Steeds 'Belangstelling voor vak verpleegkundige moet terugkomen' 'We worden niet meer tegen elkaar uitgespeeld' Verkeerde kozijnen in huizen geplaatst Woningbouwvereniging Leiden Ziekenhuizen beginnen eigen opleiding VRIJDAG 8 NOVEMBER 1985 LEIDEN Stichting belangenbehartiging club- en buurthuizen bestaat vijf jaar LEIDEN - Van loopgraafsoldaat tot klankbord. Aldus van de nog jonge historie van de stichting be langenbehartiging sociaal-cultu reel werk worden beschreven. "Wij zijn blij dat we het vijf jaar hebben volgehouden. Hoewel dat mede te wijten is aan de druk veroorzaakt door de bezuinigingen" zegt Ge rard Broekmans van het buurthuis de Vrolijcke Arcke. In Leiden is het altijd moeilijk geweest om de krachten van het club- en buurt huiswerk te bundelen. Samen met met Han Pronk (Stichting Welzijn Leiden), Wilbert Bots (Matilo) en Evert Bronstring (voorzitter van de stichting) organi seert Broekmans een symposium ter gelegenheid van het eerste lus trum. Uiteraard gaat dit over het welzijnswerk. Getuige de titel 'Kij ken naar morgen' worden de toe komstperspectieven verkend. De rol van de stichting om schrijft Gerard Broekmans als 'een klankbord voor de gemeente'. "Dat functioneert in die zin dat de ge meenteraad nu een klein beetje weet, waarover hij het heeft, en dat we niet meer worden overdonderd door wat aan de Breestraat wordt De verstandhouding met de ge meente was namelijk niet altijd op timaal. Vooral de kritiek op het ge meentelijke welzijnsbeleid is uit de mond van de stichting te horen ge weest. "Het is voor het eerst dat de gemeente een eigen beleid formu leert en het bestaande beleid er mee vergelijkt", stelt Han Pronk dienaangaande. "Je kunt nu in ieder geval zeggen dat er geen gebieden worden ver geten. Dat is een kwalitatieve ver betering van het haspelende en stotterende beleid uit het verleden. Vroeger was er een achterstands- gebiedenbeleid, naast het landelijk beleid. Nu kent het beleid speer punten. waarbij de speerpunten overigens in de achterstandsgebie den zitten", licht Evert Bronstring dit verder toe. Misstappen "Landelijke en gemeentelijke ac t-viteiten werden los van elkaar ge zien. In Leiden-noord bijvoorbeeld werd het welzijnswerk te hooi en te gras afgebroken. Nu wordt het in zijn geheel onder de loep genomen. Neem het Wijkkollektief Noord. Het voortbestaan daarvan werd drie keer verlengd toen de ontslag periode voor het personeel al was verstreken. Hetzelfde is gebeurd met Ouders op Herhaling" wijst hij verder op wat gemeentelijke mis stappen uit het verleden. De verstandhouding met de ge meente en het beleid zijn verbe terd, menen de heren, hoewel er hier en daar nog wel kritiek is te beluisteren op het beleid van de huidige welzijnswethouder Van Dongen (PvdA). Gewag wordt on der meer gemaakt van het gemeen telijke plan om de beroepskrach ten in het welzijnswerk onder één werkgever (een stichting) te rang schikken. "Het particulier initiatief moet zijn beleidsvrijheid houden", meent Gerard Broekmans. "Op de ze manier dreigt de eerstelijns hulpverlening, gesprekken met mensen die problemen hebben, in de knel te raken. Deze hulp is im mers gebaseerd op persoonlijk contact. Bovendien wordt de buurthuiswerker door de toene mende hoeveelheid regeltjes steeds meer een regelaar". Wilbert Bots: "De stichting Meerburg, waar Matilo onder valt. is niet zo vóór die centralisering. Ik hoop dat er. ook in de toekomst, ruimte blijft voor het inhaken op actuele ontwikkelingen in