actief In vrije tijd Ravage aangericht in atelier van kunstenaar Dordrecht moet gegevens afstaan voor plattegrond De la Mar opent expositie Afghanistan in bibliotheek "Wraakactie van woedende vader" Leidse uitgever Rijnland krijgt gelijk Geld voor begeleiden buitenlanders bij lokale radio-omroep Rier tappen Winkeldief Mishandeling Amptmeijer opvolger van Keijser LEIDEN WOENSDAG 9 JULI 1986 LEIDEN - Een ravage. Geen an der woord beschrijft de toestand waarin het atelier van de Leidse kunstenaar Jaap Kanbier ver keert. Ze zitten in zak en as: Kan- bier, diens leerlinge Miriam Jung en haar vriend Just Donker, die zeggen door een Oegstgeeste- naar naar het leven te zijn ge staan. Bij de politie is al aangifte ge daan van de woeste toestanden die zich in het atelier van de schilder en de nabijgelegen wo ning van de andere twee betrok kenen hebben afgespeeld. Tij dens een door hen georganiseerd barbecue-feestje zou de 17-jarige dochter van de Oegstgeestenaar soft-drugs hebben gerookt. De vader zou daarop in derma te grote woede zijn ontstoken dat hij zaterdagochtend eerst, gewa pend met een slaghout met priem, heeft huisgehouden in Kanbiers atelier. Vervolgens ver scheen hij, nog steeds gewapend, aan de bedrand van de andere twee, onder de oorlogskreet 'Ik ga jullie doodmaken. Jullie heb ben mijn dochter verslaafd ge maakt'. Het drietal vertelt dat de man hen er waarschijnlijk voor ver antwoordelijk houdt dat zijn dochter heeft 'geblowed'. Zij be strijden dit met kracht. "We heb ben nog geprobeerd haar ervan af te houden te veel te blowen", luidt het. En bovendien: "Het gaat hier toch niet om een meisje dat haar armen heeft zitten vol te 'shotten' met heroïne, 't Is niet onze schuld en dan zitje met een vader die uit zijn dak gaat", klinkt Jaap Kanbier niet begrij pend. Vernielingen "Het is goed dat ik niet thuis was. Anders was ik dood ge weest', denkt Kanbier. Just Don ker prijst zich gelukkig dat hij de tegenwoordigheid van geest heeft gehad om ergens een ha mer vandaan te graaien en daar mee de man op de vlucht te ja gen. "Wij lagen lekker te slapen. De man is kennelijk met deur en al binnengekomen. Hij stond in eens aan ons bed", vertelt hij. Ontsnapte dit tweetal aan ern stige gevolgen van 's mans actie, de onverzekerde eigendommen, hoofdzakelijk van Jaap Kanbier, niet. Van de flipperkast in het atelier is weinig over. De stereo ligt te midden van kapotte gram mofoonplaten aan flenters op de grond. De Fender-gitaar van Just Donker is niet meer als zodanig herkenbaar en de zilveren dwars fluit van diens vriendin Miijam is eveneens zwaar beschadigd. Een aantal doeken heeft de vernielzucht evenmin overleefd. Met een scherp voorwerp zijn er vier verruïneerd. In een royaal meer dan manshoog werk, dat een zoeken naar angsten en agressie verbeeldt, zitten enkele tientallen centimeters grote be schadigingen. "Die materiële za ken, dat vind ik niet eens zo erg. Maar als ze in mijn werk gaan snijden kunnen ze net zo goed in mijn hersenen snijden. Die man had me niet harder kunnen tref fen". Verdoofd In het zoeven genoemde schil derij is meer dan een jaar werk gaan zitten. 