mededelingen gemeentebestuur 11 t/m 15 nov. '85 Commissie vergadering Deelcommissie Sport en Recreatie De definitieve datum voor de deelcommissie is niet, zoals eerder vermeld in deze krant, op 18 november, maar op donderdag 14 november a.s. Dan vindt nl. de begrotings behandeling plaats. Om 21.00 uur komt het onderwerp "Nota Sporttarieven" aan de orde. N.B.: zie ook hiervoor Behandeling Ge meentebegroting 1986. Bovenstaande vergadering is open baar. Wie meer wil weten over de te behandelen agendapunten kan daar voor terecht in het informatiecen trum In de hal van het stadhuis. Werkgroep Pieters- en Academiewijk/Le- vendaal West Maandag 11 november a.s. om 15.00 uur in kamer 001 van het Stadsbouwhuis. Agenda: Programma openbare werken Pieterskerkhof Bouwplan Sliksteeg, Oude Varkenmarkt Verbouwplan blok politieburo Diverse bouwplannen Voor nadere informatie kunt u bellen 254505 Werkgroep Groenoord Dinsdag 12 november a.s. om 14.00 uur In het buurtcentrum aan de Pasteurstraat Agenda: Terrein Giezeman Bestrijding wateroverlast Voortgang aanpak verspreid liggende ge meentewoningen Voortgang verbetering particuliere wonin gen Voor nadere informatie kunt u bellen 254439. Werkgroep Pancras-Oost Donderdag 14 november a.s. om 15.30 uur in de Pancrat op het Ir. Driessenplein. Agenda: Stand van zaken met betrekking tot - herinrichting Uiterste en Middelstegracht - school aan de Middelstegracht - PTT gebouw aan de Middelstegracht Bouwplannen Voor nadere informatie kunt u bellen 254505. Commissie voor de Beroep- en Bezwaar schriften Vrijdag 15 november a.s. om 9.30 uur in de koffiekamer van het stadhuis. Agenda: 9.30 uur: Uitspraken: -Beroepschrift kerkbestuur Hartebrugkerk tegen plaatsing woning Haarlemmerstraat 106 op de Monumentenlijst - Beroepschrift mevrouw J. Kroon, namens de heer Bliek tegen aanschrijving woning verbetering 9.45 uur: Beroepschrift ingediend door de heren D.E.W. Takkenberg en P. Huisman tegen plaat sing op de gemeentelijke mo numentenlijst van de panden Ververstraat 24 en 26 10.10 uur: Beroepschrift ingediend door Hollandse Constructie Groep tegen voorwaarden verbon den aan Vergunning op grond van de Lozingsverordening riolering 10.30 uur: Beroepschrift en verzoek om voorziening als bedoeld in ar tikel 30 woningwet ingediend door mr. E.J. van der Wilk, na mens de heer M.A. Laken, ge richt tegen nadere eis, dat de huisriolering van de woning Vlietweg 66 wordt aangeslo ten op het openbaar riool in de Vlietweg Voor nadere informatie kunt u bellen 254168. Voor informatie "Overige vergade ringen" zie telefoonnummer(s) con tactpersonen onderaan agenda's. Verkeers maatregelen Burgemeester en Wethouders maken be kend aan belanghebbenden dat zij voorne mens zijn de hierna te noemen verkeers maatregelen vast te stellen: Academiewijk: Boisotkade - aanwijzen algemene invali denparkeerplaats nabij het gemeentearchief geldend van ma t/m vrij van 08.00 tot 17.00 uur en op za van 9.00 tot 12.00 uur; De Camp/Maredorp/Pieters- wijk/Pancras-west/Leven- daal-oost Overeenkomstig het besluit van de gemeen teraad van 1-7-1985 zal m.i.v. 1-1-1986 een begin worden gemaakt met de invoering van het nieuwe parkeersysteem in de Leidse bin nenstad. Door de aanwijzing van parkeer plaatsen welke uitsluitend bestemd zijn voor vergunninghouders zal in