de buurt. Zo is in het verleden de peu- teropvang, het werk voor buiten landers en de basiseducatie voor volwassenen ontstaan". Het bereiken van het eerste lus trum stelt deze leden van in de stichting belangenbehartiging ver tegenwoordigde buurthuizen in elk geval tevreden. "In vijf jaar heeft de stichting bereikt dat de aparte instellingen niet tegen el kaar kunnen worden uitgespeeld", constateert Gerard Broekmans. "Wij zullen er naar streven deze en andere verworvenheden te behou den". Symposium Het symposium heeft maandag 11 november vanaf 19.45 uur plaats in het Leidse Volkshuis aan de Apothekersdijk. Sprekers zullen zijn: Jan Mul. directeur van het Ne derlands Instituut voor Maat schappelijke Opbouw, wethoudei Henriëtte van Dongen en Tom Fluitsma, beleidsmedewerker van de stichting Jeugdhaven en lid van het bestuur van de stichting belan genbehartiging (Vervolg van pagina 1) LEIDEN - Voor het schrijnende tekort aan verpleegkundigen geeft W. Koudenberg, directeur verpleging van het Academisch Ziekenhuis Leiden, de volgende verklaring: "Het zijn oorzaken die nauw met elkaar samenhangen. De middelbare beroepsopleiding van verpleegkundigen (MBO-V) zit op een ander niveau; de hogere beroepsopleiding van verpleegkundigen (HBO-V) levert te weinig verpleegkundigen af, en de individuele oplei dingen (in-service genoemd) aan de ziekenhuizen trekken te weinig belangstelling. Daar naast hebben we nog eens te maken met arbeidsduurverkorting en een banenplan". Wat is er aan de hand? Vier jaar ge leden was het nog moeilijk om leerling-verpleegkundigen na hun examen aan een baan te helpen. In sommige ziekenhuizen vielen er zelfs ontslagen. En nu hebben het Academisch Ziekenhuis Leiden, het Diaconessenziekenhuis in Lei den, het St. Elisabeth Ziekenhuis in Leiderdorp en het Rijnoord Zie kenhuis in Alphen aan den Rijn een samenwerkingscontract geslo ten om in een eigen school, gehuis vest in het opleidingscentrum Nieuweroord aan de Rijnsburger- weg, verpleegkundigen op te lei den. De verpleegkundigen die toentertijd zijn ontslagen of nood gedwongen met een deeltijdbaan genoegen moesten nemen, zijn in middels weer volledig aan de slag, aldus de directeuren van de zie kenhuizen. "We hebben ze hard nodig". De leerlingen van de de beroeps opleidingen, die deel uitmaken van het dagonderwijs, worden via sta ges vertrouwd gemaakt met hun toekomstige beroep. Bij de in-ser- vice opleiding worden leerlingen na een korte introductie-periode 'ingelijfd' bij het verpleegkorps van het ziekenhuis. Het motto is hier: studeren en werken téjgelijk. Stoppen Directeur M.P. Hennink van het Diaconessenhuis verklaart dat het MBO-V niet opleidt voor verpleeg kundige in een ziekenhuis, maar voor verpleger in bejaarden- en verpleeghuizen. "Het tweede des kundigheidsniveau, zoals wij dat noemen. De twaalf HBO-opleidin- gen in Nederland leveren mensen van het eerste deskundigheidsni veau, maar te weinig. Als er meer HBO-V opleidingen zouden ko men, stopten wij onmiddellijk met onze eigen school". Maar ook met de in-service oplei ding is er wat aan de hand. De vier ziekenhuizen uit de Leidse regio hebben niet voor niets een samen werkingscontract gesloten om tot een centrale school te komen. "In derdaad", zegt Hennink. "De in- service opleidingen aan de vier zie kenhuizen trokken steeds minder belangstelling. Je kunt dan beter je krachten bundelen om je onder wijs niet aan kwaliteit te laten in boeten". Ook voor die terugloop zijn oorzaken