l! Informatica universiteit kan Onderzoek j^et tegen bedrijfsleven op Koetshuis gerestaureerd: elf nieuwe woningen klaar Eerste paal voor 'nieuwe' Vrije School Veel apparatuurmaar weinig deskundigen ontharding 1 drinkwater Aanbeveling: crematorium vóór 1990 Telefoonlijn slachtoffers seksueel geweld opgezet m DONDERDAG 14 NOVEMBER 1985 LEIDEN - Tweehonderd leerlin gen, hun ouders en leerkrachten van de Vrije School Leiden waren er gisteren getuige van dat de eer ste paal voor de nieuw- en verbouw de grond in ging. Dat gebeurde in de school zelf. Het nogal sombere gebouw aan de Pasteurstraat zal een complete metamorfose ondergaan. Ook het interieur wordt geheel vernieuwd en aangepast aan de richtlijnen van de pedagoog Rudolf Steiner. Er ko men meer ramen in, de ingangen worden veranderd en de gehaven de buitenmuren krijgen een gron dige opknapbeurt. In afwachting van de heropening is de Vrije School tijdelijk met ze ven klassen ondergebracht in de Driftstraat en met 3 klassen aan het Eksterpad. Volgend jaar rond de zomervakantie kan de school aan de Pasteurstraat als alles meezit weer worden betrokken. Sinds 1972 is de Vrije School al bezig om een goede huisvesting te verkrijgen. Aanvankelijk dacht men aan nieuwbouw, maar die aanvraag werd door het rijk afge wezen. Uiteindelijk besloot men het gebouw aan de Pasteurstraat grondig te verbouwen. Zowel het rijk als de gemeente leveren hier toe een bijdrage. 'Afwijkende voor zieningen', noodzakelijk om van het gebouw een passend Vrije Schoolgebouw te maken, komen voor rekening van het bestuur van de school. Patriciërshuis aan Langebrug LEIDEN - Na bijna een jaar restau reren hebben de wethouders Pe ters (ruimtelijke ordening) en Tes- selaar (volkshuisvesting) gisteren de officiële opening verricht van het pand Langebrug 48. In dit voormalig koetshuis, nog herkenbaar aan de staldeuren, zijn elf wooneenheden gemaakt voor één- en tweepersoonshuishoudens. Samen met het monumentale Gul den Vlies, aan de Breestraat, vormt het koetshuis het enig nog geheel complete en gave voorbeeld van een patriciërshuis in Leiden. De twee gebouwen, gescheiden door een fraaie tuin, zijn feitelijk één ge heel. Het Gulden Vlies werd vorig jaar al gerestaureerd en doet thans Leerlingen, leerkrachten en ouders van de Vrije School waren gisteren aanwezig bij het officiële begin vernieuwing van het gebouw aan de Pasteur straat. <fot< dienst als gemeentelijk vergader centrum. Enkele jaren geleden stond het koetshuis nog op de nominatie om gesloopt te worden. Het moest wij ken voor de nieuwbouw van C&A. Later werden de plannen van het grootwinkelbedrijf gewijzigd en werd het bouwvallige koetshuis verkocht aan de gemeente. Aanvankelijk had men er een hard hoofd in of er wel betaalbare woningen waren te maken in het, uit de vijftiende eeuw daterende, pand aan de Langebrug. Wethou der Peters zei dat dit prima is ge lukt. "De restauratie van het koets huis is een goed voorbeeld hoe gro te, monumentale panden geschikt kunnen worden gemaakt voor be woning", aldus de wethouder op getogen. De gemiddelde huur van de elf appartementen ligt nog iets onder de driehonderd gulden. Ook wet houder Tesselaar, aanvankelijk niet zo enthousiast over de combi natie monumentenherstel/wonen, was gelukkig met dit resultaat. De gemeente moet omkijken naar meer grote panden in de binnen stad die voor bewoning geschikt te i de beide wet- De feitelijke openingshandeling bestond uit het inmetselen, door wethouder Peters, van een steen in de gevel en het uitreiken van de eerste sleutel, door wethouder Tes selaar. Morgen zullen de overige bewoners van het koetshuis de sleutel van hun appartement in ontvangst kunnen nemen. Architect Van Beek is er in ge slaagd elf fraaie appartementen te maken achter de gevel van het voormalig koetshuis. Een aantal van de karakteristieke eigenschap pen van het gebouw zijn gehand haafd gebleven en maken sommi ge appartementen heel bijzonder, zoals de woning achter de voorma lige staldeuren en de kamers met de Toscaanse boogstellingen, pila ren die soms in het midden van de kamer staan en die woonruimten wel een heel apart effect geven. Elk appartement heeft zelfstan dige voorzieningen zoals een keu kenblok, een douche, een toilet en een zelfstandige centrale verwar mingsinstallatie. De restauratie van het koetshuis heeft ruim 1,3 miljoen gulden gekost. LEIDEN -Het blijft worste- 'bedrijfsgerichte!