Jeu de boulesbaan 'beschut' aangelegd Bezwaren Sternstraat verworpen Opvanghuis wil oudere kinderen ook opvangen 'Raad dient belangen Herensociëteit' Herensociëteit is er voor man van klasse PAGINA 2 REGIO LEIDEN WOENSDAG 9 JULI 1986 Agenda WOENSDAG Leiden Beestenmarkt - bluesavond i.k.v. La- kenfeesten, 20-22.30 uur. Pieterskerk - 'Elckerlyc', 22.30-24 uur. DONDERDAG Leiden Lakenfeesten: Hooglands kerk - tentoonstelling Rem- brandt-Schilderwedstrijd; Leiden Mu- seumstad, 11-15.30 uur; orgelconcert Jan Bakker. 14-14.30 uur. Waaggebouw - tentoonstelling 'Mode- Realiteit Illusie', 11-17 uur. Stadhuisplein - Carillonconcert, 12.45- 13.30 en 18.45-19.45 uur. Centrum - peurbakkentocht, 19-21 uur. Pieterskerk - 'Elckerlyc', 22.30 uur. Jongerencafé Jongeren die een kaartje willen leggen of'gewoon' een biertje wil len drinken zijn dezer dagen wel kom bij het jongerencafé dat de Voorschotense Lindehoeve orga niseert. Van maandag tot en met donderdag is het jongerencafé ge opend. Het adres: Van der Haar- plein 8, Voorschoten. Ringsteken De 'droge' Kaagweek in War mond mag dan voorbij zijn, de evenementen druppelen nog na. Komende zaterdag bijvoorbeeld kan men er ringsteken. Per boot, wel te verstaan. Kandidaten, die minimaal 16 jaar dienen te zijn, moeten met een spies varend door een ring steken. Boten met be manning zijn beschikbaar. Plaats van handeling is de Leede, onder de brug van recreatie-eiland Kou- denhoorn. Men kan zich inschrij ven bij de VW, Dorpsstraat 106 in Warmond. Het evenement begint zaterdag om vier uur. VOORSCHOTEN - Bibelebon, het kinderopvanghuis aan de Voor schotense Leidseweg, wil vanaf 1 september ook kinderen van 4 tot 12 opvangen: vóór, tussen en na schooltijd. Volgens de plannen kunnen basisscholieren plakken, huiswerk maken, leuke dingen doen en een boterham eten, moge lijk in een leegstaand lokaal van het Noord-Hoflandse scholencom plex. Of de gemeente toehapt is nog de vraag. Na een verzoek, enkele maanden geleden, heeft Bibelebon niets meer gehoord van wethouder Mar selis. Ook het opsturen van het zelfgemaakte 'Plan Buitenschoolse Opvang Voorschoten' leverde geen respons op. Vandaar een 'stimule rende en informerende' brief aan de gemeenteraad, 'in de hoop dat er binnenkort wat meer bekend wordt over de mogelijkheden'. Volgens een vrijwillige leidster hebben veel ouders laten weten be hoefte te hebben aan een opvang van half acht tot zes uur voor hun wat oudere kinderen. Ze kunnen dan onbekommerd doorwerken. Iets regelen met familie of kennis sen kan mislopen door vakanties en ziekte, terwijl particuliere op vang duur is. Bibelebon wil het goedkoop houden, net als de opvang van 0 tot 4-jarigen nu. Ouders die 1500 gul den netto verdienen, betalen mo menteel voor de baby en peuterop- vang een gulden en negentien cent (BTW) per uur, wanneer hun kind minstens 16 uur wordt opgevan gen. De tarieven zijn hoger voor hogere inkomens. Ook voor een korte opvang moet naar verhou ding meer worden betaald. Bibelebon zou hier niets aan ver dienen. Voor de opbrengsten wor den luiers, voedsel en dergelijke gekocht en verbouwingen gefinan cierd. Voordat het opvanghuis 1,5 jaar geleden begon, had de handige man van de hoofdleidster de voor malige bakkerij achter het