Zware crisis in Spaanse kabinet 'Doodseskaders' in Zuid-Afrika Gorbatsjov en 'operatie-charme' Gonzalez moet vijf ministers vervangen Geen codicil in België: 'Wie zwijgt, stemt toe' Amerikanen schaven kennis over het Midden-Oosten bij Japan kan meedoen aan Star Wars VRIJDAG 5 JULI 1985 BUITENLAND PAGINA T' MADRID - Het vertrek van vijf ministers heeft in Spanje onverwacht een regeringscrisis te weeg gebracht. Op last van de Spaanse premier Félipe Gonzalez moesten gisteren vier ministers hun portefeuilles inleveren, terwijl op de valreep de machtige minister van economie en financiën, Miguel Boyer, om persoonlijke redenen zijn ontslagbrief indien de. BRUSSEL - In België zullen art- sen voortaan na het overlijden van iemand zijn of haar organen voor transplantatiedoeleinden mogen wegnemen, zonder dat de betrok kene daar voor het overlijden toe stemming toe heeft gegeven. door Hans de Bruijn De Belgische Senaat ging giste ren akkoord met een wetsvoorstel daartoe van staatssecretaris van volksgezondheid Aerts. Hoofdre den achter dit opmerkelijke voor- stel is het grote tekort in België aan donors van lichaamsdelen. Volgens het wetsvoorstel kan ie mand wel bij zijn leven verklaren dat zijn organen niet voor trans plantatie mogen worden gebruikt. In feite is hierbij dus sprake van een negatieve wilsverklaring. Ook heeft de familie van de over ledene het recht om het verwijde ren van lichaamsdelen tegen te houden. In feite gaat in België dus het principe 'wie zwijgt, stemt toe' gelden. Is er geen familie of zijn die niet tegen, dan kan de arts zijn gang gaan. Men hoopt dat nu meer organen voor transplantatie ter beschik king komen, vooral nieren. België is het land met het grootste aantal nierpatiënten in heel Europa. Vo rig jaar wachtten 500 mensen op een nieuwe nier, maar er waren er slechts 200 beschikbaar. Daardoor zijn de vele nierpatiënten aangewe zen op nierdialyse, het 'spoelen' van de nieren. Dialyse is echter twee maal zo duur als een nier transplantatie. Onderzoek heeft uitgewezen dat de Belgen onverschillig staan te genover transplantatie en donor schap. Het wetsvoorstel voorziet ook in een regeling voor het vast stellen van de dood van de donor. Voortaan moet bij een potentiële donor door drie artsen de 'absolu te' dood worden geconstateerd. Hiermee wil men voorkomen dat bij mogelijk nog niet echt dode pa tiënten ('klinisch dood') toch orga nen worden weggenomen. Wat aanvankelijk was aangekon- ketting moest uitaraard breken bij digd als een louter technische ope- de zwakste schakels, in dit geval politie- bij Baron en Campo. Dat ook de politieke kop van minister van au- ratie om de persoonlijke ke tegenstellingen in de rr sche sector van het kabinet op te tonomiezaken De la Quadra viel, lossen, zoals Gonzalez gisteren op had meer te maken met diens ge- een persconferentie in Madrid toe- brekkige functioneren op zijn de- gaf, is uiteindelijk uitgedraaid op partement. een regelrechte regeringscrisis De sleutel van de kabinetscrisis waarvan de gevolgen nog onvoor- ligt echter bij het vertrek van de ministers van buitenlandse zaken (Fernando Moran) en van economi sche zaken en financiën (Boyer). Het wippen van Moran kwam eer gisteren des te meer als een verras- sing, omdat de minister van bui- De conflicten tussen Boyer en de tenlandse zaken uit alle enquêtes spelbaar zijn. door Gerrit-Jan Hoek ministers van toerisme, transport en communicatie, Henrique Ba ron, en van openbare werken, Ju lian Campo, waren de laatste maanden zo hoog opgelopen, dat dat Moran nog geen twee jaar gele- Gonzalez