-' geworden. Van len voor de Leidse universi- ^en Bos: "De informatica in Ne- r derland was aanvankelijk sterk telt om bekwame informati- theoretisch gericht, met een vrij ca-deskundigen te krijgen grote nadruk op de formele (gram- LEIDEN - De Leidsche Duinwater ten behoeve van het onder- maticale) achtergrond van de pro- Maatschappij a™"" wijs en het onderzoek. Zelfs f— vraagd te onderzoeken of het de modernste computerap- onderwijs wat meer aandacht te drinkwater op korte termijn kan paratuur die de universiteit geven ain de toepassingsgerichte rntconTmi1cdhe~tncFome onlangs heeft aangeschaft, fnformatica missaris van de LDM) heeft dit gis- brengt daarin geen verande- Zo ook Leiden. De universiteit, teren toegezegd tijdens de raads- ring. De verschillen in sala- oorspronkelijk een bolwerk van commissie voor economische aan- ,llQopn ,1niooroiteit on ho theoretische informatica, heeft nu gelegenheden na vragen van een sterke toepassingsgerichte af- PvdA'er Van Meijgaarden. drijtsleven Zijn gewoon te binnen de vakgroep Infor Van Meijgaarden noemde het groot, drinkwater in de Leidse regio een van de 'hardste' soorten. Dit brengt allerlei narigheid met zich mee. dOOf Apparaten slijten sneller en heb- ben meer onderhoud of energie no- SaSklB StOGlinga dig. Bovendien moet meer was middel worden gebruikt. Het 4 PvdA-raadslid wees erop dat het Joch noopt; d:r.^J Amsterdamse drinkwaterbedrijf wel in is geslaagd het water te or harden terwijl dit ook duinwater gebruikt. den Bos, hoogleraar in de toepassingsge- geslaagd het water te ont- rlchte informatica, dat er binnen -een jaar of vijf genoeg afgestudeer den (doctorandussen) zijn die het weer aantrekkelijk vinden om on- jderwijs te geven en een verdere vormende opleiding te krijgen, ge koppeld aan promotie-onderzoek. "Nu is de belangstelling daarvoor nog gering, omdat het grote geld van het bedrijfsleven te veel lokt". Hij komt met het schrijnende voor beeld van een Leidse afgestudeer- j de die een maand geleden is 'weg- ggekocht' voor tweemaal het sala ris dat hij aan de universiteit zou kunnen verdienen. "Daar doe je matica. De afdeling is wat perso neel betreft gegroeid van vijf naar elf man en zal ook in de toekomst, als er deskundigen te krijgen zijn, sterker uitbreiden dan de rest van de vakgroep. De investering in ap paratuur houdt daar gelijke tred mee: in het academisch jaar '84-'85 is de waarde van de geïnstalleerde apparatuur gestegen van ongeveer 100.000 gulden tot thans rond een miljoen. Er is hiervoor een contract gesloten met IBM. Waarom is IBM dan zo aardig? De manager van de universiteits- groep van IBM. J. Rosenberg, noemt het een diepte-investering. "Wij willen de universiteit in staat stellen om zoveel mogelijk mensen op te leiden. Voor ons is het span nend in die zin dat het belangrijk is hoe het een en ander werkt en wel ke toepassingsmogelijkheden er zijn. We zijn hiermee twee jaar ge leden in Amerika begonnen. In Ne derland voorzien we Leiden, waar mee we het grootste contract heb ben en de Technische Hogeschool in Twente". Dus IBM heeft echt hart voor de zaak? Rosenberg: "Hart voor de zaak hebben we zeker. Maar er is natuurlijk meer. Ik had het net over een diepte-investering. Bij al die gebruikers van onze appara tuur blijft de naam natuurlijk wel hangen. Willen ze zelf iets aan schaffen dan gaan ze misschien ook wel over op IBM. Ja, zo werkt dat. Niet slecht toch?" "Nee hoor", zegt ook professor Van den Bos. Hy is erg in zijn nop- gebied van beeldinformati- "Een voordelig contract", zegt jes