Steeds Bestuur Eendracht is ook tegen fusie 3-oktoberkoorts heerst weer in Leiden Rijk steekt geld in Vlietpark- en land Vereniging blijft liever zelfstandig Regionale brandweer wil zich niet splitsen SHOW Leidenaar bekent ontucht DONDERDAG 19 SEPTEMBER 1985 LEIDEN Programma biedt gebruikelijke onderdelen: kermis duurt extra lang LEIDEN - Met ingang van van daag slaat de 3-oktoberkoorts in Leiden toe. Op het moment dat de ze krant in de brievenbus rolt, staat er op de Breestraat bij de Stadsge hoorzaal een rij mensen te wachten om zich te kunnen laten inschrij ven voor de uitreiking van gratis haring en wittebrood op 3 oktober (dat kan nog tot acht uur). Verder waren vanmiddag rond het middaguur een groot aantal ambassadeurs, enkele leden van het kabinet, het gemeentebestuur en andere 'prominenten' verenigd in de Pieterskerk voor een ge meenschappelijke lunch en om een pakketje haring en Corenwyn in ontvangst te nemen. Het is de bedoeling dat de ambassadeurs dat doorzenden naar hun thuisland. Op die manier maakt de 'hele we reld' kennis met het feest van Lei- dens Ontzet. Feestwijzer Inmiddels is de feestwijzer van de 3 October-Vereeniging versche nen. Daarin wordt al voorzichtig verwezen naar het jaar 1986. De vereniging bestaat dan honderd jaar en wil bij deze gelegenheid ex tra groots uitpakken. Veel wil ze daar nog niet over kwijt; wel dat dan net als dit jaar de kermis rond molen De Valk extra lang zal du ren. Verder is bekend dat de ver eniging voor de periode 3 tot en met 5 oktober 1986 al een reserve ring heeft gemaakt voor de Groenoordhallen. Het wordt overi gens niet de honderdste viering van 3 oktober, maar de 93ste; oor logsjaren haalden zeven maal een streep door althans het officiële feest. Maar eerst staat het programma voor 1985 voor de deur, met zoals gezegd een extra lange kermis: van 2 tot en met 5 oktober. Op het ter rein rond molen De Valk, de Nieu we Beestenmarkt, de Beesten markt, de Lammermarkt en de Schuttersveldweg staat dan een lu napark met meer dan honderd at tracties. De 3-oktoberfestiviteiten begin nen echter nog eerder. Zo staat za terdag 28 september het jaarlijkse feest voor de gehandicapte jeugd in de Stadsgehoorzaal op het pro gramma. Een dag later wordt in hetzelfde gebouw de enkele jaren geleden in ere herstelde 3 October Bridge-Drive gehouden. Overi gens: inschrijven daarvoor is mo gelijk tot en met 24 september (in lichtingen: J. de Jong, Dr. de Bruy- nestraat 21, Leiderdorp, tel. 895396). Naast de kermis (om vier uur) be gint 2 oktober nog een aantal acti viteiten. Zoals de feestelijke wa renmarkt, die die avond om zes uur aanvangt en wordt gehouden op de 2e Binnenvestgracht, de Nieuwe Mare, de Turfmarkt en de Oude Singel. In het Galgewater bij de Rembrandtbrug meert die dag ter bezichtiging het marinevaartuig Hr. Ms. Bulgia af om er, met een 26-koppige bemanning, tot en met 5 oktober te blijven. De vloot- schouw in het Galgewater, dat te genwoordig voor dit doel perma nent beschikbaar is, is 2 en 3 okto ber extra groot, met zeilende be- drijfsvaartuigen, historische mo torschepen, sleepboten, opduwers, jachten, enz. Taptoe Traditiegetrouw heeft op de avond van 2 oktober de grote tap toe plaats. De start is ditmaal op het Ir. Driessenplein, om half acht. Aansluitend, om kwart over negen, speelt K&G op het Stadhuisplein een volledige taptoe. Op het pro gramma staat de '3 October-Festi- valmarsch' uit 1905. Drie oktober, dit jaar vallend op donderdag, is een feest van tradi ties en dat is ook te zien aan de vele vaste programma-onderdelen op de dag van Leidens Ontzet zelf. Zo als: de reveille door het Leidsch Politie Muziek Gezelschap om ze ven uur op het bordes van het stad huis, de uitreiking van haring en wittebrood van half acht tot half tien in het Waaggebouw (met om negen uur een tocht van muziek