Hotel nabij rijksweg volgens Rick's uniek voor Europa College wenst snel besluit van raad over ruimtevaartcentrum Romeinse weg opgegraven Uitvoering plan kost 30 miljoen Burgemeester Noordwijk ziet geen problemen Amsterdammer verongelukt in Nieuwveen PAGINA 14 DINSDAG 15 OKTOBER 1985 HOOFDDORP "Uniek in Europa". Zo noemt G. van Asperen, algemeen coördinator bij Rick's brugrestaurant over de rijksweg Amsterdam-Den Haag ter hoogte van Nieuw- Vennep, het hotel dat naast het restaurant zal worden gebouwd. "Ik zou niet weten waar een accommodatie zoals ons voor ogen staat, elders in Europa is te vinden. Het hotel wordt zeer groots opgezet", zegt hij. Rond het hotel, vlakbij Schiphol, zal een park worden aangelegd met enkele waterpartijen en een eiland. Bovendien komen er een tropisch zwembad, tropische tuinen, een grote glazen entree van ruim twaalf meter hoog, sportaccommodaties en een 150 meter lange overdekte loopbrug van het bestaande restau rant over de rijksweg naar het ho tel. Het totale complex wordt ge bouwd aan de oostkant van de rijksweg en wordt ruim drie hecta re groot. De bouw van het hotel gaat ongeveer anderhalf jaar du ren. Er zal tijdens de bouw reke ning worden gehouden met de mo gelijkheid om later twee vleugels door Thijs Jansen aan het complex te bouwen met elk 100 hotelkamers. Van Asperen zegt dat onlangs bij de gemeente Haarlemmermeer de bouwvergunning voor het hotel is aangevraagd. Burgemeester H. de Boer bevestigde dit: "Wij staan po sitief tegenover de bouwplannen", aldus de burgemeester desge vraagd. De Boer plaatste echter wel een vraagteken bij de datum van 18 december. Op die dag wil de directie van Rick's de eerste paal voor het nieuwe hotel laten slaan. Het brugrestaurant over de rijksweg Amsterdam-Den Haag, gefotografeerd uit de richting Amsterdam. Aan de linkerkant v 'brug' verrijst binnen afzienbare tijd een 30 miljoen gulden kostend hotelcomplex. Behoefte "Ik weet niet of de bouwaan- vraag zo snel kan worden afgehan deld", aldus burgemeester De Boer. "Dat hangt ook af van het provinciebestuur dat een verkla ring van geen bezwaar moet verle nen. Ik hoop dat het lukt, want ik denk wel dat er in dit gebied onge twijfeld behoefte is aan een hotel zoals hier gaat worden gebouwd". Volgens een woordvoerder van de gemeente Hoofddorp worden op dit moment ook onderhandelin gen gevoerd met vier projectont wikkelaars, die in het gebied de Beukenhorst (bij het station Hoofddorp) een hotelcomplex on der de naam Schiphol Plaza willen opzetten. "Maar dat wordt een ho tel van een-heel andere orde dan die bij het Rick's wegrestaurant", aldus De Boer. Volgens Van Asperen is het niet de bedoeling dat het een toeristen hotel wordt. "Wij denken meer aan internationale zakenlieden. En de voorzieningen die wij in het hotel willen treffen zijn er dan ook naar", aldus de coördinator, die nog niet wilde zeggen hoe duur een over nachting in het vijfsterren hotel straks zal zijn. "Ik breng de con currentie hiermee wellicht in verle genheid", aldus Van Asperen. De reden dat de directie van het Rick's brugrestaurant op 18 de cember de eerste paal de grond in wil hebben, is volgens Van Aspe ren omdat de eerste paal van het restaurant zes jaar geleden ook op 18 december de grond in ging. "Een jaar later, ook op de 18e de cember, is het restaurant geopend. Het bestaat op 18 december aan staande dan ook vijf jaar", aldus van Asperen. Vergaderzalen In het nieuwe hotel komen onder meer drie vergaderzalen waar per zaal 150 mensen