LEIDSCH DAGBLAD 'Kooijmans moet weg CDA UW EIGEN KRANT VANDAAG EEN EN AL BEDRIJVIGHEID CNV wil bundeling leden 'per beroep' Zeer strenge bewaking bij 'raketproces' Lijfwachten gearresteerd BEDRIJVEN Oostblok eist vertrek VN-rapporteur Weer lek in Engelse kerncentrale Holland for Africa: 2 dagen pop Beruchte IRA-leden geboeid voor rechter Spanning in Ecuador Joop Reinboud (65) overleden Wapenvondst in 't Gooi ECONOMISCH,HERSTEL in Nederland ÉN Leiden STEM DAAROM: DINSDAG 11 MAART 1986 OPGERICHT 1 MAART 1E No. 37956 DEN HAAG (GPD) - Onder bui tengewoon strenge veiligheids maatregelen is vanmorgen in het Haagse Paleis van Justitie het pro ces van de stichting Verbiedt de kruisraketten tegen de staat be gonnen. Vier rechters moeten tij dens een tweedaagse zitting beoor delen of het nationaal en interna tionaal recht de plaatsing van de Amerikaanse kernraketten in ons land toestaat. De stichting, die bijna 20.000 in dividuele eisers in zich verenigt, verwacht dat ruim 1500 mensen de zitting willen bijwonen. Vanmor gen bij de opening waren er nog maar een paar honderd. In het Pa leis van Justitie en in het nabij ge legen Koninklijk Conservatorium is een gesloten tv-circuit aange legd, waardoor de belangstellen den de rechtszaak kunnen volgen. Het rechtsgebouw was herme tisch afgesloten. Alleen met een te voren aangevraagde kaart kreeg De rechters achter de tafel tijdens het proces tegen de staat. men toegang. Ook binnen moesten de bezoekers zich diverse malen le gitimeren. Zelfs de advocaten van de stichting werden niet zonder meer door de politie en de parket wacht doorgelaten. Piet Kruithof, secretaris van het stichtingsbestuur: "Het lijkt wel of er een groep terroristen voor de rechtbank staat. Ze hebben kenne lijk niet van ons willen aannemen dat we een ordelijke groep zijn." Kruithof kondigde voor vanmid dag een protestdemonstratie aan, als mocht blijken dat de getroffen voorzieningen onvoldoende blij ken. "Wij wilden dat de openbare zitting in het Congresgebouw zou worden gehouden. Het is toch lo gisch dat de eisers hun eigen rechtszaak lijfelijk mogen bijwo- Makmur weer in opspraak ROTTERDAM (GPD) - Twee lijf wachten van de Surinaamse ver zetsleider Somohardjo zijn opge pakt op verdenking van gewapen de roofovervallen. Het tweetal heeft inmiddels voor een deel be kend en gezegd dat de buit was be doeld om het Surinaamse verzet in ons land te financieren. De politie twijfelt daar sterk aan, omdat het tweetal het geld onmiddellijk heeft uitgegeven. Een van de twee werd aangehou den bij een mislukte bankoverval in Schiedam. Eerder lukte het de twee wel een bank te beroven in de wijk Spangen in Rotterdam. Het is al de tweede keer in korte tijd dat voorzitter Somohardjo van de Su rinaamse stichting Makmur in op spraak komt. Enkele weken gele den ontdekte de politie dat naar ons land gevluchte Surinamers geld moeten betalen als zij via Makmur politiek asiel willen vragen. Gedeputeerde J. Hoek van Dijke betreurt afschaffen subsidie In Randstad is gulden een daalder waard Op 19 en 20 maart worden in de Leidse Groenoordhallen de Be drijven Kontakt Dagen gehouden. Als voorproefje brengt deze krant vandaag een speciale bijlage. Daarin komen allerhande belangrijke zaken van het bedrijfsleven aan het orde. Boven dien stellen tal van bedrijven zich aan u voor. PAGINA 21 TOT EN MET 39. DEN HAAG (GPD) - De Sowjet-Unie, gesteund