actief in vrije tijd 'Meer industrie nodig in Leiden' Hoger beroepsonderwijs: samenwerking en fusies FNV pleit in nota voor evenwichtiger ontwikkeling economie Krakers vrijwillig uit pand aan Breestraat Fasson blij met akkoord D'66 wil vergoeding omzetdaling winkelier DUBBELDEMAN Glas VRIJDAG 5 JULI 1985 Ainerikaaiise 'politie in Leids centrum LEIDEN - Het leek er gistermid dag even op of de Leidse politie as sistentie had gekregen van Ameri kaanse collega's. Met drie aparte motoren hadden drie leden van het Amerikaanse korps zich in het een- trum opgesteld. Het betrof hier echter een promo tie-campagne voor de film 'Police Academy II'. De uitbundige kome die, waarin leerlingen van de poli tieschool, was vorig jaar een groot succes in de bioscopen en heeft nu een vervolg gekregen. De leerlingen van toen trekken nu de stad in om eens flink de bezem te halen door de meest misdadige wijk. Een promotie-team, net zo ge kleed als in de film, trekt momen teel door het land om de aandacht op deze film te vestigen. In de Bree- straat deelden zij filmposters, stic kers en wedstrijdformulieren uit. 'Police Academy II' gaat volgende week in première (ook in Leiden). (foto Holvast)1 LEIDEN - De samenwerkingsver banden in het hoger beroepsonder wijs en tussen het hoger beroeps onderwijs en het wetenschappelijk onderwijs in Leiden beginnen zich steeds duidelijker af te tekenen. Gistermiddag zijn door de bestuur ders van de Reinwardt Academie, de universiteit, de Samenwerken de Academies voor Gezondheids zorg en de Laboratoriumschool Rijnland vele handtekeningen ge zet om deze overeenkomsten te be krachtigen. De Reinwardt Academie - de ho gere beroepsopleiding voor mu seummedewerkers - aan de Van den Brandelerkade en de universi teit zullen gaan samenwerken op het vakgebied museologie. Het is voor de eerste keer dat een derge lijke samenwerkingsvorm tussen de universiteit en een Leidse HBO- instelling gestalte krijgt. Beide in stituten hebben, als enige in Ne derland, het vak museologie in hun onderwijsprogramma. Voor uni- LEIDEN - De FNV afde ling Leiden wil dat de in dustrie een belangrijker plaats gaat innemen in de Leidse economie. Onder meer de gemeente moet zich actiever inzetten om meer industriële bedrijven naar Leiden te trekken of te laten ontstaan. Op die ma nier kunnen er in deze stad vele - mogelijk zelfs meer dan 1000 - arbeidsplaatsen bij komen. Bovendien krijgt de Leidse economie hierdoor een evenwichtiger karakter. Dat staat in de nota 'Leids werk m discussie' die de FNV vandaag heeft gepresenteerd. Deze nota is geschreven mede met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 1986. Zij moet nog worden be sproken door de verschillende bondsafdelingen van de FNV. Om de doelstellingen uit de nota te ver wezenlijken, wil de vakbond sa menwerken met de gemeente, het CNV, werkgeversorganisaties en overheidsinstellingen als het GAB. De FNV vindt dat voorkomen moet worden dat de economie in Leiden te eenzijdig wordt. Een groot deel van het werk in Leiden bestaat nu al uit zakelijke dienst verlening, zoals onder meer kanto ren. Het gemeentelijk beleid is er op gericht deze zakelijke dienst verlening nog verder te versterken. Gezien het feit dat de werving van kantoren tot nu toe voldoende vruchten afwerpt en in Leiden en het noordelijk deel van Zuid-Hol land leegstand van kantoren dreigt, lijkt het de FNV niet zinvol om die werving uit te breiden. Om een evenwichtiger economi sche structuur te krijgen, zou de FNV liever zien dat behalve kanto ren, ook grote en middelgrote in dustriële bedrijven in Leiden ver rijzen die zich richten op de lande lijke en internationale markt. Als er meer industrie in Leiden komt, zullen zich hier ook meer indus triële toeleveringsbedrijven vesti gen of uitbreiden. Door dit alles neemt de koopkracht van de bevol king toe, waar uiteindelijk ook bij voorbeeld winkels van