LEIDSCH DAGBLAD !I2" PAK unburn Bij Unilever dreigt actie uit te breken de Dr. J. de Quay (83) overleden Dierenpark Wassenaar weer in de problemen Krakers met smurrie verjaagd TWEEMAAL NAMAAK-VRÏJHËÏDSBËËÏ3I Cao-eisen kracht bijzetten DANSEN* IN TRESLONG TRESLONG Minister-president van 1959 tot 1963 SER: meer geld voor emigranten GaBsaa Dr. Visser 't Hooft in Genève overleden PRETTIGE VAKANTIE Nieuwe Mtokopen! vraag eerst naar onze inruilprijzen Het Motorhuis Staatsgreep mislukt in Guinee Nederlander eet dit jaar meer gehakt DIE 50% KORTING VRIJDAG 5 JULI 1985 OPGERICHT 1 MAART 1860 No. 37746 (van een onzer verslaggevers) WASSENAAR Het voortbestaan van het Dierenpark Wassenaar staat weer op de tocht. De renovatie zal minstens drie miljoen gulden duurder uitkomen dan was begroot. De voorzitter van de raad van commissarissen, gedeputeerde J. Borgfnan, liet dat giste ren weten. Ogenschijnlijk ging het zo goed met het enkele jaren gele den nog noodlijdende park. Rijk, provincie en regiogemeenten zamelden geld in om de broodnodige verbouwingen te kunnen uitvoeren, die inmiddels in volle gang zijn. Voor september moet nu echter een beslissing worden genomen. Als de benodigde drie miljoen gulden niet boven tafel komen betekent dat volgens Borg man het definitieve einde van het park. (van een onzer verslaggevers) LEIDEN - Een aantal krakers is gisteren op een nogal onfrisse ma nier verjaagd uit een pand aan de Haarlemmerstraat. Gistermiddag stopte voor de deur van het kraak pand een pompwagen van een rioolzuiveringsbedrijf. Werkne mers van het bedrijf lieten een slang zakken in een rioolput voor het pand en begonnen drek uit het riool op te zuigen. Tot zover was er niets aan de hand. Het bedrijf had echter ook een slang gelegd door een ruitje in de voordeur. In plaats van de rioolsmurrie op te slaan in de tank van de pompwagen, werd de drek de kraakwoning ingespoten. Het bedrijf gebruikte daarbij het mot to: 'Zelfs een kraker gaat over z'n nek van eén laag riooldrek'. Het ruitje in de voordeur was overigens al eergisteren door een tot dusver De krakers hebben nog de hulp ingeroepen van de politie. Die greep echter niet in omdat de kra kers weigerden persoonlijke gege vens te verstrekken. Om die reden heeft de politie ook geen proces verbaal opgemaakt tegen het be drijf, toen de krakers aangifte wil den doen van het gebeuren. UTRECHT (ANP) Bij Unilever dreigen acties uit te bre ken om de door de bonden gestelde cao-eisen kracht bij te zetten. De Industriebond FNV, de Voedingsbond FNV, de Industrie- en Voedingsbond CNV en de Unie BLHP heb ben hiertoe gezamenlijk een landelijk actieplan opgesteld dat in fasen wordt uitgevoerd. Tweemaal het Vrijheidsbeeldmaar tweemaal nep. De 85-jariae Evie Laraen reed gisteren als 'Vrijheidsbeeld' mee in haar woonplaats Shamsville in de traditionele parade voor Onafhankelijkheidsdag. En in Mexico-stad werd gisteren een replica van het beeld geplaatst. Het is een geschenk van de Verenigde Staten aan het gemeente bestuur. (toto's: AP/AFP) Met rattengif Twaalf maanden voor plegen van euthanasie UTRECHT (ANP) - Voor het ple gen van euthanasie heeft de recht bank in Utrecht vandaag een 28-ja- rige inwoner van Nijkerk veroor deeld tot twaalf maanden gevange nisstraf, waarvan vier maanden voorwaardelijk. De man had in maart dit jaar een eind gemaakt aan het leven van een patiënte van een psychiatrische inrichting in Amersfoort. Zij had hem hierom gevraagd. De man had de vrouw rattengif ingespoten en toen dat niet metèen hielp haar keel dichtgeknepen. De rechtbank noemde die daad vol strekt verwerpelijk en verweet de man geen medische hulp te heb ben ingeroepen. Hij had het doods verlangen van die vrouw moeten melden. Toch hield de rechtbank reke ning met verzachtende omstandig heden. Zij twijfelde niet aan de op rechtheid van de man uit Nijkerk. Bovendien had de vrouw zware druk op hem uitgeoefend omdat zij absoluut dood wilde. De vrouw had eerder al vijf pogingen gedaan om een einde aan haar leven te ma ken.