aan te wijzen. Koudenburg: "Het is wat minder aantrekkelijk geworden, omdat de overheid de salarissen voor de leer ling-verpleegkundigen heeft aan gepakt. Het eerste half jaar is er slechts een zakgeld van 400 gulden per maand beschikbaar en daarna een bedrag van zo'n 1200 gulden per maand bruto. Dat lijkt allemaal redelijk, maar vergeet niet dat deze mensen volledig meedraaien in de dag- avond- en nachtdiensten". De directeuren hopen nu door goed onderwijs te geven en de garantie op een baan, meer belang stellenden te trekken. "We leiden op, dit in tegenstelling tot het HBO-V die een algemeen verpleeg kundige op de markt zet, tot een specialistische A-verpleegkundige. Komende jaren zal het tekort voor al gaan zitten by de afdelingen in- tensive-care, hart- en longchirur- gie, neonatologie en de kinderafde ling. Ook zijn er plannen om de op leiding tot radiologisch laborante en perfusionist te gaan verzorgen, evenals nascholingscursussen". De directeur van de Academie voor Gezondheidszorg in Leiden, T. Ouwerkerk, bevestigt het ver haal van de directeuren. "Hier is duidelijk sprake van een golfbewe ging. Het negatieve aureool rond de verpleging enkele jaren gele den. heeft geresulteerd in minder belangstelling. En pas onlangs is duidelijk gebleken dat de student afkomstig van het MBO-V door stroomde naar de bejaarden- en verpleeghuizen. Overigens een uit stekende opleiding voor dat werk. Het tekort was misschien- op te LEIDEN - De Leidse woning bouwvereniging De Tuinstadwijk wil verkeerde kozijnen voor een onderhoudsplan aan de Frederik van Eedenlaan en omgeving niet hebben. De Katwijkse fabrikant Klimaraam, waar volgens de ver eniging een fout is gemaakt, moet op korte termijn 150 nieuwe kozij nen leveren met de juiste afmeting en indeling. Het gaat in totaal 150 kunststof kozijnen die in 50 woningen moe ten worden aangebracht. De fabri kant, die de helft al heeft gemaakt, heeft deze echter met een te smal openslaand raam afgeleverd. Gis teravond heeft het merendeel van de bewoners, bijeengeroepen door de vereniging, uitgesproken priis te stellen op de oorspronkelijk toe gezegde kozijnen. Volgens secretaris Meerburg van De Tuinstadwijk betekent dat dat de 75 verkeerde kozijnen retour gaan naar de fabriek en over onge veer twee weken de juiste kozijnen zullen worden geleverd. Vertra ging in de uitvoering van het on derhoudsplan levert dit nauwelijks op. Waarschijnlijk betekent dit voor Klimaraam een forse schadepost. Hoewel de fabrikant vanochtend niet bereikbaar was voor commen taar, zal de schade naar schatting in de tienduizenden guldens lopen. Het lijkt niet waarschijnlijk dat de fabriek de verkeerde kozijnen el ders kan slijten. ADVERTENTIE Frans... met 'n vleugje romantiek. In de Wassenaarse duinen, richting strand. sfeervol a la carte restaurant representatieve zalen voor recepties, parties, vergaderingen, etc. (haal of bel even voor mapje Menu-Suggesties) Hotel-Restaurant DUINOORD" vangen geweest als we ook nog niet eens te maken hadden met ar beidsduurverkorting en een ba nenplan". De academie, die 550 dagstuden ten telt, levert per jaar 120 afgestu deerden uit het HBO-V af. Die heb ben onmiddellijk een baan, want niet alleen in de ziekenhuizen kun nen ze terecht, maar ook de wijk verpleging kampt met onderbezet ting. Dit jaar zijn er 160 nieuwe stu denten bijgekomen. Volgens Ou werkerk is dat het maximum. "Er is op dit moment niet meer aan bod. Iedereen met de juiste voor opleiding kan