Voortbestaan dierenpark onzeker 'Werkers in buurthuizen desnoods 20 uur' Leidenaars betrapt bij het stelen Zakennieuws Geen opstekertje meer voor ambtenaar met mooie cijfers UW heeft nieuwe pannen op tafel Borgman: door verkeerde begroting renovatie 'Woonwagen-stampij onverantwoord' Eerste hap grond verzet voor nieuwbouw RIO 'Meerburg' geeft in Wenen én Zoeterwoude demonstratie PAGINA 2 REGIO LEIDEN VRIJDAG 5 JULI 1985 Agenda VOORSCHOTEN - De Voorscho- tense buurthuizen krijgen twee be roepskrachten, die beiden vijftien uur per week gaan werken. Mocht het echter onmogelijk zijn geschik te kandidaten te vinden voor een dergelijke korte werkweek, dan "-O— IlUg CC1IS of er wellicht krachten voor 20 uur moeten worden aangesteld. De gemeenteraad wilde gister avond niet zo ver gaan als de PvdA/ PPR, die B en W al bij voorbaat de machtiging en het geld (54.000 gul den) wilden geven om krachten voor 20 uur aan te nemen, indien er anders geen geschikte kandidaten te vinden zouden zijn. Anders dan PvdA/PPR en D'66 had wethouder Marselis er alle ver trouwen in goede kandidaten te kunnen vinden. Hoe de krachten precies moeten functioneren is lichtelijk onduidelijk. B en W moe ten dat nog uitwerken. CDA,D'66 en PvdA/PPR vinden in ieder ge val dat ze nfet aan 'De Lindehoeve' moeten worden gehangen. Het open jongerencentrum moet niet met extra taken worden belast in deze tijd van bezuinigingen, al dus CDA-fractievoorzitter Offrin- ga. De WD-fractie dacht daar an ders over. 'Ophanging' zou juist gunstig zijn omdat 'De Lindehoe ve' al jaren ervaring heeft in het jongerenwerk. Besloten werd na een half jaar het functioneren van de krachten te evalueren. Bestuurders kibbelen over rijvaardigheid OEGSTGEEST/SASSEN- HEIM Bij een meningsver schil over eikaars rijcapacitei- ten zijn twee automobilisten vannacht met elkaar aan het bakkeleien geraakt. Onder het Postviaduct nabij Sikkens in Sassenheim stopten beide wa gens na een korte achtervol ging vanaf Oegstgeests grond gebied. De ene bestuurder zou de ander daar uit de wagen hebben gesleurd en hebben mishandeld. Van het voorval is echter geen aangifte gedaan bij de politie. LEIDERDORP - Twee Leide naars van 17 en 18 jaar zijn van nacht op heterdaad betrapt bij een inbraak in een houtfabriek aan de Zijldijk in Leiderdorp. Een oplettende bewoner had de politie gealarmeerd. De jon gens worden vandaag verhoord en krijgen in elk geval een pro ces-verbaal. VOORSCHOTEN - De Voorscho- tense ABN-vestigiging aan de Schoolstraat wordt vandaag ge opend na een verbouwing van drie maanden. Gedurende die tijd werd gebankierd vanuit het bijgebouw van de Hervormde kerk en ont stond in het hoofdgebouw meer ruimte vóór en achter de nieuwe zitbalie. Ook is een en ander beschilderd met lichte interieurtinten voor het "ruimtelijke effect". Voor cliënten en andere belangstellenden is er vrijdag van 18.00 tot 20.00 een open huis. Ook organiseert de ABN een spaarvarken-zoekactie in de win kelstraat. OEGSTGEEST - Ambtenaren in Oegstgeest die een diploma halen, krijgen geen geldelijke beloning daarvoor. Ook de ambtenaren van de plantsoe nendienst die een snoeicursus met succes hebben gevolgd, kunnen het cadeautje ter waar de van een paar honderd gul den wel vergeten. Tot dusver kregen zij dit als enige wel. Burgemeester Scheenstra van Oegstgeest vindt het te recht dat ook de plantsoenen dienst nu geen financiële felici tatie meer krijgt: "Je moet ie dereen over dezelfde kam sche ren". Bovendien vindt hij het onzin