LEIDSCH DAGBLAD Lubbers bepleit formateur DIGBOS ME breekt blokkade bij politiebureau in Leiden Schikt het u dit weekend? TUIN KARWEITJE OPTE KNAPPEN? Katwijkers stemden verkeerd Den Uyl wil Lubbers, WD adviseert informateur 4P EXTRA KOOPAVOND ■RENAULT 21' Isp&tfficööpjë Autobom: 10 doden en 84 gewonden Nieuwe of gebruikte auto kopen? Onderzoek praktijken Haagse gynaecoloog IEUBELEI den Haan^ iBMultiRent VRIJDAG 23 MEI 1986 OPGERICHT 1 MAART 1860 No. 38016 (Van een onzer verslaggevers) gen, toen de machines voor de eer ste keer werden gebruikt, deden Door onjuist gebruik veel minder partijen CDA-leiders opende vanochtend de rij van politieke voormannendie in het paleis Noordeinde hun opwachting kwamen maken bij de koningin. (foto GPD) KATWIJK van de elektronische stemmachine door er tussen de lijsten heeft een groot aantal Katwijkers ruimte zat. afgelopen woensdag niet op de partij van zijn keuze gestemd. Hon derden SGP'ers kozen voor de CPN en een deel van de RPF-aan- hang gaf zijn stem aan het GPV. De vergissingen zijn gemaakt doordat de kandidatenlijsten zich op de stemmachine vlak naast el kaar bevonden. Drukte de kiezer niet de knop vóór de naam van de kandidaat in maar die erachter, teren bij nadere bestudering dan kwam de stem bij de verkeer- de resultaten de partij terecht. Bij de gemeenteraadsverkiezin- Het verkeerd gebruik is volgens de gemeente goed af te leiden uit de verschuivingen tussen RPF en GPV. Op plaats 5 van de RPF stond de Katwijkse kandidaat J.H. ten Hove. Vele voorkeurstemmen op deze plaatselijke huisarts kwa men terecht bij de kandidaat op plaats 5 van het GPV, zo bleek gis- Ook het grote aantal stemmen op de CPN was een duidelijke vinger wijzing. De communisten kregen in 1982 slechts 94 stemmen maar zagen de aanhang afgelopen woensdag, terwijl de CPN lande lijk veel verloor, uitgebreid tot 357 personen. De SGP, die landelijk gelijk bleef en in Katwijk een zeer trouwe aanhang heeft, verloor daarentegen enkele honderden kiezers. Overigens kon de kiezer op een scherm aflezen op welke lijst en kandidaat hij stemde en eventueel corrigeren. "We hebben er met een uitgebreide voorlichtingscampag ne alles aangedaan om dit soort vergissingen te voorkomen", aldus een woordvoerster van de gemeen te. DEN HAAG (GPD) - CDA-fractieleider en demissionair premier Lubbers heeft koningin Beatrix vanochtend geadviseerd een formateur of informateur te benoemen en deze te laten werken aan de vorming van een nieuw CDA/VVD-kabinet. Zijn voorkeur gaat uit naar een for mateur, voor welke functie hij zelf beschikbaar is. In het geval van een informateur zou de vorige CDA-fractielei der De Vries moeten worden aangewezen. problemen zal dat echter niet gaan. Er bestaan tussen CDA en VVD, vooral op het immateriële vlak, nogal wat verschillen van mening. Dat betreft onder meer de euthana sie, de media en de wet gelijke be handeling. Daarom voelen de libe ralen er veel voor om eerst een CDA-informateur aan het werk te zetten. Lubbers was vanmorgen de eer ste van de fractievoorzitters die de Koningin adviseerde. Na hem kwa men Den Uyl, Nijpels en Van Mier- lo. Daarna togen de leiders van de kleinere fracties naar paleis Noord einde. (Zie verder pagina 5) De Leidse politie slaagde charge voldoende. (Van onze verslaggeefsters) tievoerders. Het besluit om de ME in te zetten werd genomen, nadat LEIDEN - Bij de ongeregeldheden de Leidse politie er niet in slaagde rond de opening van het nieuwe de demonstranten, die het bureau Leidse politiebureau kwam het blokkeerden, weg te krijgen, gistermiddag tot een confrontatie Ruim dertig ME'ers voerden één tussen de ME en ongeveer 150 ac- charge uit, die voldoende bleek. Wel bleven zo'n 50 ME'ers de gehe le middag paraat om nieuwe acties te voorkomen. Gedurende de actie was zowel Langegracht als Hooi gracht voor alle verkeer afgesloten. Tijdens de schermutselingen zijn een 27-jarige Brit en een 22-jarige Amsterdammer gearresteerd. In de loop van de middag werd een tas met verfbommen in beslag genomen. Daarvoor waren al enke le verfbommen terechtgekomen op de muurschildering van het nieuwe bureau, gemaakt in nauwe samenwerking met Amnesty Inter national. Om half drie werd een motor agent op de Hooigracht belaagd door een groep van 25 demonstran