vereniging De Burcht door het ge bouw, terwijl ze eerder op het Waaghoofd een concert zal geven), de intocht van de 'Geuzen' om half acht bij het Waaghoofd, de koraal- muziek om acht uur in het Van der Werfpark (met het vandaag daar te ruggeplaatste standbeeld) en de ca rillonbespeling van kwart voor ne gen tot half tien in de stadhuisto ren. Bij 3 oktober horen ook pop penkasten: van half tien tot twaalf uur staat het Duo Devilee voor de Hartebrugkerk en het Leids Pop pentheater in het Van der Werf park. Stuntmannen Op de Garenmarkt zijn 3 oktober stuntmannen op hoog niveau te be wonderen tijdens de 'Concorde ski show'. Uit het model van een Con corde vliegtuig komt een ski schans naar buiten en stuntman nen glijden in sneltreinvaart, on derwijl salto's makend naar bene den om (hopelijk) op een luchtkus sen te landen. De eerste show is om half tien, waarna er nog drie vol gen. Op de Doezastraat staan achtereenvolgens touwtrekken om het kampioenschap van Leiden (om half tien) en een straatvoetbal wedstrijd tussen 'prominenten' (om half elf) op het programma. Beide evenementen worden geor ganiseerd door het Leidsch Dag blad. Het Stadhuisplein staat ander maal in het teken van de muziek. Het 'muziekplein-festijn' begint om tien uur. Op het podium van de muziektent die op het plein wordt neergezet treden achtereenvolgens op: de Süszter Wald Musikanten met Tiroler klanken, de Passadina Dreamband, de parodist Jochem van Gelder en de groep Batida met Zuidamerikaanse muziek. Daar vlakbij, aan de Breestraatzijde van het stadhuis, is van tien tot half twaalf een showprogramma van de majorettenpelotons Little Degrees, Midi Degrees en Fourty Four De grees te zien. Eveneens op de Bree straat nabij het stadhuis geven leerlingen van de Nederlandse Cir- cusschool variété-demonstraties, van tien tot twaalf uur. In de Pieterskerk begint om kwart over tien de gebruikelijke herdenkingsdienst, met medewer king van de Koninklijke Militaire Kapel, het Rijnlands Christelijk Mannenkoor en organist Joop Brons. De dienst wordt geleid door de Oegstgeester predikant E.J. Kuiper die hoogleraar is aan het re monstrants seminarium van de Leidse universiteit. Optocht Hoogtepunt voor velen op 3 ok tober: de grote optocht, die ditmaal het motto 'Uit de school geklapt' heeft gekregen. Om één uur begint de optocht die de gebruikelijke route van Burggravenlaan tot Breestraat volgt. De vele vormen van onderwijs, de geschiedenis er van, herinneringen aan de school tijd, dat zijn de onderwerpen die in de optocht worden uitgebeeld. Ook de toneelschool, de dans school, de ruiterschool en de sport school komen aan bod. terwijl de bezorgers van het Leidsch Dag blad de aandacht vestigen op een typisch scholierenbaantje. In de optocht presenteren zich verder de bibliotheek, de universiteit, de Reinwardt Academie en de Leidse brandweer. Traditiegetrouw wordt de 3-ok- toberviering (dat wil zeggen: het officiële gedeelte) afgesloten met vuurwerk. Dat kan ditmaal nog op het Schuttersveld. Voor volgend jaar mag dat, gezien de bouwplan nen voor dit terrein, zeer twijfel achtig worden genoemd. Het ge knal barst los om half twaalf; met de tekst '1986 3 OCT.-VEREENI- GING 100 JAAR TOT ZIENS', wordt het besloten. LEIDEN - De woningbouwvereniging De Eendracht wil liever zelfstandig blijven. Tegen de fusie met De Eensgezindheid, Werkmanswoningen en de Leidse Woningstichting (LWS) hebben, na de ledenraad, ook de Raad van Commissarissen en de meerderheid van het bestuur zich uitgesproken. Indien noodzakelijk wil De Eendracht, na twee jaar los van de fusiecombinatie te hebben geopereerd, alsnog bekijken of aansluiting wenselijk is. Het bestuur van de vereniging is door meningsverschillen over de fusie in twee kam pen uiteengevallen. De Eendracht zegt voldoende mo gelijkheden te zien om financieel op eigen benen