profiteren. Succes De gemeente kan volgens de FN V-nota een actieve rol spelen by het aantrekken of laten onstaan van nieuwe industriën in Leiden, bijvoorbeeld door het doelgericht werven van bedrijven zoals zij nu ook al doet bij kantoren. De indus triële bedrijvigheid kan ook wor den uitgebreid door het in het le ven roepen van een instelling die ideëen ontwikkelt waarmee nieu we bedrijven kunnen worden ge vormd. Op die manier hoeft niet te worden gewacht tot een onderne mer met een idee komt voor een nieuw bedrijf. In het buitenland is al gebleken dat op deze aanpak succes kan hebben, verklaart de FNV. Om kleine industriële toeleve ringsbedrijven meer kansen te ge ven, kan de overheid financiële steun geven by de uitbreiding van bedrijfsgebouwen. Ook zou de ge meente bestemmingsplan-proce dures kunnen versoepelen, waar door bedrijven zich makkelijker buiten de binnenstad kunnen ves tigen. Als bestaande toeleveringsbe drijven niet kunnen voldoen aan de vraag naar bepaalde produkten, kan daarop worden ingesprongen door zogenoemde 'starters' te sti muleren. Ook de instelling die kant en klare ideëen voor produktiebe- drijven ontwikkelt, kan daarbij de helpende hand bieden. Om beginnende of uitbreidende bedrijven de ruimte te geven, zou de gemeente volgens de FNV ove rigens moeten bekijken of haar grondgebied kan worden uitge breid. Bij het aantrekken cf laten ontstaan van nieuwe industriële bedryven, denkt de vakbond voor lopig aan ondernemingen die zich bezighouden met apparatenbouw, toegepaste informatica en lichte in dustrie. In de nota 'Leids werk in discus sie' legt de FNV uit dat er een aan tal hulpmiddelen is voor een actie ver industriebeleid. Behalve het werven van bedrijven, huipaan be ginnende ondernemers, het soepel hanteren van bestemmingsplan nen en het beschikbaar stellen van bedrijfsterreinen, meent de FNV dat ook gedacht moet worden aan het afschaffen of in elk geval ver soepelen van de erfpacht. Een ander hulpmiddel kan het onderzoek zijn dat Rijksuniversi teit Leiden gaat doen naar de eco nomische structuur van Leiden. Het onderzoek is een initiatief van de FNV. Het moet uiteindelijk lei den tot een zogenoemde databank, waar gegevens zijn opgeslagen over de Leidse economie. Volgens de vakbond kan het ook van nut zijn om de vele instanties die zich op dit ogenblik bezighou den met het begeleiden van bedrij ven, samen te laten gaan tot één in stelling. Die nieuwe organisatie zou zich dan moeten belasten met het ondersteunen van bestaande bedrijven en het begeleiden van 'starters'. Ook zou een dergelijke instelling zich kunnen bezig houden met het ontwikkelen van ideeën waarmee nieuwe bedrijven kunnen worden verwezenlijkt. Bij het uitwerken van die ideëen en het op poten zet ten van de nieuwe bedrijven, moet de hulp van deskundigen worden ingeroepen. Die kunnen daarbij worden begeleid door overheid en werkgevers- en werknemersorga nisaties, aldus de FNV. Camping De FNV toont zich in haar nota ook een voorstander van een cen trum voor kleine beurzen, congres sen, manifestaties en vergaderin gen. Een dergelijk bedrijf kan wor den opgezet door een gemeentelij ke stichting en worden betaald met subsidies van het ministerie van economische zaken en het ge westelijke arbeidsbureau. De bond vindt dat de toeristische sector in Leiden moet worden ver sterkt omdat het binnenlands toe risme steeds belangrijker wordt. Daarvoor moet echter wel de ver- blijfsaccommodatie in worden uit gebreid. De FNV denkt hierbij aan een camping - bijvoorbeeld in de Coebelpolder appartementen en Belofte in kort geding: DEN HAAG/LEIDEN - De onge veer acht krakers van Breestraat 56/56A zullen voor 2 september het pand hebben verlaten. Dat zijn zij gisteren in bijzijn van de funge rend president van de Haagse rechtbank mr. Brinkhof overeen gekomen met de eigenaresse van het huis, Klema BV. Die had de krakers in kort