door an dere Oostbloklanden, zal vandaag tijdens een zitting van de Commissie Mensenrechten van de VN in Genève het vertrek van professor Kooijmans eisen. Kooijmans, hoog leraar volkenrecht aan de Leidse universiteit, is door de Commissie Mensenrechten aangesteld als rapporteur over martelingen. De Sowjet-Unie zal tevens proberen de rol van de rapporteur-martelingen aan scherpere voorwaar den te verbinden. Kooijmans had in zijn rapportage ovër martelingen de Sowjet-Unie in een adem genoemd met 'gere nommeerde' mensenrechten- schenners als Zuid-Afrika en Chili. Dat nu is de Sowjet-Unie in het verkeerde keelgat geschoten. De Sowjet-vertegenwoordiger bij de commissie in Genève gaf als toelichting dat het de Sowjet-Unie in de eerste plaats gaat om de ma nier waarop Kooijmans zijn werk heeft gedaan. Ook de Sowjet-Unie is van mening dat martelen als fe nomeen moet worden aangepakt. Men verwijt Kooijmans alleen gesproken te hebben met niet-gou- vernementele organisaties in de Sowjet-Unie en verzuimd te heb ben de Sowj et-autoriteiten te laten reageren op de beschuldigingen. De zaken die Kooijmans opmerkt, worden door de Sowjets dan ook „niet juist en niet objectief' ge noemd. In een eerste reactie verklaarde professor Kooijmans dat het eerste rapport van zijn collega-rappor teur Wako, ook de nodig beroering gaf. Dat de Sowjet-Unie genoemd wordt in één adem met Chili en Zuid-Afrika noemt hij toeval. „Het had net zo goed Nederland kunnen zijn, als daar een klacht was geweest die onmiddellijke af handeling behoefde. Het noemen van landen is beslist geen waarde oordeel. Maar het geeft wel aan dat regeringen overgevoelig zijn op dit punt". In Genève wordt het onwaar schijnlijk geacht dat Kooijmans zijn functie kwijt zal raken. De Sowjet-Unie zal wel proberen om de resolutie waarin gevraagd wordt om het werk van de speciale rapporteur-martelingen met een jaar te verlengen, te amenderen. In dat amendement zal de Sow jet-Unie Kooijmans voorhouden zich voortaan te houden aan be trouwbare informatie. Later in de week zal de Commissie Mensen rechten stemmen over de inger diende resoluties en amendemen ten. Kooijmans verwacht dat zijn mandaat gewoon verlengd wordt. „Al kun je het bij de VN nooit voor spellen. Maar het zou mijn even tuele opvolger toch in een onmoge lijke situatie plaatsen als hij geen informatie mag vragen", aldus Kooijmans. LONDEN (AP) - Door een lek in een kerncentrale in Hartlepool, noordoostelijk Engeland, is een kleine hoeveelheid 'licht radioac tief kooldioxide ontsnapt. Dat heeft de Britse raad voor de elektri citeit gisteravond bekendgemaakt. Het ongeluk, dat zaterdag zou zijn gebeurd, was het vijfde incident met radioactief materiaal in een Britse centrale sinds vorige maand. De andere ongelukken gebeur den in Sellafield, de grootste op werkingsfabriek ter wereld, en in de kerncentrale Capenhurst. Volgens de raad deed zich in een reactor in Hartlepool een interne ontlading voor, maar kwam het gas niet in contact met de buitenlucht. Het kooldioxide wordt gebruikt voor de' koeling van de reactor. Er werd niet gezegd of er gewonden In 1984 raakte door een kapot ventiel het reactorgebouw van Hartlepool besmet met radioactief kooldioxide. De serie ongelukken in kerncentrales heeft een golf van kritiek teweeg gebracht aan het adres van de regering-Thatcher. In Olympisch Stadion AMSTERDAM (ANP) - Reeds 30 artiesten uit Jamaica, Groot-Brit- tanniè, Nederland en de Verenigde Staten hebben toegezegd gratis op te treden tijdens een tweedaags be nefiet-popconcert „Holland for Af rica", op 11 en 12 juli in het Olym pisch Stadion in Amsterdam. De organiserende stichting heeft dit vandaag bekend gemaakt. Om welke artiesten het gaat, wordt nog niet gezegd. De opbrengst van het concert is bestemd voor „de hulp behoevenden in Afrika". Het geld zal via organisaties als Unesco, Unicef, Rode Kruis en Novib wor den besteed. Uit een voorlopig dekkingsplan blijkt dat een opbrengst van een kleine 5 miljoen gulden haalbaar is. De kosten worden nu geraamd op ruim 3,5 miljoen gulden; de in komsten op ruim 8 miljoen gulden. De kaarten voor het concert zul len 80 tot 100 gulden kosten. Het Olympisch Stadion, waarmee al af spraken zijn gemaakt, heeft plaats voor 50.000 r MUSICBOX DUISTER - De uit zendingen van Music Box zullen tot 12 april worden bekort vanwe ge verduistering van de satelliet ECS 1. De aarde staat tot die tijd tussen de zon en de satelliet. De zender verdwijnt rond half twaalf 's avonds van het scherm. Vanaf 30' maart als de zomertijd is ingegaan is dit om half één. Politiebureau nu al gekraakt LEIDEN - Het nieuwe Leidse politiebureau aan de Lange- gracht is nog niet eens afge bouwd of het heeft al crimine len binnen de muren gehad. Af gelopen weekeinde verwijder den inbrekers een houten schot en kwamen op die manier het cellencomplex binnen. Daar werd een aantal gereedschaps kisten opengebroken. De in brekers verdwenen met een hoeveelheid gereedschap, waaronder enkele boormachi nes ter waarde van ongeveer 7.000 gulden. AMSTERDAM (ANP) - Onder dam wordt bijgewoond door een strenge politiebewaking is van- gr0ot aantal proceswaarnemers uit morgen in Amsterdam de uitleve- Gnder meer Engeland, Ierland en nngszaak van de IRA-leden Bren- Frankrijk. Onder hen is de winnaar dan McFarlane en Gerard Kelly be- van de Nobelprijs van de Vrede en gonnen. Ze ontsnapten in septem- mede-oprichter van Amnesty In- ber 1983 uit de Maze-gevangenis temational, Sean MacBride, en levenslange^straf uitza- Gerry Adams, de voorzitter van de jerse organisatie Sinn Fein, de po ten wegens moord en bomaansla gen. Op 16 januari werden ze in Amsterdam opgepakt en Groot- Brittannië vroeg direct om hun uit levering. Een derde IR A-lid, de 26-jarige William Kelly, werd al vorige maand op het vliegtuig gezet. Zijn twee collega's worden sinds janua ri streng bewaakt en geïsoleerd ge houden in gevangenissen in Am sterdam met eer litiek tak van de IRA. DEN HAAG (GPD) Een kleine duizend Tamils hebben vanoch tend in Den Haag aandacht ge vraagd voor hun onzekere positie in de opvangcentra in ons land. In een petitie die aan de Tweede Ka mer is aangeboden, vragen de Ta mils om een definitieve verblijfs vergunning en afschaffing van de zogenaamde bed-bad-brood-rege- ling. De Tweede Kamer debatteert donderdag over de positie van de circa 1000 Tamils, die nog in ons land verblijven. In afwachting van een beslissing over hun asielaan vraag zijn de Tamils voorlopig on dergebracht in een vijftiental op vangcentra. (foto GPD» QUITO (UPI/AFP) - In Ecuador is een gespannen situatie ontstaan Maastricht. In verband rondom de wegens insubordinatie mogelijke ontsnapping ontslagen Ecuadoraanse generaal werden vanmorgen extreme veilig- Frank Vargas Pazzos, die