de Pieterswijk en in Pancras-west een vorm van belangheb benden parkeren worden ingevoerd. In ver band hiermee, alsmede in het kader van de deregulering van verkeersmaatregelen, zal een parkeerverbodszone worden ingesteld. Het parkeren in een dergelijke zone is verbo den, behalve op: Parkeerplaatsen die zijn aangeduid d.m.v. een P-bord of d.m.v. een letter P in het wegdek; Parkeerterreinen of weggedeelten waar parkeerautomaten of parkeermeters zijn geplaatst; Invalidenparkeerplaatsen (uitsluitend be stemd voor invaliden met een invaliden- parkeerkaart); Parkeerplaatsen voor vergunninghouders (uitsluitend bestemd voor belanghebben den met een vergunning) De parkeerverbodszone wordt begrensd door de Oude Vest, de Lange Mare, de noordzijde van de Oude Rijn, de Hooigracht, de Watersteeg, de Hogewoerdsbrug, de noordzijde van de Steenschuur, de noord en oostzijde van het Rapenburg, het Kort Rapenburg, de Prinsessekade en de Turf markt. Opgemerkt wordt dat de Hooigracht, de Watersteeg, het Kort Rapenburg, de Prin sessekade, de Turfmarkt en de Oude Vest zelf buiten de zone liggen terwijl de overige straten binnen de zone vallen. Alle thans geldende parkeer- en stopverboden binnen dit gebied worden ingetrokken, zulks m.u.v. het verbod stil te staan aan beide zijden van de Breestraat (met een beperkte mogelijk heid voor laden en lossen vanaf 8.00 tot 11.00 uur) en het verbod stil te staan op de Aal- en Vismarkt t.h.v. de Visbrug. De blau we zone wordt, voor zover gelegen binnen de singels, geheel ingetrokken. Voorts worden de volgende ver keersmaatregelen ingetrokken: Voorrangskruising Langebrug/Papengracht; Langebrug/Steenschuur; Vrouwensleeg/Aalmarkt/Boommarkt/Kip- penbrug; Koornbrugsteeg/Botermarkt/Vismarkt/Koorn brug; Breestraat/Koornbrugsteeg Rapenburg met alle zijstraten of -stegen; De geslotenverklaring voor motorvoertui gen in een of beide richtingen i.v.m. afslui ting d.m.v. palen van: de Schoolsteeg, de Mooi Japiksteeg. dê"Diefsteeg, de Ketel- boetersteeg, het Gerecht, de Lokhorst straat, de Muskadelsteeg, de St. Pancras- steeg, de Hooglandsekerkchoorsteeg, de Kabeljauwsteeg, de Mandenmakerssteeg en de Vrouwensteeg, voor zover gelegen tussen de Breestraat en de Aalmarkt; De geslotenverklaring voor motorvoertui gen van: de Kloksteeg, tussen Pietersker- hof en Nieuwsteeg, richting Rapenburg; de Nieuwsteeg, tussen Steenschuur en Zonneveldstraat, richting Zonneveld straat; de noordzijde van de Oude Rijn, tussen Donkersteeg en Pelikaanstraat, richting Donkersteeg, geldend op woe en za van 8.00 tot 18.00 uur en op do van 18.00 tot 21.00 uur; het Pieterskerkhof, richting Nieuwsteeg; Geslotenverklaring voor alle verkeer be halve voetgangers van de Botermarkt in de richting van het Gangetje; Geslotenverklaring voor motorvoertuigen welke een asdruk van 2000 kg te boven gaan op de Hoogstraat; Inhaalverbod voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen: in de Breestraat; op de Aalmarkt; Verbod plaatsen rijwielen op het trottoir van de Aalmarkt; Aanduiding voetpad van de Mosterdsteeg en de Dwars Koornbrugsteeg; Aanduiding laad- en loshaven: (reeds ver wijderd) op de noordelijke rijbaan van de Steenschuur aan de waterzijde; aan de zuidwestzijde van de Nieuwstraat t.h.v. de percelen 53a t/m 57; Rijstrook voor autobussen op de