Q De prettige voorspelbaarheid van James Bond 'Heerlijk dat ik vrije hand kreeg' 'Glenn Miller Story': brave film over een braaf echtpaar dnHnf 'A view to a kill' misstaat niet in het rijtje Grace Jones tevreden over rol Ouderwets aangenaam kijkplezier VRIJDAG 5 JULI 1985 PAGINA 19 1111 111 111 '111 11 lmm SliilKliiiliiHiaii UJLI 11 III IKÏICI1: S 1 11 1 Ij aiiiiiaxsisiiii»! KIIIIIISIIIISI saiiiiiiiiasiai syyng IISillllIIIKXIII i iH 11 Ut S/1 üi M> M 'i< Hl BIOSCOPEN 'A view to a kill'; regie: John Glen; hoofdrollen: Roger Moore, Christopher Walken en Tanya Roberts; theaters: {Euro, Alphen en Lido, Leiden; alle leef tijden Die spectaculaire achtervolging op ski's. Was dat nou in 'Goldfinger', 'Diamonds are forever' of was het misschien 'Live and let die'? Bij de vijftiende James Bond-film ('Ne ver say never again', Connery's co me-back, meegerekend) staan sommige scenes nog wel in het ge heugen gegrift, maar in welk ver band ze plaats hadden, is door al die 007's een beetje zoek geraakt. Goed, die scene op de ski's wordt in 'A view to a kill', uiteraard nog spectaculairder, overgedaan. Dat gebeurt al direct in het begin. Voor het eigenlijke verhaal een aanvang neemt zien we James Bond in een sneeuw— en ijsvlakte (opnames in IJsland en Zwitserland) op specta culaire wijze - dat bijvoeglijk naamwoord is echt onvermijdelijk aan de Russen ontsnappen. De achtervolging eindigt in een En gels onderzeëertje, waarin Bond aangenaam kan verpozen met een aantrekkelijk lid van de Engelse geheime dienst. Met dit voorafje is de toon gezet (actie en mooie vrouwen) en dan is het tijd voor de echte hoofdmaal tijd ingezet met de nieuwe Bond- song. Duran Duran zingt 'A view to a kill' en regisseur John Glen toont, zoals het ook hoort, fel ge kleurde silhouetten van vrouwenli chamen. Allemaal van een geruststellende voorspelbaarheid en dat is waar schijnlijk ook de verklaring van het kennelijk nimmer versagende Bond-succes. De toeschouwer weet wat hij kan verwachten en stelt dat op prijs. De grapjes met Miss Moneypenny, de vondsten van geleerde Q, het voorstellen ("The name is Bond, James Bond") en de altijd lichtelijke gestoorde opponent van 007: allemaal ingre diënten die de noodlijdende bio scopen eens in de twee jaar door een zomer heen helpen. Het enige probleem waar de ma kers zich elke keer voor gesteld zien, is dat de acties en stunts weer een niveau hoger moeten liggen. Met de komst van Roger Moore als James Bond leek de nadruk meer op humor en relativering te liggen, maar dat is kennelijk een dood spoor of zijweggetje geweest. Het pad van de overtreffende trap is al lang weer ingeslagen. Zeker met de concurrentie van Spielbergs Indiana Jones geen eenvoudige zaak. Maar met de ski-scene, een ach tervolging op de Eiffeltoren, een halve auto die Bond met alleen twee wielen toch rijdend houdt en zeker de knokpartij op de Golden Gate-brug bij San Francisco zal re gisseur Glen de Bond-producer Al- bert Broccoli niet teleurgesteld hebben. 'A view to a kill' misstaat in het rijtje geenszins. Natuurlijk zijn er wel een paar minpuntjes op te noemen (zo komt de film wat moeizaam op gang), maar daarmee zou tegelijkertijd te veel van het verhaal ontsluierd worden. Zeker in het geval van Bond een zonde. In het kort iets over dat verhaal: Bonds opponent is dit keer Zorin, een buitenge woon rijk man die met micro-chips rotzooit. Roger Moore moet dat uit zoeken, aanvankelijk samen met Geoffrey Tibbett (Patrick Mac- Nee), maar die vindt een vroegtij dig einde. Dat is jammer, want Moore en hij vormden een grappig duo. Zorin, het produkt van geneti sche proeven van de Nazi's (niet zo origineel), heeft boze plannen waar Bond uiteraard een stokje voor steekt. Met die voorkennis zal toch weinig verraden zijn. Christopher Walken speelt Zorin en maakt daar niet iets echt spe ciaals van. Zijn handlangster is de popzangeres Grace Jones en die is alleen door haar uiterlijk iets spe ciaals. Tanya Roberts is de weinig opmerkelijke metgezelling van Bond en wat Roger Moore betreft: hij kondigde vorige week op deze pagina aan er genoeg van te heb ben en gelijk heeft-ie, want de ou derdom wordt steeds moeilijker weg te schminken. Het wordt zo langzamerhand tijd voor een nieu we Bond, maar wie? Tom Selleck? Mel Gibson? Of toch een Engels acteur? BART JUNGMANN LONDEN - Grace Jones als May Day is stellig èn de meest schilder achtige en de meest beschilderde tegenstandster met wie James Bond het in zijn lange