'Een levenswerk', schroomt Kanbier niet het be lang van dit schilderij voor hem persoonlijk te omschrijven. "Dit werk is niet opnieuw te maken. De waarde is ook niet in geld uit te drukken". Een Cobradoek en twee andere werken heeft het zelfde lot getroffen. Wat nu? "Ik ben helemaal ver doofd", reageert Kanbier ter- Jaap Kanbier (links), Just Donker en Mirjam Jung met hun vernielde eigendommen. "Dat dat soort dingen gebeuren is ongelofe lijk". neergeslagen. "Misschien ga ik het doek restaureren. Maar ik vind het allerbelangrijkste dat dit nooit meer mag gebeuren. Ik durf hier niet meer te slapen". Hij is niet haatdragend. "De drei ging, het gevoel dat iemand op die manier kan binnenstormen". Veiligheidshalve zal het drietal voorlopig maar op een ander adres verblijven. "Hoe komen ze er bij? Ongelofelijk", verzucht Jaap Kanbier. Bij de politie hebben ze giste ren aangifte gedaan van vernie ling. Volgens de politievoorlich- ter zal de Oegstgeestenaar wor den verhoord. Daarna zal de offi cier van justitie van de recht bank in Den Haag beslissen of de man wordt vervolgd. De Oegst geestenaar zelf laat via zijn vrouw weten 'nergens een reac tie op te willen geven'. T.FTnF.w - ppm«>nt.p Hnr- rQn h»t hiihmiHpn van dptonn- wees ook een beroep op de LEIDEN - De gemeente Dor drecht moet op last van de Raad van State de topografische gege vens over haar stad afstaan aan de Leidse uitgeverij Rijnland. De ge meente Dordrecht weigerde deze gegevens omdat ze een contract heeft met N.V. Falkplan. De uitge verij, die aan de Steenschuur zit, heeft de gegevens nodig om een ei gen plattegrond te kunnen uitge- De Raad van State besliste giste ren dat het bijhouden van de topo grafie een wettelijke verplichte be- stuursaangelegenheid is. "Het gaat om gegevens die zijn neergelegd in documenten en dus vallen onder de Wet Openbaarheid van Be stuur", aldus de uitspraak van de Raad van State. De gemeente Dordrecht verwees de Leidse uitgeverij voor de gege vens steeds naar Falkplan; de plat tegronden van die uitgeverij zijn overal verkrijgbaar. De gemeente LEIDEN - Stichting welzijn Lei den krijgt van het ministerie van wvc 30.000 gulden om buitenlan ders vertrouwd te maken met loka le radio. De buitenlanders kunnen bij Omroep Rijnland als vrijwilli ger praktijkervaring opdoen. Deze streekomroep stelt hiervoor één uur zendtijd per week beschikbaar en krijgt in ruil 12.000 gulden voor huur van studio en omroepfacili- teiten. De stichting welzijn ondersteunt Omroep Rijnland door onder meer studioruimte beschikbaar te stel len. De stichting heeft van het be gin af aan erop aangedrongen dat LEIDEN - In het artikel over de biertapwedstrijd, gisteren in deze krant, is een fout geslopen. De strijd om de titel 'beste biertapper' werd gewonnen door Tineke Ka- ger en niet, zoals abusievelijk ver meld, door Tinie Kuiper. er een aparte redactie buitenlan ders in het leven zou worden ge roepen. In de praktijk bleken zich echter niet voldoende mensen hiervoor aan te melden. Eén van de oorzaken is dat buitenlanders vaak een gebrek aan kennis hebben op het gebied van journalistiek, tech niek en organisatie. Bovendien ontbreekt het vaak aan algemene kennis van de plaatselijke situatie, aldus de stichting welzijn. De organisatie wil nu 24 mensen, meest Turken, Marokkanen en Hindoestanen, een zogeheten ba siscursus geven. Op die manier zijn zij eerder in staat om als vrijwilli gers mee te werken aan de pro gramma's van de streekomroep. Het is de bedoeling dat ze uiteinde lijk niet alleen op de 'buitenlan ders-redactie' terecht komen, maar ook op de andere redacties. De stichting welzijn hoopt verder dat de cursisten hun opgedane kennis