ten. De motor werd zwaar bescha digd en de banden lek gestoken. Dreigend met zijn pistool wist de agent te voorkomen dat hij ge wond raakte. Daarop maakte de groep zich uit de voeten. De naast het politiebureau aan de Langegracht gelegen Digros- supermarkt werd gesloten nadat actievoerders ruiten van het poli tiebureau hadden ingegooid en een vlag in brand staken. Klanten, van wie de auto's in de parkeergarage van de supermarkt stonden, moch ten op kosten van Digros per taxi naar huis. Gisteravond om zeven uur ging de supermarkt weer open en konden de klanten - eveneens per taxi - hun auto komen ophalen. Afgelopen nacht was het in de stad overigens rustig. De meeste de monstranten, onder meer afkom stig uit Amsterdam en enkelen uit West-Duitsland en Engeland, wa ren aan het eind van de middag i huiswaarts gekeerd. VVD-fractieleider Nijpels heeft de koningin geadviseerd een informa teur of informateursduo aan te wij zen. De liberalen gaan daarbij eveneens uit van een CDA/VVD- kabinet. Alleen PvdA-leider Den Uyl vindt, dat Lubbers zelf moet worden belast met de vorming van een kabinet van CDA en VVD. Hij heeft dat ook aan Beatrix geadvi seerd. Nijpels heeft de koningin laten weten dat er naar zijn oordeel moet worden gestreefd naar een duide lijk regeerakkoord. Verder heeft hij voorgesteld om het systeem van 1982 te herhalen, waarbij uit de fracties werkgroepen werden sa mengesteld om het akkoord op te stellen. Die werkwijze is toen goed bevallen, zei Nijpels na afloop van zijn bezoek aan de vorstin. Verwacht wordt dat koningin Beatrix vanavond of morgenoch tend een formateur of informateur zal benoemen. Op het Binnenhof worden voor deze functie de na men genoemd van minister De Ko ning (sociale zaken en werkgele genheid) en Scholten, vice-voorzit- ter van de Raad van State. Na zijn bezoek aan de koningin liet PvdA-fractieleider Den Uyl weten, dat de huidige coalitie kan worden voortgezet omdat deze per saldo de meerderheid heeft behou den. De formateur zou volgens hem uit het CDA moeten komen, omdat dat nu de grootste partij is. é£n De mogelijkheid van een informa- mant teur wUst Den Uyl af, omdat de CDA-overwinning duidelijk ge noeg was en de benoeming van een informateur aan deze duidelijk heid afbreuk ?ou doen. Den Uyl zei het wel merkwaar dig te vinden dat de VVD, die zo'n groot verlies heeft geleden, aan spraak maakt op voortzetting van regeringsverantwoordelijkheid. Hij vindt dat de formateur zich moet afvragen of bij de coalitievor ming de uitspraak van de kiezers (ook forse winst voor PvdA) wel voldoende uit de verf komt. In politiek Den Haag wordt aan genomen dat de formatie snel zal 26 PAGINA'S GPDl Communist Hoekstra na de verpletterende verkie zingsnederlaag van de CPN: 'De mensen begrepen ons niet'. PAGINA 11 Celstraf geëist tegen infil trant bij weduwe Rost van Tonningen. PAGINA 5 Blanken met elkaar op de vuist in Zuid-Afrika. PAGINA 7 Kleinmetaal: eerder i vut in plaats van 36 u 'Voetbaldwergen' uit de Derde Wereld zoeken eer herstel in Mexico. PAGINA 15 DIGROS Lange Gracht Leiden VANDAAG GEOPEND! TOT 21.00 UUR 1 (Zie verder pagina Leiden) kunnen verlopen. Helemaal zonder (Rij en voel je vrij tijdens een proefrit met de nieuwe Renault 21.) KATWIJK-AMBACHTSWEG 21 TELEFOON 01718-21977 Opklaringen Eerst veel bewolking en af en toe re gen, in de middag opklaringen. Mini mumtemperatuur ongeveer 10 graden, middaglemperatuur rond 17 graden. Naar zuidwest draaiende matige wind. De vooruitzichten voor zondag tot en met woensdag: perioden met zon en vrijwel droog. Iets hogere middaglem peratuur. Zaterdag 24 mei 1986 i 16.32; laag water Blauw nylon jogger met zilveren streper Met écht suède versterkt. Oersolide noppen loopzooi. Maten 24 - Winkelpr. 39.95 Bristolpr. 