Steeds laanstra school gekraakt Statenleden geven bouw Zijloever geen voorrang 'Ingreep verantwoord en gerechtvaardigd Bestuur universiteit terug naar vier leden rebouw wordt voorlopig niet ontruimd Museumkaart slaat record DINSDAG 24 JUNI 1986 uur iter* K ^■emi IHrel IDEN - Het College van Be-" de universiteitsraad zijn iteravond overeengekomen dat college verder zal gaan met vier De vacature - een kroonbe- ling - die is ontstaan na het ;k van het collegelid drs. M. lornstra zal niet worden opge- in felle discussie was het jrendeel van de universiteits- ad ervan overtuigd dat de motie, Za arin werd aangedrongen op een rd fde 'man', beter kon worden in trokken. Het College van Be- iur zal in een brief aan de demis- ïufinaire minister van onderwijs en Genschappen laten weten dat ttot 1990 met vier leden de Leid- universiteit wil besturen. Ook isentijdse vacatures binnen het zullen tot die tijd opgevuld oeten worden, aldus de eis van universteitsraad. versiteit nog niet in zo'n vergevor derd stadium is om daadwerkelijk door drie collegeleden te kunnen worden bestierd. Later bleek dat er ook andere belangen, hoewel die niet hardop werden uitgesproken, meespeelden. De Progressieve Partij (PP) had er baat bij dat de twee gekozen col legeleden, beiden afkomstig uit de PP-gelederen, het karwei kunnen afmaken, en schaarde zich deze Deze overgangsregeling moet de twee door de raad gekozen le- keer achter het standpunt den (Van Esch en Jansen) zou weg- Collége door de minister worden goedge keurd, omdat de nieuwe wet op het universitaire onderwijs aangeeft dat in 1987 de College van Bestu ren uit niet meer dan drie leden mogen bestaan. Bestuur. Ook was sturen om drie personen over te duielijk dat de UFD dit tweetal in houden. Ook wees Cath op het de toekomst liever ziet vertrekken prestigeverlies dat het college lijden als de raad vijf bestuursle den zou handhaven. "De meeste universiteiten gaan in 1987 al over Collegelid Cath maakte duidelijk op drie". dat het heel onverstandig zou zijn om een vijfde lid te benoemen, om dat de minister dan zeker in 1987 De raad meende aanvankelijk dat de reorganisatie binnen de uni- stuur. daarom voor een vijfde be stuurslid koos. Het CGL en de buiten-universi taire leden, die in mei nog voor een vijfde lid waren, konden na twee schorsingen instemmen met het voorstel van het college van Be- "S, EIDEN - De panden van voormalige Haanstra- euterschool aan het Ra- enburg 129 en 131 zijn het jelopen weekeinde ge- aakt. Zeven krakers heb- 0|en hun intrek in het grote bouw genomen met plan- in om het onder meer tot oon- en winkelruimte te erbouwen. Na de bouw- tiajikvakantie wil de Stich- ïg Haanstra beginnen met eL verbouwing van de pan- in tot een basisschool. :t pand is ongeveer twee jaar niet in gebruik als school. De m van de Stichting. Haanstra de verbouwing tot basis- „jiool hebben namelijk énige ver- iging opgelopen. Het eerste jaar dat de gebouwen door de leerlin- waren verlaten, zijn in de pan- studenten gehuisvest."In ver- nd met anti-kraaktoestanden", rtelt F. Kamsteeg, voormalig se- •taris van de Vereniging voor jorbereidend Onderwijs - die het u ^nd toen in eigendom had - en ar- itect van het renovatie- en ver- ringsplan. De vereniging heeft pand overgedragen aan de ichting Haanstra, die de uitbrei- an de kleuterschool tot ba» school ter hand heeft genomen. De ongeveer 1,2 miljoen gulden stende verbouwing van de pan- n tot acht klassen en een speello- al, zou eigenlijk vorig jaar al be- Momenteel is de Haanstra- sisschool in de voormalige reekschool aan de Vliet geves- d. Het gymlokaal van de school- bouwen aan het Rapenburg ïrdt echter nog wel gebruikt Jor opslag. DEN HAAG/LEIDEN - Ondanks heftige pleidooien van wethouder De la Mar en een vertegenwoordi ger van de stichting verzorgingste