kunnen worden ondergebracht. Het zwembad, dat in het verlengde van de drie zalen is gepland, is berekend op 150 zwemliefhebbers. De drie zalen en het zwembad kunnen in een hand omdraai worden omgetoverd tot één ruimte. "Daarin kunnen 600 tot 700 mensen gelijktijdig aanwezig zijn", zegt Van Asperen. Er komt in het hotel geen restau rant. Daarvoor kunnen de gasten terecht in het brugrestaurant. "Wel kunnen er diners in het hotel wor den gegeven. In totaal kunnen we dit verzorgen voor ongeveer 600 gasten", zo rekent Van Asperen Alles in het hotel wordt groot, al dus Van Asperen. "De bedden in de eenpersoonskamers worden 1.40 bij 2.10 meter. In de tweeper soonskamers komen twee van zul ke bedden", zegt van Asperen. Een tweepersoonskamer heeft een vloeroppervlak van minimaal 30 vierkante meter. Het nieuwe hotel zal, aldus Van Asperen, beschikken over een zo genaamde 'eilandinstallatie'. Van Asperen: "Dat betekent dat we zelf onze elektrische energie opwek ken met behulp van generatoren. We hebben immers geen aanslui ting op het gas- en elektriciteitsnet. Dat komt mede door de ligging van het complex". Het is volgens Van Asperen ook (foto Wim Dijkman) niet mogelijk om een aansluiting op het kabeltv-net te krijgen. "Ik verwacht dat we op het dak van het hotel enkele schotels zullen laten plaatsen om op die manier via communicatiesatellieten toch een groot programmapakket aan onze klanten te kunnen aanbieden". Het hotel zal worden verwarmd met behulp van de warmte die door het gebruik van de generato ren vrijkomt. "Ook de temepratuur van het zwembad zal op die manier worden geregeld". De waterpartijen achter het hotel zijn volgens Van Asperen noodza kelijk. "De meertjes moeten er ko men om het hemelwater af te voe ren uit het tuinbouwgebied achter het hotel. Daar worden in de toe komst nog meer kassen gebouwd. We hebben daarom van de nood maar een deugd gemaakt", aldus Van Asperen. NOORDWIJK - De ontwik keling van een plan voor een ruimtevaart-expositie- centrum in de Zuidduinen in Noordwijk heeft nog geen drie maanden tijd in beslag genomen. Gister avond presenteerde de ini tiatiefgroep haar plannen tijdens een bijzondere ver gadering van de commissie .toerisme van Noordwijk. Het idee voor een ruimtevaartcen trum is afkomstig van CDA-raads- lid R.P. Dessing. Samen met onder anderen de raadsleden K.J. Ru- bingh (WD) en E. Visser (PvdA), ruimtevaartdeskundigen en een public-relationsadviseur zijn de plannen verder ontwikkeld. Tij- door Monica Wesseling dens de vergadering bleek dat bur gemeester en wethouders de stich ting .in oprichting al 6000 gulden hadden geleend. De initiatiefnemers, bezig met de oprichting van de Stichting tot Vestiging van het Noordwijk Spa ce Center, wil op het duinterrein ten zuidwesten van manege Meeu wenoord een 2000 vierkante meter groot tentoonstellingsgebouw neerzetten. De kosten hiervan wor den geraamd op 820.000 gulden. De makers van het plan gaan er bij hun berekeningen vanuit dat de gemeente de grond gratis ter be schikking stelt. Het terrein dat de stichting in de Zuidduinen op het oog heeft is eigendom van de ge meente. NIEUWVEEN - Een automobilist uit Amsterdam is vanmorgen rond negen uur verongelukt op de kruising provinciale weg-Achterweg in Nieuwveen. De man verleende geen voorrang aan een vrachtauto die van rechts kwam. Beide voertuigen belandden in de sloot, waarbij de personenwagen klem raakte onder het vrachtvoer tuig. Volgens de politie was de man op slag dood. (foto Nanno Bioupot) Unieke