huis op geknapt en nog immer worden din getjes gewijzigd om het de 40 kin deren die wekelijks komen, naar de zin te maken. Keukens, wc's en een box. Boven zijn slaapkamers, de tuin telt een pleintje, een zand bak en een zwembad. Subsidie heeft Bibelebon nooit gehad, maar voor de nieuwe plannen hoopt ze op een startsubsidie. Voor september zal die waar schijnlijk niet 'afkomen'. B en W hebben over de kwestie van kinde ropvang nog geen standpunt inge nomen en de raad moet beslissen over de toekenning van subsidie voor deze nieuwe tak. De augus- tusraad zou onhaalbaar zijn, be handeling in de raad Van septem ber ligt moeilijk. Burgerlijke Stand VOORSCHOTEN - Geboren: 3 jun. Mi- guela M.D., 6 jun. Georgina N. d.v. C. Bos-Orsini. 8 jun. Maria A. d.v. R.A. Monterie-Weesjes, 5 jun. Marius J.J.M. z.v. T.G. Tan de Sonnaville, 13 jun. Maarten J. z.v. M.J. de Lange-Bakker. 24 jun. Natascha A. d.v. A.M.M. van Wis- sen-Berk. Gehuwd: 19 jun. W.J.M. Kraan met S.E.M. Jansen, 20 jun. H.L. Balfoort met S.A. Kooy, 20 jun. E.R. van der Zalm met A.M.C.A. Andela, 25 jun. C.H. Voor hoeve met E.L. Schriek, 26 jun. L.N.A. Stokhof met Ph. H.M. Zonneveld. Ondertrouwd: 13 jun. L.A. van der Valk met H.E.M. Nieuwenhuis, 17 jun. E. Wassen met M.G. Singerling, 17 jun. G.J. van den Ende met K. Jaket. Overleden: 11 jun. Schijf, K.E. oud 90 jaar, 13 jun. M.B. Bronder-van der Gies- sen, oud 72 jaar, 13 jun. W. de Bruin oud 66 jaar, 20 jun. H. Soeteman oud 50 jaar. 17 jun. A.W. Schoenmaker w.v. Flinter man, oud 83 jaar, 24 jun. J.M. Filippo w.v. Arentsen, oud 89 jaar, 25 jun. M.H.J. Wijnen e.v. Simons oud 54 jaar. ABONNEMENTEN per maand, aan huis bezorgd 22,70 per maand, per post 31.10 (maandabonnement alleen mogelijk met LEIDSCH m DAGBLAD HET GROOTSTE DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN POSTADRES Postbus 54, 2300 AB LEIDEN ADVERTENTIES (behalve Sleuteltjes) ma.-vrij. van 8.30-17.00 uur (071) 144941 Voor inlichtingen over advertenties (uitge zonderd Sleuteltjes) na kantoortijden: C. Juffermans-Duyverman, tel. 071-893256, per post (binnenland) A. Kluppel, tel. 071-763088, F. Terwijn, tel. losse nummers 02522-14192. D. Vink, tel. 079-412440. C. Spigt. tel. 02523-76823 SLEUTELTJES ma.-vrij. van 8.00-19.30 uur (071) 143545 automatische betaling), per kwartaal, aan huis bezorgd per post (binnenland) per halfjaar, aan huis bezorgd per jaar, aan huis bezorgd ABONNEESERVICE Nieuwe abonnementen, wijzigingen, beta lingen ma.-vrij. van 8.30-17.00 uur (071) 144941 NABEZORGING ma.-vrij. van 18 00-19.30 uur (071) 123143 (Nabezorging na 19.30 uur) zaterdag van (Nabezorging na 13.00 uur) REDACTIE 67.45 92,55 134,90 256.90 357.20 1.10 Abonnementsgelden dienen bij vooruitbe taling te worden voldaan. Restitutie is niet mogeli|k. Abonnementen kunnen op elke gewenste dag ingaan. Indien één maand voor het verstrijken van de abonnementsperiode geen opzegging is ontvangen wordt het abonnement automatisch verlengd. Betaling van abonnementen op giro 3203571 t.n.v. Damiate Holding BV te Haarlem. HOOFDKANTOOR Witte Singel 1Leiden (071144941 (071)123143 REGIOKANTOREN (071) 144941 Katwijk Vuurbaakplein 11. 