- vanaf20.00 uur, iedere zaterdag AFWISSELENDE DANS EN SHOWORKESTEN zullen deze avonden onvergetelijk maken! Toegangsprijs: 10.- (onze restaurant-gasten ontvangen deze avonden gratis toegangskaarten LET OP! vrijdag 12 juli a.s. BUFFET ROYAL DANSANT m.m.v„The QQ Ag JERRYJOX" 0&.9Up p met uitgebreid warm-> koud en dessert- buffet. RESTAURANT LMtort vM<teBoj0glr®i Vosselaan 15,2128 CA Hillegom Telefoon: 02520-1.53.47 TUINMEUBELEN Koeler Half tot zwaar bewolkt en een enkele regen of onweersbui. Minimumtempe ratuur rond 16 graden. Middagtempe- ratuur van 18 graden aan zee tot 24 gra den in het oosten van het land. Zwakke tot matige westelijke wind. De vooruitzichten voor zondag tot en met woensdag: Zonnig en geleide lijk weer warmer. 6 juli Zon op: 05.28 uur, onder 22.00 uur. Maan op: 00.23 uur, onder 09.44 uur. Hoogwater in Katwijk om 06.46 en 19.11 uur, laagwater om 02.38 en 15.02 BEERS (ANP) Oud-pre mier dr. Jan Eduard de Quay (van de vroegere KVP) is gistermiddag in zijn woning in het Brabant se Beers op 83-jarige leeftijd overleden. Dat heeft een fa milielid van de overledene vandaag bekendgemaakt. Dr. Jan Eduard de Quay was mi nister-president van 1959 tot 1963 in het naar hem genoemde kabinet van KVP, ARP, CHU en WD. Eer der was hij al minister van oorlog in het kabinet-Gerbrandy (1945), terwijl hij in het kabinet-Zijlstra (1966-1967) nog eens terugkeerde als minister van verkeer en water staat. De Quay was tweemaal lid van de Eerste Kamer voor de KVP en dertien jaar lang commissaris van de Koningin in Noord-Brabant. In 1969 trok hij zich terug uit de actie ve politiek, maar hij bleef een groot aantal maatschappelijke functies bekleden. Ook was hij commissa ris van onder meer de KLM, de VNU, De Gruyter en Akzo. De Quay was Commandeur in de orde van de Nederlandse Leeuw en Commandeur in de orde van Oran je Nassau. Hij had ook tal van bui tenlandse onderscheidingen. (Necrologie op pag. 17) Ikcl SchUèlvakanties DEN HAAG (ANP) - Het is, behal ve voor de zomervakantie, niet no dig om aan scholen voor te schrij ven hoe en wanneer ze vakantie moeten hebben. Wel moeten begin en eind van de vakanties voor ba sisonderwijs en voortgezet onder wijs zoveel mogelijk samenvallen. Spreiding van de schoolvakanties over het land is aanvaardbaar, en het beste is als het land daarvoor in drie nieuw te vormen regio's wordt opgedeeld. Dit blijkt uit een nieuwe vakan tieregeling die een studiegroep van het ministerie van onderwijs en wetenschappen heeft ontworpen voor minister Deètman (onderwijs en wetenschappen). Dr. J.E. de Quay (foto anp) Begonnen wordt met handtekenin gen- en stiptheidsacties. Ook zal overwerk worden geweigerd en zal de strikte naleving van de bepalin gen over inleen- en uitzendkrach ten worden gecontroleerd. Werk nemers die met vakantie gaan krij gen ter verzending aan Unilever ansichtkaarten mee met de tekst "Ik lig nu al lekker plat en als het even meezit als ik terugkom ook". Bestuurders en kaderleden van de vier bonden bekijken in de loop van de maand aan de hand van de resultaten van de eerste fase hoe en wanneer de tweede fase van de