archeologische vondst Steekterweg ALPHEN AAN DEN RIJN - Een 45 jaar na Christus aangelegde Ro meinse weg is afgelopen zaterdag gedeeltelijk opgegraven op de grens van Alphen aan den Rijn met Zwammerdam. Het pad weg werd toevallig blootgelegd door grond werkers die op het weiland van boer J. Bulk aan de Steekterweg een nieuw afwateringskanaal groe ven. Volgens amateur-archeoloog K. Beunder, die het bestaan van de weg al jaren vermoedde en daarom de graafwerkzaamheden van nabij volgde, is de vondst uniek voor Ne derland. De goot is zo gegraven dat een lange doorsnede van het Romeinse pad zichtbaar is geworden. Van dit profiel valt volgens Beunder door middel van eb- en vloedlijnen, de plantengroei en de vieze plekken, heel duidelijk de geschiedenis af te lezen. Deze doorsnede is volgens hem zo uniek omdat aan de hand daarvan over de jaren 250 tot 1000 na Christus meer bekend kan wor den. De meeste geschiedenisboek jes zijn nu nog volledig blanco over deze tijd. Het Instituut voor Klassieke Ar cheologie aan de Katholieke Uni versiteit in Nijmegen en de Rijks dienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek zien ook de waarde van deze vondst. Zij zullen de bqdem onderzoeken voor boer Bulk zijn weiland egaliseert en de weg onder water verdwijnt. Want deze weg blijft niet liggen. Waar schijnlijk wordt er wel een deel uit geschept dat wordt bewaard. De van origine vier en een halve kilometer lange verbindingsweg heeftin de tijd van Claudius dienst gedaan als transportweg om de vestigingen, castella genaamd, van voorraden te voorzien. Beunder weet dit doordat er geen spoor van burgelijke bewoning is te vinden, wat in die tijd zo was om het zicht op het pad vanuit de albanianum niet te bemoeilijken, terwijl hij wel gebruiksvoorwerpen heeft gevon den. Namelijk vijf Romeinse scher ven en een aantal herstelijzertjes die in de Romeinse tijd werden ge bruikt om de zogenaamde schub benjak, een hemd van ijzeren rin getjes, te repareren. De slingerende transportweg is gemaakt van kleiplaten, die alleen langs oeverwallen voorkomen. Beunder heeft aan de hand van de ze bodemstructuur het raadsel op gelost over de ligplaats van de vier Romeinse schepen die eind 1973 op het/terrein van de Johannes Stichting in Zwammerdam zijn ge vonden. In die dagen kon niet wor den verklaard hoe de schepen op een plek zover van de Oude Rijn konden liggen. Nu weet hij dat langs de Romeinse weg van de Ou de Rijn naar het castellum op het terrein een kreek moet hebben ge lopen. Beunder heeft de laatste tijd over dat castellum ook een ontdekking gedaan. Tijdens opgravingen van die ruïne bleken er veel minder ste nen te liggen dan werd verwacht. Beunder heeft die Romeinse kie zels en dakpanpuinen teruggevon den in de fundering van de uit de negende eeuw stammende kerk in Noordwijk. Hij vermoedt dat graaf Gerulf de tweede tijdens de cultu rele revolutie in deze eeuw die ste nen heeft gebruikt om de kerk te bouwen. Vanuit die kerk moest de bevolking lezen en schrijven wor den geleerd. De stichting vraagt de gemeente Noordwijk garant te staan voor de rente en aflossing van een lening. De plannenmakers denken 500.000 gulden te moeten lenen. Naast de grond en de garantstelling vraagt de stichting een renteloze lening van 20.000 gulden. Als vóór 31 december aan een aannemer opdracht voor de bouw wordt gegeven, kan van het rijk 90.000 gulden WIR-premie worden verkregen. De resterende 230.000 gulden denkt de stichting door sponsoring en subsidies bij elkaar