Boom- markt, tussen perceel no. 12 en Kort Ra penburg (formeel-juridische intrekking); Voetgangersoversteekplaats op Boom- markt bij het Kort Rapenburg. Te wijzigen verkeersmaatregelen: (Brom)fietsers uitzonderen van het gel dende eenrichtingverkeer op: de oostzijde van het Rapenburg, tussen Langebrug en Houtstraat; de noordoostzijde van het Ra penburg, tussen Kloksteeg en Nieuw steeg; de noordzijde van de Oude Rijn, tussen Donkersteeg en Pelikaanstraat; de zuidzijde van de Oude Rijn, tussen Hoog straat en Hooglandse Kerkgracht; de St. Jansbrug; de Boommarkt; de Aalmarkt; de Vismarkt; De geslotenverklaring voor motorvoertui gen van de Apothekersdijk (bord 20) wijzi gen in eenrichtingsverkeer (bord 12 en 13), m.u.v. (bromfietsers, in de richting van de Stille Rijn (alleen aanpassing bor den). Tot slot worden de volgende ver keersmaatregelen vastgesteld: Geslotenverklaring voor alle verkeer be halve voetgangers en m.u.v. (bromfiet sers van: de Kloksteeg, tussen de weste lijke hoek van het Pieterskerkhof en de Herensteeg, in de richting van het Rapen burg; de Botermarkt, in de richting van de Vismarkt; het Pieterskerkhof, tussen Pie terskerkstraat en Kloksteeg, in de richting van de Pieterskerkstraat; Aanwijzen als voetpad: de Hooglandse Kerksteeg; de Jan Vossensteeg, tussen de Haarlemmerstraat en de V.d. Werf- straat; de Visbrug (aansluitend op de Hoogstraat en de Nieuwe Rijn); (d.m.v. een algemene ontheffing zal het laden en lossen worden toegestaan van ma t/m za van 4.30 tot 11.00 uur); Aanwijzen als laad- en loshaven, geldend van ma t/m za van 8.00 tot 18.00 uur: de parkeervakken aan de noordoostzijde van de Breestraat t.h.v. de percelen 52 t/m 58; de gehele zuidoostzijde van de Koorn brugsteeg; 2 parkeervakken aan de noordzijde van de V.d. Werf straat nabij de Jan Vossensteeg; Aanleggen fietsstrook aan de zuidzijde van de Boommarkt vanaf het Kort Rapen burg tot perceel no 5. De op de voorgenomen verkeersmaatrege len betrekking hebbende tekeningen liggen, voorzien van een bijbehorende korte toelich ting of een ontwerpbesluit, met ingang van heden gedurende 14 dagen ter inzage op het informatiecentrum van het stadhuis en bij de directie Verkeer en Vervoer op kamer 216 van het Stadsbouwhuis. Gedurende die periode bestaat de gelegenheid tot het indie nen van schriftelijke bezwaren tegen het vaststellen van bovengenoemde verkeers maatregelen. Deze bezwaren dienen te wor den gericht aan Burgemeester en Wethou ders, per adres directie Verkeer en Vervoer, Stadsbouwhuis, Langegracht 72, 2312 NH Leiden. Voor de goede orde wijzen wij u erop dat geen bezwaren kunnen worden ingediend tegen de invoering van het nieuwe parkeer systeem als zodanig. Belanghebbenden worden voorts in de gelegenheid gesteld te worden gehoord in de openbare vergadering van de Raad van Advies voor verkeers- en vervoersaangelegenheden, die zal worden gehouden op donderdag 28 november aan staande in kamer 001 van het Stadsbouw huis, aanvang 14.00 uur. Voor nadere infor matie over de verkeersmaatregelen kan men zich wenden tot mevrouw Wassenaar van de directie Verkeer en Vervoer op kamer 216 van het Stadsbouwhuis (tel. 254501). Afsluiting Valkbrug Maandag 11 en dinsdag 12 november zal de Valkbrug voor doorgaand verkeer worden afgesloten. Eveneens zal de route Molen- werf zijn