Staat formeel in raketproces Bankroet bedreigt bej aardentehuizen 'Ik vond het eigenlijk wel gemakkelijk' 'Rechter niet bevoegd tot oordeel' Premie op Surinaamse stap naar democratie Opnieuw 4 arrestaties in ABP-steekpenningenaffaire Vrouwen marinemensen krijgen nul op rekest bij Hoekzema Bakker Frans stal winkels van collega's leeg WOENSDAG 12 MAART 1986 BINNENLAND PAGINA 5 DEN HAAG (ANP) - De bijna 20.000 personen die een proces tegen de Staat hebben aangespannen tegen de plaatsing van kruisraketten moeten niet bij de rechter zijn om hun gelijk te halen. De eisers hebben geen individueel belang bij plaatsing. Bovendien is een rechter niet bevoegd zich uit te spreken over verdragen die door het parlement zijn goedgekeurd. Dit stelden de advocaten mr. J.L. de Wijkerslooth en mr. G.R.J. de Groot gisteren namens de Staat tij- dens de eerste dag van het proces voor de Haagse rechtbank. "De grondwet en de uitgangs punten van het volkenrecht verzet ten zich ertegen dat een Neder landse rechter de staat zou kunnen opdragen een rechtmatig tot stand gekomen verdrag niet uit te voe ren", aldus de landsadvocaten. Ook kan de rechter het verdrag volgens hen niet onrechtmatig ver klaren. De landsadvocaten stelden zich hiermee formeel op en gingen niet in op het inhoudelijke pleidooi van de advocaten van de eisers, mr. A.H.J, van den Biesen en mr. P. In- gelse. Deze hadden naar voren ge bracht dat de eisers, verenigd in de stichting Verbiedt de Kruisraket ten, wel degelijk groot belang bij hun vordering hebben. „Zij willen niet verdedigd worden door en me deplichtig zijn aan het gebruik van DEN HAAG (GPD/ANP) - Kamer en kabinet blijven het oneens over het Suriname-beleid maar de grote fracties zijn niet van plan op hun strepen te gaan staan. Het kabinet mag 2 miljoen gulden voor (voor namelijk) de aankoop van medicij nen overmaken naar Suriname, maar het Bouterse-bewind hoeft niet te rekenen op hervatting van de normale ontwikkelingshulp, zo luidde gisteren de uitkomst van een debat over Suriname. Het kabinet wil wat positieve stappen nemen om het zeer schuchter op gang gekomen demo cratiseringsproces in de voormali ge kolonie bemoedigen. De Kamer taxeert de stappen van het regime Bouterse echter aanzienlijk lager dan het kabinet en daarover ont stond de controverse. Gisteren, tij dens een commissievergadering met de ministers Van den Broek (buitenlandse zaken) en Schoo (ontwikkelingssamenwerking) kwam het tot eén compromis om wat humanitaire hulp te geven. Van hervatting van de normale ontwikkelingshulp, opgeschort na de executies van december '82, zal echter géén sprake zijn. Suriname heeft nog rond 1,4 miljard gulden van Nederland tegoed. WD en PvdA meenden dat hu manitaire hulp geen onderdeel mag zijn van het 'voor-wat-hoort- wat-beleid' van het kabinet. Van den Broek en Schoo betoogden echter dat recente ontwikkelingen in Suriname (politieke dialoog met de leiders van de 'oude' politieke partijen, opheffing noodtoestand, oprichting van instituut voor de mensenrechten) een zekere aan moedigende reactie van Nederland moeten krijgen. Schoo had 1 miljoen uitgetrok ken voor medische hulp via parti culiere organisaties plus, zo bleek gisteren, een extra miljoen aan me dische goederen te distribueren via het ministerie van gezondheids zorg in Paramaribo. Het CDA, dat vorige week nog protest had aan getekend tegen deze handelwijze, ging gisteren overstag. Van den Broek poogde de weer stand tegen het beleid te ontkrach ten door de Kamer voor de keuze te stellen: ofwel een passief beleid dat afwacht wat er in Suriname ge beurt, ofwel actief inspelen op ge beurtenissen in Suriname en in ge sprek te blijven met de machtheb bers. Alle fracties stemden in met het principe van dit 'actieve stap- penbeleid'. wapens die niet alleen miljoenen doden, maar ook sociale en econo mische ontbinding, epidemieën en