35 alléén vandaag en morgen DEN HAAG (GPD) - De genees kundig inspecteur in Zuid-Holland stelt een onderzoek in naar een eer der in opspraak gekomen 54-jarige gynaecoloog, die in het Haagse ge meenteziekenhuis Leyenburg voor eigen rekening een praktijk voor kunstmatige inseminatie zou uit oefenen. Daarbij wordt ook onder zocht of de arts vrouwen met vers sperma van zichzelf heeft geïnse- mineerd. Dat is niet verboden, maar wordt wel door alle specialis ten op medisch-ethische gronden afgewezen. De vrouwenarts werd vanwege zijn praktijk op 15 april door de zie kenhuisdirectie en door B en W van Den Haag geschorst. De amb tenarenrechter sprak echter uit dat de arts zijn praktijk maandag mocht hervatten op voorwaarde dat hij schriftelijk zou verklaren het kunstmatig insemineren te zul len staken. De directie van het zie kenhuis vroeg hierop aan de ge neeskundig inspecteur voor Zuid- Holland een onderzoek in te stel len. De ziekenhuisdirectie en het hoofd van de afdeling gynaecolo gie hebben de gynaecoloog eind vorig jaar al een dienstbevel gege ven om met zijn praktijken te stop pen. Begin van dit jaar bleek dat hij daarmee gewoon was doorge gaan. De arts wordt verweten dat hii kunstmatige inseminaties ver richtte zonder de daarvoor ontvan gen vergoedingen af te dragen aan de maatschap of het ziekenhuis. Ook wordt hem verweten dat hij van zijn verrichtingen geen goede administratie heeft bijgehouden. De arts heeft verklaard dat hij de administratie van zijn spermado nors in woede heeft vernietigd. Hij ontkent overigens dat hij zelf als donor zou zijn opgetreden. De gynaecoloog kwam eerder in opspraak wegens een abortus op een 16-jarig meisje. In deze zaak loopt nog een strafrechtelijk on derzoek tegen hem. Hij werkt al 12 jaar in het ziekenhuis Leyenburg. Jongen met gezicht in het vuur geduwd HEILIGERLEE (GPD) - Een 12-ja- rige jongen uit Heiligerlee liep gis termiddag ernstig oogletsel op toen hij in een vuur werd geduwd. Het hoornvlies van een oog is ern stig beschadigd en gevreesd wordt dat hij daaraan blind blijft. Met het andere oog kan hij wazig nog iets Het jongetje liep met zijn hond te wandelen, toen twee knapen van rond 15 jaar hem grepen. Ze sleur den hem mee en duwden zijn ge zicht in de vlammen. BEIROET AFP/Rtr./AP/UPI) - Tien personen zijn gedood en 84 gewond door een autobom die van morgen tijdens het spitsuur ont plofte in het overwegend christelij ke Oost-Beiroet. De explosie deed zich voor op de weg naar het paleis van president Amin Gemayel, vlak bij de plaats waar een jaar geleden 41 mensen omkwamen bij het ont ploffen van een autobom. Het is de zesde ontploffing van een autobom in christelijk gebied in Libanon sinds het christelijke kamp op 15 januari met Syrië brak, nadat de christelijke leiders een vredesakkoord hadden verworpen dat na bemiddeling van Damascus tot stand was gekomen. Spinelli - vader van de Europese Unie - overleden ROME/DEN HAAG (DPA/ANP) - De Italiaanse politicus Altiero Spi nelli is vanmorgen op 78-jarige leeftijd in Rome overleden. De man, die sinds 1976 lid was van het Europese Parlement, heeft een be langrijke bijdrage geleverd aan de Europese eenwording. Van 1970 tot 1976 was Spinelli Europees Commissaris voor industriële aan gelegenheden en technologie en te vens belast met milieuvraagstuk ken. Spinelli, die voorzitter was van de commissie voor institutio nele vraagstukken van het Europe se Parlement, geldt als „vader van het idee van een Europese Unie". Informeer naar onze inruilprijzen en extra mogelijkheden. ÖftHet Motorhuis Het Motorhuis: je kunt er niet omheen. TWEE MOORDEN - Een 35-jarige Hagenaar heeft gisteren zijn 69-ja- rige moeder in haar woning ge wurgd met de ceintuur van haar jas. Na zijn daad gaf hij zich op een politiebureau aan. Volgens de politie vertelde de man allerlei verwarde verhalen. De politie heeft niet de indruk dat er sprake is geweest van ruzie. In het duingebied bij Zandvoort heeft de politie vanmorgen het li chaam gevonden van een 24-jarige vrouw uit Haarlem, die door mes steken in de buik om het leven was gekomen. De 34-jarige echtgenoot is aangehouden omdat hij tegen strijdige verklaringen aflegde. De mooiste kollektie' dieuooitzag! Alle grote mertcen in huis: KETTLER. HERLAG. ALLIBERT. KUR2. R0VERGAR0EN. GROSFIllEX, HARTMAN enz. iqjg 100 dessins WEBER-barbecues •volop keus voor eik budget uw aankoop zo mogelijk dezelfde dag nog GRATIS thuisbezorgd! Dagelijks geopend van: 9 tot 6 uur, vrijdag koopavond. Rijnsburg Vliet Zuidzi|de 24. Rijnsburg (aan het grachtje in het centrum) Tel. 01718-21301 LEIDEN Langegracht 5 vanavond geopend' tot 21.00 uur 1 Huur een aanhanger bij MultiRent, klein of groot, met of zonder kap. Autoverhuur

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1986 | | pagina 1