huis Zijloever heeft de provinciale statencommissie voor sociale za ken gisteren het concept-plan 1986 voor de bouw van verzorgingste huizen niet veranderd. Wel werd Leiden-Noord door verschillende leden van de commissie als 'pijnge- bied' betiteld. De bouw van een verzorgingstëhuis in Leiden- Noord zal volgens het nu ter tafel liggende plan niet voor 1993 kun nen worden gerealiseerd. Inbraak in keet LEIDEN - Afgelopen weekeinde is ingebroken in een bouwkeet, van een Katwijkse bouwondernemer, aan de Sliksteeg. De inbrekers gin gen er vandoor met een groot aan tal gereedschappen van de bouwer en met een hoeveelheid klein handgereedschap van de werkne mers. Men wist zich toegang te ver schaffen tot de bouwkeet door een deur open te breken. Wethouder De la Mar schilderde de noodsituatie waarin naar zijn mening de verzorging van bejaarde mensen in Leiden-Noord verkeert. Hij hield de statenleden voor dat de wijkbewoners als ze ouder wor den graag in hun buurt blijven wo nen, maar dat er geen verzorgings plaatsen voor hen zijn. De ouderen in Noord hebben niets aan een mo gelijkheid voor dagopvang in het zuiden van de stad, aldus de wet houder. Hij herinnerde eraan dat Leiden al tien jaar bezig is om Zijloever van de grond te krijgen, dat er een stuk terrein voor is gereserveerd waarop rentelasten drukken en dat de gemeente bereid is zelf een mil joen gulden in de bouw te stoppen. „Wat kun je als gemeente nog meer doen", zo vroeg hij zich vertwijfeld af. Verbijsterd Namens de stichting Zijloever zei een woordvoerder dat men ver bijsterd was toen men vernam pas na 1993 aan de beurt te komen. Hij wees erop dat er in Leiden-Noord 3.000 bejaarden wonen die als ze LEiDEN (GPD) - De stichting Museumjaarkaart heeft het afgelopen jaar een record uitgifte behaald van 186.205 exemplaren. Dit betekent een stijging van 30.766 exemplaren ten opzichte van 1984. De bruto-omzet van de stichting bedroeg over het projektjaar 1985 in totaal f2.900.091.08 tegen f2.326.058,97 over 1984. Daardoorjcan, evenals voorgaande jaren, opnieuw worden overgegaan tot een verhoogde einde jaarsuitkering aan de bij deze stichting aangesloten musea. De in Leiden gevestigde stichting vindt het opvallend dat met name bij de volwassenkaart een grote stijging heeft plaatsgevonden en wel van 18.713 kaarten. Ook bij de jeugd en de senioren kon een stijging gereali seerd worden en wel van respectievelijk 5.303 exemplaren en 6.750 exem plaren. Bij deze getallen is geen rekening gehouden met de zogenoemde combinatiekaart Museumjaarkaart/Cultureel Jongeren Paspoort. Het CJP is door een overeenkomst met de Stichting Museumjaarkaart even eens een paspoort tot gratis toegang bij meer dan 300 Nederlandse mu- Stichtingsdirecteur Frans Verbaas meent dat de toename van de uitgif te vooral te danken is aan diverse promotie-akties in 1985 en door de musea georganiseerde tentoonstellingen als La Grande Parade en Het Goud van de Thracie'rs. Voor dit jaar verwacht hij meer dan 200.000 Museumjaarkaarten te kunnen afzetten. verzorging nodig hebben naar een ander deel van de stad of naar Voorschoten of Oegstgeest moe ten. De bejaarden willen dat echter niet en de stichting vreest een toe nemend aantal van vereenzaamde bejaarden die thuis komen te over lijden zonder dat iemand daarvan weet heeft. Hij noemde het aantal van 600 mensen in Leiden-Noord dat voor een verzorgingstehuis is geïndiceerd, hetgeen betekent dat een commissie van deskundigen vindt dat ze opgenomen moeten worden. De aanvraag voor een plaats in Zijloever overtreft nu al het dubbele van de opvangcapaci teit. Bovendien zou op dit moment het aantal bejaarden al boven het getal liggen dat de provincie voor 1990 in Leiden voorziet. De stich ting vreest ook dat als ze niet snel met de bouw mag beginnen, voor de tweede keer een