te kunnen blijven staan. "We willen de opgaande trend die we momenteel doorma ken voortzetten en als het gaat he lemaal niet fuseren", liet penning meester N. Kooimans gistermid dag weten, daarin gesteund door de eveneens in het bestuurshuis aanwezige voltallige Raad van Commissarissen en vier bestuurs leden. Bij monde van tweede penning meester C. Hillebrand zegt het be stuur de vereniging volstrekt in staat te achten om zelfstandig ver der te gaan. "We willen eerst af wachten en een paar jaar bekijken of we onszelf kunnen bedruipen". De vijf bestuursleden en de Raad van Commissarissen zitten daar mee op de lijn van de ledenraad van De Eendracht, die vorige week een gelijkluidend advies uitbracht over de fusie. Over de positie van de bestuurs leden A. Mittelmeijer (voorzitter) en H.P.B. Nieuwenhoven (secreta ris) bestaat momenteel weinig dui delijkheid. Zij zijn de enige be stuursleden die voor directe aan sluiting bij de fusie ijveren. Mittel meijer erkent de tweespalt binnen het bestuur, maar wenst verder geen commentaar te geven. Verkeerd Uitlatingen van T. van Rij, voor lopig voorzitter van de fusiecombi natie van De Eensgezindheid, LWS en Werkmanswoningen - naar aan leiding van het advies van de le denraad - zijn de tegen de fusie agerende bestuursleden totaal in het verkeerde keelgat geschoten. De mededeling dat nog niet de helft van de ledenraad aanwezig was bij het uitbrengen van het zwaar wegende advies, wordt be streden. Tweederde (22 van de 33 leden) was aanwezig, van wie er 20 tegen en 2 voor de fusie stemden. Van Rij's twijfels over de finan ciële positie en het organisatorisch vermogen van De Eendracht wor den hem evenmin in dank afgeno men. "Directeur Lepelaar van de centrale boekhouding heeft gezegd dat we, wat financiën betreft, op de vierde plaats van boven staan bij de Leidse woningbouwverenigin gen", stelt Hillebrand. Het bestuur en de commissarissen wijzen er voorts op dat het ontslag van vijf werknemers bij De Eendracht, eer der dit jaar, ook de nodige financië le ruimte heeft geschapen. Onderhoud Ook het woningbestand biedt gunstige financiële perspectieven, vervolgt hij hoewel Van Rij de me ning huldigt dat de vereniging het noodzakelijke groot onderhoud niet zal kunnen verrichten. "Wat wij hebben gepresteerd is geen amateurswerk. De hele Kooi, 700 woningen, is gerenoveerd en aan 111 is groot onderhoud gedaan. Nog 400 woningen komen in aan merking voor groot onderhoud", aldus Hillebrand. De kosten daarvan, i DEN HAAG - Voor de aanleg van het Vlietpark bij Leiden trekt het rijk volgend jaar 450.000 gulden uit en voor de verdere ontwikkeling van Vlietland bij Voorschoten en Leidschendam is in 1986 1,5 mil joen gulden beschikbaar. Dit zijn enkele van de projecten die zijn op genomen in het Rijksmeeijaren- programma Openluchtrecreatie 1986-1990. Het programma is een samenwerkingsprodukt van het ministerie van landbouw en visse rij en dat van economische zaken en werd gistermiddag door minis ter Braks en staatssecretaris Van Zeil gepresenteerd. In totaal wordt voor Zuid-Hol land volgend jaar 15,2 miljoen gul- ADVERTENTIE SP0RTPRIJZEN de nieuwste bekers, bokalen en standaards VRIJDAG 20 SEPTEMBER 19.00-22.00 uur GEBOUW SPORTSTICHTING Kaarsemakersstraat, Leiden (zaal Aad van der Luit) TOEGANG GRATIS Levendaal 173 2311 JK Leiden Telefoon: 071-121942 geveer acht miljoen gulden voor rekening van de vereniging komt, kan De Eendracht opbrengen, me nen de bestuurders en commissa rissen. "We kunnen zo vier miljoen op tafel leggen", klinkt het. Boven dien wordt gesteld dat de vereni ging nog negen miljoen gulden achterstallige vergoedingen van het rijk te goed heeft. Over Van Rij's opmerking dat De Eensgezindheid werk verricht bij De Eendracht, zegt het bestuur voorts dat het hier gaat om een ruil met gesloten beurzen: De Eensge zindheid