Actie bewoners voor behoud 'eigen' tuintjes 'Er zijn te veel actiegroepjes' PvdA stabiel, WD verliest 'Ik bedank voor een raadszetel' Graafwerk in Tuinstadwij k gestopt actief in vrije tijd Lijsttrekker Pen (Centrumpartij): van links naar rechts LEIDEN - Op het allerlaat ste nippertje is vanmorgen voorkomen dat twaalf al ja ren door de bewoners on derhouden en verfraaide tuintjes voor de flatwonin gen aan onder meer de Van 's Gravesandestraat in op dracht van de woningbouw vereniging De Tuinstad wijk door een graafmachine met de grond gelijk zijn ge maakt. De woningbouwvereniging liet het graafwerk op die tuinen uitstellen in afwachting van de resultaten van het gesprek tussen voorzitter K.G. Westerbeek van de vereni ging en Kees Walle van de Stich ting Welzijn Leiden. Dat werd be legd nadat vanmorgen in de wijk groot tumult ontstond onder de be woners. Zij zijn het geenszins met de woningbouwvereniging eens dat de tuinen, die de bewoners zelf hebben onderhouden en van aller hande bloemen en struiken heb ben voorzien, net als de andere tui nen worden gerenoveerd, teneinde alle tuinen hetzelfde uiterlijk te ge- Zij hebben in elk geval tot mor genavond respijt gekregen. Walle en Westerbeek hebben afgespro ken dat het bestuur van de woning bouwvereniging en de betrokken bewoners morgenavond om de ta fel kruipen om over de kwestie te vergaderen. Dat de tuinen in onder meer de Van 's Gravesandestraat moeten worden opgeknapt, daar zijn de bewoners het helemaal mee eens, vertelt een aantal van hen. Aan het onderhoud van de tuinen heeft de woningbouwvereniging volgens hen al lange tyd niets meer gedaan. Niet eens zijn zij echter het met de manier waarop de woning bouwvereniging de tuinen denkt te renoveren, met het feit dat jaren van noeste arbeid van twaalf bewo ners te niet wordt gedaan en dat zij in het geheel geen inspraak heb ben gehad. "We kregen vlak voor kerst een circulaire waarin stond dat de tuinen worden gerenoveerd en dat de bewoners die zelf dingen hadden geplant, die weg moeten halen", vertelt mevrouw T. Barbe- ro, bewoonster van de Van 's Gra vesandestraat. "Daar zijn we het niet mee eens. Die tuinen verfraai en het uitzicht en bovendien is er nooit overleg met ons gepleegd. Brieven waarin we protesteerden tegen het plan, zijn nooit beant woord". Privacy De woningbouwvereniging wil dat alle tuinen by haar woningen bestand en ook die aan de Van 's Gravesandestraat min of meer het zelfde aanzien krijgen. De bedoe ling is dat de bestaande bosscha ges en rozen worden verwijderd en dat er langs de gevels een looppad komt. Daarvoor worden een gras strook en een nieuwe border met rozen aangelegd. Hoewel het er naar hun mening wel kaler op zal worden én met de komst van het looppad de privacy van de bewoners van de beneden woning wordt aangetast, kunnen de bewoners zich daar nog wel in vinden omdat het er thans ook niet zo mooi uitziet. Echter, de tuinen die bewoners zelf van allerhande WOENSDAG 12 MAART 1986 Lezers Schrijven Slaaf (6) Graag wil ik, niet uit feministisch, maar vanuit een gewoon menselijk standpunt, reageren op een artikel in uw krant van zaterdag 1 maart. Het betreffende artikel gaat over de gemeenteraadsverkiezingen in Leiden; de heer J.G. Boudewijn, lijsttrekker van de SGP/GPV/RPF is hierin aan het woord. De heer Boudewyn doet, daarbij in aanstoot gevende mate misbruik makend van de Bijbel, in dit artikel uitspraken