ge ding gedagvaard met de eis tot ont ruiming. Klema BV, die in onroe rend goed doet, wil het pand zelf in gebruik nemen. De bedrijfsruimte als kantoor en de bovenwoning om een van de directeuren te huisves ten. Dat bleek gisteren tijdens de zitting. Het pand, waarin tot augustus de Leidse afdeling van de Bhagwan- beweging was gevestigd, had na Fietsongeluk Rijnsburgs meisje (13) LEIDEN - Een 13-jarig meisje uit Rijnsburg is gistermiddag op de Valkenburgseweg gewond geraakt toen zyn frontaal in botsing kwam met bromfietser. Het meisje haalde net een andere fietser in toen de bromfietser, een 22-jarige man ui. Valkenburg, haar tegemoet kwam rijden. Volgens de politie het fietspad op de plaats waar het ongeval is ge beurd, smal doordat struiken ge deeltelijk over de weg hangen. De Rijnsburgse is met schouderletsel en schaafwonden opgenomen in het Academisch ziekenhuis Lei den. ADVERTENTIE die tijd te koop en te huur gestaan. De krakers hadden het in februari in bezit genomen. Omdat er vol gens de eigenaresse geen afspra ken met de krakers waren te ma ken dat eventuele gegadigden het pand konden bezichtigen, was het kort geding aangespannen. De krakers ontkenden gisteren overigens dat er met hen niet viel te praten over een regeling waarbij zij er voor niets in zouden kunnen blijven totdat een gegadigde voor de koop of huur van het pand zich zou aandienen. Hun raadsman, mr. L. J. Sprenger, bracht naar voren dat zij daartoe best bereid waren. Slechte ervaringen in het verleden, volgens de krakers berustend op misverstanden, hadden de direc teuren van Klema BV echter tot een andere overtuiging gebracht. Vandaar het kort geding dat tij dens de zitting echter niet nodig bleek omdat de krakers toezegden per 2 september het pand te verla ten zodat het voor de huisvesting van Klema en als woonhuis voor een directielid dienst kan doen. LEIDEN - Een kennelijk ontevre den cliënt van het consultatiebu reau voor alcohol en drugs (CAD) heeft eind vorige week een ruit be klad van deze dienst aan de Lange Mare. 'Maatschappelijk werkers doen 't alléén met hun mond', meent deze cliënt. Ruit beklad Het CAD is eigenlijk nog niet eens zo ontevreden met deze leus. Een woordvoerster van het consul- goedkope logies. De promotie van Leiden moet wel flink ter hand worden genomen. De Stichting Leiden Promotion zou volgens de bond op dit punt meer activiteiten dienen te ontwikkelen. Omdat de concurrentie vanuit de regio toeneemt, moet het winkel- apparaat in Leiden worden uitge breid, vindt de FNV. Gezien de verkeersproblemen in de binnen stad, geeft de bond er de voorkeur aan dat het aantal winkels in de buitenwijken wordt uitgebreid. Wel zal de gemeente ervan moeten afzien winkels van 18.00 uur en op zon- en feestdagen open te stellen. Daarmee beschermt zij het werk klimaat en de rentabiliteit van de winkels. Voor een goed draaiende econo mie is overigens goed geschoold personeel nodig. Gemeenten heb ben echter onvoldoende mogelyk- heden om zelfstandig beroepson derwijs voor jongeren te bevorde ren. Dit jaar of volgend jaar over leggen de onderwijswereld en het bedrijfsleven over het eventuele uitbreiden van noodzakelijk oplei dingen in Nederland. De FNV hoopt daarbij vooral dat 'metaalop leidingen' bij middelbare techni sche scholen, het kort middelbaar beroepsonderwijs en in het leerlin genwezen worden uitgebreid. Een andere mogelijkheid om het onderwijsniveau te verhogen is studeren met behoud van uitke ring, eventueel aangevuld met een tegemoetkoming met een studie kostenregeling van het arbeidsbu reau, het ministerie van onderwijs of zo nodig het Leids studiefonds. versitaire studenten is museologie een keuzevak; voor de Reinward- t-studenten een verplicht eindex amenvak. Dê samenwerking die het ko mend studiejaar begint, speelt zich af op gebieden van onderwijs en onderzoek. Studenten van beide instellingen nemen daarbij