beoogde bouw- plek verloren zal gaan. Vernielingen en brandstichting LEIDEN - In de nacht van zondag op maandag is brand gesticht en zijn vernielingen aangericht bij twee scholen, Bij een openbare basisschool aan het Broekplein werd brand ge sticht voor de ingang van het schoolgebouw. Het kozijn en de toegangsdeur liepen brandschade op en de aula van de school had te lijden onder roetschade. Verschei dene delen van het gebouw wer den bovendien met teer besmeurd Van de technische school aan de Vondellaan werden een groot aan tal lampen in de fietsenstalling nield, een aantal ruiten ingegooid, een houten schot vernield en afval in brand gestoken. De Leidse politie laat weten dat de Leidse scholen in de zomer vakantie weer nauwlettend in het oog zullen worden gehouden om vandalisme tegen te gaan. Verleg Dat laatste had tot gevolg dat ïrkrachten van de Haanstra- hool gistermiddag, de stoute hoenen aantrokken .om 'even te rerleggen' met de krakers. Weife- nd werd gevraagd of ouders de in t gymlokaal opgestapelde stoel- is en lessenaartjes 's avonds mo- n verven, ondanks de aanwezig- ïid van de krakers. Dat mag dus. de krakers mogen blijven zitten nog zeer de vraag. Zij vertellen t de officier van justitie hun, in irband met de verbouwingsplan- geen woonrecht heeft toege- "Jaan in de panden aan het Rapen- jirg. De Leidse politie meldde inochtend echter, dat de krakers torlopig mogen blijven zitten. De z ichting Haanstra is geadviseerd rerleg aan te gaan met de krakers. Volgens de politie ziet de officier n justitie geen redenen om tot 1V imiddellijke ontruiming over te c lan. Woonrecht is de krakers ech- r niet verleend. Desondanks is de lichting tevens geadviseerd om, s overleg op niets uitloopt, via de chter de ontruiming te bewerk- elligen, zodra daarvoor de nood- iak aanwezig is. De Haanstra-kleuterschool aan het Rapenburg. Het is de bedoeling deze panden te verbouwen tot ba lfoto Holvast) Ondanks het feit dat de verbou wingsplannen hun zijn gemeld hebben de krakers zelf ook plan nen met de panden. De bovenver diepingen willen ze geschikt ma ken voor bewoning. De plannen voor de begane grond voorzien in de inrichting van een ontbijt lunchcafé, een winkel handskleding en één in tweede hands platen en boeken. Voorts is er voldoende ruimte om één of meer ateliers in het gebouw onder te brengen. Gynaecoloog Van Hall verdedigt meervoudige abortus in AZL Te koop: Leids Rood LEIDEN - De VW Leiden gaat in juli aan de weg timme ren met Leids Rood-aarde- werk. Het Leids Rood wordt, evenals het orginele Delfts Blauw, met de hand geschil derd en vervolgens door een speciale manier van glazuren duurzaam verwerkt. Door deze handelwijze wordt een aparte kleur verkregen, waaraan de merknaam Leids Rood is gege ven, aldus de VW. Deze merknaam, inmiddels ter deponering aangeboden, is op elk produkt aangebracht. De eerste serie artikelen be staat uit vier kleine wandbord- jes met stadgezichten. De VW Leiden hoopt dat het Leids Rood even populair gaat worden als het wereldbe kende Delfts Blauw. LEIDEN - "Ik kan me best voorstellen dat tweede- deze zaak vragen opwerpt. Het is voor ons een moeilijke zaak geweest. Maar de uitein delijk beslissing is volstrekt verantwoord en gerechtvaardigd geweest". Dat zegt de Leidse gynaecoloog prof. E. van Hall, hoofd van de vrouwenkliniek van het Academisch Ziekenhuis Leiden, waar ruim een jaar geleden bij een 34-jarige vrouw een gedeeltelijke 'abortus werd toe gepast: drie van de vijf vruchten werden in de tiende week verwijderd. De zwanger schap verliep, evenals de bevalling, verder zonder enige complicatie. Een half jaar ge leden kreeg de vrouw een gezonde twee ling. Gezond Van Hall: "Het betrokken echtpaar, dat al een kind had, heeft er nu een gezonde twee ling bij. Als we niet hadden ingegrepen - en als