die tegenover vrouwen discriminerend zijn. Hij zegt bv. "de vrouw is ondergeschikt en een slaaf van de man". Vrouwen ziet hij kennelijk als een minderwaar dige groep mensen, terwijl zij toch de helft van de wereldbevolking uitmaken en verre van onderge schikt zyn aan de zogenaamd supe rieure Bewoners van ondermeer de Van 's Gravesandestraat kijken sceptisch toe hoe de graafmachine de tuinen voor hun woningen onder handen neemt. De door hen zelf onderhouden tuinen wachtte aanvankelijk hetzelfde lot, maar mogelijk wordt morgen besloten dat die tuinen toch met rust worden gelaten. (foto Fred Rohde) planten, siertegels en dergelijke hebben voorzien, moeten volgens hen met rust worden gelaten. Groot was de ergernis van de be- woriers dan ook toen gistermiddag de graafmachine de wijk binnen rolde die ook de door de bewoners onderhouden tuinen, veelal net van nieuwe bloembollen voorzien, onder handen kwam nemen. Het door welzijnswerker Kees Walle' aangevraagd gesprek met voorzit ter K.G. Westerbeek van de wo ningbouwvereniging leverde van morgen, toen de Van 's Gravensan- destraat aan de beurt was, evenwel op dat de 'mooie' tuinen in elk ge val tot morgenavond met rust wor den gelaten. Walle is optimistisch over de af loop van de vergadering. In zijn ge sprek met Westerbeek is gepraat over de mogelijkheid de bewoners de tuintjes te laten houden en dat daarbij de afspraak wordt gemaakt dat, als die bewoners weggaan, de tuintjes weer onder het beheer van de woningbouwvereniging komen. LEIDEN - Volgens een telefoni sche verkiezingsenquête van Om roep Rijnland zullen de gemeente raadsverkiezingend weinig veran dering brengen in de samenstel ling van de raad. Het CDA zou een zetel winnen en groter worden dan de WD, die er één of twee kwij traakt. De SP krijgt er mogelijk een zetel bij. Alle andere partijen zouden blyven gelijk. De EVP en Centrumpartij halen geen zetel. Omroep Rijnland heeft voor het onderzoek ongeveer 500 Leide- naars op 1 en 8 maart telefonisch gevraagd wat ze gaan stemmen. De resultaten werden gistermiddag via de radio bekendgemaakt. Der tien procent van de ondervraagden zei nog niet te weten op welke par tij te stemmen, waardoor de ver houdingen die de opiniepeiling aangeeft, nog aardig kunnen ver schuiven. Volgens de enquête zou de PvdA op dertien zetels blijven staan. De Opiniepeiling Omroep Rijnland verlies echter enigzins goed door dat zijn van de mensen die voor het eerst mogen stemmen dertig pro cent van voor zich heeft weten te WD gaat terug van tien naar ne gen of acht zetels, zodat de huidge meerderheid van PvdA en WD, hoewel geslonken, gehandhaafd kan blijven. Het CDA gaat een ze tel vooruit, van negen naar tien. Links Leiden (PSP/PPR/CPN) blijft op vier zetels, D66 op twee en de SP wint mogelijk een zetel en gaat dan wan één naar twee zetels. De EVP behaalt 0,2 procent van de stemmen, SGP/GPV/RPF 0.7 procent, Leiden Weer Gezellig 0,9 procent en de Centrumpartij 0,2 procent. Al deze partijen trekken dan onvoldoende stemmen voor een zetel in de raad. Volgens de onderzoekers van Omroep Rynland is van de mensen die in 1982 op de WD stemden 14 procent 'overgelopen' naar het CDA. Omgekeerd was van overlo pen van CDA naar WD nauwe lijks sprake. De WD maakt het Verder blijkt een groot aantal kiezers zijn voorkeur te hebben verlegd van PvdA naar Links Lei den. Van de PvdA-aanhang van 1982 zegt 2,7 procent nu op Links