deel in gezamenlijke werkgroepen. In to taal gaat het om zo'n 150 studen ten; ongeveer 50 uit exameryaar van de Reinwardt en 100 studen ten, deels afkomstig van ander uni versiteiten en hogescholen, die zich bij de Leidse faculteit letteren voor het keuzevak museologie hebben opgegeven. Beide instellingen zullen van el- kaars faciliteiten gebruik maken. Zo zal het boekenbestand in de Reinwardt-bibliotheek worden ge centraliseerd en kan er gebruik worden gemaakt van de uitgebrei de audio-visuele voorzieningen van de universiteit. By de wederzijdse dienstverle ning wordt het principe van 'geslo ten beurzen' gehanteerd. Wel zal fi nanciële ondersteuning worden aangevraagd voor personeelsbezet ting van de bibliotheek en het on derzoeksprogramma. Een in het leven geroepen bege leidingscommissie, waarin verte genwoordigers uit het werkveld zitting hebben, zal in de gaten hou den of de aansluiting van theorie op praktijk binnen het vakgebied museologie wordt gewaarborgd. Fusie Het doel van de samenwerkings- overeenkomt tussen de Samen werkende Academies voor Ge zondheidszorg (SAG) aan de Ende- geesterwetering en de Laborato riumschool Rijnland aan de Leid- sedreef in Leiderdorp is een wat andere. Met de ondertekening van deze overeenkomst wordt een eer ste stap gezet om tbt één instituut voor Hoger Beroepsonderwijs te komen. Uiteindelijk zal er dus een fusie tussen deze twee instellingen tot stand moeten komen. Zoals be kend hebben overal in het land noodgedwongen fusies plaats tus sen HBO-scholen. Minister Deet- Man vernielt beeldscherm LEIDEN - Een onbekende man heeft gisteren een beeldscherm vernield in een pand van de Rijks universiteit Leiden aan de Malie baan. De man drong een werkka mer binnen in het Instituut voor Nederlandse lexicologie. Voor de ogen van een 42-jarige medewerk ster van de universiteit pakte hij vervolgens het beeldscherm op en smeet dit op de grond. De man deelde de geschrokken vrouw mee dat zyn actie niet tegen haar persoonlijk was bedoeld, maar dat hij tot zijn daad was geko men omdat 'de maatschappij rot is'. De medewerkster verzocht de man dringend 'op te hoepelen', een verzoek waaraan hij onmiddellijk gehoor gaf. man vindt namelijk dat er een klein aantal scholen moet overblij ven. Overigens zit ook de Reinwardt Academie met deze problemen. Zij heeft tot op heden nog geen goede partner gevonden om mee samen te gaan. Directeur Pouw voorziet nog grote moeilijkheden. "Je moet natuurlijk een school hebben die een beetje met ons vakgebied te maken heeft. Ja, met wie zouden wij samen moeten gaan? Grote HBO-instellingen prima, maar dat samenwerkingsverband met de universiteit betekent voor ons on eindig veel meer, dan fuseren met een 'ver van ons bed' liggende HBO-instelling" De laboratoriumschool leidt stu denten op voor laboratoriumwerk zaamheden in ziekenhuizen, be drijven en universiteiten. Ook het bio-sciencepark aan de Wassenaar- seweg zal in de toekomst werkgele genheid kunnen bieden aan afge studeerden van Rijnland. By de SAG kunnen studenten een dagopleiding tot verpleegkun dige volgen of een dagopleiding voor fysiotherapie. Ook zijn er ver volgopleidingen voor leidingge venden of docenten in de gezond heidszorg en diverse bijscholings- cursussen. Het is de bedoeling dat volgend jaar ook de opleiding voor logopedie wordt binnengehaald. LEIDEN/HAZERSWOUDE - De directie van Fasson, een fabriek imet vestigingen in Leiden en Ha- 'zerswoude waar zelfklevende ma terialen worden gemaakt, is blij met het principe-akkoord over een nieuwe cao dat gisteren is gesloten met de Industriebond FNV. Dat principe-akkoord houdt in dat per 1 januari 1987 een vijfde ploeg wordt ingevoerd bij de ploegen dienst en dat de dagdienst en de twee- en drieploegendienst met in gang van 1 februari 1987 36 urn- gaan werken. In de nieuwe cao die nog moet worden goedgekeurd door de le den van de .Industriebond - is ook bepaald dat de werknemers per 1 april van dit jaar en volgend jaar een loonsverhoging krijgen van an derhalf procent. Daarnaast wordt gedurende beide jaren een loons verhoging gegeven van één pro cent. Bedrijfsdirecteur F. Prinsze van de Hazerswoudse vestiging Fasson Nederland bv zegt dat de directie hecht aan een goed akkoord omdat de komende jaren nogal het een en ander wordt gevraagd van de werknemers. Dit in verband met de uitbreidingen en wijzigingen bij met name de Hazerswoudse vesti ging. Het nu bereikte cao-akkoord geldt overigens in principe alleen voor de werknemers van Fasson Nederland. Het is echter de ge woonte dat ook de werknemers 'van Fasson Europe bv, de Leidse vestiging, ervan profiteren. Als stadsvernieuwing oorzaak is tatiebureau vertelde althans dal zij de kreet enkele dagen op het pand hebben laten staan. Overi gens: voorbijgangers die in de eer ste letter van het laatste woord een 'h' zien, kunnen zich beter vervoe gen bij een andere dienst in Leiden. (foto Holvast) LEIDEN - Winkeliers die hun om zet zien dalen als gevolg van stads vernieuwing hebben recht op een schadevergoeding. D'66 komt tot die stelling naar aanleiding van het ongemak dat eigenaar Engelen van koffieshop 'De Kleine Klup' aan de Nieuwe Rijn ondervindt van werk zaamheden aan de Hoogstraat. Door de restauratie van de kel ders zou hij zijn omzet met 15.000 gulden zijn gedaald. Zijn bedrijf is goeddeels onbereikbaar geworden en hij heeft daarom bij de gemeen te een eis tot schadevergoeding ge deponeerd. Jan Hoekema, fractievoorzitter voor D'66 in de raad, onderschrijft een eis tot schadevergoeding: "Het lijkt ons dat als er sprake is van zeer duidelijk en door de werken aan de Hoogstraat veroorzaakte omzetdaling er een recht op com pensatie bestaat door de gemeen te". D'66 wil het probleem tevens in een breder kader plaatsen. "Er is KenG De muziekvereniging 'Kunst en Genoegen' houdt zaterdag op de velden bij het Gorlaeuslabora- torium aan de Wassenaarseweg een instructiedag. Tussen tien en vijf uur worden de muzikale- en shownummers afgewerkt, aie de dag daarna op het Wereldmu ziekconcours in Kerkrade zullen worden gespeeld. Muziekliefheb bers kunnen deze allerlaatste re petitie bijwonen. Vluchtelingen De Jonge Socialisten in de PvdA afdeling Leiden houdt za terdag in het kader van een lan delijke actie een straatcollecte en een benefietfeest bij SSR dan de Hogewoerd 108 (aanvang acht uur). De collecte wordt gehouden in samenwerking met de Boycot Outspan Actie en het Zuidelijk Afrika Kommitee van de Studen ten Ekklesia. De opbrengst is be stemd voor een te slichten biblio theek van het 'Solomon Malangu College' in Tanzania. Dit is een school voor jonge zwarte vluchte lingen uit Zuid-Afrika. Rock 'n roll De Leidse rock'n roll formatie Hedgehog treedt zaterdag op in het Breehuys (Breestraat 19), op de slotavond van dit seizoen. De zaal gaat om negen uur open. KNOV In verband met de vakanties zal het KNOV afdeling Leiden in de maand juli geen spreekuur houden voor ondernemers. Het eerstvolgende spreekuur is op 19 augustus, om acht uur 's avonds in ln den Vergulden Turk aan de Steenstraat. Fiets/puzzeltocht MSP Sportorganisatiebureau organiseert zondag in samen werking met sportcentrum Wim van der Putten een fiets/puzzel- tocht van zo'n 34 kilometer. Deel nemers doen tevens mee aan de zg. 