wel moest ingrijpen om den het gewilde object was van een verslechtering van de relaties bin- eindeloze serie verspaanste Bel- nen het kabinet te voorkomen. De genmoppen over zijn persoon. Die WASHINGTON (GPD) - Het is nu ook in Amerika tijd om een boek over wil gebruik maken het Midden-Oosten te schrijven. Als gevolg van het gijzelingsdrama is de verkoop van boeken over het deel". Midden-Oosten naar recordhoog- algemene waardering had Moran persoonlijk afgedwongen met een imponerende reeks politieke suc cessen. Zo had Moran de Franse re gering weten te overtuigen einde lijk de ETA aan te pakken, de weerstand van Engeland om over de soevereiniteit van Gibraltar te onderhandelen te doorbreken, de relaties met Marokko waren beter dan ooit tevoren, en als kroon op zijn werk was Moran erin geslaagd Spanje op betrekkelijk redelijke voorwaarden binnen de EG te loodsen. En ondanks die imposan te staat van dienst werd Moran toch gewipt, tot zijn niet geringe ir ritatie. Als reden voor het ontslag van Moran gaf premier Gonzalez giste ren op, dat Moran zijn taken naar behoren heeft uitgevoerd, maar dat de nieuwe periode met de integra tie in Europa een verandering van personen verlangde. De argumen ten van Gonzalez overtuigden al lerminst. Te meer niet nu de pre mier er en passant aan toevoegde dat Moran deze zaken ook wel zou kunnen uitvoeren. De diepere oorzaak van het ge dwongen vertrek van Moran moet daarom in andere factoren gezocht spelen. De uitgever worden. Het is een publiek ge heim, dat het persoonlijk niet altijd even goed boterde tussen Gonzalez en Moran. De premier moest in de jaren zijn minister van te voorschijn kwam als de popu lairste minister van het kabinet. Die kwalificatie krijgt alleen reliëf als men nagaat Sterilisatie in Thailand BANGKOK (Rtr./UPI) - Tek Kor, nationaal zinnebeeld van de mannelijkheid in Thailand, heeft gisteren op het allerlaat ste ogenblik afgezien van de sterilisatie die hij zich als echt genoot van zeven vrouwen en vader van tweeëntwintig kin deren had voorgenomen. In de plaats ervan bezwoer hij een achtste vrouw te nemen en zijn gezin te vergroten. On danks Tek Kors afwezigheid was Sterilisatiedag een groot succes en was het record van 80 .ingrepen van vorig jaar kort na twaalf uur 's middags al gebro ken. de uit spraak van de gijzelaar/woordvoer der Allyn Conwell: „Leer en neem BELFAST - De militante Noordierse leider ds. Paisly heeft gisteren met zijn aanhang de traditionele Oranjemars gelopen. Er heerste spanning in de stad, na een oproep van de regering aan Paisly om katholieke wijken zoveel mogelijk te mijden. Paisly negeerde dat advies, maar tot rellen kwam het niet. (foto epa) ten gestegen. Boeken en nog meer van The Sunday Times in Beiroet, schrijvers en uitgevers die de afge- heeft de afgelopen weken meer lopen maanden op de markt zijn dan honderd radio- en televisie-in- verschenen, hebben daarvan ge- terviews gegeven. Haar boek, „Sa cred Rage, the Wrath of Modern Is lam", gaat over sjiieten en moet bij- a wel een succes worden. Behalve Robin Wrightcorrespondent buitenlandse zaken herhaaldelijk tot de orde roepen en publiekelijk door Jaap van Wesel op de vingers tikken tileren van al te persoonlijke opi- Gisteren werd in politieke krin gen in Madrid ook gesproken over liscrete maar niet mis te verstane dan dat het pas in september uit zal externe druk om Moran de laan uit komen, en wie weet "hoe de belang stelling voor het Midden-Oosten e president Carter, heeft een uitste- lijk op de markt te brengen. Ti kend boek geschreven over de