dat mensen die een diplo ma vaak 'in de tijd van de baas' behalen daarvoor een extra be loning krijgen. "Kun je dat doen? Ze werken ook aan hun eigen carrière. Verder betaalt de gemeente vaak de reiskosten, krijgen ze verlof voor school en wordt ook een deel van de studiekosten door de gemeente betaald", al dus Scheenstra. De kwestie kwam ter sprake toen een amb tenaar van de afdeling burger zaken voor een beloning werd voorgedragen "omdat hij zulke mooie cijfers had gehaald". VOORSCHOTEN - De Voorscho- tense UW krijgt 12.200 gulden om 68 roestvrijstalen 'Tafeltje-deRje'- pannen te kopen. Unaniem ging de gemeenteraad gisteravond ak koord met dit vorstel. Al vindt de PvdA/PPR-fractie het eigenlijk maar een halfslachtige maatregel. "Het gaat echt om een 'help mij. ik kan niet verder beleid", aldus Visser, die was geschrokken van de huidige pannen: "Die van Kniertje uit 'Op hoop van zegen' waren nog beter. Daar kon je ten minste soep in doen". De fractievoorzitter wil binnen kort met voorstellen komen om méér dan de 68 genoemde pannen te kopen, vaker per week eten rond te brengen en betere gamellen te kopen, waarin het eten warmer blijft. Mevrouw Ten Hoopen (WD) kon zich goed vinden in de ze laatste opmerking. Warmhou- dend piepschuim mag dan duur zijn, het is zeker ook veel economi scher. Zo vond zy. Bremmer (CDA) verbaasde zich erover dat Visser niet tijdens de ge combineerde commissievergade ring met een voorstel was geko men. De fractievoorzitter betoogde dat hij toen nog niet voldoende in formatie had. Maar wethouder Marselis vond het allemaal wat "doorzichtig". Visser weet dat de gemeente na de vakantie wil gaan praten over een uitbreiding van de maaltijd voorziening, aldus de CDA-regent. Daarnaast zou volgens hem mee spelen dat de UW deze week twee maal heeft uitgehaald. Eenmaal in deze krant (naar de gemeente) en eenmaal tijdens een vergadering van de commissie welzijn (naar de opvattingen óver ouderen bij de PvdA/PPR). Visser vond deze opmerkingen "niet helemaal zindelijk". "Dat ac cepteer ik niet. De wethouder moet mij genoegdoening geven". Marse lis weigerde dit. De UW is blij met het geld, maar wanneer ze niet snel een voorschot ontvangt krijgen tien van de 40 45 klanten over en kele weken geen warme maaltijd meer. (Vervolg van pag. 1) WASSENAAR - Het Wassenaarse dierenpark kampt met een geldtekort doordat de begroting voor de renovatie plannen verkeerd was. Dat heeft J. Borgman, gedeputeer de bij de provincie en voorzitter van de raad van commis sarissen der dierentuin, gisteren bekend gemaakt. Nadere uitwerking van de cijfers teerde zeer zal worden betreurd, leert volgens hem dat minstens Immers, de dagelijks bestuurder drie miljoen nodig is. Andere te- van de provincie heeft zich zeer genvaller is dat de publieksactie persoonlijk aan het dierenpark ge- slechts één Ónwetend van alle financiële ellende springen de apen rond op het apen-eiland, één van de al voltooide projecten van de renovatie. (,ot° Ho,vas" D'66-Voorschoten haalt uit naar WD wachte acht ton heeft opgebracht. De situatie is voortbestaan weer op de tocht staati Nadat Borgman het slechte nieuws had vernomen probeerde) hij bij het minsterie van landbouw en visserij extra financiën los te peuteren, bovenop de reeds ge schonken 2,7 miljoen. Ook de sta tenfracties zouden wederom in de beurs moeten tasten. Volgens de dagelijks bestuurder staan beiden echter terughoudend tegenover een nieuwe financiële ipjectie. Tot nu toe heeft de provin cie 1,8 