'Long Distance Ballonnen Ra ce'. Zij stoppen de oplossing van de puzzeltocht in een ballon. Dé winnaar van deze balonnenwed- strijd mag een gratis cursus ten nis volgen, de nummers 2 en 3 krijgen een week gratis kennis makingslessen fitness en sauna. De start van de tocht is bij het pand van MSP aan de Evertsen- straat 99, de voormalige Olga-fa- briek. Inschrijving is daar moge lijk van elf tot twee uur. Japanse kunst In het museum voor volkenkun de aan de Steenstraat draait zondagmiddag de film 'Tsutsu- mu The Art of Japanese Pain ting'. De film laat de kunst zien die de Japanners hebben ge maakt van het verpakken van cadeaus en andere voorwerpen. De film wordt in het Engels ge sproken en duurt 28 minuten. De conservator van de afdeling Ja pan/Korea, dr. Forrer, leidt de film vooraf kort in. Aanvang drie uur. Vrijwilligers De Vrijwilligerscentrale heeft tot 1 september in verband met de vakantieperiode gewijzigde openingstijden. Op dinsdag, woensdag en donderdag is de centrale aan de Langegracht 246a in deze periode van elf tot vier uur geopend en in deze uren ook telefonisch bereikbaar: 071- 149064. Heineken-tocht In de maanden juli en augus tus organiseert de VVV-Leiden wekelijks een bustocht en excur sie naar het brouwerijcomplex van Heineken in Zoeterwoude. In de bustocht is een korte sightr seeing door Leiden en omgeving opgenomen, waarbij een VVV- gids voor toelichting zorgt. Ook de rondleiding bij Heineken staat onder leiding van speciale gidsen. Deelnemers moeten zich vantevoren aanmelden bij de ■VW-kantoren in Leiden, Kat wijk, Noordwijk en Lisse of bij de receptie van Duinrell in Wasse naar. Overigens Worden perso nen beneden de achttien jaar niet tot de brouwerij toegelaten. De eerste excursie is aanstaande maandag. De overige data: woensdag 17 juli, dinsdag 23 ju li, dinsdag 30 juli, dinsdag 6 au gustus, dinsdag 13 augustus, maandag 19 augustus en dins dag 27 augustus. De bussen ver trekken steeds om half twee 's middags op het Stationsplein in Leiden, busperron N. Aanmelden is ook mogelijk op de dag van vertrek, mits er dan nog plaatsen vrij zijn. hier sprake van zowel een privé- als een meer algemeen probleem". Geconstateerd wordt dat er geen sluitende regeling is voor onderne mers die op die manier schade lij den. "Er is een gat in de regelge ving dat opgevuld dient te wor den". D'66 vraagt het college van B en W stappen in die richting te on dernemen. Burgerlijke Stand LEIDEN - Geboren: Petronella Marga- retha dv. F. van Tol en M.M. van Omme- ring; Netarya zv. J.D. Brauckman en H.M. Meilink; Kasim zv. I. Gök en E. Ta- nis; Zekeriye zv. I. Gök en E. Tanis; Ma rie-Louise dv. J.W. van Kleef en I.M. Mannot; Johanna Henderina dv. J. van der Nagel en H.W.A. Janssen; Jacobus zv. J. Guijt en H. Ouwehand; Stefan Jan-Willem zv. W.F.H. Oorschot en M. Minnee; Gijs Eduard zv. J.H.A. de Maat en C.M.J. Bemelman; Monique dv. P.P. Cabri en T.A.C. Zuiderduin; Erik zv. J.W. Janson en S.J.E. van Polanen; Mar cel zv. E.J. Dragt en J.E. Hut; Annemie- ke dv. R. Willemze en S.L.M. de Wrin ger; Elizabeth Anna Maria dv. C.J.L. Spigt en J.M.E. Borst; Elizabeth Anna Johanna dv. C.J.L. Spigt en J.M.E. Borst; Karl zv. P.F.H. Beerenfenger en E.M. Chrispyn; David zv. R.M. Beugels- dijk en Z. Ahmad; Clasina Saskia dv. W.M. van der Meer; Astrid Helen dv. R.R. Cramer en E.M. Waasdorp; Daphne dv. J. van Rij en B.B.T. van het Schip; Jan Michiel zv. J. Breedveld en C.C.L. Knevel; Valentina Irene dv. E.A. Klasen en A. Rigutti; Jeffrey zv. J. van Egmond en J. Reijken; Christiaan Martijn zv. H. van Duijn en J. van Duijvenbode; Ricar-' do Jacobus Phillip zv. J.P. Louwrier en C. van der Ham; Sietske dv. J. ten Kate en L.M. Brandenburg; Sabine Bianca dv. J.H. Lamboo en M.J. Bakker; Lara Isabel dv. L.M. van Rooy en M.I. Marti nez Macias; Reamon zv. R. Schutte en K. de Berg; Willem Huig Cornelis zv. L. van der Plas en A. Remmelzwaal; Pieter zv. J. Jonker en J. Guijt; Mark Willem zv. J.W. Arbouw en J.A.L. van der Meu- len; Sergio Edmund zv. R.A. Vrede en D.M. Best; Nine Paulien dv. J.P. Hin- richs en Y.C.A.M. Bloemen; Ferry zv. C.M. Guijt en J. Haaring; Petra dv. A.G. Hoek en I.J. Bouwmeester; Janna Cor nelia dv. W.L. van der Plas en C. Plug; Demelza dv. J. de Mooij en M.U.W. Cee- len; Kim dv. J.C. Rijsbergen en M.E. Smit. 24 u service voor bedrijven bel: 071 - 220907 - 149556

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1985 | | pagina 3