een kapotte en apatische samenle ving veroorzaken". De advocaten van de eisers zei den dat de politiek de eisers in de kou heeft laten staan en dat de rechter hen daarom bescherming heeft te bieden. Ze onderkennen dat het niet alledaags is wat zij de rechtbank vragen. Dat rechters het recht moeten toepassen is geen nieuws. Maar wel nieuw is volgens de eisers dat rechters een mening moeten hebben over de rechtma tigheid van kernwapens. Zij haal den internationale jurisprudentie aan waaruit zou blijken dat het vol kenrecht plaatsing verbiedt. Mr. van den Biesen en mr. Ingel- se omschreven de opvatting van de regering dat inzet van kruiswapens mogelijk is met inachtneming van de geldende normen als: „het is alsof je een met honkbalknuppels gewapende knokploeg bij een kraakpand ziet aantreden om dit te ontruimen, terwijl ze zeggen dat zo'n honkbalknuppel ook met inachtneming van de geldende normen te gebruiken is". Het proces wordt vandaag voort gezet. Protesthaag Mede-eisers in het proces heb ben gisteren een stille protesthaag voor het Paleis van Justitie in Den Haag gevormd. Ook internationaal blijkt belangstelling te bestaan voor het proces. De Benelux-cor respondent van de televisie van de Sowjet-Unie filmde in de zittings zaal en de wandelgangen, terwijl in de loop van de ochtend Sean McBride verscheen. De jurist McBride, oud-IRA-strij- der, oud-minister van buitenlandse zaken van Ierland en oud-verte genwoordiger van zijn land bij de Verenigde Naties, is een bekend vredesactivist. Hij is ondermeer in het bezit van de Nobelprijs voor de Vrede, de Lenin-vredesprijs en de Vredesprijs van de Verenigde Na ties. RIJSWIJK - Met deze 'bezetter' op de nek verliet gisteren een ME-er een gekraakt voormalig schoolgebouw aan de Rijswijkse Vliet. Ongeveer hon derd krakers hadden er zich - met huisdieren - in verschanst achter moei lijk te nemen barricades. Pas tegen de middag kon de politie, gewapend met sloopgereedschap, slijp- en zaagmachines, de laatste vesting nemen het torentje van het oude schoolgebouw. De krakers boden overigens vrij wel geen lichamelijk verzet, en de hond al evenmin. Het gebouw van het vroegere Delftse Christelijk Lyceum werd bijna twee jaar geleden gekraakt. De rijksgebouwendienst heeft het gekocht voor het ministerie van WVC, om te dienen als voorlopige opslagplaats voor kunst (foto ANP) MAASTRICHT (ANP) - Opnieuw zijn vier personen gearresteerd die er van verdacht worden steekpenningen te hebben aangenomen in de ABP- affaire. Dit heeft de Maastrichtse persofficier van justitie mr. J. Nabben gistermiddag meegedeeld. Bij het voortgezet onderzoek in deze zaak stuitte justitie op mogelijk nieuwe fraude, aldus mr. Nabben. Het totale aantal arrestaties in deze nu al meer dan twee jaar slepende affaire is hiermee gestegen tot 19. In het belang van het onderzoek en dat van de betrokkenen zei mr. Nabben niet bevoegd te zijn nadere mededelingen te doen. Het bericht ;als zou het vier functionarissen van het ABP zelf betreffen en niet van bouwondernemingen die eerder zaken hebben gedaan met de twee hoofdverdachten, de geschorste directeur beleggingen een ABP-adviseur werd door hem niet bevestigd. Tegen de adviseur wordt de strafzaak 21 maart opnieuw uitgeorpen. Zijn verdediger mr. F. Duynstee betwijfelt echter of het op die dag al komt tot een begin van de werkelijke behandeling. Wanneer de strafzaak tegen de geschorste directeur begint is nog niet bekend. Dat hangt mede af van het horen van getuigen op het Britse kanaaleiland Jersey waarvoor het Hof aldaar 25 maart toestemming moet verlenen. Tegen de twee hoofdverdachten loopt een justitieel onderzoek ter zake het aannemen van grote bedragen aan smeergelden (meerdere miljoenen) en valsheid in geschrifte. DEN HAAG (GPD/ANP) - Als ge volg van doorgeslagen bezuinigin gen zal nog dit jaar een aantal be jaardentehuizen failliet