cri- geld. sis in Iran, als gevolg van de val de sjah, onder de titel „AU FaU Ook een oud-gijzelaar uit Liba- te sturen vanwege het feit dat hij geen hoge prioriteit gaf aan het vestigen van diplomatieke betrek kingen met Israël en zich vastgebe ten had om als compensatie voor het aanblijven in de NAVO van de Verenigde Staten een reductie i Down". Carter zelf heeft een heel heeft besloten een boek te schry- matig boek geschreven over het ven. Het is Jeremy Levin, voorma- duet^ van het TWA-vliegtuig) de Amerikaanse troepensterkte e bases in Spanje af te dwingen. Midden-Oosten, onder de tiel „The Blood of Abraham". Carters boek was een groot s s toen het in april uitkwam, Tews Network), die gekidnapt werd in de straten van Beiroet en onder nimmer opgehelderde om- vlak vóór het gijzelingsdrama in standigheden enige maanden gele- Beiroet was de verkoop teruggelo- den wist te ontsnappen. Zij moeten pen en was het van de bestsellers lijst afgevoerd. Nu er allemaal snel by zijn. De sjiieten- markt staat nu hooggenoteerd op rug op die lijst, die de New York de nationale boekenbeurs. Maar Times bijhoudt. De advertentie- hoe zal het er morgen voor staan? campagne voor Carters boek wordt De uitgevers gaan ervan uit dat de razendsnel aangepast aan het gij ze- TWA-kaping niet het laatste is ge- lingsdrama in Libanon. Zelfs mo- weest dat we van de sjiieten ge- gen de Libanese gijzelaars daar hoord hebben. Het persoonlijk aangeboden ont slag van Boyer sloeg gisteren in als een bom. Alle analisten hadden de uitslag van de crisis uitgelegd als een politiek succes van de minister van economie en financiën en een versteviging van zijn macht binnen het kabinet. Premier Gonzalez schreef de verrassende ontslagaan vraag van Boyer toe aan vermoeid heid. Boyer zou niet meer bestand zijn geweest tegen druk en de ver antwoordelijkheid om Spanje uit het moeras van de economische crisis te slepen. Eindelijk regen in deel Afrika NAIROBI (UPI) - Flinke regen val heeft een einde gemaakt aan drie jaar aanhoudende droogte in acht van de 21 door honger getroffen landen in Afrika. Maar met name in Soe dan en Ethiopië dreigt nog steeds massale sterfte als ge volg van falende distributiesys temen, zo meldt een vandaag gepubliceerd rapport van de FAO, de voedsel- en landbouw organisatie van de Verenigde Naties. Ruim een half miljoen ton voedselhulp ligt nog opgesla gen op de kaden van de belang rijkste zeehavens van Sudan en Etiopië, terwijl Uit het binnen land van deze twee landen be richten komen over massale sterfte. Alleen al in deze twee landen zijn 19 miljoen mensen aangewezen op voedselhulp. Ook in Tsjaad, Mali en Niger is transport de grote hinderpaal bij de hulpverlening. Buitenland kort Britse stembus De Conservatieve partij van de Britse premier Margaret Thatcher heeft gisteren bij tussentijdse ver kiezingen in Wales haar zwaarste nederlaag in tien jaar geleden. De alliantie van sociaaldemocraten en liberalen is volgens een voorlopige uitslag winnaar met 39 procent van de stemmen, met op de tweede plaats Labour waarop 34 procent van de kiezers stemde. Slechts 25 procent van de kiezers stemde op de Conservatieve kandidaat terwijl de party in 1983 nog 48 procent van de stemmen opstreek. RAF-leden gepakt De Westduitse politie heeft twee vrouwen gearresteerd, van wie één eerder wegens lidmaatschap van de Rote Armee Fraktion is veroor deeld en de ander verdacht wordt van lidmaatschap van deze uiterst linkse organisatie. De 33-jarige In- grid Barabass en de 24-jarige Ma- reile Schmegner werden aange houden in een appartement