worden geplaatst. Er is absoluut geen studentenstop. Meer HBO-opleidingen heeft dus ook niet direct zin. De belangstel ling voor het vak moet terugko men. Nee, we zijn even in een vi cieuze circel terecht gekomen. Daar moeten we proberen uit te komen. De Centrale School kan daaraan zeker een steentje bijdra gen". School pas in 1987 weg LEIDEN - De prof. Vliegenthart- school aan de Zuidsingel verhuist pas in 1987 naar een opgeknapt en uitgebreid schoolgebouw aan de Da Costastraat. Aanvankelijk was er sprake van dat deze school al volgend jaar zou moeten verhuizen naar haar nieuwe onderkomen. De oude Zuidsingelschool zou dan worden gesloopt om plaats te ma ken voor woningbouw. De verbouwing van het gebouw aan de Da Costastraat heeft echter vertraging opgelopen, voorname lijk omdat toestemming van het ministerie van onderwijs later werd verstrekt dan eerder gedacht. Volgens directeur De Graaf van de Vliegenthartschool, waar vbo en lom-onderwijs wordt gegeven, is de afspraak met de gemeente ge maakt dat de oude school pas wordt gesloopt als het nieuwe on derkomen gereed is. GAT - Bij de Plesmanrotonde sprong gistermiddag omstreeks half één een waterleiding. Daar door onstond er in het wegdek een gat van ongeveer een halve meter diep, zoals een automobilist merk te: hy dacht door een plas water te rijden maar kwam terecht in het gat. De auto liep aan de onderzijde schade op. LEIDEN - De brandweer moest gis termiddag omstreeks half twee uit rukken om een brand te blussen in het Mostertcomplex aan de Uiter stegracht. In het gebouw waren slo pers bezig; volgens hen moet de brand zijn ontstaan tijdens het schaftuur. Omtrent de oorzaak ont stond discussie: buurtbewoners we zen er op dat de slopers eerder op de dag een en ander hadden ver brand, maar volgens de politie is de brand niet op die manier ont staan. Waarschijnlijk is er sprake van brandstichting op de eerste etage. Het Mostertcomplex (zo genoemd omdat daar vele jaren het gelijkna mige verhuisbedrijf was gevestigd) wordt op het ogenblik verbouwd tot een bedrijfsverzamelgebouwter wijl er ook een buurthuis zal wor den gevestigd. (foto Holvast) Redactie: Wim Brands Annemiek Ruygrok Maaltijden (1) Het Sint Elisabeth Gasthuishof heeft sinds 1 november een oude traditie in ere hersteld. Al in 1435 werd het Gasthuis door de sche penen namelijk verplicht tot het uitdelen van 50 maaltijden per week en dat twee maal. En nu gaat het gasthuis een deel van de maaltijden voor Tafeltje Dekje verzorgen. Begonnen is met 25 maaltijden, maar het aantal kan worden uitgebreid tot 35. Boven dien zal vanaf 1 januari, zo is de bedoeling, aan het buurthuis in de Haarlemmerstraat een aantal maaltijden worden geleverd. Mensen kunnen die dan aan een zogenaamde 'open tafel' komen nuttigen. Bestond het eten in de vijftien de eeuw uit een 'portie pottaetse' (warmoes - wat een verzamel naam is voor alle groenten - en erwten) plus een half vierendeel spek, nu zal de samenstelling van de maaltijden er wat geva rieerder uitzien. Die zal hetzelfde zijn als die voor de bewoners van het verpleeghuis. Dit betekent dat de menu's zijn afgestemd op de smaak van de veelal Leidse bewoners. Dus elke dag hut spot?, is dan de voor de hand lig gende vraag aan het hoofd van de civiele dienst, M. Mormout. Maar dat zien we verkeerd. Wel iswaar staat hutspot hoog in het vaandel van de Leidenaar, maar afwisseling van menu is een eer ste vereiste. Niettemin prikt de Leidenaar graag een hutspotje of een