sinds heidsmaatregelen getroffen in het vrijdag met enkele honderden Weinig verandering In de nacht en ochtend plaatselijk mist. Overdag zonnige perioden en droog. Minimumtemperatuur onge veer min 2 graden, middagtempera- tuur rond 8 graden. Zwakke tot matige wind, hoofdzakelijk tussen oost en De vooruitzichten voor donderdag tot en met zondag: in de nacht aanhouden de kans op mist. Overdag zonnige pe rioden en droog. Minimumtempera tuur iets onder nul, 's middags onge veer 9 graden. Woensdag 12 maart 1986 Zon op: 07.02 uur, zon onder: 18.38 uur. Maan op: 07.51 uur, maan onder: 20.56 Waterstanden Katwijk: hoogwater 4.25 en 16.38 uur, laagwater 2.00 en HILVERSUM (GPD) KRO-pro- grammamaker Joop Reinboud is vannacht na een hartinfarct op 65- jarige leeftijd overleden. Reinboud heeft 40 jaar bij de omroep gewerkt en ging in september vorig jaar met pensioen. Joop Reinboud werkte van 1945 tot 1967 op free-lance-basis voor- verschillende omroepen. Op 1 maart 1967 trad hij in vaste dienst van de KRO. Hij werkte ook lange tijd voor de actualiteitenrubriek Kenmerk. Van zijn hand is o.a. de Neder landse bewerking van de serie 'De Wereld in Oorlog'. Het laatste pro gramma van Reinboud dat de KRO heeft uitgezonden was een portret van Titus Brandsma. justitie aan de Prinsen gracht. Uit veiligheidsoverwegingen werden de zaken gescheiden be handeld. Geboeid verscheen als eerste McFarlane, die veroordeeld is voor bomaanslagen en vijf moor den. Na zijn ontsnapping gingen arrestatiebevelen uit over de hele wereld. Op grond van die arresta tiebevelen vroeg Groot-Brittannië om zijn uitlevering. Nederland en het Verenigd Koninkrijk hebben een terrorismeverdrag. De uitleveringszaak in Amster- hangers een basis bezet houdt. De generaal heeft afgelopen nacht matum heeft de president van Ecuador aangekondigd dat de luchtmachtbasis Eloy Alfaro in Manta, waar Vargas zich heeft ver schanst, morgenochtend zal wor den belegerd indien de opstandige generaal zich niet overgeeft. Gene raal Vargas zal dan worden gear- AMSTERDAM (ANP) - Het CNV wil de belangenbehartiging van zijn leden op volledig andere leest gaan schoeien. Inplaats van organi satie per bedrijfstak (industrie, ambtenaren, vervoer), wordt ge dacht aan bundeling per beroep (computertechnicus, verpleegkun dige) Daarmee wil de christelijke vakcentrale inspelen op „de nieu we werknemers", die zich minder aangetrokken voelen door de tradi tionele vakbond. Dit zei CNV-voorzitter H. van der Meulen vandaag in Amsterdam op het congres van de chistelijke amb tenaren- en trendvolgersbond CFO. Eind maart buigt de ver bondsraad van het CNV, waarin de voorzitters van de diverse bonden zitten, zich over de plannen van een speciale werkgroep. Na afron ding van de discussie zou de nieu we structuur voor 1990 ingevoerd kunnen worden. Het CNV wil in een nieuwe vak gerichte opzet meer tegemoet ko men aan verlangens en behoeften per beroep op het gebied van vakli teratuur en bij het aanbieden van cursussen. De centrale organisatie zal zich daarbij meer richten op rechtskundige hulp en algemene scholing en vorming. Ook mensen met deeltijdbanen, thuiswerk, af roep- en flexibele contracten zul len door het service-pakket van de „nieuwe vakbeweging" worden aangetrokken, zo is de opzet. Ook met een meer beroepsge richte structuur wil het CNV een onafhankelijke, op christelijke be- Milj oenenbrand