Leiden te stemmen. Een deel (2,1 procent) zal nu SP stemmen of D66 (1,6 procent). Van de Links Leiden- aanhang uit 1982 zou 12,7 procent, in kiezers uitgedrukt niet zo'n groot aantal, nu PvdA gaan stern- Dertien procent van de onder vraagden weet nog niet op wie men gaat stemmen. De groep is in CDA- stemmers uit 1982 (9,4 procent) en voormalige PvdA-stemmers (4,8 procent). De opkomst voor de ge meenteraadsverkiezingen zou met 89,2 procent nu, groter zijn dan in 1982 (87,8 procent). Lezing Jehan Mousnier houdt vrijdag «en lezing in het Frans over Montmartre met als titel 'Mont- martre en haar voortbestaan'. Plaats van handeling is Maison Internationale aan het Rapen burg, aanvang acht uur. Ruilclub Ruilclub Koningskerk houdt zaterdag een grote ruildag in de Dr. Voorthuysenschool aan de Marnixstraat. Te ruilen zijn postzegels, munten, ansichtkaar ten, sigarenbandjes, geboorte kaartjes, bierviltjes en wat dies meer zij. De dag duurt van tien tot vier. Kaartavond De christelijke muziek- en showband 'Concordia' organi seert zaterdag een kaart- en sjoel avond. De avond begint om acht uur en wordt gehouden in clubge bouw aan de Langegracht 58/60. Film In hetrKijkhuis draait zondag middag voor kinderen 'Ronja de Roversdochter', een film naar het gelijknamige boek van Astrid Lindgren over de twee kinderen van elkaar bestrijdende rovers- hoofden. Aanvang half drie. Koffieconcert In samenwerking met buurt en dienstencentrum 'De Morsch- wijk' organiseert muziekvereni ging 'Nieuw leven' zondag een koffieconcert. Het concert wordt gegeven in het dienstencentrum aan de Topaaslaan en begint om twaalf uur. Kandidaat Boudewijn lijkt op zijn minst niet erg bij de tijd; moet j aan zo iemand het algemeen be lang worden toevertrouwd? "Vrouwen mogen niet in de raad", is een andere stelling van deze man. Wat is het verschil met een cafébaas die een niet-blanke de toegang weigert tot zijn lokaliteit? Wordt dit niet algemeen be schouwd als discriminatie, het geen inmiddels strafbaar is? Zijn partij doet in feite hetzelfde als de Centrumpartij die onder meer Ne derlanders superieur acht boven buitenlanders. Ik hoop dan ook dat het inter view iedereen zodanig de ogen opent dat de heer Boudewijn noch zijn partij in de nieuwe raad terug te vinden zal zijn. mevr. J.W.M. van Zonneveld Verlaat 68 Leimuiden Aanrijding op Churchilllaan LEIDEN - De kruising van de Churchilllaan leverde gisteren moeilijkheden op voor twee auto mobilisten uit Leiden en Zoeter- woude. De 26-jarige bestuurder uit Leiden wilde linksaf de Kennedy- laan oprijden, toen zij verrast werd door een 25-jarige Zoeterwoude- naar die rechtdoor wilde. Een aan rijding, waarbij beide wagens zwaar werden beschadigd, was het gevolg. LEIDEN - In de jaren zeventig was Jan Pen een actievoerder in het Haagwegkwartier, die in de strijd tegen verkrotting er zelfs in slaag de vooraanstaande PvdA-politici als Jan Schaefer en Marcel van Dam zijn bovenwoning binnen te tronen. Zelf \yas Pen nog een slag links er: hij was lid van de CPN. Had in die activistische tijd contacten met plaatselijke PSP'ers, door wie ,hij zich achteraf misbruikt zegt te voe len. Na een partijloze periode maakte de voormalige communist een reuzezwaai. Hij meldde zich als lid van de WD. Als toekomstig middenstander meende Pen dat zijn belangen door die partij het beste zouden worden gediend. Tien jaar geleden richtte hij een film- en