miljoen in het dierenpark gestoken en een voorschot gege ven van zeven ton. Regio-gemeen ten maakten de 5,5 miljoen, die no dig zou zijn voor het renovatieplan, rond. Een van deze gemeenten, Wasse naar, is inmiddels wederom door Borgman benaderd. En reageerde niet afwijzend. De mogelijkheden van extra steun worden door ge meente onderzocht, zo heeft hij be- grëpen. Als voorzitter van de raad van commissarissen ging Borgman vervolgens op zoek naar sponsors uit het bedrijfsleven. Eerdere con tacten zijn echter op niets uitgelo pen, zo verklaart hij. hecht. Hij moet er niet aan denken tot sluiting te moeten overgaan, zorgelijk dat het "Bovendien liggen er rapporten het dierenpark van deskundigen op tafel die aan tonen dat exploitatie van het park goed mogelijk is. Een bezoekers aantal van 300.000 per jaar wordt waarschijnlijk genoemd, en 400.000 haalbaar". VRIJDAG Leiden Brasserie le Bambou - Herenstraat 1, optreden The Celebrated Ratliffe Stout Band, 21 uur. Filmhuis LVC - Breestraat, film 'Ka- gemusha' van Akira Kurosawa, 22.15 Lesbiese Vrouwen Leiden - Caecilia- straat 18, disco, 21-2 uur. Warmond Diverse café's - 'Jazz behind the toll', jazzconcerten. ZATERDAG Leiden Nieuwe Mare/Hoek Oude Singel - an tiek- en curiosamarkt, 9.30-17 uur. Hartebrugkerk - orgelconcert door Bert Wisgerhof, 15 uur. Vanaf VW-kantoor - Stationsweg, rondwandeling door de binnenstad, 10.30 uur. Velden Gorlaeuslaboratorium - Was- senaarseweg, instructiedag K&G, 10-17 Gemeentehaven - vertrek rondvaart boot naar de zeilwedstrijden, 10, 11.30, 13 en 14.30 uur. Dorpsstraat - braderie, vanaf 10 uur. Leiderdorp ARTSEN Leiden De weekenddienst begint zaterdag om 8 uur en eindigt zondag om 24 uur. Spreekuur van 12 tot 12.30 uur, (al leen voor spoedeisen medische hulp). Voor de patiënten van de artsen: Groep 1 - Tan, Zwanenburg, Meijer, R. v. Leeuwen, Verhage, Groeneveld, De Ruiter, B. Janssen: za van 8 uur tot zo 8 uur: J.A. Verah- VOORSCHOTEN - "De WD- stampei over woonwagenstand plaatsen op het tracé van rijks weg 11 heeft de negatieve publici teit opgelaaid. Die wijze van be sturen vind ik onverantwoord", aldus D'66 raadslid-Aikens gister avond tijdens de raadsvergade ring. De door de liberalen aangedra gen oplossing voor de zeven nog te realiseren standplaatsen - een plek je in Starrenburg - noemde hij "een stek in niemandsland". "Dat is een open einde besluit", waarschuwde hij. Straks moeten we onder de borden 'Europese gemeente' zet ten: 'woonwagenbewoners niet welkom'. Overigens zijn na de behande ling in de gecombineerde commis sievergadering nog enkele protes ten binnengekomen tegen een woonwagenkampje op stukken van het tracé rijksweg 11. Manege Van Zeist en vrienden van deze manege klimmen in de pen tegen de afgewezen plek, vlak naast het Nicolaespad en gedeeltelijk op een door Van Zeist gepachte wei. Parcours-springen zou dan niet meer mogelijk zijn: Cliënten ver dwijnen en de manege "verliest de status om als door de Federatie Ne derlandse Rijscholen erkende rij school ruiters op te leiden voor springconcoursen". Confrontaties Belangenvereniging Het Wedde, bewoners van deWillem Barentsz- laan en omgeving en 53 Noord- Hoflanders zijn tegen alle drie de lokaties, dus ook de plekken aan weerszijden van de Admiraal de Ruytersingel. Over deze plaatsen wordt pas gepraat wanneer het in Starrenburg niets is geworden. Enkele arguménten: woonwa genbewoners willen in een vrije omgeving wonen en niet vlak bij Gehecht woonwijken; vervelende confron taties