te halen. De plannen voor een permanen te ruimtevaarttentoonstelling in Noordwijk zijn niet nieuw. Vorig jaar was er sprake van dat het Cos- mocenter, een pretparkachtig cen trum, in de bloemenbadplaats zou worden gevestigd. Het centrum komt echter in Hilvarenbee^ Centrum Het ruimtevaartcentrum moet een duidelijk educatief karakter hebben en moet voor een breed pu bliek interessant zijn. Volgens de makers van het plan is Noordwijk zeer geschikt om een 'space center' te vestigen. Onder meer omdat de gemeente onderdak biedt aan het ruimtevaart-onderzoekscentrum Estec. Een combinatie tussen Es- tec en een ruimtevaarttentoonstel ling is volgens hen logisch. Estec heeft al toegezegd aan de tentoon stelling actief te willen deelnemen. Bovendien kan een 'space cen ter' de afstand tussen publiek en wétenschap verkleinenen is er vraag naar slecht-weeraccommo- datie in Noordwijk. Het is de bedoeling dat de ten toonstelling het gehele terrein van de ruimtevaart beslaat, van verle den tot heden. Modellen van space labs, echte ruimtevaartpakken, films van lanceringen maar ook de praktische toepassingen van de ruimtevaarttechniek zullen op de expositie te zien zijn. De stichting heeft al beslag we ten te leggen op de modellen van het Ruimtevaartcentrum Deven ter. Dit centrum moet haar deuren sluiten omdat de gemeente Deven ter niet langer subsidie wil ver strekken. De modellen staan inmiddels op geslagen in De Rank. Bovendien is de modelbouwer en conservator van het centrum al benaderd. In af wachting van verdere ontwikkelin gen heeft hij een onderkomen ge zocht in Noordwijk. Voor de op slag van het materiaal en de ver huizing van de modelbouwer was 6000 gulden nodig. Gemeente Omdat de WIR-regeling op I ja nuari 1986 wordt opgeheven willen de initiatiefnemers op zeer korte termijn weten of de gemeente be reid is meete werken aan de komst van een space center. Gisteravond bleek burgemeester mr. J.M. Bon- i nike een groot voorstander te zijn van het centrum, gezien de toeristi sche functie die het kan vervullen. Problemen met de ruimtelijke ordening verwacht Bonnike niet. In het bestemmingsplan heeft het terrein de functie 'bijzondere re creatieve voorziening' gekregen. Bonnike is van mening dat het cen trum hier precies in past. Hij ver wacht binnen twee weken de goed keuring van gedeputeerde staten voor het plan binnen te kunnen hebben. De aanwezige gemeenteraadsle- uen uACKen positief staan ten op zichte van de komst van het cen trum. De snelheid waarmee zij moeten besluiten stuit hen echter tegen de borst. Burgemeester Bon nike wilde aanvankelijk in de ko mende gemeenteraadsvergadering (volgende week dinsdag) al met een voorstel aan de raad komen. Daarin zou staan dat de gemeen te grond en geld geeft en leent. Een week blijkt voor vele raads leden evenwel te kort om tot een afgerond oordeel te komen. De plannen kwamen voor de meeste raadsleden dan ook als een donder slag bij heldere hemel. Bovendien, zo werd van verschil lende zijden aangevoerd, zijn er te weinig gegevens voorhanden om een verantwoord besluit mogelijk te maken. De gemeente stelt zich immers voor een periode van 30 jaar garant voor een lening van 500.000 gulden. Op voorstel van PvdA-raadslid J.J. Voorham-Bartens besloten de commissieleden om op kosten van de gemeente een onderzoek naar de haalbaarheid te laten uitvoeren. Hiermee wordt volgens de com missie aangetoond dat de gemeen te particuliere initiatieven ter ver betering van het toeristisch pro- dukt van Noordwijk