in Of fenbach, bij Frankfurt. Giotto De Europese sonde Giotto, die drie dagen geleden is gelanceerd, heeft zijn baan om de aarde verla ten voor een ruimtereis van acht maanden en een ontmoeting met de Komeet van Halley. Het is de bedoeling dat Giotto op 13 maart 1986 op een afstand van 500 kilo meter de Komeet van Halley pas seert. Tijdens de vier uur die dit zal vergen, worden kleurenfoto's van de komeet genomen en naar de aarde doorgeseind. Le Pen Jean-Marie le Pen, leider van het Franse ultra-rechtse Nationale Front en lid van het Europees Par lement, heeft in Parijs een proces wegens smaad verloren dat hij te gen het blad „Liberation" had aan gespannen. Enkele maanden eer der verloor Le Pen een dergelijk proces tegen „Le canard enchai- né". Beide bladen hadden Le Pen ervan beschuldigd in Algerije te hebben deelgenomen aan folterin gen. TOKIO - Terwijl de Japanse rege ring officieel nog geen besluit heeft genomen over het al of niet mee doen aan het Strategische Defensie Initiatief (SDI), is de weg voor de leverantie van militaire technolo gie vrijgemaakt Bijna twee jaar nadat Japan en de Verenigde Staten een akkoord tekenden voor de overdracht van militaire technologie, hebben de door Ruud Kreutzer beide regeringen de eerste daad werkelijke transactie goedge keurd. Zonder veel ophef werd vorige maand besloten om Amerikaanse radar-techniek (waarmee over de horizon 'gekeken' kan worden) te ruilen voor Japanse kennis op het gebied van het volgen van vijande lijke raketten. Deze doorbraak wordt gezien als een signaal aan de industrie in beide landen, die tot nu toe een wat afwachtende hou ding aannamen uit vrees voor te genwerking van de Japanse poli tiek. Ondanks het nagenoeg ontbre ken van een defensie-industrie heeft Japan veel technologieën ontwikkeld die ook voor militaire toepassingen geschikt zyn.Japan loopt voorop in een aantal specia listische technologieën die bruik baar zijn voor het Amerikaanse SDI-onderzoeksprogramma ('Star Wars'), dat beoogt vijandelijke kernraketten in de ruimte te onder scheppen. Washington heeft vooral belangstelling voor kennis op het gebied van lasers, elektronische volgsystemen, infrarood-techiek, patroon-herkenning, en kunstma tige intelligentie. Eerder dit jaar heeft Washington al een verzoek ingediend voor zeer hoge frequentie microgolven (met een golflengte van 1 tot 10 millime ter) waarmee een grote hoeveel heid informatie tegelijkertijd kan worden verzonden. „Technologische samenwerking op sommige gebieden met Japan zou ver uitstijgen boven wat de Eu ropeanen kunnen doen", conclu deert een onderzoeker van het Hudson Instituut in Washington. Dat verklaart de grote zorg waar mee de Amerikaanse regering ope reert in deze voor de Japanse poli tiek uiterst gevoelige materie. De Japanse wetgeving verbiedt export van militaire uitrusting, hetgeen overigens tevens de be langrijkste reden is voor de relatief geringe omvang van de Japanse defensie-industrie. De laatste jaren hebben een belangrijke verschui ving te zien gegeven in de publieke opinie, die vry passief toeziet hoe de regering langzaam maar zeker opschuift in de richting van een grotere militaire rol voor Japan en een nauwere samenwerking met de Verenigde Staten. JOHANNESBURG - Leiders van de Zuidafrikaanse oppositiepartij UDF hebben rechtse doodseska ders verantwoordelijk gesteld voor een aantal moorden op leiders in zwarte woonwijken. Zy deden de ze uitspraak op een personferentie in Johannesburg. Ook in Port Eli zabeth werd een soortgelijke uit spraak gedaan. Volgens de secreta