codeert werkbonnen voor De Eendracht, die op haar beurt haar werkplaats ter beschikking stelt. Van organisatorisch onver mogen is geen sprake, benadrukt het Eendracht-bestuur. LEIDEN - Op de Korte en de Nieuwe Mare, tussen de Langegracht en de Marepoortsbrug, is deze maand een begin gemaakt met de vernieuwing van de walmuren en het maken van een nieuwe riolering. De ingrijpende stadsvernieuwingswerkzaamheden vallen samen met de aanleg van een transportleiding voor de stadsverwarming, over de Marepoortsbrug. die de centrale aan de Langegracht moet verbinden met de nieuwbouwwijk Stevenshof. De werkzaamheden aan walmuren en riolering zullen tot be gin volgend jaar duren. <f0to Holvast) LEIDEN - Een 58-jarige Leidenaar heeft bekend de afgelopen maan den ontucht te hebben gepleegd met vier of vijf jonge meisjes en vo rige zomer één keer. Het ging om meisjes van ongeveer vier jaar. De man is dinsdagochtend door de politie in zijn woning aangehou den. De politie had een tip gekre gen van ouders die door opmerkin gen van hun kind hadden begre pen wat er aan de hand was. De man heeft tijdens het verhoor be kend. De man lokte de kinderen, die bij hem in de buurt speelden, binnen met snoepjes. Daarna pleegde hij ontucht met ze. De Leidenaar wordt morgen voorgeleid voor de officier van justitie van de Haagse rechtbank. LEIDEN - Het dagelijks bestuur van de regionale brandweer Lei den pleit er voor dat deze gemeen schappelijke organisatie intact wordt gelaten. De regionale brand weer bestrijkt nu drie verschillen de regio's: de duin- en bollen streek, de Rijnstreek en de Leidse regio. De kans bestaat echter dat de brandweer wordt gesplitst en dat verschillende kleinere organi saties in het leven worden geroe pen voor elk van de drie regio's. De regionale brandweer is een gemeenschappelijke regeling waaraan gemeenten in de Rijn streek, de duin- en bollenstreek en de Leidse regio deelnemen. Het ge beurt vaker dat gemeenten met el kaar gemeenschappelijke regelin gen aangaan, bijvoorbeeld om een muziekschool, een kabeltelevisie net of een onderwijsbegeleidings dienst in stand te houden. In de loop der jaren is in Neder land een wir-war van dergelijke re gelingen onstaan. Om een beetje orde in deze 'chaos' te scheppen, wil het rijk nu speciale gebieden voor samenwerkingsverbanden aanwijzen waarin alle gemeen schappelijke regelingen moeten worden ondergebracht. Het dagelijks bestuur van de pro vincie Zuiid-Holland stelt voor dat in het noordelijk deel van deze pro vincie drie samenwerkingsgebie den worden ingesteld: één voor de duin- en bollenstreek (het SOB), één voor de Rijnstreek (het IGOR) en één voor de Leidse regio. Het dagelijks bestuur van de regionale brandweer Rijnland meent dat uit dit voorstel ook gelezen kan wor den dat haar organisatie in drieën moet worden gesplitst. Brandweercommandant B. Mark: "Er kleven tal van nadelen aan een dergelijke splitsing terwijl er geen voordelen aan zijn verbon den. Als de duin- en bollenstreek een zelfstandige regionale brand weerorganisatie krijgt, dan zitten ze bijvoorbeeld zonder alarmcen trale. Er zal voor die streek een nieuwe centrale moeten worden gebouwd. Zo'n ding kost een mil joen. Dat is toch zonde van het geld?" Mark voorziet bij een even tuele opsplitsing van de brandweer ook personele problemen. "We kunnen de mensen die in dienst zijn voor de hele regio niet in drieën splitsen", stelt hij. Hillegom De gemeente Hillegom (onder deel van het Samenwerkingsor gaan Bollenstreek) heeft inmiddels laten weten dat haar brandweer aangesloten moet blijven by de re gionale brandweer Kennemerland. Dat vindt zowel de gemeenteraad van Hillegom als het algemeen be stuur van de brandweer Kenne merland. De Hillegomse gemeen teraad is bang dat indeling bij Rijn land de hulpverlening bij branden en andere calamiteiten niet