gestremd. Aannemersbedrijf Van Èijk uit Gouda is op genoemde dagen druk doende met de aanleg en aansluiting van een transportleiding voor de Stadsverwar ming. Om 7 uur 's ochtends vangt het karwei aan. De Valkbrug en Molenwerf zijn dan gelijk af gesloten als doorgaande route. Indien nodig vinden er mogelijk nachtelijke werkzaamhe den plaats om in ieder geval dinsdag de 12e in de namiddag de Valkbrug/Molenwerf weer open te stellen voor verkeer. De werkzaamheden voeren vanaf de Mare- poortskade, langs het water in de richting van de Valkbrug. Vervolgens zal er een kop peling tot stand worden gebracht door de buizen in het water door te trekken naar de Rijnsburgersingel. Verkeersafwikkeling Vanaf de Lammermarkt wordt het verkeer geleid via de Nieuwe Beestenmarkt, Turf markt (Prinsessekade/Noordeinde). Verkeer stad uit kan via 2e Binnenvestgracht, richting Stationsweg/Stationsplein. Verkeer richting stad kan via de Rijnsburgerweg, Stations plein (Belastinggebouw), Morssingel, Mors- weg, richting Haagweg en Noordeinde. Omleidingsborden De gemeentelijke afdeling "Wegbebake- ning" zal oranje omleidingsborden met pijlen plaatsen om de tijdelijke nieuwe route aan te g. Asfalteren Veluwemeerlaan Op dinsdag 12 nov. a.s. wordt een begin gemaakt met de asfaltering van het gedeelte van de Veluwemeerlaan, dat over de nieuwe fietstunnel heenloopt. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de NBM en zullen ongeveer een week duren. Er wordt gewerkt vanaf het kruispunt Fakkelgras/Hazezegge de richting van de kruising Bessenwier/ Uitsluitend bestemd voor kunstenaars van Leiden en omgeving Kunstopdracht: Lorentzschool te Leiden In oktober is begonnen met de heiwerk zaamheden voor de nieuwbouw van de Lo rentzschool aan de Vollenhovenkade. Het ontwerp van de school is van de hand van de stadsarchitect Den Haring. Voor de decoratieve aankleding van de school is een bedrag beschikbaar van 25.000,- inclusief BTW. Gedacht wordt aan een verfraaiing van het van de weg zichtbare en voor het publiek vrij toegankelijke speelterrein voor de school. De vorm van de kunsttoepassing is in principe vrij, d.w.z. dat er zowel sprake kan zijn van een autonoom kunstwerk dan wel een verfraaiing van het terrein met een kunsttoepassing op het gebied van de groenvoorziening, betegeling e.d. Voorwaar de is wel dat de kunsttoepassing in harmo nie is met de architectuur. Een informatiepakket wordt op verzoek toe gestuurd (071-254181 of 254184). Inzendin gen van documentatie van reeds gereali seerd werk dienen vóór 26 november 1985 gezonden te worden aan: Secretariaat Com missie Percentageregeling/Kunstopdrach ten Stadhuis Postbus 9100 2300 PC Leiden. De openbare vergadering van de commis sie, waarin de selectie wordt verricht zal plaatsvinden op vrijdag 29 november a.s. N.B. Het is niet toegestaan om schetsen of plannen in te zenden die gericht zijn op bo venstaande opdracht. De inzending wordt dan zonder meer terzijde gelegd. Premie-B koopwoningen in plan Stevenshof In de vlekken 15 en 11 (zuid/zuid-westhoek) van de Stevenshof worden 82 energie-zui nige woningen en 11 bungalows ge bouwd. In januari wordt met de bouw hiervan begonnen. De inschrijving voor deze wonin gen start vanaf a.s. maandag 11 november. In de onroerend-goed pagina van morgen staat een uitgebreide