ac ties zal worden uitgevoerd. Het cao-overleg met Unilever DEN HAAG (ANP) - Er wordt te weinig geld uitgetrokken voor steun aan emigranten. Er moet worden bekeken of er een nieuw systeem van individuele financiële steun kan worden opgezet. Emi gratie is in geen enkel opzicht schadelijk voor de Nederlandse economie. Nu zijn zijn de gevolgen voor de arbeidsmarkt en het finan cieringstekort zelfs positief. Dit staat in een advies over het emigratiebeleid dat de Emigratie commissie van de Sociaal-Econo mische Raad (SER) heeft uitge bracht aan de staatssecretarissen De Graaf en Kappeyne van de Cop- pello (sociale zaken en werkgele genheid). De commissie vindt dat het remi gratiebeleid (terugkeer van buiten landers) dat de regering voor ogen heeft meer moet inhouden dan al leen voorzieningen voor ouderen. Wel wordt het daar gehanteerde uitgangspunt genoemd: vrijwillige en persoonlijke keuze en alleen overheidssteun als de remigrant zich economisch staande kan hou den. Naar de mening van de com missie is remigratie een gezamen lijke verantwoordelijkheid van Ne derland en herkomstlanden. Ver der zijn er taken voor de organisa ties van buitenlanders, de maat schappelijke organisaties voor emigratie en de organisaties van werknemers. liep op 12 juni vast. Geschilpunten waren concrete afspraken over ver korting van de arbeidstijd tot 36 uur in 1986, de regeling voor ver vroegd uittreden en handhaving van de koopkracht. Onder de cao vallen 8.000 van de ongeveer 11.000 werknemers van de Unilever-be- drijven in Nederland. Een woordvoerder van Unilever wilde vanochtend nog geen com mentaar geven op de aangekondig de acties. 24 PAGINA'S Utrechtse hoofdcommissa ris van politie mr.J.Wiar- da: 'Er is weinig controle op de particuliere politie'. PAGINA 5 Andriessen wil hardere aanpak van de landbouw overschotten. Schoolhoofden eisen dat er orde wordt geschapen in de chaos van de basis scholen. nü minder dan de halve prijs nylon met suèdine versterkte jogger in grijs/wit en blauw/wit, Maten 24 - 34 Winkelpr. 29.95 alléén vandaag en morgen I M ii - Lange Gracht NITM VI (naast Oigros) tel. 071 - 142864 1 I Wm BBA# ML donderdag koopavond Eerste secretaris-generaal Wereldraad Dagelijks geopend om 17.00 u Wij wensen u een Veel rust, zon en plezier toegewenst Mogen we weer zeggen TOT ZIENS GENEVE (AP) - Willem Adolf Visser 't Hooft, de eerste secreratis-generaal van de Wereldraad van Ker ken, is gisteren in zijn woonplaats Genève op 84- jarige leeftijd overleden. Visser 't Hooft, een Nederlandse theoloog, vervulde de hoogste functie binnen de Wereldraad van 1948 tot 1966 in welke periode de organisatie uitgroeide tot een bun deling van meer dan 300 niet-ka- tholieke kerkgenootschappen, die in totaal zo'n 400 miljoen christe nen uit ruim 100 landen vertegen woordigen. Visser 't Hooft werd geroemd vanwege zijn voortrekkersrol in de bevordering van de oecumenische dialoog met de rooms-katholieke ker.k over christelijke eenheid. Hij wist ook de toetreding van de or thodoxe kerken tot de Wereldraad te bewerkstelligen. Als secretaris-generaal van de in Genève gevestigde Wereldfedera tie van Christelijke Studenten was hij ook een van de eerste pleitbe zorgers van na-oorlogse contacten tussen de Duitse Protestantse kerk en de kerken in de westerse geal- liëerde landen. (zie pagina 17) Rechter grijpt in bij 'oorlog' van opticiëns HAARLEM (GPD) - Rinck Brillen bv moet een advertentie over con current Hans Anders rectificeren. Dat heeft de vice-president van de rechtbank in Haarlem, mr. J. Vrij, bepaald in een kort