2221 JB Directeur: G. Koopman Adjunct-directeur: N. Qüakernaat Hoofdredacteur: dra. J.W.E. Metselaar Adj. hoofdredacteur: R.D. Paauw Alg. redactiechef: A. van Leeuwen Plv. alg. redactiechef: J.M.J. Post Sport: P.J. de Tombe Feature: W.C.H. Schrama Regio Leiden: W. Hoenson-de Graaff Kunst, radio, tv: P.C. Rosier Geestelijk leven: S.J. de Groot W. Dijkman (fotograaf) Het Leidsch Dagblad is aangesloten bij de Gemeenschappelijke Persdienst, met ei gen correspondenten in Bonn, Brussel. Jo hannesburg, Tokio, Londen. Parijs. Was hington, Rome, Madrid, Mexico-City, Tel .Aviv en Beiroet. VOORSCHOTEN - Zeker zeven Voorschotense raads leden en wethouders zijn lid van de Voorschotense He rensociëteit aan de Voor straat 7, naast de antiekwin kel. Ze babbelen wat, drin ken een glaasje en verkon digen in het openbaar dat daar niets achter gezocht dient te worden. Toch steeg de twijfel in de laatste raadsvergadering. door Paul van der Kooij Flink weggemoffeld stond op de agenda het puntje: grondruil voor een voetpad tussen Molenlaan en Kerkepad. De beleggingsmaat schappij VHS (Vereniging Heren sociëteit -red.) zou 108 vierkante meter grond van de gemeente krij gen, in ruil voor 38 vierkante meter tuin. Anders dan anders hadden de raadsleden er nog niet over gespro ken in raadscommissies. En offi cieel wist alleen WD-raadslid J.W. Aeijelts Averink iets: het adres van deze 'heer' prijkte onder het con cept-contract. De nieuwsgierig heid van de parlementaire colle ga's leek gering. Pas nadat oppositieleider J. Ai- kens (D66) zich afvroeg of dit pad nu wel zo nodig is en aanstipte dat de ruil voor de gemeente wel erg onvoordelig is, voelde ook het CDA iets van twijfel opkomen. De zaak moet eerst nog maar eens in een raadscommissie komen, heette het. PvdA/PPR-wethouder J. Vis ser, al jaren lid van de Herensocië teit, vond dat jammer. Het pad, dat van het vernieuwde bruggetje over de Molenlaan naar de achterkant van de gerestaureer de boerderij 'Koopmanswelvaren' moet lopen, zou het centrum beter bereikbaar maken. Vooral wan neer aan de zuidzijde van de Kerk- sloot een pad komt vanaf de Ko ninklijke Marinelaan. Bovendien is er een groene strook gepland van drie meter tussen het pad en de nieuwe tuin van de Herensociëteit. Beide argumenten veegde Ai- kens van tafel. Het pad "loopt van niks naar niks" en van een buffer zone is geen sprake: "het betreft drie meter gras achter een drie me ter hoge schutting". "Ik zie ge woon het belang niet", besloot hij. En naderhand: "We dienen geen ander doel dan de leden van de He rensociëteit tegemoet te komen. Het gaat om doordrukken, kijken of de raad er in tuimt". Jeu de boules Hij voelde aan zijn tenen dat er iets raar zit. Naspeuringen gaven hem gelijk. Achter dit alles zitten de plannen van een beschutte jeu de boulesbaan. De heren willen al lange tijd zo'n 15 meter lange voor ziening, "voor het gezelligheidsas pect". Wanneer ze het terras als af- werppunt zouden gebruiken, zou dat krap aan kunnen in hun eigen tuin. Ruimte voor bosjes zou er niet meer zijn en bovendien wilde de sociëteit aan de achterzijde een stukje aanbouwen, precies tot aan de achterzijde van de tuinen van de buren. Wat is er dus mooier dan een baan die dwars komt te liggen: achter de eigen uitbouw en achter de tuinen van de buren? Er is dan zelfs ruimte voor een royale be groeiing. Vorig