de ouders daarvoor hadden gekozen hadden we die keus gerespecteerd - zou de kans zeer groot zijn geweest dat er geen en kel levensvatbaar kind was geboren". De meervoudige abortus is gisteren pas bekend geworden door een publikatie van de betrokken artsen in het gezaghebbende Brits medisch vakblad 'The Lancet'. De vrouw was met hormonen behandeld om- de vruchtbaarheid te vergroten. Toen uit een onderzoek met geluidsgolven (echosco- -pie) bleek dat er een vijfling op komst was, besloot men de zwangerschap gedeeltelijk af te breken, omdat ook de aanstaande va der en moeder vreselijk tegen het vooruit zicht opzagen om plotseling een vijfling te krijgen. Het RPF-Tweede Kamerlid Leerling heeft gisteren via vragen de regering ver zocht een onderzoek in te stellen naar het verwijderen van de drie embryo's. Het ka merlid wil weten of een dergelijke dodende ingreep eerder in Nederland heeft plaatge- had en of voor het aborteren de regels ge steld in de Wet Afbreking Zwangerschap zijn nageleefd. Respect Gynaecoloog Van Hall kan zich voorstel len dat deze zaak vooral bij uitgesproken tegenstanders van abortus opzien baart. Hij sluit niet uit dat de anti-abortus-lobby deze zaak zal aangrijpen om haar bezwaren te gen abortus kracht bij te zetten. "Ik heb res pect voor die mensen, maar ik verwacht wel dat zij ook respect hebben voor diege nen die over abortus andere denkbeelden hebben en die vinden dat een dergelijke in greep onder bepaalde omstandigheden vol strekt gerechtvaardigd kan zijn. En die om standigheden waren in dit geval duidelijk aanwezig", aldus prof. Van Hall. ADVERTENTIE Nu met een grandioze TOMBOLA elke dag om 20.00 - f 200,- 23.00 - f 200,- 02.00 - f 300,- 27 juni om 24.00 uur de grote prijs een reis naar "LAS VEGAS Stationsweg 18 - 20 Leiden tel 071-122129 Redactie: Wim Brands AnnemieK Ruygrok Plat Advertentie in deze krant: "Hoogleraar te Leiderdorp zoekt Leidse of Leidenaar die hem wil leren PLAT LEIDS te spreken; 2 uur per week". Wat nu? Is de professor Hig- gins uit 'My fair lady' werkelijk heid geworden? En zoekt hij zijn heil - bij gebrek aan bloemenver- koopstertjes op de straathoek - nu maar via een advertentie? Dr. M, Voorn blijkt geen tot le ven gekomen sprookjesfiguur te zijn, maar een hoogleraar met pensioen (met emeritaat in uni versiteitstaai). Jarenlang doceer de hij scheikunde aan de Leidse universiteit, was tegelijkertijd zeer geïnteresseerd in Leidse uit drukkingen, maar door tijdge-, brek kon hij er niet dieper op in gaan. "Heerlijk hè. nu kan het wèl. De laatste jaren kon ik aan de universiteit ook al geen onder zoek doen in mijn vakgebied, omdat ik te oud was. Nu onder zoek ik alles. Ik geniet ervan. Heb het gevoel dat ik in m'n een tje in een kamer zit met allemaal deuren. Elke deur wil ik open breken, om te zien wat er achter zit". Niet alleen plat Leids heeft zijn interesse, ook muziek, grafolo gie, fotografie, spiritisme en astrologie weten zijn belangstel ling te trekken. "Dat mystieke hè. Dat boeit me. Dat zit ook in de scheikunde. Dat mengen van stoffen, waar door kleurveranderingen optre den. Dat is toch mysterieus. En- wat zou je denken van reacties. Waarom treedt er bij sommige stoffen snel een reactie op en bij anderen niet? In al die jaren ben ik daar zélf nooit achtergeko- Maar om op dat plat Leids te rug te komen: zijn er veel reac ties op zijn advertentie geweest? "Ja. een stuk of tien. Brieven en telefoontjes. Uiteindelijk heb ik twee mensen uitgekozen: een jongeman, Paul Hartevelt, omdat die me ook grove uitdrukkingen en schuttingtaai kan vertellen. En een vrouw. Die schreef een brief. Zo heerlijk, vol taalfouten. Maar een warmte die eruit sprak. Zij moet me leren hoe Leidse wijven kijven". Plat (2) Wat hij er nu eigenlijk mee wil? Een essay schrijven over de taal kundige aspecten