ten goede zal komen. den uitgetrokken. Daarmee ont vangt de provincie het meeste van alle provincies. Het belangrijkste project is de aanleg van de Rand stadgroenstructuur. Voor Zuid- Holland betekent dit in 15 jaar de realisering van 3500 ha. bos- en re creatiegebied. Als rijksbijdragen voor de open luchtrecreatie en het toerisme is voor volgend jaar in totaal voor het hele land 91 miljoen gulden be schikbaar. Voor 1987 tot 1990 wordt dit van 85 miljoen in 1987 tot 68 miljoen gulden in 1990 terugge bracht. In totaal vergt het vijfjaren plan ruim 400 miljoen gulden. Het geld is bestemd voor de ont wikkeling van openluchtrecreatie en toerisme: aanleg en openstel ling van bossen, de landinrichting, de sportvisserij, voor groene buf ferzones in de randstad en natuur- en landschapsbehoud. De plannen worden aangedragen door de provincies die wat betreft de projecten ter verbetering van de toeristische voorzieningen een kwart van de kosten dragen. Om die te kunnen betalen krijgen ze van het rijk jaarlijks vier miljoen gulden via het provinciefonds. Overigens hebben de provincies driemaal zoveel plannen aangedra gen dan konden worden gehono reerd. Dat de randstad en met name Zuid-Holland goed wordt bedeeld is een gevolg van het feit dat er in de provincie een tekort aan moge lijkheden voor de openluchtrecrea tie is. Braks wees wel op de moei lijkheden die zich hier bij grond aankopen voordoen. Redactie: Wim Brands Annemiek Ruygrok Meesteres (1) Iemand van haar school hing een paar dagen na de gebeurtenis al aan de telefoon. We moesten toch niet vergeten om aandacht aan haar te besteden, dat zou zonde zijn. En de man die bij de receptie staat weet al hoe laat het is als het woord instrumentmakerij valt. Zonder te aarzelen: "Aha, je bent op zoek naar Yvonne, onze meesteres". Het klinkt spottend, maar hij zegt het zonder ironie en gaat ons vervolgens - al pratend - voor door het doolhof dat Gor- laeuslaboratorium heet. Ja, zegt hij, ze zijn allemaal bij zonder trots op haar. Het is ook niet niks hè wat ze gepresteerd heeft. En dan: al die belangstel ling, toch leuk voor zo'n vrouw. Op vrijdag 13 september kreeg Yvonne Rijneveen, als ontwik- keltechnica werkzaam op de me- taalfijnmechanische afdeling van de Gorlaeuslaboratoria, op de Leidse instrumentmakers- school het diploma meester-in- strumentmaker uitgereikt. Met het behalen van dit diplo ma is zij de eerste vrouw in de geschiedenis die zich meester-in- strumentmaker mag noemen. En let wel: daar is echt geen woord van gelogen. In de kamer van de chef vertelt Yvonne Rijneveen (27) dat ze op een bepaalde manier wel trots is. En tegelijkertijd lijkt het wel of al die belangstelling haar een beetje bevreemdt. Maar ja, wat wil je ook: de eerste vrouw in de geschiedenis die zich meester-in- strumentmaker mag noemen, het zal je maar gezegd worden. Als kind zal ze ongetwijfeld wel met poppen hebben ge speeld, maar zeker is ook dat ze al op jonge leeftijd bezig was met techniek, zoals ze het zelf uit drukt. "Met m'n handen in de weer zogezegd. Nee, mensen in m'n omgeving vonden dat nooit gek, waarom ook? Ik was gewoon een meisje dat op een bepaalde ma nier een jongensrichting insloeg, zoals ook het omgekeerde wel voorkomt. Ik kom overigens uit een technische familie; zo was mijn vader bijvoorbeeld con structiebouwer". Meesteres (2) In 1970 ging ze in Rotterdam naar de LTS. Ze was het enige meisje in de klas. "Een beetje merkwaardig was het wel, na tuurlijk. Eén meisje tussen al die jongens. En je kent ze wel, van die mensen die tegen je zeiden: waar begin je eigenlijk aan?" "Maar ach, ik wist waar ik aan begon. Ik wist immers wat ik wil de: iets in de techniek doen. Ik had bijvoorbeeld helemaal geen zin om op een of ander kantoor terecht te komen. Het idee - de hele dag achter je bureau te moe ten zitten; mij