jaar kwam het tot een ge sprek tussen 'heer' Aeijelts Ave rink en wethouder Van Leeuwen (PvdA/PPR). Volgens Aeijelts Ave rink, directeur van de beleggings maatschappij VHS, had laatstge noemde om het gesprek gevraagd, maar de nieuwe wethouder J. Vis ser (óók PvdA/PPR) kan dat "niet uit de stukken halen: het contact zou best gelijktijdig kunnen zijn gelegd. Maar dat is niet interes sant", besluit hij krachtig. Waar het om gaat is dat de ge meente een paadje wilde aanleg gen en dat alleen kan verwezenlij ken wanneer de Herensociëteit een deel van de grond zou ruilen. Al snel werd duidelijk dat het met ge sloten beurzen kan. De heren moe ten dan wel voor een schutting zor gen. De 70 meter extra grond is op die manier betaald, want de omhei ning kost "een hoop geld". Van Leeuwen benadrukt dat in het bestemmingsplan ter plekke al wordt gesproken over een pad. Voor de rest wil hij weinig kwijt over het gesprek: "Ik ben niet meer in functie". Zijn uitspraak dat eerst het plan voor de jeu de 'Dag van paard' op Duindigt WASSENAAR - Op de Wassenaar- se renbaan Duindigt wordt volgen de week woensdag, 16 juli, de 'Dag van het paard' gehouden. Rond twaalf uur wordt die dag geopend met een knock out springcon cours. Daarna volgen onderdelen als een concours tuigpaarden door dames (12.25 uur), een draverij (13.15 uur), demonstraties met trekpaarden en Ijslanders (13.20 uur), een draverij en Romeinse wa genrennen (14 uur) en een rassen défilé (15.05 uur). Met draverijen wordt rond half zes de dag beslo ten. boulesbaan er was en toen het idee van het pad, moet Visser maar ver duidelijken. Heus niet omdat de vraag of kwestie zo gevaarlijk is. Het gaat gewoon om het principe. Achterkamer Visser steekt verrassend van wal. De mogelijkheid van een jeu de' boulesbaan is nieuws voor hem: "Als lid had ik het kunnen weten, maar dat het een aanleiding zou zijn geweest om over de grondruil te praten is mij onbekend". De kri tiek op vermeende beslotenheid valt bij hem slecht: "Als het woord Herensociëteit valt, beginnen be paalde raadsleden meteen over achterkamers. Daar is geen sprake van. B en W hadden het voorstel gewoon niet in de commissies ge bracht omdat ze geen problemen verwachtten". Dat ze bij deze kwestie extra hadden moeten waken voor beslo tenheid, zoals Aikens aanvoert, "had misschien in de overweging meegenomen kunnen worden". "Maar wij vonden gewoon dat het om een hele normale grondtrans- actie gaat. En wat is er dan tegen om dat voor het vakantiereces af te werken?", aldus de wethouder. Van aandrang zou hierbij geen sprake zijn, voorgekookt was er niets. Visser: "Een paar raadsleden en wethouders zijn lid van de socië teit. Maar er wordt nergens zo wei nig over politiek gepraat of zo wei nig afgehandeld als in de Herenso ciëteit", zegt de Voorschotenaar. Lobbyen vindt hij de normaalste zaak van de wereld. Maar met ver halen over zakendoen in achterka mers, moet men bij hem niet aan komen. Dat ontkent hij ten stellig ste, "zeker in dit geval. Congsi's tussen sociëteitsleden en politici zijn er gewoonweg niet". In de maand dat hij wethouder was, zou ook niemand hem benaderd heb ben over de kwestie: "Dit is een he le openbare zaak. Iedereen kon in zage krijgen in de stukken". Onhandig