gaan. Dat zegt directeur M. Rijkers Meinen van de Federatie Landelijke Sa menwerking Bejaardentehuizenor- ganisaties (LSB), in het FNV-Ma- gazine van deze week. Uit een bijna voltooide enquête van de LSB onder de aangesloten instellingen blijkt volgens Rijkers dat veel tehuizen moeite hebben de touwtjes aan elkaar te knopen. "De problemen blijken gigantisch te zijn", zegt hij in FNV-magazine. Volgens de LSB-directeur zijn bij na alle huizen door hun eigen ver mogen heen. Velen houden met lapmiddelen het hoofd boven wa ter. Ze betalen geen pensioenpre mies meer of dragen loonbelasting Vakbonden en PvdA boos over strafkortingen DEN HAAG/ALMELO (ANP) - De vakcentrales FNV en CNV zijn het niet eens met de voorstellen van staatssecretaris De Graaf (sociale zaken) om landelijke normen in te voeren voor strafkortingen op rww-uitkeringen. Het CNV vindt de nota te star, de FNV vindt de kortingen te groot. Ook de PvdA liet gisteren bij monde van lijstdu wer Wim Kok weten De Graafs plannen af te wijzen. Volgens de FNV zijn de uitke ringskortingen die De Graaf voor stelt - en die in sommige gevallen kunnen oplopen tot bijna de helft van de uitkering - niet alleen te hoog, maar ook van te lange duur (drie maanden). De FNV vindt dat juist voor rww-ers, die toch al mini male uitkeringen hebben, de uiter ste voorzichtigheid moet gelden by sancties. De FNV vindt het op zich juist dat er landelijke regels komen voor het sanctiebeleid, omdat deze de rechtsgelijkheid bevorderen. Met de voorstellen van De Graaf schie ten de uitkeringstrekkers echter weinig op, meent de FNV. "Voor deze regels geldt: even slecht is ook gelijk", aldus de FNV. PvdA-er Wim Kok zei tijdens een spreekbeurt in Almelo dat de nieu we regels 'een felle en onterechte kritiek' op het beleid van de ge meenten inhouden. Met de voor stellen geeft het kabinet er blijk van geen vertrouwen te hebben in de gewetensvolle werkwijze van de gemeentelijke overheid. Volgens Kok wordt by invoering van de voorstellen het maatschappelijk functioneren van bijstandsgerech tigden byna onmogelijk gemaakt. Brandweeracties AMSTERDAM (GPD) - Het spoed overleg tussen het gemeentebe stuur van Amsterdam en de actie leiding van de brandweer in de hoofdstad, is gisteren zonder resul taat gebleven. "Het was een uitwis seling van bekende standpunten. Openingen zijn er niet geboden", aldus het actiecomité van de brandweer. Morgenochtend zullen de brandweerlieden zich uitspre ken over uitbreiding van de acties tegen de verwachte voorstellen van 'een nieuwe onregelmatig heidstoeslag. Gisteravond werd besloten de bezetting van het hoofdkantoor, die nu al anderhalve week duurt, in ieder geval voort te zetten. Van morgen werd vergaderd over de vormen van actie die de Airister- Staatssecretaris Hoekzema ontvangt het comité van vrouwen tegen ge- damse brandweermensen kunnen mengd varen. Berdina Jourdan (links) en Karrie Kuijper verlieten vijf toepassen. kwartier later echter teleurgesteld het departement. (foto and DEN HAAG (GPD) - Volgens staatssecretaris Hoekzema (defen sie) zijn alle verhalen die de laatste dagen in de kranten hebben ge staan over seksuele uitspattingen op marineschepen met een ge mengde bemanning, onzin. Op de schepen gelden twee gedragsre gels: blijf met je handen van elkaar af en kom niet in eikaars verblij- vernUit de rapporten blijkt ook dat men zich daar ook aan houdt. Dat zei Hoekzema na afloop van een gesprek met drie leden van het comité van vrouwen van marine mensen, dat zich verzet tegen ge mengd varen. De staatssecretaris kan zich wel indenken dat bij de onrust heerst over het ge mengd varen, maar hij is niet van plan zijn beleid op dit punt te ver anderen. "Ik wil niet zeggen dat ze zich druk maken om niets. Het is een nieuwe situatie waar iedereen aan moet wennen. Processen die we niet moeten onderschatten. Dat hebben we ook gezien