met bewoners van nieuwe wijken moeten worden voorkomen en de vrije beroepen van de woon wagenbewoners zullen op geen en kele wijze bijdragen tot een vrien delijk woonkarakter. Daarnaast zou de waarde van de woningen dalen. Voor de maand september zal de beslissing over de toekomst van het park moeten worden genomen. Mocht de benodigde drie miljoen gulden niet boven tafel komen, dan betekent dat het einde van het park. Een einde dat door de gedepu- LEIDSCH DAGBLAD HET GROOTSTE DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN POSTADRES Postbus 54, 2300 AB LEIDEN ADVERTENTIES (behalve Sleuteltjes) ma.-vrij. van 8.30-17.00 uur (071) 144941 SLEUTELTJES ma.-vrij. van 8.00-19.30 uur (071)143545 ABONNEESERVICE Nieuwe abonnementen, wijzigingen, beta- NABEZORGING ma.-vrij. van 18.00-19.30 uur (071) 123143 (Nabezorging na 19.30 uur) zaterdag van 16.30-18.00 uur (071)123143 (Nabezorging na 18.00 uur) ADMINISTRATIE ma.-vrij. van 8.30-17.00 uur (071)144941 REDACTIE (071)144941 Bij geen gehoor buiten kantooruren, raad pleeg het telefoonboek. ABONNEMENTEN per jaar. aan huis bezorgd 250,90 per post (binnenland) 345,20 per half jaar, aan huis bezorgd 131,40 per kwartaal, aan huis bezorgd 65,70 per post (binnenland) 89,30 per maand, aan huis bezorgd 22,10 per maand, per post 30.- (maandabonnement alleen mogelijk met automatische betaling), losse nummers 1,00 Abonnementsgelden dienen bij vooruitbe taling te worden voldaan. Restitutie is niet mogelijk. Bij automatische betaling geen administra tie- en incassokosten. Abonnementen kunnen op elke gewenste dag ingaan. Indien één maand voor het verstrijken van de abonnementsperiode geen opzegging is ontvangen wordt het abonnement automatisch verlengd. Betaling van abonnementen op giro 3203571 t.n.v. Damiate Holding BV te Haarlem. HOOFDKANTOOR Witte Singel 1Leiden (071144941 REGIOKANTOREN Julianastraat 19. 2405 CG Alphen aan den Rijn (01720) 93961 Vuurbaakplein 11. 2221 JB Katwijk (01718) 12383 Hoofdredacteur: drs. J.W.E. Metselaar Adj. hoofdredacteur: R.D. Paauw Alg. redactiechef: A. van Leeuwen Plv. alg. redactiechef: J.M.J. Post Commentaren: W.F.J. Wirtz, A.A. van Brussel Stad: J. Kroon Duin- en bollenstreek: H.IJ. Veldhuizen Bin^Buitenl./Econ.: W.F.J. Wirtz Sport: P.J. de Tombe Feature: W.C.H. Schrama Regio Leiden: W. Hoenson-de Graaff Kunst, radio, tv: P.C. Rosier Geestelijk leven: S.J. de Groot Het Leidsch Dagblad is aangesloten bij de Gemeenschappelijke Persdienst, met ei gen correspondenten in Bonn, Brussel, Jo hannesburg, Tokio, Londen, Parijs. Was hington. Rome. Madrid, Mexico-City, Tel Aviv en Beiroet. LEIDERDORP - Directeur Van Britsum van het Rijnlands Insti tuut voor Ondernemersonderwijs heeft gistermiddag de eerste 'hap grond' voor de nieuwbouw verzet. Op een terrein nabij de Leidsedreef en Rietschans, waarop nu nog een stalling en units staan komt, straks een ruim vijf miljoen guldien kós tend gebouw van het RIO. De school kan over het terrein beschikken om dat ze grond heeft geruild met de buurman, Laboratoriumschool Rijnland. In de toekomst zullen beide scho len samen één ingang delen aan de Rietschans, waar verder ook een gloednieuwe brug moet komen te liggen. Een woordvoerder van het RIO zegt uiteraard blij te zijn met de eerste hap verplaatste grond, maar: de nieuwbouw is nu alweer te klein. De school blijft als kool groeien. Bestond het RIO anno 1977 nog uit 450 leerlingen, het volgende schooljaar zal dat aantal ruim 1400 bedragen. Het huidige gebouw aan de Leid