boerenkool met worst stamppotje weg. Maaltijden (2) Uit de reglementen, die nog steeds bewaard worden in het gemeente-archief, blijkt dat men al vanaf de stichting in 1428 veel aandacht aan het eten besteedde. De verzorgsters moesten erop letten dat iedereen de hele dag een gevuld korfje aan zijn of haar bed had hangen waarin vers brood, bier. kaas en boter zat. Bovendien werden tweemaal per week twee warme maaltijden met vlees per dag aan de bewo ners verstrekt Het waren blijk baar flinke eters. Uitdrukkelijk staat vermeld dat men het eten pas bij de zieke mocht weghalen wanneer deze er blijk van gaf niet meer te lusten. Van later datum, 1640, stamt een 'Ordenatie op het koechen ende schaften int Vrouwen Elij- sabeths Gasthuys gemeen met de leprozen aldaar': 'Sontachs' 'Hondert en ses ppnt rintvleiys tot hutspot daertoe drie en veer- tich bos roo wortelen item 's morgens warmoes te koechen agt soo koche daertoe anderhalf maetge gort met anderhalf maet- ge mille', "s Maendachs' moest men het dan doen met 'elke mens een half pint soete melk' en 'dinsdachs' kreeg men 'alleen vleiys gesouten offte gerockt', 's Woensdags was het menu ook ta- melijk karig met rijstepap, maar donderdags werden er 'boontges dortich pond off drie achtse ku- vlees offte vijftig roo koele tot warmoes' gekookt. Ook op vrij dag stond rijstebrij op het menu en zaterdags kreeg men karne melk met brood en beschuit. Ter aanvulling kreeg 'om de veertien dachen elck mens een pont boter' en 'item alle weechx yder een pont kaas'. Staking (4) De Leidse brandweer heeft afge lopen woensdag haar eisen op ta fel gegooid bij burgemeester Goekoop en wethouder Jos Fase (economische zaken). Behalve een verdubbeling van de onre gelmatigheidstoeslag is ook ge sproken over een nieuwe FLO- regeling. "Dat staat voor Func tioneel Leeftijds Ontslag", legt commandant Mark geduldig uit. "Een brandweerman gaat op zijn vijfenvijftigste uit dienst. Tot zyn zestigste krijgt hij dan 80 procent van zijn laatstgenoten salaris uitbetaald, daarna tot zijn vijfenzestigste 70 tot 75 procent. Resultaat prijsvraag voor naam fusiecombinatie: LEIDEN - De combinatie van de Leidse woning bouwverenigingen De Leidse Woningstichting (LWS). De Eengezindheid en de Vereeniging tot bevordering van den bouw van Werkmanswoningen zal voortaan door het leven gaan als de 'woningbouwvereniging Leiden'. Het bestuur verwacht dat de officiële erken ning van de vereniging in oprichting voor het eind van dit jaar van het ministerie van volkhuisvesting zal ko men. Dan kan de fusieclub juridisch en formeel als één vereniging opereren. Onder de bewoners is een prijsvraag georganiseerd voor de naam van de nieuwe vereniging. De jury en het bestuur is tot de conclusie gekomen dat woning bouwvereniging Leiden de meest geschikte naam is. De bewoners C. Siebert en A. Schrama hadden deze naam ingezonden en kregen daarvoor vanmiddag een fiets van de kersverse vereniging. De woningbouwvereniging Leiden kan pas echt gaan draaien als zij bij Koninklijk Besluit is erkend als toegelaten instelling, werkzaam in het belang van de volkshuisvesting. Het bestuur verwacht, op grond van overleg met het ministerie van volkhuisvesting, dat dit per 1 januari 1986 mogelijk zal zijn Hierop vooruitlopend zijn de drie verenigingen in middels ondergebracht in het kantoor van de LWS aan de Turkooislaan. Sinds 14 oktober werkt het per soneel daar al samen zoals in de fusienota overeenge komen. Overigens is De Eendracht, die