ingericht met vijf sterren-voorzieningen. Voor Arabieren uit die landen is dat het minste aantal sterren dat een hotel moet hebben. Regengoden Volgens Lingmont zijn de gasten uit het Midden-Oosten duidelijk te leurgesteld als de anders zo be trouwbare Hollandse regengoden het laten afweten. „Het leukste vin den ze het als ze regen krijgen en enkele dagen mooi weer, zodat ze ook een deel van de korting kun nen opeisen. Wanneer het tien rrim of meer regent krijgen ze als troost prijs een gratis rondvaart door de grachten aangeboden en een para plu om droog te blijven. Die ken nen zij alleen ter bescherming te gen de zon", aldus Lingmont. Hij blijft zich wel af en toe verba zen over zijn Arabische gasten. „Zo lieten we laatst een kameel aanruk ken om een leuke foto te maken voor het hotel, maar dat vonden zij helemaal niet leuk omdat ze rijk en Westers ingesteld zijn. Een kameel vinden ze maar iets minderwaar digs, iets voor het platteland." evenals drukpersen en een droog- machine, zo heeft een politie woordvoerder meegedeeld. De politie kon de drie mannen de drukkerij-eigenaar en zijn me dewerkers uit Utrecht, min of meer op heterdaad betrappen bij het be drukken van kleding met valse merken. Bij de inval waren behal ve vijftien Utrechtse rechercheurs ook twee rechercheurs van de Eco nomische Controledienst aanwe zig. Deze dienst kwam in actie naar aanleiding van vele klachten van merkeigenaren over kleding met vervalste merken. Volgens de politiewoordvoerder gaat het om een „ongekend grote hoeveelheid" kleding. De politie weet nog niet hoeveel het drietal aan de verkoop van dè kleding heeft verdiend. Overigens maakt de drukkerij onder eigen merk naam ook legale kleding. Beursoverzicht AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdam se effectenbeurs was vandaag in het al gemeen vriendelijk gestemd, waarbij een einde kwam aan de overigens ge matigde daling van gisteren. Het feit dat Wall Street het bij een daling van de Dow Jones index met achttien pun ten liet na eerst min dertig te hebben gestaan, gaf beleggers kennelijk meer hoop op een spoedig herstel. In elk ge val was er- koopdruk kóerspeil markt. Van de internationale aandelen boekte Unilever een winst van ruim f 3 op f 495,40. Hoogovens klom f 1,70 tot f 110 en Koninklijke Olie won f 1 op f 191,60. In de financiële hoek was ABN f 4 in herstel op f 596 en NMB f 2 op f 1 Prijs- Bij de uitgevers zette Elsevier de op mars met een rijksdaalder voort tot 1' 214,50. Dindagmiddag ontstond opeens vraag naar dit fonfs wat toen al een winst van f 4 opleverde. De papier waarden lagen stevig in de markt. Bührmann steeg f 4 tot f 216 en KNP was f 1 in herstel op f 161,50. Océ-van der Grinten, die een hogere halfjaar winst heeft bekendgemaakt, klom f 2 tot f 509. Stork was f 2 in herstel op f 315. Vast was ook Internatio Muller met f 1,50 winst op f 79,50 alsmede Ahold op f 91,30 (plus f 2,30).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1986 | | pagina 9