toen een aantal jaren geleden de politie 's nachts gemengd ging surveilleren, dat lag toen ook heel moeilijk by de echtgenotes". Daarom zal de begeleiding van het zogenaamde thuisfront, de aan wal achterblijvende gezinnen, wor den verbeterd. Bii het met die be- ALMELO (GPD) - Toen het een maal gesmeerd liep, gaf bakker Frans de inbrekers lange bood schappenlijsten mee. Met win kelwagentjes die uitpuilden van de pakken, blikken en flessen, kwamen ze terug in zijn zaak. De volgende dag zette hij het gros van de levensmiddelen in zijn ei gen rijdende winkel en ging er de wijk mee in. "Ik vond het wel ge makkelijk", zei de 36-jarige bak ker gisteren bij de Almelose rechtbank. Tussen mei en begin december werd vanuit de bakkerij in het Almelose winkelcentrum de Schelfliorst menige strooptocht ondernomen naar collega-winke liers. Doel was voornamelijk de supermarkt. Aanvankelijk kwa men de inbrekers gewoon via de voordeur binnen, maar toen de beveiliging was versterkt, ging men via een luik en de kruip ruimte onder het complex. Er werd in de loop van de maanden zoveel uit de zaak gestolen dat de bedrijfsvoering bijna in moeilijk heden raakte. Op Sinterklaasavond kwam er een eind aan de praktijken, toen de politie drie mannen pakte. "Er stond geen zak, maar een wa gen vol goede gaven klaar", zei rechter Breitbarth. In de weken die volgden was de affaire het ge spreksonderwerp in de wyk. Bakker Frans werd Pakker Frans genoemd en menig mopje deed de ronde: het kruipt onder de vloer en het zit onder de slag room, rara wat is dat? Inderdaad: bakker Frans. Hij kwam voor de kerstdagen weer op vrije voeten. Op oudejaarsdag stond hij in zijn zaak al weer vrolijk oliebollen te bakken. Kort daarop was hij fail liet. Idee Met zijn zevenen, allen Alme- loërs, zaten ze gisteren naast el kaar voor de rechters. De acht ste, een vrouw die voor een hab- bekrats koffie en sigaretten had afgenomen, was niet verschenen. Officier van justitie Hazewinkel eiste tegen de bakker zeven maanden cel. Drie hoofdver dachten die op wel bijzonder uit bundige wijze bezig waren ge weest hoorden ieder negen maanden tegen zich eisen. Tegen twee andere inbrekers werd vier maanden gevorderd en tegen een heler drie maanden. Een van de inbrekers, 'bakker in de zaak van bakker Frans, be gon met de praktijken, 's Nachts was hij vaak als enige in het afge sloten winkelcentrum aanwezig was en noemde zichzelf graag de nachtwaker. Hij ontdekte dat de binnendeur van de supermarkt slecht sloot en met een beetje wrikken en duwen gemakkelijk open ging. Hij had er de be drijfsleider al eens opgewezen, dat het wel wat riskant was, maar er werd blijkbaar niets aan ge daan. In het begin nam hij niets mee als hij eens in de winkel ging kijken. "Maar ja, toen kwam het idee, hè". Bakker Frans begon te ver moeden dat er iets niet in de haak was, toen hij in de bakkerij een volgepropt winkelwagentje zag staan. "Klootzak, da'j d'« bint, woarom do'j dat noe", had hij tegen zijn werknemer gezegd, "'t Geet heel makkelijk", was het antwoord. Het zette Frans aan het denken. "Ik kon bepaalde ding'n wal good gebroek'n". Zelf stak hij zijn handen amper uit; hij volstond met het opstellen van de boodschappenbriefjes. Klepzeiker Van lieverlee raakten meer mensen betrokken bij de nachtelijke uitstapjes. Er werd niet in het wilde weg geroofd. Als er spullen werden gepikt, zorgden de mannen er voor dat de vakken goed gevuld leken door de overige waar naar voren te zetten. Later werden er ook ar tikelen uit het magazijn wegge nomen. Toen het de supermarkt alle maal te gortig werd, werd de toe gangsdeur van veiligheidsklem men voorzien. Voor de inbrekers was dat geen probleem. Via een luik in de vloer van de bakkerij konden ze in de kruipruimte on der het winkelcentrum komen. Als ze een muurtje tegenkwa men, hakten ze er een gat in en kropen verder naar het luik