positief beoordeeld. Bovendien wordt met een studie voorkomen dat de ge meente of de stichting zich finan cieel in de vingers snijdt. Op aandringen van voorzitter Dessing van de stichting die de WIR-premie in gevaar zag komen, besloot de commissie een extra raadsvergadering in te lassen. Over 10 tot 14 dagen moet het haalbaar heidsonderzoek klaar zijn. Daarna zal de Noordwijkse gemeenteraad zich in een extra raadsvergadering voor of tegen het project uitspre ken. - 'Op leven en dood', alweer de zeven tiende druk van de bekende roman van Anna Blaman. Meulenhoff, prijs 16,50. Voor een rijksdaalder krijgt men er een informatieboekje bij. - 'Ketters in de middeleeuwen' door dr. S.B.J. Zilverberg, hoofdmedewerker aan de Universiteit van Amsterdam. Fi bula-Van Dishoeck, prijs 27,50. - 'Negentienvierendertig', roman van Alberto Monravia, die een beeld schetst van de donkere wanhoop en angst die zich aftekenden in de tijd van het opko mend fascime. Wereldbibliotheek, prijs 39,50. - 'Romantisch haakwerk' (prijs 24,50) en 'Kruissteken voor iedereen' (prijs 27,50), twee rijk geïllustreerde boeken van Ondori. Verschenen bij Omniboek. - 'Amish quilts', ruim dertig patronen om authentieke quilts in kleur zelf te maken. Verzameld door Rachel Pell- man. Becht, prijs 32,50. - 'Honkman's reizen', roman van J.J.Peereboom. De Arbeiderspers, prijs 34,50. - 'De Toverberg', zesde druk van de be faamde tijdsroman van Thomas Mann. De Arbeiderspers, prijs 32,50. - 'Promptie maken' (door Willem Gus- sekloo en Peter Strating) is wellicht geen wegwijzer naar promotie, maar wel een nuttige bijdrage voor al dege nen, die hopen promotie te maken. En wie wil dat.niet? Samsom, prijs 47,50. - 'De mammoet' door de bioloog Midas Dekkers. Al eerder werden zijn radio praatjes gebundeld in vier boekjes. Nu zijn deze boekje,s op hun beurt ook weer gebundeld. Twaalf dozijn verhaaltjes over dieren met tekeningen van Maus Slangen. Contact, prijs 16,90. - 'Het monster van Eemnas' is de tweede thriller van Peter van Loon na 'Dood eenvoudig'. In dit verhaal is een roof overvaller zijn aandeel in de buit misge lopen. Hij weet 'zijn' geld in de kluis van een jonge popzangeres. Hij wacht haar in een donkere nacht op op een verlaten dijk in Eemnes, verkracht haar en gaat er dan vandoor met de sleutel van haar kluis. Maar de man onderschat het jon- iwtje. Thieme, prijs 19,50. nu pas in het Nederlands vertaald. Zoals steeds bij Pronzini is een naamloze de tective de hoofdpersoon. Hij is actief' in Los Angeles, waar hij door zijn vroegere loopbaan bij de politie goede relaties werken. De eerste met de sterke arm heeft gehouden, kan hij wat meer doen dan anderen. Thieme, prijs 19,50. - Brieven aan geschoolde arbeiders' is een bundeling van zestien nog niet eer der openbaar gemaakte brieven van Ge rard Reve, geschreven in de jaren tus sen 1951 en 1981, aan Sal Tas, prof.Trim- bos, A.Roland Holst, dr.ir.J.Visser en vele anderen. Veen, prijs paperback ƒ34,90. - 'Einde van een imperium', roman uit Senegal door Sembène Ousmane, die fictieve politieke ontwikkeling in zijn land heeft gebruikt als decor voor zijn verhaal. Talrijke heilige huisjes worden daarbij orqver gehaald. Het Wereldven ster, prijs 20,-. '- 'Nu is 't welletjes, zei mijn vader', jeugdboek door Marie-Thérèse Schins voor kinderen vanaf 11 jaar. Tekeningen Ietje Rijnsburger. Ploegsma, prijs 19,90. - 'Ruimtekrakers', jeugdboek van Emil Zopfi met tekeningen van Jansje Bouman. Bestemd voor kinderen vanaf 8 jaar. Ploegsma, prijs 19,90. - 'Stel je eens voor', de beste verhalen en gedichten uit de prijsvraag 'kinder verhaal' van NRC-Handelsblad, met te keningen van Joost Rietveld. Ploegsma, prijs 24,90. - 'Hebben patiënten wat te zeggen?'