ris-generaal van de Oostkaapse af deling van het UDF, Derrick Swartz, zijn de vier UDF-leiders, wier verkoolde lijken de afgelopen dagen werden aangetroffen, het re sultaat van een politieke moordbri- door Ruud de Wit Een andere UDF-woordvoerder, Trevor Manuel, zei dat „iedereen in de zwarte woonwijken ervan over tuigd is, dat de politie en haar agenten verantwoordelijk zijn voor talrijke moordaanslagen". Uit pro test tegen deze 'politieke aansla gen' zullen vandaag leden van ver schillende anti-apartheidsorgani saties op de trottoirs van enige be langrijke straten in Johannesburg demonstreren. De Zuidafrikaanse politie heeft inmiddels deze beweringen afge daan met 'onverantwoordelijk en belachelijk'. Ook de Zuidafrikaan se onder-minister van buitenland se zaken, Louis Nel, heeft zich in soortgelijke bewoordingen uitgela ten en gezegd, dat de meer dan honderd doden in zwarte woonwij ken in de Oost-Kaap gedurende de afgelopen twee maanden, het ge volg zijn van politieke spanningen tussen zwarte organisaties. Het verst in zijn beschuldigingen aan het adres tegen de politie ging UDF-woordvoerder Murphy Moro- be: „Veel mensen in zwarte woon wijken zijn gestorven of verdwe nen in omstandigheden, welke ons tot de conclusie hebben gebracht, dat zij slachtoffers zijn van politie ke moorden door het apartheidsbe wind en zijn agenten". Volgens Morobe zyn de doden niet gevallen als gevolg van conflicten tussen het UDF en de AZAPO. „Dat is wat het bewind de wereld wil laten ge loven". De 'tol van terreur' over de laatste weken zou, volgens Moro be, zijn: 27 vermiste personen in de Oost-Kaap, de Orarye Vrijstaat en de Transvaal, terwijl minstens twintig activisten in Duduza en So- weto op doodslijsten zouden staan. Naar aanleiding van de ontdek king van de vier lijken van de UDF-leiders in de Oost-Kaap heb ben zowel de politie als het UDF geldbeloningen uitgeloofd voor ie dereen die aanwijzingen geeft wel ke de arrestatie van de daders tot gevolg heeft. Het UDF heeft 5000 rand uitgeloofd en de politie 1000. Het aantal slachtoffers van onlus ten in Zuid-Afrika de afgelopen 24 uur liep op tot acht. Thatcher tobt met lijfstraf LONDEN - Het Britse Hogerhuis heeft de regering-Thatcher voor een buitengewoon lastig parket ge steld door een wet die lijfstraffen op scholen onder bepaalde voor waarden goedkeurt, met 108 tegen 104 stemmen af te wijzen. De wet, die enkele maanden ge leden door het Lagerhuis werd aangenomen, was bedoeld als ant woord op een uitspraak van het Europese Hof. Dat Hof bepaalde op verzoek van enkele Britse ou ders, dat kinderen geen lijfstraffen op school mogen krijgen zonder toestemming van de ouders. door Henk Dam De wet voorzag daarin door twee categorieën kinderen te scheppen: scholieren die wel geslagen mogen worden omdat hun ouders daartoe van te voren schriftelijk toeste- ming hebben gegeven, en kinderen die geen lijfstraffen mogen krijgen omdat hun ouders dat niet willen. Dat leidde destijds in het Lager huis al tot heftige debatten vanwe ge de rechtsongelijkheid die zo dreigde te ontstaan, maar voor het Hogerhuis was de wet onaanvaard baar. Een meerderheid van deze Britse Eerste Kamer vindt, dat het rietje maar helemaal uit de school lokalen moet verdwijnen. Dat stelt de regering-Thatcher voor een onaangename keus. Zij kan aan de ene kant besluiten de wet opnieuw in het Lagerhuis in te dienen en het Hogerhuis (dat niet meer macht heeft dan een wet ma ximaal 13 maanden te vertragen) te passeren. De regering heeft dan de moge lijkheid rechtstreeks de koningin de wet te laten