met de personal computers (pc) DEN HAAG/LEIDEN-Terontlas- niets tegen" ting van de crematoria in Den °e salariëring Haag zou er al voor 1990 een cre-J matorium in Leiden moeten wor den gebouwd. Dat is een aanbeve ling van de stichting voorlichtings centrum crematoriumbouw de assistent opleiding (aio), zoals deze boven beschreven groep wordt genoemd, is volgens Bos belachelijk laag. "Daar moeten we iets op vinden sa- met het bedrijfsleven. Mis- drs. M. Koornstra, lid van het colle ge van bestuur nadrukkelijk. Met andere woorden: IBM levert voör een schappelijk prijs de beste ap paratuur? Er is geen keus geweest? "Inderdaad. We moeten wel. want de minister subsidieert maar 60 procent van onze behoeften. Voor die prijs kun je niet het béste krij gen. Maar", zo waarschuwt Koorn stra, "aan dit contract is geen enke le voorwaarde verbonden. Wij hoe ven geen enkele materiële tegen prestatie te leveren en het is ner gens aan gekoppeld". zo'n 30.000 gulden het stuk. "Hiermee kan worden gewerkt". Hij doelt op de ingewikkelde on derzoeksprogramma's, waaraan grote hoeveelheden rekenwerk, moeilijke grafieken en beeldbe werking te pas komen. "Op deze pc kan dat allemaal". Voor de kenners: er zijn onder zoeksprojecten op het gebied van informatiesystemen, simulatie, systeemontwerp, mens-compute rinteractie en communicerende pa- ralelle systemen. Daarnaast wordt veel onderzoek verricht op het Koopje Overigens moet niemand den ken dat de universiteit alleen maar op een koopje uit wil zijn en geen geld over heeft voor computerap paratuur. "Integendeel", zegt Koornstra een beetje in zijn wiek geschoten. "We hebben voor de he le universiteit, dus voor alle facul teiten dit jaar 14 miljoen uitgetrok ken voor de aanschaf van compu terapparatuur. Op een begroting van 34 miljoen dus iets meer dan eenderde. Dit duidt niet op gierig heid". De samenwerking met het be drijfsleven lijkt voorbeeldig. Maakt dit de kans dat Leiden een Informatica Universiteit krijgt gro ter? Koornstra: "Misschien. De mi nister heeft onzé kansen in elk ge val vergroot door te stellen dat een Informatica Universiteit niet losge koppeld kan worden van een ge wone universiteit. Wel, dan vallen kandidaten als Almere en Den Haag voor mijn gevoel al af, want die steden bezitten geen universi teit. Voor de rest is de keus aan de minister welke plaats het wordt". Van den Bos hoopt dat de minis ter niet te lang wacht met die keus. "Ons land is al veel te laat begon nen met die informatica-opleidin- gen. Er moet zo snel mogelijk een vervolgopleiding (tweede fase) ko- rde die r ide universiteit (eerste fase) afstude ren. In vergelijking met Amerika is er nog een grote achterstand. Die moeten we niet nog verder laten oplopen". RUILBEURS - In de Dr. Van Voorthuysenschool aan de Marmxstraat wordt morgenavond weer een ruilbeurs georganiseerd door de ruilclub 'Koningskerk'. Verzamelaars van munten, postzegels, stickers, ansicht kaarten. lucifermarkten. bierviltjes en dergelijke zijn vanaf 19.00 uur wel kom in de school in Leiden-noord. haar plan 'spreiding crematoria schien dat het bedrijfsleven zulke 1988-1993' plaatsen kan subsidiëren, zodat wij in staat zijn goed opgeleide men- zsen aan te trekken en af te leveren. In Leiden moet volgens de stich- We zjjn daarover al jn onderhande ling een zogenaamd enkelvoudig h mel bepaalde organisaties. crematorium komen met een aula Nee, namen noem ik niet. daarvoor en een of twee koffiekamers. Een verkeren de onderhandelingen nog dergelijk crematorium heeft een in een te vroeg stadium". draagvlak van 450.000 inwoners 0ok v00r d| t van buitenge_ nodig in de directe omgeving om w00n hoogleraar is tot nu toe wei een kostendekkende exploitatie nlR belangstelling getoond. "We m°6f«kt,e maken-zoeken een hoogleraar die voor de Het Leidse crematorium zou een helft van de tijd in het bedrijfsie. capaciteit moeten krygen van 1.760 ven zit en voo? de andere helft wil crematies per jaar. Naar verwach- doeeren aan de universiteit - en die ting zal het aantal crematies in 1992 is helaas nog niet gevonden", aldus 1 procent Van den Bos. Desondanks gaat het helemaal niet zo slecht met de in 1981 begon nen informatica-opleiding aan de Leidse universiteit: er is schitte rende apparatuur en er is een over vloed aan studenten. In augustus zijn de eerste twee afgestudeerd en LEIDEN - Een man uil Amster- dit jaar zijn er weer, evenals vorig dam. die dinsdagmiddag op het Jaar- honderd leergierigen aange- Koffer gestolen Leidse NS-station moest overstap pen, is daarbij een koffer lichter ge worden. Omdat hij op het informa tiebord wilde kijken, vroeg hij een andere man of die even op zijn drie koffers wilde passen. Toen hij te rugkwam bleek de man met één koffer te zijn verdwenen. In de - ge broken witte - koffer zaten onder meer een Libanees paspoort, een rijbewijs, een vliegticket, Belgisch geld en kleding. Van den Bos verwacht overigens de komende jaren een jaarlijkse uitstroom van zo'n dertig tot veertig doctorandussen in de informatica. Praktijk Alom is bekend dat studenten en het bedrijfsleven een groeiende be hoefte hebben aan kennis die goed aansluit bij de praktijk. Daarom is ook de informatica-opleiding veel LEIDEN - Het samenwerkingsverband tegen seksueel geweld wil een telefoonlijn 'seksueel geweld' opzetten. Daarom zoekt het samenwer kingsverband vrijwilligsters voor minimaal vier uur per week. Het doel van de telefoonlijn is dat vrouwen die ervaringen hebben met aanranding, verkrachting of incest daar hun verhaal kwijl kunnen, infor matie kunnen krijgen over hulpverlening of klachten over artsen of hulp verleners kunnen deponeren. De opzet van de telefoonlijn staat nog in de kinderschoenen. Van de vrijwilligsters wordt verwacht dal zij zich bij de problematiek betrokken voelen, willen meedenken aan de opzet van een dergelijke telefoonlijn en na een opleiding zelf achter de telefoon willen zitten. Voor meer informatie en/of aanmelding kan het samenwerkingsver band worden gebeid: 071- 254892, vragen naar Marion Welling. Weersatelliet (1Weersatelliet (2) De eerste keer kreeg hij het er koud van. Het lukte! Hij ontving de beelden van de weersatelliet. "Een mooi gevoel is dat", zegt W. v.d. Greft in wiens zaak aan de Gerrit Doustraat een ontvangst station is ingericht voor het ont vangen van weersatellieten. Wil ly Wortel in Leiden, met andere woorden. "Ja, we zijn er pas mee begon nen", zegt één van de medewer kers. Net als hij wil vertellen wat er op het beeldscherm te zien is, verschijnt Van der Greft ten to nele. "Nu zie je de opname van gis teren; dit is het weer van gisteren zogezegd". En het weer van eergisteren kunnen jullie dat ook nog laten zien? Lichtelijk verbaasd over deze domme vraag, antwoordt hij: "Maar natuurlijk... o. wacht even, hij start weer". Meteosat, zo heet de satelliet die voor de weeropnamen zorgt. "In Duitsland - in Darmstadt om precies te zijn - ontvangen ze de beelden", vertelt de medewer ker. Ze tekenen daar ook de lan den in". "De halve aardbol wordt opge nomen". zegt Van der Greft even later. "De computer 'hakt' ver volgens die opnamen in stukjes. Zp zou je het zeer simpel kunnen samenvatten". Hij onderbreekt zijn verhaal om de verslaggever op een paar dingen te wijzen: "Kijk, hier heb je de Nijl". De Nijl? Er is veel blauw te zien, dat wel... "Je kunt inder daad niet zomaar écn, twee, drie dingen onderscheiden; daarvoor is training nodig", zegt Van der Greft ter geruststelling. Buiten, op het dak, staat een schotel om Meteosat te kunnen ontvangen. "Ja", zegt Van der Greft, "als je al die spullen zo ziet, dan krijg je echt het gevoel datje aan het pionieren bent". "We zijn hier mee begonnen omdat het satellietgebeuren steeds belangrijker gaat worden. Wij willen daar zo snel en slim mogelijk op inspelen, dat is de reden". "We zullen het nog wel mee maken dat we allemaal een scho teltje op ons huis hebben om de satelliet te kunnen ontvangen. Het klinkt nu misschien nog vreemd, maar