Ook Aeijelts Averink stelt alles zo gewoon mogelijk voor: "Ik hoorde na afloop van de raad van collega's dat ik het onhandig had gespeeld. Maar ik had helemaal niks gespeeld. Na de gesprekken met de gemeente, hadden wij B en W per brief ons standpunt kenbaar gemaakt. Zij hadden dus, samen met de ambtenaren ruimschoots de gelegenheid gehad om het voor te bereiden voor de commissies". Toen het niet in de commissies van juni kwam, dacht Aeijelts Averink: het zal wel augustus worden. Tot zijn verrassing schoof men het ech ter plotseling naar voren. Ook volgens de WD'er was van voorkoken "geen sprake". Die le den van de Herensociëteit die ook raadslid zijn, zouden niets afweten van de kwestie. Zelf had hii met de burgemeester overlegd over een zorgvuldige houding bij een stem ming. Pessimistisch was de VHS geen moment: met de tuinopslok- kende aanbouw is al begonnen en de muur rond de huidige tuin is ge sloopt, naar verluidt omdat de aan nemer na de aanbouw direct wil- (de) doorgaan met de jeu de bou lesbaan. Aeijelts Averink: "Die jeu de boulesbaan kan nog steeds in onze huidige tuin, hoor". En: "Een deel van die muur moest sowieso wor den gesloopt. Die stond gewoon op instorten". Wanneer de plannen onverhoopt niet doorgaan, laat de sociëteit volgens hem gewoon een nieuwe omheining neerzetten. Geen punt. VOORSCHOTEN - De Voor schotense Herensociëteit zetelt reeds tien jaar aan de Voorstraat en telt meer dan 100 leden. Man nen van een zekere klasse, over het algemeen uit de vrije beroe pen en nauw betrokken bij het plaatselijke wel en wee. Putjes scheppers zijn ook welkom, wan neer ze tenminste geen weerstan den oproepen of in onmin leven met een lid. Na een voordracht van min stens twee leden, balloteert het bestuur. Hierbij bekijkt het of de heren uit Voorschoten komen, dan wel een duidelijke binding hebben met deze plaats. Andere vereisten zijn: een onbesproken gedrag, een minimumleeftijd van dertig jaar en een flinke por tie algemene beschaving en ont wikkeling. Of zoals een 'heer' het omschreef: "Een gezellige vent die een beetje ontwikkeld is en niet zijn blote voeten op tafel legt. We proberen hier inhoud te geven aan het woord heer". De ijskast is immer goed ge vuld. Tijdens de doordeweekse bijeenkomsten zijn de gesprek ken regelmatig lichtvoetig en soms gaan ze over iets dat in de krant heeft gestaan. Eens per maand is er een speciale culture le of educatieve avond, waarbij ook dames welkom zyn. Voor de rf«ït wouden er weinig gemeen- Hier zou de jeu de boulesbaan moeten komen. De nieuwbouw onder de grote boom hoort bij de Herensocië teit. Iets rechts van de kruiwagen moet het pad gaan lopen tussen de Molenlaan (achter de huisjes) en het Kerkepad (waar fotograaf Wira Dijkman stond! Gemeente Leiderdorp mag bouwplan doorzetten DEN HAAG/LEIDEDERDORP - Het college van GS, het dagelijks bestuur van de provincie, heeft de bezwaren verworpen die enige be woners van de Sternstraat tegen het gelijknamige bestemmings plan hadden ingediend. De drie fa milies hadden de provincie laten weten dat de gemeente ernstig te kort is geschoten in het bieden van inspraak. Daarbij zou het bouw plan dat het bestemmingsplan in de voorgestelde vorm mogelijk maakt ten koste gaan van de