goedkeuren. Van deze mogelijkheid wordt evenwel zo goed als nooit gebruik gemaakt, omdat in het algemeen het woord van de Lords en Ladies zwaar telt. De tweede mogelijkheid voor de regering is, de wet in te trekken. Dat zou betekenen dat de bestaan de situatie (waarbij het aan de scholen wordt overgelaten of leer lingen al dan niet geslagen wor den) gehandhaafd blijft. Dat houdt weer in, dat aan de uitspraak van het Europese Hof voorbij wordt ge gaan. FERRARA (UPI) - De Italiaanse politie heeft het lijk gevonden van een tandarts die bijna 16 maanden geleden voor lesgeld werd ont voerd. Het was in cement begraven in een dorp in de buurt van Ferra- ra. Het slachtoffer bleek de 58-jarige Giorgio Molinari, een welbekend tandarts in Ferrara. Hij was op 15 maart 1984 door drie bandieten ge grepen toen hij van zyn praktijk Politie Italië vindt lijk van ontvoerde man naar huis reed met zyn 27-jarige dochter Maria Pia, ook zy tandarts. De ontvoerders eisten 1,4 mil joen gulden losgeld, maar de fami lie betaalde niet omdat zij niet het bewijs kreeg dat Molinari nog in le- Het in een met cement opgevul de holte begraven lyk van de tand arts werd gevonden in het dorp Ga- vello op 12 kilometer van de land weg waar hy door de bandieten werd ontvoerd nadat zij zijn auto hadden klemgereden. PARIJS - Het bezoek dat Sowjet- leider Gorbatsjov van 2 tot 5 okto ber aan Frankrijk brengt, wordt in Parys in de eerste plaats opgevat als het begin van een 'operatie- charme' met betrekking tot geheel West-Europa. De door president De Gaulle in de jaren '60 geslagen brug tussen Frankrijk en de Sow- jet-Unie behoeft weliswaar nodig reparatie, maar hij is nog steeds voor de machthebbers in Moskou de meest voor de hand liggende toegang tot het Europese Westen. door Rudolph Bakker Voor de Sowjets was het in mei '81 aangetreden socialistische be wind - aanvankelyk arm in arm met de communisten - eerder een struikelblok dan een stimulans tot toenadering. Met de komst van Gorbatsjov wordt duidelijk een streep gezet onder een hele reeks van geschilpunten. De bijzondere relaties die de Sowjet-Unie na de oorlog met Frankrijk had aangeknoopt, waren van Franse kant altijd het werk ge weest van een reeks van conserva tieve regimes. De houding van de Franse communistenleider Mar- chais, tegen de tijd dat in '81 een nieuw parlement en een nieuwe president moest worden gekozen, gaf ook herhaaldelijk aanleiding tot het gerucht dat Moskou hem opdracht gegeven had ervoor te zorgen dat de toenmalige president Giscard zou worden herkozen. En het was een opzienbarende wen ding van de Franse communisten, toen ze na de overwinning van so cialistenleider Mitterrand besloten een coalitie met de socialisten aan te gaan. Moraliseren De toenmalige oppositieleider Mitterrand had een min of meer 'moraliserende' buitenlandpolitiek in uitzicht gesteld en in dit ver band had men duidelijk gemaakt alle dictaturen te zullen bestrijden, ook die in Oost-Europa, de Sowjet- Unie incluis. Nog vers in de herin nering ügt het omstreden gebaar, dat president Giscard kort na de Sowjet-inval in Afghanistan maak te door in 1980 als eerste leider uit het Westen de geheel geisoleerd geraakte Sowjet-leider Brezjnjev te ontmoeten en diens 'boodschap' over te brengen op de EG-leiders, die toen in Venetië bijeen waren. Socialistenleider Mitterrand had president Giscard toen honend 'de kleine telegrafist' genoemd. De Sowjets waren ook niet blij toen Mitterrand, inmiddels presi dent geworden, in januari 1983 de conservatieve bondskanselier Hel mut Kohl midden in diens verkie