advertentie, waarin u verdere bijzonderheden over deze woningen kunt lezen. Oprichtingsvergadering voor de vereniging "Vrienden van de Leidse Hout" De Leidse Hout heeft vrienden ge vonden Het gemeentebestuur van Leiden heeft op 17 december 1984 besloten de "Stichting Fonds voor aanleg, onderhoud en beheer van wandelparken" op te heffen en heeft het initiatief genomen tot de oprichting van de vereniging "Vrienden van de Leidse Hout". Doel van de vereniging Vrienden van de Leidse Hout Deze vereniging zal aan de ene kant dienen als inspraakorgaan van de gemeente, aan de andere kant is het haar bedoeling om ge bruikers van het park, kenners en liefheb bers van de flora en fauna en andere be langstellenden te betrekken bij alles wat er in en met het park "de Leidse Hout" gebeurt. Activiteiten van de vereniging De activiteiten van de vereniging kunnen be staan uit het meedenken en meepraten over het ontwerp-beheersplan voor de Leidse Hout, dat door de Directie Groen van de ge meente werd voorbereid. Verder kan de ver eniging adviezen uitbrengen over het beleid m.b.t. de Leidse Hout en activiteiten ontwik kelen en bevorderen t.a.v. het gebruik en de bestemming van het park voor educatieve, culturele en recreatieve doeleinden. Wie kan meedoen? Het lidmaatschap van de vereniging staat, behalve voor alle belangstellenden, ook open voor organisaties en instellingen. De meerderheid van de bestuursleden zal geko zen worden door degenen die zich als lid hebben aangemeld. Daarnaast zal ook een vertegenwoordiger van de Raadsherenbuurt bij het bestuur worden betrokken en mogelijk ook iemand namens de gemeente Oegst- Eerste vergadering De oprichtingsvergadering van de vereni ging "Vrienden van de Leidse Hout" is gepland op woensdag 27 november om 20.00 uur In de kantine van de Louise de Coligny S.G. aan de Kagerstraat. Degenen die zich al hebben opgegeven, ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor deze vergadering. Voor meer informatie kunt u bellen met de directie Groen van de gemeente 254611 Gemeentebegroting 1986 Dezer dagen is de "Informatieve nota en no ta van aanbieding bij de begroting 1986" verschenen. Deze stukken geven een be knopt overzicht van de financiële toestand van de gemeente Leiden in 1985 en van de beleidsvoornemens van het Kollege van het komend jaar. Bovengenoemde stukken zijn vanaf maandag a.s. voor 10,- verkrijgbaar bij de informatiebalies van het stadhuis en het Stadsbouwhuis. Ingebruikneming rioolge maal Merenwijk Op maandag 11 nov. a.s. om 15.30 uur zal wethouder J.A. Peters de eer ste aanzet geven tot de officiële inge bruikneming van het rioolgemaal in de Merenwijk. Dit gemaal bevindt zich ter hoogte van de vuilverbranding. Er zal bij deze gelegenheid ook een vi deo getoond worden over de werking van het gemaal. Volgende week zijn aan de beurt: Wijk 17 19 ma. 11 november Wijk 18 22 25 wo. 13 november Wijk 21+23 do. 14 november Wijk 20 26 vr. 15 november Bouwplannen Burgemeester en Wethouders zijn van plan de volgende bouwvergunningen te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en/of artikel 50, lid 8, van de Woningwet: Paul Krugerstraat 23-23a, verbouwen wo ningen inclusief plaatsen dakkapel in ach tergevelvlak; Kruisbes 35, uitbreiden woonkamer; Regenboogpad-Schaduwpad, plaatsen drie kunstwerken