niet gezien". In '74 ging ze naar Leiden, naar de instrumentmakersschool. "Dat was een bewuste keuze, ja zeker. Er kwam ook een school in Rotterdam in aanmerking, maar mij was verteld dat ze in Leiden meer aandacht hadden voor de praktijk van het vak en dat was precies wat ik zo graag wilde. Dus ging ik naar Leiden". Meester-instrumentmaker Yvonne Rijne "Glasblazen vond ik iets te beperkt". En natuurlijk meisje? het enige "Nee, op de instrumentma kersschool zat nog een meisje. Maar die zat in een andere rich ting, die deed aan glasblazen. Ik heb op die school gekozen voor de fijnmechanische techniek". "Glasblazen vond ik wel leuk, maar uiteindelijk is het te... hoe zal ik het zeggen?... ja, iets te be perkt is het, glasblazen. Er komt natuurlijk wel veel vakman schap bij kijken, je moet ver schillende technieken onder de knie zien te krijgen, maar in de fijnmechanische techniek kun je echt diverse richtingen inslaan". Wie het diploma van de instru mentmakersschool op zak heeft mag zich gezel noemen; na een paar jaar praktijkervaring word je vervolgens meester. "Dat is het oude ambachtelijke idee hè. Er staat zo'n twee jaar voor dat meesterschap, maar in werkelijkheid duurt het meestal wel langer. Wie het in twee jaar haalt, is een wonderkind. Ik ben de laatste drie a vier jaar aan dat meesterschap beziggeweest Jazeker, het werk dat ze doet vindt ze leuk. "Je bent echt bezig met het uitdenken van iets; en dat in nauwe samenwerking met een wetenschapper. Hij komt hier naar toe met een vraag: ik ben hiermee bezig, ik heb zo'n apparaat nodig... en dan sla jij aan het denken. Nee, ik heb nog nooit spijt gehad dat ik heb geko zen voor dit vak". Varroa In 'De Stertselaar', het twee maandelijks tijdschrift van de imkersvereniging Leiden en om streken, staat op de eerste pagina verontrustend nieuws: "We wis ten dat het eenmaal zover zou ko men: VARROA IN DE REGIO LEIDEN! De eerste melding kwam van iemand, die als enige met zijn volk in een boomgaard in Wijdenes in Noord-Holland heeft gestaan. Daarna een mel ding van een zwerm in een boom in Leiden. Zwaar besmet met Varroa!" "We hebben gepoogd zo lang mogelijk van de Varroa vrij te blijven. We adviseerden vooral niet te gaan reizen. Het heeft alle maal niet mogen baten. We zitten er nu eenmaal mee en moeten sa men verder. Dat er wat aan onze volken en aan onze methode van imkeren moet gebeuren is iets wat zeker is. We zullen met grote zorg bijen moeten gaan houden. Wie straks zijn of haar bijenvol ken verwaarloost loopt grote kans ze te verliezen. Alle kasten zullen moeten worden aange past. Ze moeten worden voor zien van een bodem met gaas en een lade, en een dekplank, die geschikt is voor het toepassen van de ethermethode". "De Varroa is een myt die het op bijen heeft voorzien", zegt N. Julsing die lid is van de ziektebe- strijdingscommissie van de im kersvereniging. "Zoals veel men sen al weten teistert die mijt de bijen in het oosten des lands al een paar jaar; in het westen heb ben we tot nu toe nog niet zo'n last gehad van de Varroa, maar nu is het dan ook raak in Leiden en omgeving". Wat nu? "Nou kijk, als de im kers er niets aan doen. dan is hun volk binnen een paar jaar dood. Gelukkig bestaat er een middel waardoor de plaag enigszins on der de duim kan worden gehou den". Op de vraag of het nieuws in 'De Stertselaar' niet iets al te sen sationeel wordt gebracht, ant woordt Julsing: "Wij hebben de knuppel in het hoenderhok ge gooid, zo moet u dat zien. Zo van: pas nou goed op. want anders is je volk verloren. Het moet de lief hebbers duidelijk worden dat het imkeren vanaf nu een stuk zorgelijker zal worden. Ik vrees overigens dat een aantal mensen door die Varroa het imkeren er nu aan zal geven, tsja, dat hou je niet tegen helaas"

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1985 | | pagina 3