videobedrijfje in het Mors- kwartier op, want "ww was ook niet alles". De WD ging hem "te veel de linkse kant op" en in de jaren tach tig, viereneenhalf jaar geleden weet hij nauwkeurig, trad Pen toe tot wat wordt gezien als de uiterste rechtervleugel van het politieke spectrum. Hij werd lid van de Cen trumparty. Deze partij doet voor het eerst mee aan de gemeente raadsverkiezingen in Leiden. Pen (43 jaar en sinds 1956 in Leiden woonachtig) is lijsttrekker. De 'loopbaan' van CPN. via WD naar Centrumpartij duidt eerder op een opmerkelijke beweeglyk- heid dan op een rotsvaste overtui ging. Al zal Pen in het gesprek ook grote stelligheden verkondigen. Maar de hamvraag is natuurlijk: is hij ook een racist? Alleen al het ge geven dat hij voor het lijsttrekker schap van de Centrumpartij heeft gekozen, zal voor velen reden zijn het antwoord op de vraag bij voor baat te kennen. Evenzeer is duide lijk op wie de ook in Leiden ge voerde actie 'geef racisten geen stem' slaat. Men oordele verder zelf. Pen toont zich in elk geval een over tuigd vertolker van wat er in krin gen van de Centrumpartij over bui tenlanders wordt gevonden. Zo is hij tegenstander van het kiesrecht dat zij, mits vijf jaar in Nederland woonachtig, nu voor gemeente raadsverkiezingen hebben gekre gen. "Eerst naturaliseren, dus Ne derlander worden, en dan pas stemmen". Deze bondige stelling klinkt ook door in overige opvat tingen over de positie van migran ten in Nederland. Samengevat: "Ze moeten zich laten naturalise ren. Wie dat niet wil, moet met een remigratiepremie vertrekken. Be taald uit de pot voor ontwikke lingshulp. Ik bedoel geen aalmoes, maar een echt goede zak geld. Uit door John Kroon Bezuinigingen Pratend over het kwantitatief be scheiden verkiezingsprogramma van zijn partij, hardop denkend over zijn diepere motieven en de pijn onderdrukkend die een be handeling door de kaakchirurg hem heeft opgeleverd, keert het thema 'buitenlanders' met een ste vige regelmaat terug in Pens be toog. "Je moet migranten niet te veel in de watten leggen. Dat ze nu onderwijs in hun eigen taal kun nen krijgen is van de gekke. Neder landse migranten in het buitenland passen zich toch ook aan? Ik hoor geluiden dat de heren buitenlan ders eigen bejaardencentra en ei gen ziekenhuizen willen hebben. Waar gaan we heen?" "De etnische minderheden wor den nu misbruikt door andere par tijen. Omdat ze mogen stemmen. Er wordt ze van alles beloofd. Maar de schreeuw om bezuinigingen wordt steeds harder. Dus voorzie ik problemen. Linkse partijen moeten maar eens in gewone volkswijken over de problemen van de gewone Nederlanders gaan praten". Een foldertje dat Pen had ge maakt over ritueel slachten door moslims, met termen als "dieren kwelling" en "waar blijft de dieren bescherming", moest hij op last van het landelijk bestuur van zijn partij terugnemen. Het ging te ver, althans: te ver om het op papier te kunnen zetten. Hij vindt het wel een thema dat hij aan de kaak zou stellen, mocht hij tot het raadslid maatschap worden geroepen. Ver der zal deze mededeling uit Pens mond geen verbazing wekken: "In de gemeenteraad kan ik als Neder lander weinig voor de buitenlan ders doen". Pen: "We hebben meer volgelingen dan men denkt' Baksteen Heeft Pen als lijsttrekker enig idee hoe groot de aanhang van de Centrumpartij in Leiden is? Hij noemt een schatting moeilijk, maar meent dat het aantal volgelin gen groter