zingscampagne bijviel en duidelijk uitsprak dat West-Europa Ameri kaanse atoomraketten nodig had zolang de Sowjets de hunne tot aan de oostgrenzen van de Bondsrepu bliek bleven installeren. En toen president Mitterrand in juni vorig jaar in Moskou was, vertelde hij de toenmalige Sowjet-leider Tsjer- nenko recht in zijn gezicht wat hij van Afghanistan vond en van de manier waarop prof. Sacharov in Gorki mishandeld werd. Symbolisch Dat is nu een jaar geleden en sindsdien hebben zich enige sym bolische veranderingen voltrok ken. Niet alleen overleed Tsjernen- ko, maar ook het Sowjet-offensief tegen de NAVO-raketten, gevoerd in samenwerking met in het Wes ten beschikbare krachten, is ge heel vastgelopen. De nieuwe Sow jet-leider Gorbatsjov is niet verge ten hoe zijn verschijnen in Londen, samen met zijn naar Sowjet-maat- staven moderne vrouw, niet zozeer als een bom dan wel als feestelijk vuurwerk was ingeslagen. Dat hii toen het hoogste ambt nog niet had aanvaard, droeg in zijn voordeel bij. Hij kon immers constateren dat zyn uitverkiezing in het Westen met hoopvolle woorden werd be commentarieerd. Deze goodwill gaat hij - nu hy na de eerste scher mutselingen met de oude garde zijn handen vrij heeft - te gelde maken. Dat is althans de in Parijs gehoorde mening. In de eerste plaats zoekt Gor batsjov toenadering tussen de Co mecon en de EG-landen, wat de diepere achtergrond daarvan bij de Sowjets ook moge zijn. En hij weet in Mitterrand een invloedrijke man binnen de EG te zullen ontmoeten. Gefluisterd wordt dat hy zelfs be langstelling zou heben voor Mitter- rands Eureka-project, al was het al leen maar om het Star Wars-project van de Amerikaanse president Reagan in de wielen te rijden. Zijn goede relaties met president Rea gan maken president Mitterrand ook een belangwekkende ge sprekspartner voordat de Sowjet- leider in november de Amerikaan se president in Genève zal ontmoe ten. Gunstig Voor binnenlands gebruik komt het bezoek van Gorbatsjov op een uiterst gunstig ogenblik. De com munisten zijn een frontaal offen sief tegen de socialisten begonnen. En nog op de dag waarop het be zoek van Gorbatsjov werd aange kondigd hadden de communisten nog eens extra fel uitgehaald naar de presidentiële politiek en had den ze Mitterrand met name ervan beschuldigd dat „hij alles opoffer de ten gunste van het Atlantische bondgenootschap" Het moet voor Gorbatsjov een moeilyk te begrijpen zaak zijn dat hij van de socialistische president minder meegevendheid kan ver wachten dan zijn voorgangers van de rechtse presidenten van de Franse republiek. Sinds de 'Herald Tribune' na zijn verkiezing Gor batsjov uitbeeldde met de moeder vlek op zijn voorhoofd in de vorm van de kaart van Afghanistan, zal er in de situatie in Afghanistan tus sen 2 en 5 oktober niets veranderd zijn. Ook in het in Frankrijk hoog opgenomen lot van de atoomge leerde Sacharov is intussen alleen nog maar verslechterd. In Polen is de vrijheid er niet op vooruitge gaan. De Franse communisten be vinden zich nu tegenover een geza- Gorbatsjov: handen vrij. (foto tass) menlijk front van alle andere par tijen die een Sowjet-aanval op de Bondsrepubliek als een aanval op Frankrijk (met zijn Force de Frap pé) zelf beschouwen. Ambassades melden intussen dat Gorbatsjov tijdens zijn bezoek in Parys alles zal doen om te ver mijden dat de socialisten vart presi dent Mitterrand er politieke munt uit slaan. De communisten van Georges Marchais zullen er al hele maal niets mee opschieten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1985 | | pagina 7