en ervaring aan landgenoten door geven, zodat telkens weer nieuwe buitenlanders bij Omroep Rijnland betrokken kunnen worden. wees ook een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur af. De directeur van de uitgeverij Rijnland is gelukkig met de uit spraak van de Raad van State. "Wij hebben niets aan de gegevens van de Falkplan-plattegrond, want dan is het auteursrecht in het geding. Wij willen gewoon een eigen plat tegrond maken aan de hand van de topografische gegevens van de ge meente. Zo doen we dat ook in Lei den en vele andere plaatsen in Ne derland. Dordrecht wilde daarvan afwijken, omdat hij meende dat Falkplan het alleenrecht had". De uitgeverij maakt de platte gronden voor advertentiedoelein den. De kaarten worden huis-aan- huis verspreid. Wanneer de platte grond van Dordrecht nu gedrukt kan gaan worden, weet Konings nog niet precies. "Het wachten is op de gegevens, want die zijn nog niet in ons bezit", zegt hij olijk. Moeilijkheden met Falkplan ver wacht hij ook niet meer. "Wij werken gewoon naast elkaar. Dat heeft nog nooit problemen gege- ven", aldus directeur Konings. Ouderen gezocht voor werkgroep verkeer/vervoer LEIDEN - De werkgroep ouderen verkeer en vervoer zoekt contact met mensen die - voor ouderen - lastige verkeerssituaties of verbe teringen naar voren kunnen bren gen. De werkgroep is dit vooijaar opgericht. De werkgroep wil opko men voor de belangen van ouderen op het gebied van verkeer en ver voer. Mensen die suggesties hebben, kunnen contact opnemen met me vrouw Goudberg-Bleijie, tel 071- 134386, of de heer Van Weeren, tel. 134319. Het contactadres is Dien stencentrum Binnenstad, Hoog- landsekerkgracht 32, 2312 HV Lei den. (Vanaf september: Hoge- woerd 65, 2311 HG Leiden). LEIDEN - Een 45-jarige vrouw uit Leiden heeft gisteren voor enige paniek gezorgd toen zij met haar auto tegen een gasverdeelstation langs de Molenwerf bij Molen De Valk was gereden. Uit het gashuisje, dat volledig werd vernield, kwam gas vrij. Een medewerker van het EBR voorkwam verder onheil door snel de hoofdkraan dicht te draaien. De politie was echter uit voorzorg alvast begonnen de omgeving rond het verdeelstation af te zetten. Volgens politiewoordvoerder D. Graveland heeft de vrouw geluk gehad. Als het weggelekte gas tot ontbran ding was gekomen, had ze het er waarschijnlijk niet levend afgebracht. De vrouw reed tegen het verdeelstation aan nadat zij, komende uit de richting van het Schuttersveld, uit de bocht was gevlogen. Vermoedelijk is de vrouw de macht over het stuur verloren omdat ze te hard had gereden (foto Holvast) Natuurwandeling Het Instituut voor Natuurbe schermingseducatie (IVN), afde ling Leiden, organiseert deze zo mer vier, door natuurgidsen ge leide, zomeravondwandelingen in het duingebied Berkheide bij Katwijk. De eerste is vanavond en begint om 19.30 uur bij de Soe- fitempel. De deelname aan de an derhalf tot twee uur durende wandeling is gratis. Da Free John Het Centrum ex'85 aan de Mid delstegracht organiseert donder dag een video- lezing over de ver licht meester uit het Westen Da Free John. Zijn stijl van onder richt is verwant aan de zoge naamde 'dwaze wijsheid-tradi- tie' in het Tibetaanse Boeddhis me en aan de benadering van meesters als shri Ramana Mo- harshi. Frans Bakker, de voor malig lijfarts van Da Free John, zal een toelichting geven op de vi deo. Aanvang 20.00 uur, Middel stegracht 