zich aanvan kelijk bij deze fusiecombinatie zou aansluiten, afge haakt. Zij gaat voorlopig op eigen kracht verder de oorlog uit: verkenners in korte broek Band Zo zag de St. Fi En dat vinden we niet eerlijk. Want een ambtenaar die de vut ingaat krijgt wél al die jaren 80 procent. En wij hebben er net zo goed premie voor betaald". Overigens vonden de spuitgas ten bij Goekoop en Fase een ge willig oor, al moet nog naar fi nanciële dekking voor deze twee maatregelen worden gezocht. Mark heeft goede hoop dat zij er gens nog een gaatje vinden. Dinsdagochtend wordt er in het overleg van b en w over gepraat. De aanslag Lizette van der Heide kreeg on langs een aanslag van het Hoog heemraadschap Rijnland in de bus. Dat was al de vierde in twee jaar. Niets bijzonders, ware het niet dat Lizette nog geen vier jaar is. Een telefoontje naar het Hoog heemraadschap na de eerste aan slag had tot gevolg moeten heb ben, dat Lizette voortaan ver schoond bleef van dergelijke bil jetten. Maar vrolijk rolden er daarna nog drie op de deurmat. "Het zal wel met een verkeerde tenaamstelling te maken heb ben". aldus de heer Van der Hoek van het Hoogheemraad schap. Maar vervelend is het wel. Hoewel hij kan begrijpen dat je na één keer het Hoogheemraad schap op de fout te hebben gewe zen, een tweede of derde keer niets meer laat horen, raadt hij aan dat toch wel te doen. "Wat namelijk in de computer zit, krijg je er moeilijk weer uit. Dus als iets fout is. blijft het er fout in staan. Wanneer wij niets horen, kan zelfs op een gegeven mo ment de deurwaarder op een der gelijke 'wanbetaler' worden afge stuurd. Het beste is toch maar even een belletje naar het Hoog heemraadschap". De aanhouder wint. Hopelijk. Laten we nou niet weten wat die letters FBL te betekenen heb ben. Een terugblik in de geschie denis brengt uitkomst: bij de op richting werd het de St. Francis- cus Drum Band genoemd. Dat 'heilige' is er in de loop der jaren vanaf gegaan, de trommels zyn aangevuld met fluiten en blaas instrumenten en zo onstond de 'Franciscus Band Leiden'. Wat eens begon als een groep verkenners die de trommel kon roeren, is in veertig jaar uitge groeid tot een volwassen mu ziekkorps. Anders dan by de christelijke muziekvereniging K&G worden bii deze (katholie ke) muziekvereniging sinds de jaren zestig al meisjes toegelaten. Dat zijn ook de jaren dat de band werd opengesteld voor leden die niets met de padvinderij, of 'scouting' in hedendaagse ter men, van doen hadden. Het veertigjarig jubileum wordt trouwens zaterdagavond grootscheeps gevierd in het An- tonius clubhuis, dat vanuit het gebouw aan de Hazewindsteeg te bereiken is. Reken maar dat daar oen stevig toontje wordt wegge blazen en getrommeld. Boven dien is er een modeshow van FBL-kostuums door de jaren heen. Natuurlijk zullen de ver kenners in korte broek parade ren, maar ook het nieuwste blauw-grys wordt getoond. De FBL heeft overiges roerige tijden gekend. Zo kon door een intern conflict vorig jaar niet worden meegedaan aan de 3 Ok tober-optocht. Gelukkig is dat al lemaal weer opgelost en dit jaar marcheerde de band fier mee tij dens taptoe en optocht. Over het aantal nieuwe leden hebben ze evenmin reden tot klagen. Vol gens mevrouw Vreeburg zijn er 25 leerlingen op dit ogenblik. "We leiden hen zo snel mogelijk op, want dan kunnen ze al heel vlug bepaalde stukken met de band meespelen. En dat is toch het leukste".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1985 | | pagina 3