wacht maar af. In de toekomst..." "Het is dus niet zo dat wij de weersatelliet wilden ontvangen omdat we zo geïnteresseerd zijn in het weer. Hoewel... ik raak ook gefascineerd door het weer. Zon der datje het zelf eigenlijk wilt". Een kwartiertje later vertelt Van der Greft dat hij van plan is om een aantal boeken over het weer aan te schaffen. Want ja, je wilt toch weten hoe een stormde- pressie precies ontstaat, om maar eens iets te noemen. "Hel totaal herkennen, dat wordt je streven hè". Je hebt veel klanten die niet meer bij het toestel zijn weg te slaan volgens Van der Greft: "Die mensen kijken dan even en zien opeens duidelijk de ronding van de aarde. Of ze hebben door hoe je de kou- en warmtever- schillen kunt onderscheiden, nou, die mensen zijn hier bij wij ze van spreken niet meer weg te branden". "Vooral toen onze schotel nog in de zaak stond was dat zo. Som mige mensen waren echt zeer ge fascineerd. Logisch ook natuur- De schotel op het dak van het bedrijf aan de Gerrit Doustraat ontvangen. "De halve aardbol wordt opgenomen zegt Van der Greft lijk, dit zie je niet elke dag". "Kijk", zegt hij, "nu kun je Eu ropa weer zien". "En dit is Engeland", zegt de medewerker. "Inderdaad", beaamt Van der Greft. "Engeland *is half be wolkt... en ik zie ook opklarin gen. Je ziet het aan de blauw/ groene kleuren. Die witte vlek ken betekent: depressies". Hij staat op en wijst. "Boven Afrika hangt er bijvoorbeeld één. Spanje heel t prachtig weer. zie je dat? En Nederland? Over een paar dagen kunnen we weer in de narigheid zitten". "Maar nu nog niet", meent de medewerker die even naar bui ten kijkt. "Het is nu nog redelijk Postkoetsen "Van alle vervoermiddelen die de laatste eeuwen zijn gebruikt spreekt bij velen de postkoets het meest tot de verbeelding. Hierop inhakend wordt door twaalf postkoetsen in de derde week van september in 1986 een race gehouden over ruim 350 ki lometer. Het traject loopt van Groningen over Alkmaar naar Leiden". Dus: als u in genoemde perio de postkoetsen voorbij ziet den deren, moet u niet denken dat u achterlijk bent geworden: het be treft hier een spektakel dat is georganiseerd door de Vereni ging Alkmaars Ontzet, de Gro ningse Vereeniging voor Volks vermaken en de Leidse 3 Octo- ber-Vereeniging. Waarom de laatste vereniging meedoet laat zich raden: in 1986 bestaat zij immers honderd jaar en dat jubileum dient op bijzon dere wijze gevierd te worden. Op zaterdag 20 september, de laatste dag van de race. gaat het richting Leiden. "Er is een vast parcours uitgezet met kegeltjes waarop kleine balletjes liggen", melden de organisatoren. "Hier tussendoor moeten de koetsen worden gemanoeuvreerd zonder de balletjes er af te gooien. Na het kegeltjesrijden is de winnaar van de postkoetsenrace 1986 be kend. Maar zal hij veilig de beker naar Leiden weten te brengen?" Hoezo...veilig? En dan komt de aap uit de mouw. "In de bossen van Warmond houdt zich name lijk een groep woeste ruiters op die klaarstaat om een greep naar de prijs te doen. PTT en bereden politie staan er echter borg voor dat deze roofoverval mislukt". Wat jammer nou toch dat er in vroeger tijden nog geen PTT was om-overvallen te voorkomen! Er rest trouwens eén vraag: de race is afgelopen op 20 septem ber, 3 oktober ligt dan nog in het verschiet, is dat geen handicap voor de Leidse vereniging9 "Nee natuurlijk niet", zegt één van de organisatoren, toeristen man Hugens. "Als die koetsen door het land trekken, zullen sommige mensen denken: ha, op 3 oktober gebeurt er wat in Lei den, daar moeten we naar toe. Die race is dus een prima lok ker". Ah, op die manier. "Het is trouwens flink aanpo ten wat betreft het organiseren van dit gebeuren", besluit" Hu gens. "Het mag misschien r lijken dat we nu al informatie verspreiden, maar vergeet niet dat dit een gigantisch evenem gaat worden. Wc zijn al een half jaar bezig met het voorbereit van de race"

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1985 | | pagina 3