is dan menigeen denkt. "De meesten durven er alleen niet in het openbaar voor uit te komen. Als ze bijvoorbeeld een plakkaat voor hun ramen hangen, hebben ze de kans dat er een baksteen door heen gaat, afzender anonymus". Hij ergert zich er aan dat de affi ches van zijn partij op de openbare borden met een zekere hardnek kigheid worden overgeplakt of be spoten, zoekt de daders in de krin gen van Links Leiden "en we heb ben het Cor Vergeer van de SP zien doen". Degenen die de lijst hebben on dertekend waardoor deelname van de Centrumpartij aan de raadsver kiezingen mogelijk werd, hebben volgens Pen later ongewenste visi te aan de deur gehad. Bezoekers die hij in een briefje aan de onder tekenaars met "links gespuis" en "tuig" omschreef. Naar aanleiding daarvan liet hij bovendien het co mité Leiden tegen Fascisme weten dat ze hem niet voor racist en fas cist moesten uitmaken, want zoiets is een belediging. Wat wil de Centrumpartij nog meer? Zoals opgemerkt: het partij programma is van bescheiden for maat. Pen somt op: "Leiden moet een consument-vriendelijke stad worden. De binnenstad moet goed bereikbaar zijn. Het palenwoud moet worden gerooid. We zijn er fel voorstander van dat het verkeer te rugkeert op de Stationsweg, Steen straat, Binnenvestgracht naar de Beestenmarkt. We zijn erg voor stander van de terugkeer van de wijkagenten. Het politiekorps moet versterkt worden, zowel in mankracht als in bewapening. Op roerkraaiers moeten weten dat er een politie-apparaat is. Verder wil ik geen koeien met gouden horens beloven. Al zie ik het met de huis vesting weer misgaan. In het Haag wegkwartier zijn veel renovatie problemen". Vreest hij, in het geval hij geko zen wordt, geen isolement in de raad, zoals zijn voormalig partijge noot Janmaat door de Tweede Ka mer in de ban werd gedaan? "Ik hoop dat de politiek beperkt kan blijven tot de raadzaal en dat je daarna toch gewoon met elkaar kunt praten". 'Sympathisant' Woningnood Aktie Nochtans zal de man die ooit in het Haagwegkwartier figuurlijk op de barricaden stond zijn sociale contacten niet snel in het huidige actiewezen vinden. "Er zijn te veel actiegroepjes in Leiden en er wordt te snel naar geluisterd. Dan weer willen ze palen, dan weer een richtingsverkeer. Ik vind dat actie groepen wanneer ze willen demon streren eerst 10.000 gulden als borgsom moeten storten. Dan hoeft de gemeenschap niet op te draaien voor vernielingen en pas sen ze wel beter op". Als hij geen zetel haalt? "Dat is dan jammer. Dan is Leiden nog niet rijp voor de Centrumpartij". Politieke bijeenkomst LEIDEN - De christelijke studen tenbeweging Ichthus houdt mor genavond een politiek forum in ge bouw Staalwijk aan de Herenstraat 45. Het forum heeft als onderwerp: christelijke politiek. Deelnemers zijn Wagenaar (AR'85), Hans Fed- dema, directeur van het weten schappelijk bureau van de EVP en Hans de Leeuw, voorzitter van het CDJA en kandidaat van het CDA voor de Tweede Kamerverkiezin gen. De avond begont om 19.45 uur en wordt geleid door Peter Anker, voorzitter van Ichthus. Vrouwenzaken en het feminisme zijn het onderwerp van een politie ke avond donderdag in het Vrou wenhuis aan de Hooigracht 79. Een aantal vrouwelijke Leidse politici praat daarover: PvdA-wethouder Henriëtte van Dongen, de raadsle den Paula Middendorp (Links Lei den) en Marietje van der Molen (PvdA), de kandidaat-raadsleden Ruby van der Scheer-van