van de winkel. Ze ontdekten al snel waar de sleutels hingen, waar mee de voordeur kon wórden ge opend. De winkelwagentjes re den vervolgens weer af en aan. "Wie kwam er op het slimme idee van het luik?", vroeg de pre sident. "Weet ik niet", zei de chef-inbreker, "er zat opeens een gat in de vloer". "Hoe kon u zo lang doorgaan?" "Weet ik ook niet, het ging gewoon van zelf'. Niet alleen de supermarkt kreeg veelvuldig bezoek, ook an dere winkels in het centrum wa ren aan de beurt: Blokker, een si garettenzaak, een hobbyshop, een groente- en fruitwinkel ('al leen maar een paar sinaasappels en bananen voor de kleine meid', zei een van de verdachten). Vol gens de zakenlieden is er in to taal voor 450.000 gulden gesto len. "Daar geloof ik niks van", al dus de rechter, "in zo'n korte tijd zoveel, dat wil er bij mij niet in". De lange lijst met gestolen goe deren overziend, vroeg hij: "Ik zie zoveel dingen staan, maar wat is in hemelsnaam een guust en een joop klepzeiker?" "Stripboe ken, gewoon stripboeken", legde een van de mannen uit. "Oh", zei de rechter. Kapot Officier van justiüe Hazewin kel vond, dat het gezegde 'de he ler is nog minder dan de steler* wel heel sterk op bakker Frans van toepassing was. "Wat een profiteur. Zelf bleef hij op de achtergrond, terwijl de anderen in de frontlijn lagen". Ook reken de hij het de Almeloër ernstig aan, dat deze uitgerekend zijn ei gen collega's had bestolen. "U als zakenman moet toch kunnen aanvoelen hoe erg het is als er bij je wordt ingebroken". Inderdaad, bakker Frans heeft zelf ook meer dan eens last ge had van inbrekers. Bij de verze keringsmaatschappij had hij de laatste keer meer schade opgege ven dan hij in feite had gehad. Een gelegenheid eerder was hij niet uitbetaald, omdat er geen sporen van braak waren. "Ik dacht toen: val mooi kapot met z'n allen". Uitspraak dinsdag. geleiding belaste bureau Thuis front zal over twee weken een vrouwelijke officier worden aange steld die ervaring heeft met ge mengd varen. Zij zal zich bezig gaan houden met de gevoelens van de echtgenotes over gemengd va ren. Haar ervaringen zullen ook meegenomen in het beleid. Even tueel zal het tempo waarin het ge mengd varen wordt ingevoerd, worden aangepast. Dat er misstanden op de schepen waren, is onder meer beweerd door de dienstplichtige scheepsarts Bongaerts. Volgens Hoekzema voer Bongaerts mee tijdens de eer ste proef met gemengd varen op het bevoorradingsschip de Zuiderkruis, vyf jaar geleden. Daar is inderdaad het een en ander mis gegaan, maar sindsdien zyn er maatregelen genomen om dat te voorkomen. Op dit moment varen er 22 vrou wen op marineschepen, tot nu toe alleen maar op bevoorradingssche pen. Binnenkort zullen de eerste vrouwen op fregatten worden inge zet. Voorlopig zullen er geen vrou wen komen op kleine schepen en onderzeeërs, omdat daar de priva cy te weinig gegarandeerd is. In de jaren '90 moet acht procent van het marinepersoneel uit vrouwen be staan. Een deel daarvan zal in wal- functies werken. De vrouwen van het comité zyn ontevreden over het gesprek met de staatssecretaris. Volgens initia tiefneemster Kuipers heeft Hoek zema van de vijf kwartier die het gesprek heeft geduurd, zeker drie kwartier het woord gevoerd. "Wij kregen nauwelijks gelegenheid ons zegje te doen", aldus Kuipers. De dag voor het gesprek met de staatssecretaris is er in het comité ruzie ontstaan, waarna twee leden zijn opgestapt. Het tweetal wordt verweten uitlatingen te hebben ge daan over met name seksueel ge kleurde omstandigheden aan boord van de schepen. Andere le den van het comité van vrouwen van marinemensen konden zich daarmee niet verenigen. SUBSIDIE ICTO - Het college van B en W van Rotterdam heeft het ICTO voor 1985 ten onrechte subsi die onthouden. Dit heeft de alge mene beroepscommissie van de Rotterdamse gemeenteraad be paald naar aanleiding van een be