geding, aange spannen door de opticiënsketen van Anders. Rinck had op een pa ginagrote advertentie van Anders gereageerd met de kreet „Hans An ders kan beter een goeie bril ko pen". Volgens de rechter kan zo'n te- genadvertentie op zich door de beugel, maar dan moet de inhoud wel kloppen. Mr. Vrij vond dat Rinck niet kan bewijzen „even voordelig of zelfs voordeliger" te zijn dan Anders, zoals in de adver tentie was beweerd. Ook had Rinck verzuimd te vermelden dat Hans Anders korting geeft op bril- leglazen als de klant een doktersre cept meebrengt. Het concern van Hans Anders werd vorige week zelf door mr. Vrij op de vingers getikt wegens een misleidende advertentie. Daarom heeft Anders de omstreden adver tentie - waarin wordt beweerd dat een enquête van de Consumenten bond Hans Anders als voordeligste opticiën heeft aangewezen in middels paginagroot gerectifi ceerd. Ook voor gebruikte auto's. vondellaan 80, Lelden. TCl.: 071-769315. CONRAKY (AFP) - In het West- afrikaanse Guinee heeft het leger afgelopen nacht een staatsgreep verijdeld van de tweede man in dé regering, kolonel Diara Traore. Gisteravond laat meldde de kolo nel dat hij de macht had overgeno men en dat president Conté, die 15 maanden geleden via een staats greep aan het bewind kwam, was afgezet. Vanochtend werd echter duidelijk dat het leger de situatie weer onder controle had en de zij de van de president koos. De couppoging en het bedwin gen daarvan zijn zonder bloedver gieten verlopen .Volgens radio Co nakry, opgevangen door Radio France International (RFI), zijn al le samenzweerders op Traore na gearresteerd. RFI meldde te heb ben gesproken met een lid van het Guinese militaire comité voor na tionale bevrijding. De groep van Traore, aldus het comitélid, had de bewering dat de macht was overge nomen uitgezonden via een pira tenzender op de zelfde golflengte als radio Conakry. De staatsradio adviseerde inwoners van de Guine se hoofdstad binnen te blijven. Dr. W.A. Visser 't Hooft, (foto ap> DEN HAAG (ANP) - De Nederlan der eet dit jaar per honderd kilo vlees negentien kilo gehakt, dat is. een kilo meer dan vorig jaar. In to-, taal is er in het afgelopen half jaar zes procent meer vlees(waar) ge kocht dan in de eerste helft van 1984. Die stijging komt bijna ge heel voor rekening van gehakt. Dat meldt het Voorlichtingsbu reau Vlees vandaag. De verkoop van vlees steeg met 6,7 procent, die van vleeswaren met 3,7 procent. Het aandeel van varkensvlees daal de van 36 naar 34,5 kilo per hon derd kilo verkocht vlees. Ook rundvlees werd minder verkocht. Van dezelfde honderd kilo kwam 16,5 kilo van het rund tegen 17,5 kilo vorig jaar. Het restant bestond vooral uit panklare produkten en vleessnacks. Van de vleeswaren bleef worst met een aandeel van Ja, ik pak dat proefabonnement met 50% korting. Voor slechts 9 80 ontvang ik vier weken lang het Leidsch Dagblad vrijblijvend i de bus. Mijn voordeel 9,80. Q Ja, ik pak dat kwartaalabonnement voor 65,70. Vóór het abonnement ingaat ontvang ik het Leidsch Dagblad 14 dagen GRATIS. Ook mijn voordeel is 9,80. De helft van al het vlees werd bij de supermarkt gekocht. Van de vleeswaren komt bijna 75 procent uit de grote levensmiddelenketens. Uit de gegevens van het bureau komt naar voren dat er relatief wei nig vegetariërs zijn. Van de deelne mers aan het marktonderzoek koopt 95 procent vlees(waren). Naam Adres Postcode Tel. Plaats, r het Leidsch Dagblad, In plaats van de bon op te sturen, kunt u ook even bellen (071-144941).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1985 | | pagina 1