Essen (D66), Anneke Stakenburg (Links Leiden), alsmede het voormalig ge meenteraadslid Joyce Hes (PvdA). Aanvang half negen. Er is ook mu ziek. LEIDEN - Eén van de splinters, die het politieke firmament in Lei den mede van een bont spectrum voorzien, is de Anti-Woningnood Aktie (AWA), de partij tot bevorde ring van een betere volkshuisves ting. R.S. Jansen (36), op de tweede plaats van de lijst, is de hoogst ge noteerde Leidenaar en zou een raadszetel mogen bezetten, als de AWA in Leiden tenminste vol doende stemmen weet te trekken. door Raymond Peil Deelnemen in het gemeente raadscircus ziet Jansen echter al lerminst zitten. "Als we genoeg stemmen krijgen, dan bedank ik voor een raadszetel. Voor mij is het na de verkiezingen afgelopen. Ik heb er ook helemaal geen fiducie in dat we voldoende stemmen zul len krijgen voor een zetel in de raad. Van de deelname van de AWA aan de raadsverkiezingen verwacht ik geen enkel effect". De AWA hoeft niet serieus te worden genomen in de politieke arena. Voor Jansen is dat althans niet de opzet. "De AWA richt zich alleen op woningnood. Waarom weet ik eigenlijk ook niet. Het is gewoon bedoeld om de woning nood eens extra onder de aandacht te brengen. Ik weet uit ervaring hoe het is om te wonen in het wes ten. Zelf ben ik ook jarenlang van de ene naar de andere kamer ge gaan". "Woningnood interesseerde me. Ik weet erover mee te praten. Het is een enorm probleem. Maar ik kan er niets aan doen. Ik ben dan ook niet meer dan een sympathi sant. Daarom heb ik getekend toen men met de lijst voor de AWA aan mijn deur kwam. Als het om een actie voor beter onderwijs of een betere gezondheidszorg was ge gaan, had ik ook getekend". Achterhaald Kritiek op het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid valt er niet uit de mond van Jansen op te tekenen. "Het beleid van de ge meente is meer op de toekomst ge richt. Ik weet niet hoe ver men kijkt. De gemeente durft wel wat. Het belangrijkste is naar mijn idee dat je met zijn allen aan het pro bleem kunt werken. Ik vind dat het wel beter gaat de laatste tijd. Ei- R.S. Jansen: "Voor mij is het na de verkiezingen afgelopen" (foto Holvast) genlijk zijn de doelstellingen van de AWA een beetje achterhaald". Wel zegt Jansen de flats in de Merenwijk (Horsten) en het Waar- deiland een mislukking te vinden. "Maar het ligt zo genuanceerd. Bo vendien is dat achteraf wel vast te stellen, maar niet als je er nog mee bezig bent. Ik denk dat het ge meentebestuur ook wel ziet dat er nooit meer een Waardeiland of een Condorhorst bij moet komen". Oplossingen en beleidsalterna tieven hoeft men dus niet van de AWA te verwachten. Het partijpro grammafatje) dat is rondgestuurd maakt eens te meer duidelijk dat het gaat om een actiegroep en niet zo zeer om een politieke partij. Wij citeren: "Tachtigduizend bouw vakkers zijn werkloos, hoewel 140.000 urgent woningzoekenden bij gemeentelijke huisvestings diensten op toewijzing wachten". "Het is in de afgelopen jaren ge bleken dat de grote politieke party en, die het huisvestings- en wo ningbouwbeleid in parlement en gemeente bepalen onvoldoende aandacht voor de huisvestings- moeilijkheden hebben. Het leidde niet alleen tot een enorme woning noodellende voor de woningzoe kenden, waardoor gezinnen wor den ontwricht en de jeugd in haar ontwikkeling wordt belemmerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1986 | | pagina 4