van het plat Leids? Een uitputtend onder zoek? Niets van dat alles. Voorn wil slechts plat Leids kunnen spreken. Om zijn kennissenkring af en toe eens op onvervalst 'Lèds' te kunnen tracteren. "Ik kom zelf uit Maastricht. Daar kunnen ze er ook wat van. Je hebt gewoon Maastrichts en plat Maastrichts. Zelfs de burgemees ter spreekt Maastrichts. Het is zangerig en het heeft een volle 'w'. Een dubbellippige 'w'. Ik wil nog eens voor belangstellenden een toespraak houden in Alge meen Beschaafd Nederlands, Maastrichts en plat Leids. En misschien laat ik voor mezelf wel een grafschrift in plat Leids ma ken: "Hier leg ik, ik bin dood, da- og". Inmiddels heeft hij al één les achter de rug waarop hem de eer ste beginselen van het plat Leids zijn bijgebracht. Met de 'r', die bij een rasechte Leidenaar diep achter in de keel ligt, kan hij al aardig omspringen: "Rrrotte rrrat" zegt de voormalige hoogle raar ineens. Is me dat even schrikken. Maar hij bedoelt er niets kwaads mee: "Paul heeft me verteld dat aan het begin van een woord de 'r' zo diep in de keel ligt, dat het nauwelijks meer een 'r' is. Aan het eind trouwens ook. Raar spreek je uit als rrraarrr. Maar ik heb hem door de mand laten vallen met dat 'rotte rat'. Toen dacht hij er even Leraar Paul Hartevelt (links) en zijn leerling dr. M. Voorn: "Doe niet aan en sprak 'rat' gewoon uit. Zonder die rrr". Paul arriveert enige ogenblik ken later. Hij is het'niet eens met de geleerde. Dat 'rotte rat' spreek je gewoon uit als 'rrrotte rrrat', zo zit dat. "Wil je iets drinken Paul?", is de vraag van Voorn. "Ja, juh doe mijn maar een baok- kie koffie". Schaterlachend gaat de emeritus hoogleraar naar de keuken. "Baokkie koffie, mot je un baokkie koffie dan?", grapt hij. Plat (3) "Teerrring, waot is ut heetz", merkt de leraar op. "Wat zeg je nou?", vraagt zijn leerling be langstellend. "Dat 't zo heet is, juh". Ha, ha, ha. "Kleerrulijurrr", bast Paul. Maar de hoogleraar is niet kwaad te krijgen. Hij tuit zijn mond voor het onvervalste Leids scheldwoord: "Kleerrulij urrr", maar er klinkt nog iets Maastrichts in door. "Ik denk dat ik toch wel twin tig tot dertig lessen nodig heb", aldus Voorn. "Ik ben zeer be nieuwd naar wat die Leidse da me me kan leren. Van Paul krijg ik ook gore moppen te horen, hè Paul?" Dé leraar beaamt het. "Laat maar horen, juh, je hep ze toch op 'n bandju staan. Niet dan?". De doctor ligt in een deuk: "Niet dan, niet dan, dat klinkt net als het edelgas niton. Niton, niet daon?". "Ik maak opnamen tijdens de les. Dat bandje krijgen Paul en die mevrouw later te horen. Dan mogen ze zeggen wat ze erin wil len houden en wat er beslist uit moet. Want ik wil niet dat ze achteraf spijt hebben van wat ze hebben gezegd". Ahahah, mèèè", gooit Paul er intussen wat Leidse uitroepen tussendoor. "Ga ju dat bandje nou nog drraaiu of nietz?" Maar de hoogleraar acht de gore mop pen niet geschikt voor dameso ren. Wel heeft hij een oud bandje, dat hij vroeger nog eens opgeno men heeft. "Zitz errr vlees in die soep dan? Ja, juh, as ie je vin- gerrrs errin stop". "Prachtig hè?", animeert Voorn de aanwe zigen. Plat (4) Paul vindt het natuurlijk prach tig om een hoogleraar nog iets te kunnen leren. "Hij hep er un goed talentz vobrrr". Woorden die hy zoal de revue heeft laten passeren? "Kerrruk (kerk), rrrood, kikkurr (kikker)", "'t Is zo'n aarrdige man. Hij is met pensioen en heeft niks meer te doen. Dan ken ik um toch een beetju bezig houen? Ik fin ut wel leuk hoorr. Eerrrst wou-ie bij me thuis kommen. Maarrr ik zei: ik kom wel naarrr jou toe. De vol gende keerrr geef ik um twee uurrr achterrr elkaarrr les, want anderrrs is ut de moeite nietz om helemaal naarrr Leierrrdorrp te fietsu. En dat lesgevu, dat legt me wel".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1986 | | pagina 3