40; tel 133494. Pleinfeest In het kader van de Lakenfees ten organiseert de buurtvereni ging Maredorp, in samenwer king met de VVV-Leiden, op za terdag 12 juli een feest op het Vrouwenkerkplein. Het feest be gint om 12.00 uur met een optre den voor jong en oud van het ma rionettentheater 'Ik zie, ik zie'. Van 14.00 tot 16.00 uur is er een optreden van het zigeunerorkest Csdrdds. De hele middag is er een terras op het plein. Vrijwilligers De vrijwilligerscentrale aan de Oude Rijn 44-c is wegens vakan tie gesloten van maandag 21 juli tot maandag 11 augustus. Vanaf 11 augustus is de vrijwilligers centrale weer dagelijks geopend van 11.00 tot 16.00 uur. Malibu Eetcafé De Oude Harmonie, Breestraat 16, houdt vrijdag een Malibu-avond en een modeshow. Aanvang 20.30 uur. Wijkcomité Het wijkcomité Klein Crones- teyn heeft zijn naam veranderd in 'Wijkcomité Cronestein. Dit co mité behartigt de belangen van de bewoners in het gebied tussen de spoorlijn Leiden/Utrecht, het Rijn- en Schiekanaal en de Trek- vliet. Hiervan maakt tevens de Fruitbuurt deel uit. Het contac tadres van het comité is secreta ris G.F. Weissberg, Meloenstraat 21 in Leiden, telefoon 310366. LEIDEN - Voor het eerst optre dend als loco-burgemeester open de wethouder De la Mar (sociale za ken) gisteren in de Openbare Bi bliotheek de tentoonstelling 'Volk en verzet in Afghanistan'. Deze rei zende tentoonstelling geeft via ruim 200 foto's een beeld van Af ghanistan vóór en na de Russische bezetting. Het is de bedoeling van deze door het Informatiebureau van de Afghaanse Mudjahedien (het georganiseerde verzet in dat land) tentoonstelling om zoveel mogelijk mensen op de hoogte te stellen van de slechte situatie in Afghanistan. A. Naimi van het IAM: "Sinds de inval van het rode leger op 27 de cember 1979 zijn anderhalf miljoen Afghanen om het leven gebracht, ruim vijf miljoen zijn gevlucht naar Pakistan en tienduizenden zijn in de gevangenis terechtgekomen". Volgens de Mudjahedien is reeds 80 procent van Afghanistan be vrijd, wil 90 procent van de bevol king dat de Russen het land verla ten, maar zinnen de Russen nog op een 'eervolle terugtrekking'. "Maar daarvan wil de Mudjahedien niet horen. De Russen willen nu een conferentie tussen Afghanistan en het buurland Pakistan organiseren om een regeling te treffen, ook voor de vluchtelingen. Maar wij vinden dat er direct contact tussen de Russen en ons moet zijn". Mochten de Russen zich terug trekken, dan wil de Mudjahedien de macht in het land overnemen. "Voor een burgeroorlog hoeft men niet bang te zijn, want, zoals ge zegd, negentig procent van de be volking staat achter ons. Wij heb ben dan ook geen buitenlandse sol daten nodig om de vrede te bewa- Volgens Naimi is de aandacht voor de situatie in Afghanistan de laatste tijd in het Westen verslapt. "Men houdt zich nu bezig met LEIDEN - De parkeerpolitie moest er gistermiddag aan te pas komen om een winkeldief te grij pen die er bij V D met een koffer vandoor was gegaan'. De man, een 28-jarige Leidenaar, was gesnapt door een verkoper. Die rende de winkeldief achterna naar buiten en waarschuwde in het voorbijgaan twee parkeerwachters. Gedrieën grepen ze de dief in zijn kraag op de Breestraat en leverden hem over aan de politie. LEIDEN - Een 19-jarige jongen is gisteren zonder enige aanleiding mishandeld door twee Leidse man nen. De jongen, een bewoner van de Pelikaanhof, stond in