roepschrift dat het ICTO tegen de subsidieweigering had ingediend. De beroepscommissie heeft de ge meenteraad nu geadviseerd alsnog subsidie te verstrekken. niet meer af. Bij sommige tehuizen is de deurwaarder een regelmatige bezoeker. Rijkers sluit dan ook niet uit dat er misschien op korte termijn huizen moeten sluiten. De bejaardenoorden zijn vooral in de problemen gekomen door de nieuwe manier van financieren die vorig jaar van kracht is geworden. Bij tekorten kan men nu niet meer aankloppen bij de bijstand die de zaak aanzuivert. "De tehuizen zijn gebonden aan een bepaald budget en als ze dat overschrijden, komen ze in de problemen", aldus Rijkers Meinen. Volgens AbvaKabo-bestuurder Van Beek, die de belangen van het personeel in bejaardentehuizen be hartigt, komen er steeds meer on toelaatbare vormen van bezuinin- gen voor. De bewoners die vaak nauwelijks voor zichzelf kunnen zorgen wordt gevraagd lichte huis houdelijke werkzaaamheden te verrichten. "Vooral de wat oudere tehuizen zetten de verwarming een graad of wat lager. Dat scheelt op jaarbasis al snel een ton. Ik kom in tehuizen waar het hooguit 17 of 18 graden is. Dat is voor oude men sen, die de hele dag stil zitten, niet zo warm", zegt Van Beek in FNV- magazine. Het huidige beleid zal er volgens hem verder toe leiden dat steeds vaker een beroep zal wor den gedaan op de familie van de bejaarden. Van der Reijden in overleg met specialisten DEN HAAG (GPD/ANP) - Staats secretaris Van der Reijden (WVC) denkt dat het kabinet vóór 20 maart een gesprek zal voeren met de medische specialisten. Daarin zal dan moeten worden bezien of er toch overeenstemming kan wor den bereikt over de gewenste kos tenverlagingen. De bewindsman zei dit gistermiddag nadat hij een brief had ontvangen van de specia listenorganisatie LSV. De brief werd vorige week toege zegd. Toen bleek al dat het LSV- bestuur boos was over de maatre gelen -als tariefsverlaging- waar mee het kabinet had gedreigd. Maar het bestuur liet de deur open door te zeggen dat over de zogehe ten degressie -een lager tarief naar mate het aantal verrichtingen toe neemt- te praten zou zyn. Hierbij gaat het om een besparing van 10 miljoen gulden op de ziekenfond starieven en 30 miljoen gulden op de particuliere ziektekostenverze keringen. De brief bevatte ook de suggestie voor nader overleg en daarop rea geerde Van der Reijden onmiddel lijk positief. In de Eerste Kamer zei hij gistermiddagg: "Er worden geen concessies gedaan, maar er staan elementen in de LSV-brief, waarin ik mogelijkheden zie. Het gesprek zal op kabinetsniveau worden gevoerd, zodat minister De Koning van sociale zaken aanvoer der is". Van der Reijden zei niet te hopen dat er acties van specialisten ko men in de vorm van het direct la ten afrekenen door ziekenfondspa tiënten. Een datum voor het ge sprek is nog niet bekend. ABCOUDE - Het karwei is ge klaard. Zonder noemenswaardige problemen slaagde Arie Kuiten rechtsen Huib Gilissen van de Explosieven-opruimingsdienst er gisteren in om een Engelse vlieg tuigbom in het centrum van Abcou de onschadelijk te maken. De 450 bewoners die voor de demontage hun woningen moesten verlaten, konden daarna weer naar huis te rugkeren. De bom werd op aanwij zingen van oudere Abcoudenaren gevonden toen een begin werd ge maakt met de verbreding van een burg over de Amstel. (foto anp» CASINO - Vijf gemaskerde en ge wapende mannen h»ben in de nacht van maandag op uinsdag een Golden-Tencasino in Amersfoort overvallen. De politie vermoedt een verband met één van de over vallen die zaterdagnacht in eenzelf de casino in Hilversum werden ge pleegd. De overvallers gingen er in Amersfoort met een buit van ruim 15.000 gulden vandoor. De overval lers sneden de telefoonkabels door en sloten de elf aanwezigen op in het toilet.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1986 | | pagina 5