VIANEN (ANP) Een felle brand bij een grafisch bedrijf op het in dustrieterrein in Vianen heeft voor tussen de 4 en 6 miljoen gulden schade aangericht. De brand brak vannacht om half een uit door nog onbekende oorzaak en was zo he vig dat uiteindelijk 7 brandweer korpsen in actie moesten komen om het vuur te bedwingen. ginselen gegrondveste, organisatie blijven. Hechtere banden met de FNV komen niet aan de orde. Vol gens Van der Meulen is het vast houden aan de christelijke signa tuur voor zijn vakcentrale essen tieel. „Zonder die grondslag snij je het hart uit de zaak", zo zei hij. Nadeel daarbij is, zo stelde hij, dat het CNV weinig kans heeft niet-christelijke organisaties op te nemen. Ook van bonden in de we reld van uitkeringsgerechtigden verwacht het CNV weinig. „Derge lijke bonden blijken meer onze te genspeler te zijn dan onze mede speler". Document zoek: geen tbr maar op vrije voeten DEN BOSCH (ANP) - Een Hel monder die twee jaar geleden tij dens het carnaval een man met een knuppel doodsloeg, hoeft de hem opgelegde tbr niet te ondergaan omdat bij de rechtbank in Den Bosch een document is zoekge raakt. De Helmonder is na twee jaar cel weer op vrije voeten. In 1984 kreeg de Helmonder drie jaar en tbr. Nadat tweederde van de celstraf was verstreken, bleek de beschikking van de rechtbank over de tbr nergens meer te vin den. Een poging van het Openbaar Ministerie om de tbr zonder die be schikking uit te voeren leed schip breuk. De Helmonder spande na melijk hierover een kort geding aan en won dat vorige week. Vol gens griffier Buddendijk van de Bossche rechtbank wordt op de rechtbank uiterst zorgvuldig met vonnissen en beschikkingen om gegaan. Het is ook de eerste keer dat dit is voorgekomen. ultimatum van president Leon Fe- resteerd, aldus'de president giste- bres Cordero naast zich neergelegd en de bevolking opgeroepen de straat op te gaan 'om voor waardig heid te strijden en de waarheid te gen de tyrannie te verdedigen'. Na hel verstrijken van het ulti- tijdens een televisietoespraak. Vargas zei eerder tot de laatste man te zullen vechten als de basis door het leger zou worden aange vallen. HILVERSUM (ANP) - Bij huiszoe kingen in Hilversum, Huizen en Muiden zijn vanochtend grote aan tallen geweren, pistolen, revolvers en bijbehorende munitie gevon den. In totaal zijn zes personen gearresteerd, aldus de politie. Eind vorige week kreeg de poli- tie van Hilversum informatie dat officier van justitie huiszoeking g niemand werd daarbij geraakt. Uit het in het weekeinde gestarte on derzoek viel de verdenking op een aantal personen in Hilversum, Hui zen en Muiden. zich in de nacht van 3 op 4 maart een vechtpartij had voorgedaan voor de deur van een discotheek in Hilversum. Bij die vechtpartij zijn enkele schoten afgevuurd, maar daan in twee woningen in Hilver sum, een in Huizen en een in Mui den. In Muiden werden drie perso nen gearresteerd, in Hilversum twee en in Huizen een. NEEM NU EEN ABONNEMENT! I Neem nu een abonnement en beslis zelf hoe u betaalt! I" per maand 22.70 per half |aar 134.90 (alléén mogeli|k met automatische betaling) q per iaar 256,90 per kwartaal 67,45uw voorkeur aankruisen De eerste 2 weken kri/gt u de krant natuurlijk gratis in de bus f Postcode Plaats Telefoon len In plaat» van opstur h/Alphens Dagblad. Antw

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1986 | | pagina 1