de hal van zijn flat op de lift te wachten toen de twee mannen, respektievelijk 21 en 23 jaar, hem klappen gaven. De jongen liep verwondingen aan het hoofd op. De twee vechtersbazen zijn aangehouden. Volgens de poli tie waren ze dronken. LEIDEN - Herman Amptmeijer is benoemd tot hoofd van de directie economische zaken en energie. Saskia Groenewegen is door het college aangesteld als plaatsver vangend hoofd. In de praktijk zal het er op neerkomen dat de direc tie EZE een twee-hoofdige leiding heeft. Beide ambtenaren hadden al de tijdelijke leiding van de directie gekregen na het vertrek van Ewald Keijser, begin dit jaar. Negen maanden cel voor jonge Leidenaar DEN HAAG/LEIDEN (GPD) - De Haagse rechtbank heeft vanmor gen conform de eis van de officier van justitie een 19-jarige Leidenaar tot twaalf maanden gevangenis straf waarvan drie voorwaardelijk veroordeeld. De Leidenaar was be trokken geweest bij een gewapen de overval op een bejaarde man in zijn woning aan het Levendaal in maart van dit jaar. Alleen door zich heftig te verzetten had het slachtof fer zich de drie overvallers van het lijf weten te houden. De jonge Leidenaar was tevens de diefstal van 17.000 gulden ten- lastegelegd uit een kluis van bouw- bedrijf Burpr in een pand aan de Oude Rijn in Leiden. De inbraak was hier wel heel gemakkelijk ge weest omdat de handlanger van de nu veroordeelde jongeman de sleu tel van de kluis van zijn vader had gestolen, die directeur is van het bouwbedrijf. Ook had de Leide naar eens doorgereden zonder te hebben betaald bij een tankstation in Oegstgeest. De Leidse schoonmaker was tot de inbraken gekomen om zijn gokverslaving te kunnen bekosti gen. Vooral aan gokautomaten in snackbars was hij verslingerd. Zuid-Afrika, terwijl in Afghanistan nog steeds de vreselijkste dingen gebeuren. Een supermacht kan al les doen: de Russen gebruiken alle soorten wapens, ook chemische". Het verzet bestrijdt de invaller in Afghanistan vaak met op de Rus sen buitgemaakte wapens. Ook is lamitische landen als Iran en Pa kistan leveren wapens, terwijl isla mieten over de gehele wereld de Mudjahedien steunen. "Onlangs heeft het IAM nog 50.000 gulden, afkomstig van islamitische organi saties, naar het verzet in Afghanis tan kunnen sturen. Binnenkort volgt nog eens 100.000 gulden. Ver der zijn twee ambulances en 10.000 kilo aan kleding naar Afghanistan getransporteerd". De tentoonstelling in de Openba re Bibliotheek aan de Nieuwstraat geeft onder meer een beeld van de erbarmelijke omstandigheden waaronder de vluchtelingen in Pa kistan moeten leven. Ook wordt aan de hand van foto's van slacht offers duidelijk gemaakt met wel ke gruwelijke middelen de Russen de bevolking van dit land te lijf gaan. De expositie, die eerder al in Almelo, Zwolle, Amsterdam, Delft en Rotterdam te zien was, duurt tot en met 17 augustus en is maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag geopend van tien tot zeven uur, maandag, woensdag en don derdag ook van zeven tot negen uur en zaterdag van tien tot één uur. Loco-burgemeester De la Mar (midden) opende gisteren in het bijzijn van A.K. Naimi (rechts) en voorzitter M.H. Tanwir van het Informatiebureau Afghaanse Mudjahedien de tentoonstelling 'Volk en Verzet in Afghanis tan' die tot en met 17 augustus in de Openbare Bibliotheek te zien is. (foto Holvast)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1986 | | pagina 3