nabij scholencomplex; Kortenaerstraat 100, bouwen dakopbouw aan achterzijde woning; Rijn- en Schiekade 73, bouwen kapverdie- ping en wijzigen voorgevel van woning; Breestraat 157, restaureren voorgevel; Witte Rozenstraat 50, verbouwen en uit breiden woning; Evertsenstraat 66, plaatsen dakkapel in achtergeveldakvlak; Langebrug 3, verbouw tot 2 twee- en 1 driekamerwoning(en) hoek Bloemistenlaan/Lammenschansweg (locatie Zuiderkerk) nieuwbouw voor re gionaal gezondheidsinstituut; Rijnstraat 9, veranderen toegangsdeur t.b.V. bakkerij; Varkenmarkt 13/13a, restauratie wagen makerij; zuid/oostelijk deel Stevenshof, ophogen en gronddepot; Verder hebben Burgemeester en Wethou ders het voornemen de volgende bouwver gunningen volgens de normale procedure te verlenen: Bielsenstraat 2 en 18, afsluiten balkon; v.d. Wertstraat 24, bouwen kapverdieping op woning; Oranjestraat 19, verbouwen en uitbreiden woning; Haarlemmerstraat 233, wijzigen voorgevel Alle bovengenoemde bouwplannen liggen vanaf 11 november 1985 gedurende veer tien dagen (bij voorkeur tussen 10.00 uur en 12.00 uur) ter inzage in het Stadsbouwhuis, Langegracht 72. In die periode kan iedereen schriftelijk bezwaar tegen de bouwplannen indienen bij Burgemeester en Wethouders van Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden. Als Burgemeester en Wethouders ondanks de ingediende bezwaarschriften en de even tuele toelichting in de commissie ruimtelijke ordening, uiteindelijk toch een bouwvergun ning verlenen, krijgen de indieners van be zwaarschriften hiervan bericht. Daarbij krij gen ze ook informatie over nog openstaande beroepsmogelijkheden. Welstands commissie Maandag 11 november a.s. om 20.30 uur In kamer 12 van het "Gulden Vlies", Bree- straaf 125 Agenda: V. Hogendorpstraat 68, verbouwen wo ning Rijnsburgerweg 10, maken loggia gebouw 35 Rijnzichtstraat 12, plaatsen berging 1e Binnenvestgracht 13, pakhuis verbou wen tot woning Haarlemmerstraat 149, plaatsen luifel Stevensbloem, wijzigen voorgevel bank gebouw Melchior Treublaan 21, plaatsen 2 dakka- Dellen v.d. Waalstraat 46, verbouwing Klimroos 11plaatsen van een dakkapel Breestraat 122-124, wijzigen winkelpui en luifel Rembrandstraat 20a, verbouwen van het woonhuis Haagweg, het bouwen van woningen Azaleaduin 3, plaatsen van een dakkapel Kopervlinder, wijzigen erfafscheiding m^ken berging Steenstraat 45, verbouwing voorgevel opgang Morsweg 10a, verbouwing Wassenaarseweg, bouwen laboratorium verzamelgebouw Boshuizerlaan 1verbouwen en uitbrei ding sauna 5 Mei Haven 50, aanbrengen 2 dakkapellen, Groenhazengracht (17-19), bouw van 3 woningen Sliksteeg (12-18), bouw van 6 woningen Oude Varkenmarkt (18-22), bouw van 11 woningen Vaartkade 6, verbouwing Kapteynstraat 47, plaatsen dakkapel Sportveld Montgomerystraat, plaatsen van een materiaalberging 5e Groenesteeg, verbouwen winkels Langegracht/3e Binnenvestgracht, bouw Stevenshofjespolder (vlek 11), plaatsen van twee betonnen hoogspanningssta tions Carneoolstraat 90, aanbrengen dakkapel in het achtergeveldakvlak Lage Morsweg 17, het bouwen van een berging aan achtergevel resp. zijgevel Vijf Meiplein 48, verbouwen winkelbedrijf Lammermarkt, plaatsen elektriciteitskast Oude Herengracht 18, verbouwing Rijnsburgerweg 7, verbouwen vergader kamer/keuken, kleedruimte Stevenshofjespolder (vlek 15), plaatsen van drie betonnen hoogspanningsstations Smaragdlaan, keuze materialen sporthal Prinsenstraat 70, aanbrengen dakkapel in zijgeveldakvlak Oude Rijn 79, verbouwing Jan Vossensteeg, verbouwing Sitterlaan 50a, plaatsen van schuifpui (achterzijde gevel) Garenmarkt 26, verbouwing Hansenstraat 39-39a, verbouwing Bovengenoemde bouwplannen liggen maandag a.s. tussen 10.00 en 12.00 uur ter inzage bij de secretaris welstandscommis sie, kamer 116a van het Stadsbouwhuis, Langegracht 72. Voor telefonische inlichtin gen en aanmelding voor het spreekrecht kunt u bellen met telefoonnummer 254543, b.g.g. 254559. Ruimtelijke ordening Ontwerp-bestemmingsplan Oostvlietpolder II De Burgemeester van Leiden maakt be kend, dat met ingang van 11 november 1985 gedurende een maand het ontwerp-bestem mingsplan Oostvlietpolder II voor een ieder ter inzage ligt in kamer 241 van het Stads bouwhuis, Langegracht 72. Binnen genoem de termijn kunnen zij die bezwaren hebben deze schriftelijk indienen bij de gemeente raad, Postbus 9100, 2300 PC Leiden. (BROM-)FIETSEN EN MOTOREN Gazelle, Batavus. Union, Burgers. Sparta en Puch rijwielen. Keuze uit meer dan 1000 FIETSEN Reeds een Burgers-njyuiel v.a 350.- mei 1 jaar garantie Huisman Tweewielers BV Levendaal 78. Leiden Tel 071-131515 Zundapp KS50 waterkoeling, kuip sterw schijfr '83. Tel. 01718- 74924 Oiverse 2e hands rijwielen v.a 85,-. tel. 071-131515, Huisman tweewieler BV. Levendaal 80, Lei- FOTO-FILM-VIDEO Kopen is goedkoper dan huren. VHS video frontlader met afst bed en2cass 1330 - 1e bet. 330.-. 30 mnd v 43.24 Ligtvoet Gan getje 12. Leiden 071-140941. GEBARENTAAL Korte kursus (I0x) gebarentaal om met doven te kunnen communiceren op woensdagavond. Start 15 januari 1986. Inlichtingen en/of opgeven tel. nr 071-218118. Vragen naar Mirjam. ELKE ZONDAGMIDDAG Vanat 10/11*85 t/m 6/4*86. Plaats Wille Huis. Oegstgeesl, aanvang 12.55 uur. Inschrijving aan de zaal 5.- p.paar. WINTERBRIDGE GROTE RUILDAG op 9 nov a s van 10 00-16 00 u. Dr. Voorthuysenschool Marnix- straat 104, Leiden. Verkeersschool TEMPO' ƒ31,90 per les. div. auto's, te 01717-4823. b.g.g 070-457626 1E LES 3,95 ook automaat. Voor al uw TUINWERKZAAMHEDEN een afspraak maken met M. Kallenberg, Tuinarchitectuur. Ook v terrassen, pergola's en afscheidingen. Tel. 071-213730. HANS VERBIEST Komplete tuinverzorging, vlot en voordelig. Bel 071-220278 voor een gratis offerte. Fa C.J. Verbiest en Zoon 75 JAAR Voor tuinaanleg en onderhoud. Le vering van tuinmaterialen. TEL. 071-895151 Vrijblijvend prijsopgave. Sleuteltjes kosten 3.- per regel incl. BTW Tejejomsch opgegeven, worden altijd minimaal 3 regels in rekening gebracht, a contant mini maal 2 regels U kunt uw Sleuteltje Bij beschikking dd. 21 oktober 1985 heeft de Arrondisse mentsrechtbank te 's-Graven- hage onder curatele gesteld DE ROODE, Hendrik, geboren 16 juli 1920 te Leiden, wonen de te Katwijk" aan de Nachtegaallaan 5. met benoe ming van C. Uiterdijk, wonen de te Leiden aan de Os en Paardelaan 58 tot curatrice en van J. de Roode, wonende te Leiden aan de Ambonstraat 7 tot toeziend curatrice. Mr. W. K. Anema, advocaat en procureur Breestraat 38, 2311 CS Lei den. tel. 133.461 iedereen leest de krant altijd en overal,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1985 | | pagina 20