. Herman van Aalderen, Margot Kersten en Hans Overbeek gaan in op een nog altijd knellende vraag. Meinema, prijs ƒ9,50. - 'Naar verten die niemand weet'. Wil fred Ploeg schrijft over homoseksuali teit in het huwelijk. Meinema, prijs ƒ21,50. - 'De ziekte van Calvijn' door de to neel- en filmacteur Peter Bos is de eer ste roman die wordt uitgegeven door Van Zinnicq Bergmann. Een eigenzin nig reisverhaal van Calvijn Jonkman op zoek naar zijn identiteit. Prijs 24,50. - 'Een trage leerling' bevat vroege ver halen van Thomas Pynchon. Hij schreef ze in de jaren 1959-1964. Bert Bakker, prijs ƒ27,90. - 'Bewapening en veiligheid', een kri tische beschouwing over de wapenwed loop door generaal-majoor M.H.von Meijenfeldt. Zomer en Keuning, prijs 19,90. - 'Zo leert u goed schaken', serie 1 en serie 2 door dr.M.Euwe en W. J.Muhring. Herdrukken van al jaren populaire i de vierde druk toe, de tweede aan de derde. Hol- landia, prijs 19,90 per deel. - 'Ik huil hartstikke vaak', jeugdboek door Gertie Evenhuis met illustraties van Tonny Holsbergen. Elsevier, prijs 22,50. - 'Nog 'eventjes lekker niet slapen', jeugdboek door Simone Schell met te keningen van Fiel van der Veen. Else vier, prijs 24,90. - 'Shell bedrijvengids' met meer dan honderd plattegronden van de indus trieterreinen van 25 grote Nederlandse steden en een register van meer dan 10.000 bedrijven. Uitgegeven door Shell, prijs 19,95. - 'Mijn jeugd in Vietnam' door Dang Van Ty (ƒ14,40), 'Antonio's dagboek' door Margarita Alonso Mediavilla 13,95), 'Montse' door Teresia Sensada i Cornadó 16,30) en 'De luie mier' door Paolo Tridico 17,50) zijn vier nieuwe titels in de Confetti-reeks, waarin jeugd boeken verschijnen die zijn geschreven en geillustreerd door in West-Europa wonende (im)migranten. Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum. - 'Meulenhoffs dagkalender Nederland se poëzie 1986', samengesteld door Hans Warren. Met voor elke dag een toepasse lijk gedicht van de samensteller zelf en vele anderen. Het is de derde maal dat zo'n literatuurkalender verschijnt. Nieuw is een aan de kalender verbon den poëziewedstrijd. Meulenhoff, prijs - 'Neen heb je'. Notities over ziek zijn door Renate Rubinstein. Talrijke trefze kere korte indrukken. Scherp, humoris tisch, eerlijk. Meulenhoff, prijs 22,50. - 'Het verschrikkelijke pimmetje' door Jos Brink. De cabaretier mijmert op zijn bekende manier over zijn rode kater Pim. Hij draagt het boekje op aan 'allen, die praten met poezen'. Teleboek, prijs - 'Lyonesse' science-fiction door Jack Vance. Tweede boek: De groene Parel. Weer dan vijfhonderd pagina's kleine 1 lettertjes vol rijke fantasieën uit andere werelden. Meulenhoff, prijs 32,50. - 'Het huis met de geesten', een lijvige roman van de Chileense schrijfster Isa bel Allende. Een familiekroniek, die zich vanaf het begin van de eeuw over vier generaties uitstrekt tot de militaire dictatuur een einde maakte aan het so cialistische bewind van Salvador Allen de. Wereldbibliotheek, prijs 39,50. - 'Zieners en genezers' door Henk Mo- chel. GoecJ en kwaad van de paranorma le gave voor mens en maatschappij, zo als dat in de tv-uitzendingenreeks Rondom tien' aan de orde werd gesteld. Kok, prijs 10,-.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1985 | | pagina 14