speel- gelegenheid voor kinderen. Zij stelden voor de huizenrij haaks op de Albatrosstraat aan te leggen om dat dit een vrijer uitzicht zou bie den, zowel voor henzelf als voor de toekomstige bewoners. B en W van Leiderdorp vonden echter dat er voldoende speelgele- genheid voor kinderen in de buurt is. Zij noemde het speelterrein aan de Sternstraat zelf, het basketbal veld aan de Roerdompstraat en het trapveld naast het wijkgebouw Zijlkwartier. Het dagelijks bestuur van de gemeente vond het voorts stedebouwkundig aantrekkelijker om het geplande bouwblok in de lengterichting van de Albatros straat te situeren. Hierbij voerde het tevens aan dat de meeste buurtbewoners het hiermee eens zijn. Ook werd het daardoor moge lijk om de bestaande beplanting langs de Lijnbaan te handhaven. bouwkundig aanvaardbaar rekening houdt met de de meeste buurtbewoners. Daarbij zou het bouwplan op de manier waarop de protesterenden die wen sten twee huizen minder kunnen tellen. In dat geval zouden de tui nen wel weer groter zijn maar de stand waarin de woningen dan naar de zon zijn gericht zou stede bouwkundig weer minder voorde len bieden. Het provinciebestuu stemt daarom in met de gemeente lijke beoordeling van de bezwaren 'Vliko niet via politiedwang gaan sluiten' DEN HAAG/LEIDERDORP - Het provinciebestuur blijft ertegen dat de gemeente Leiderdorp met poli tiedwang een deel van het vuilver- werkingsbedrijf Vliko aan de Hoogmadeseweg 68 sluit, het colle ge van GS meent dat hoewel het bedrijf een vergunning voor de overslag, bewerking en opslag van afvalstoffen is geweigerd, er op dit moment nog niet tot sluiting moet worden overgegaan. De mogelijk heid om dit later toch te doen laat het provinciebestuur echter open. Van belang hierbij zijn de plannen van het bedrijf om naar elders te verhuizen. Het dagelijks bestuur van de pro vincie reageert hiermee op het be zwaarschrift dat de gemeente Lei derdorp had ingediend tegen de weigering van de provincie om haar toe te staan een deel van Vliko onder politiedwang te sluiten. De gemeente meent dat het op- en overslaan en sorteren van afval stoffen door Vliko B.V. een bron van overlast en milieuverontreini ging voor de directe omgeving van het bedrijf vormt. Zij vindt het on verteerbaar dat de provincie die onduldbare situatie laat voortbe staan totdat alle wettelijke proce dures zijn verwerkt. Terwijl de provimcie zich buigt over deVliko-problematiek aan de Hoogmadeseweg, is het Leiderdorpse contai- nerbedrijf al druk doende met de verhuizing naar de Achthovenerweg. Op het voormalige Van Baarsen-terrein staat al handelswaar van Vliko opgeslagen. <f0t0 Fred Rohdej schappelijke interesses zijn. Het zwakke geslacht "praat graag over buurt en winkels", kerels "hebben het graag over andere dingen" en filosoferen beter. Daarnaast kennen de mannen weinig tot geen vrouwen aan de top. Volgens de speciale erecode mogen er geen zaken worden ge daan. Ook politiek gezien zou er niets worden bekonkeld. Andere leden gaan er dan snel bij zitten, zeggen ze. Het zou blijven bij prikkelende opmerkingen en goedmakertjes: "Jongens die el kaar in de raad van katoen heb ben gegeven, komen het hier goed maken".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1986 | | pagina 2