sedreef blijft dan ook gewoon ge handhaafd, na een bescheiden ver bouwingOok de Karei Doorman- school, nu al 'bezet' door het Insti tuut, blijft door adspirant-onder- nemers in gebruik. Het ministerie van onderwijs houdt bij het bekij ken van nieuwbouwplannen name lijk wel degelijk rekening met om liggende, vrijkomende schoolge bouwen. Overigens is het Leiderdorpse RIO een van de weinige scholen die mogen bouwen. Het ministerie geeft slechts mondjesmaat toestem ming voor (ver)nieuwbouw. ZOETERWOUDE - De Zoeterwoudse gymnastiekvereniging Meerburg is uitgenodigd om deel te nemen aan een massale manifestatie in Wenen. Zo'n 24 man vertrekken komende maandag richting Oostenrijk. De Zoeterwoudenaren zullen tal van demonstraties jazzgymnastiek verzorgen. Ze doen dat op uitnodiging van de Fecep, een overkoepelende organisatie van alle katholieke gymnastiekbonden in Europa. Volgens woordvoerder Van der Meer zullen 25.000 tot 30.000 mensen de manifestatie bezoeken. Om de 'thuisblijvers' ook te laten meedelen in de manifestatie houdt Meerburg vanavond een generale repetitie, waar alle Zoeterwoudenaren welkom zijn. Vanaf zeven uur wordt in de Eendenkooi exact hetzelfde programma afgewerkt als in Wenen. Duur: een half uur. De kijkers kun nen meteen de nieuwe, mobiele, spiegelwand bewonderen die Meerburg sinds kort heeft. Gedeputeerde Borgn drie miljoen nodig... Vorig jaar, toen het dierenpark slechts voor de helft toegankelijk was door de opknapbeurt, trok het nog 230.000 bezoeken. Aldus Borg man. Tot het moment dat provin cie, rijk en gemeenten het park overnamen van de familie Louw man zorgde het park altijd voor verlies. Aanvankelijk dreigde het dieren park zo'n twee jaar geleden al te worden gesloten. Toen dat bekend werd kwam er een stortvloed aan reacties los. Een nieuwe bv bracht echter 'nieuw leven' in het park, dat door vrijwel alle regiogemeen ten financiële steun kreeg toege zegd. Rijk en provincie volgden. Bedrijven kwamen over de brug en zelfs de TROS besteedde tv- zendtijd aan het dierenpark. Er werd een grootscheepse ver bouwing aangekondigd om het park aantrekkelijker te maken voor de bezoekers. Er zouden bij voorbeeld een wandelsafari komen onder het motto: zoveel mogelijk vrijheid voor mens én dier. Vorig jaar al meldde de huidige directeur met een achterstand in de renovatie te kampen. Hij ver wachtte toen dat de meest noodza kelijke verbouwingen eind 1985 achter de rug zouden zijn. Plastic tas De plastic draagtas, handig bij het boodschappen doen, blijkt heel wat informatie met zich mee te dragen. Het achteloos gebruik staat niet in verhouding tot de zorg die aan te tas is besteed. Ten minste, dat proberen drie studen tes van de Reinwardt Academie duidelijk te maken in de tentoon stelling 'Kijk, een plastic tas' die vanaf morgen is te zien in het Voorschotense Ambachtshuis aan de Voorstraat. De tentoonstelling omjr/ een aantal thema's: de vervfijk ^ng van de tas, het (her)gelJ9^? het belang van de afbeelding op de tas en: wat vertelt de plastic tas over onszelf? Kijken naar tassen kan tot 11 augustus, dagelijks tussen twee en vijf uur. Toegang gratis. Rommelmarkt Het Leiderdorpse winkelcen trum Winkelhof zet morgen de deuren open voor een rommel markt voor en door kinderen. Vol wassenen mogen echter ook ko men snuffelen of er een 'zoveelste- hands goed' van hun gading bij is. De rommelmarkt is gedurende de openingstijden van het winkel centrum, van negen tot vijf dus, geopend. Rosmolen 2. Groep 2 - Bergmeijer, Pieterse, v. Gent, Taytelbaum, v. Luyk, Klaassen, Rus, Kruis: za 8 uur tot zo 8 uur: J. v. Gent, Zoe- terwoudsesingel 28, tel. 122538. zo 8 uur tot 24 uur: A.H. Bergmeijer, Oude Singel 76, tel. 121701. Groep 3 - Pleiter, J. van Leeuwen, Smit, W. de Bruyne, J. de Bruyne, Stolk, Jurgens, Fogelberg: za 8 uur tot zo 8 uur: S. Smit, Cobet- straat 43, tel. 130177. zo 8 uur tot 24 uur: E.K. Fogelberg, de Sitterlaan 18, tel. 132877. Groep 4 - v. Wingerden, Lahr, v. Rijn, Bénit, Nieuwenhuis, Roos, Boer, v.d. Waard, Arnou: za 8 uur tot zo 8 uur: F. Lahr, Zoeter- woudsesingel 11, tel. 120347. zo 8 uur tot 24 uur: M. v.d. Waart, tel. 311414; spreekuur Petr. Moensweg 52. Groep 5 - Schaefer, Jasperse, Crul, Kooyman, de Jong, Prince, Reinders, D. Hammerstein, A. Hammerstein: za 8 uur tot zo 8 uur: D. Hammerstein, teL 720936; spreekuur Saffierstraat 3. zo 8 uur tot 24 uur H. Jasperse, Witte Singel 72. tel. 124961. Leiderdorp J. v.d. Leden en J. v.d. Beek, tel. 894539; za en zo spreekuur van 12.30-13 uur op Hoofdstraat 8, tel. 894539. Oegstgeest van za 10 uur tot ma 7.30 uur: J.B. Hu- genholtz, Prins Hendriklaan 4, tel. 155666. Voor de praktijk Haaswijk: J-J- Voor- zaat/G.A. van der Steenhoven, Querido- laan 2, tel. 176867; dag en nacht bereik baar ook in het weekend. Voorschoten za, J. Vrijenhoek, Bach laan 1, tel. 2356; zo, C. Meijer, J.W. Frisolaan 13, tel. 2493. Warmond L.J.H. Lempers, Churchilllaan 13, Voorhout, tel. 02522-10140. Wassenaar Noord: M.H. van Tolingen jr., Van Po- lanenpark 94, tel. 15939; zuid: R.J.P. van Niekerk, Van Polanenpark 92, tel. 19014. APOTHEKEN De avond-, nacht- en zondagsdienst van de. apotheken in de regio Leiden, wordt waargenomen van vr 5 tot vr 12 juli door: Apotheek Tot Hulp der Menschheid, Rosmolen 13, Leiden, tel. 211611. Apotheek Kok, Topaaslaan 15, Lei den, tel. 763439. Apotheek Voorschoten, Leidseweg 66, Voorschoten, tel. 2525. DIERENARTSEN Leiden Voor de praktijk van Muurling, Hel der, Roest: F. Muurling, Plantsoen 23, Leiden, tel. 125057. Oegstgeest Voor de praktijk van Vestjens, v.d. Wouw: E.J.M. v.d. Wouw, Boshuizerlaan 26, Leiden, tel. 764058. Voor de praktijk van Duijn, Brandt: R.J.W. Duijn, Pres. Kennedylaan 260, Oegstgeest, tel. 173266; of D.J. Brandt, Homanstraat 1, Rijnsburg, tel. 173266. Voorschoten C. Westgeest, Leidseweg 560, tel. 68616. TANDARTSEN De weekenddienst voor Leiden, Lei derdorp en Oegstgeest wordt waarge nomen door: J.H. Beye, Grotiuslaan 14, Leider dorp, tel. 890790; za en zo spreekuur om Voorschoten, Wassenaar, Zoeter woude: W.E.L. Mangelaar Meertens, Stoep- laan 6, tel. 78151. WIJKVERPLEGING Leiden Interkruis, Middelweg 38. tel. 121753 en 134604, na 17 uur en in het weekend te bereiken via dokterstelefoon: 122222. WARMOND - Geboren: 10 jun. Rosan- ne d/v Schakenbos, A.J.M. en Houwaart I; 28 jun. Robertus A.J. z/v de Winter C.R.M. en v.d. Salm W.H.M. Overleden: 6 jun. Van der Maat, Hen- ricus J. 31 okt. 1888; 8 jun. Huigen Wil lem, 8 juli 1894; 3 jun. Van Egmond Arie P. 12 febr. 1914; 19 jun. Wurzer Hendn- ka P. 21 jan. 1908; 20 jun. Van der Lubbe Johanna J. 19 april 1893; 17 jun. Korte- kaas, Hendricus J.J. 26 dec. 1922. Gehuwd 5 jun. van Leeuwen R 26 okt. 1957 en: van Winsen C.G.H.E. 9 okt. 1959; 6 jun. Smailes R. 26 aug. 1949 en: Paardekooper J.M.G. 4 apr. 1953; 7 jun. Smit H.E. 20 aug. 1955 en: Driessen M.C.C.G. 8 mrt. 1959; 21 jun. de Winter P.G.J. 16 mei 1962 en: van Seggelen J.T.M. i 1963.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1985 | | pagina 2