carrière aan de stok heeft gekregen. Maar ook voor zo maar een publicitaire ver plichting moet ze een flink deel van de ochtend voor de spiegel hebben doorgebracht. door Pieter van Lierop Een obsederend gezicht van pa lissander en vanonder een ruim vallende hoofddoek van donker grijs satijn piekt een plukje paars kroeshaar naar buiten. De zorgvul dig nagestreefde perfectie wordt afbreuk gedaan door rode wolkjes in het oogwit, gesprongen adertjes. Een zware nacht gehad zeker? Helemaal de verkeerde manier om dit gesprek te beginnen. De helft van de ons toegemeten tijd kruipt in gezucht en gesteun over katers en veel te veel champagne gedronken vannacht. En wel ge noeg in bed gelegen maar niet ge noeg geslapen. De nog resterende tijd levert de wetenschap op dat Grace 'A view to a kill' nu vier keer gezien heeft en de film steeds interessanter be gint te vinden: "Telkens is er wel iets anders dat me opvalt. Gisteren was ik bijzonder gefrappeerd door de geraffineerde manier waarop het Leitmotiv, de door Duran Du ran gezongen titelsong door de he le muziekband heen verwerkt zit. Een heel mooie melodie... Nee, het zelf zingen, heb ik niet gemist. Zin gen doe ik op grammofoonplaten en in films acteer ik. Je moet de dingen gescheiden kunnen hou den". "Ik hou er niet van om het zorg vuldig opgebouwde imago van Grace Jones te verwarren met het May Day-karakter dat ik in deze film speel. Als ik hier de title song had willen zingen, dan had ik dat natuurlijk heus wel voor elkaar ge kregen, maar dat zou te veel van het goede zijn geweest. Je moet je kunnen concentreren op één ding en dat dan optimale aandacht ge- ypn. De film is af en nu concentreer ik me weer op muziek. Ik werk aan een nieuwe elpee en die zal in no vember uitkomen". "In november als de nieuwe el pee er is, maak ik misschien een toernee, tenzij ik dan weer met een volgende film bezig ben. Er zijn wat plannen. Bij tournees is het heel belangrijk dat de timing en de stemming kloppen, anders moet je er niet aan beginnen. En ik heb nu heel sterk het gevoel dat ik wil doorgaan met filmen. Niet dat ik overweeg om ooit op te houden met zingen, maar ik voorzie dat film mijn hoofdgerecht gaat wor den en muziek het toetje-toe". "De filmaanbiedingen zijn pre cies op tijd gekomen. Pal achter el kaar: 'Conan de barbaar' en nu 'A view to a kill'. Producent Broccoli vertelde me dat ik al jarenlang op zijn lijstje stond, maar dat hij het Grace Jones toont haar krachten: "Ik heb plezier in het sublimeren van mijn fysieke vermogens". beste moment wilde afwachten en de juiste rol. Na alle aandacht die ik gekregen had eerst als model, toen met de video- en zangcarrière, was het moment perfect voor een nieuwe wending". Zelf bepalen Grace Jones heeft haar bizarre verschijning in 'A view t a kill' voor een flink deel zelf kunnen bepalen: "De basis voor mijn uiterlijk is mijn eigen vinding en verder is het een resultaat van nauwe samen werking met mijn privé-ontwerper Azzedine Alaia en Emma Porteous, de costumière van de film. Ik wist wat ik wilde en zij stonden me dat toe. Men was gecharmeerd van mijn persoonlijke garderobe en een aantal van de creaties die ik in de film draag, zijn kopieën van mijn eigen kleren. Ik werk graag met veel kleuren. Ik weet nog goed dat ik de eerste opname-dag zelf mijn make-up had gedaan en half verwachtte dat John Glen, de re gisseur, het te opzichtig zou vin den. Maar hij vond het prachtig en adviseerde zelfs om nog ietsjes meer rood op mijn wangen aan te brengen. Ik was verrukt dat ik zo de vrije hand kreeg". 'The Glenn Miller Story'; regie: Anthony Mann; hoofdrollen: James Stewart en June Allyson; theater: Luxor, Leiden; al le leeftijden Een brave film over een braaf echt paar. Echt opwindend is 'The Glenn Miller Story' niet of het moet de muziek zijn. Dat is min of meer ook de reden dat het in '54 gemaakte portret opnieuw is uitge bracht: behalve dat nu een langere versie de bioscoop haalt (met zang van Judy Garland) zijn de klanken van Miller nu ook in stereo te ho ren. Zo te horen geldt dat trouwens niet voor alle gedeelten. Hoofdrolspeler James Stewart is best blij met de re-release van 'The Glenn Miller Story'. "Ik heb er werkelijk van genoten". Dat genot is wederzijds. Zoals gezegd ver toont het leven van Miller weinig pieken en dalen en daar is drama tisch ook weinig toegevoegd. De pieken en dalen die er dan wel wa ren (geadopteerde kinderen, plot seling dood) zijn terloops en zon der ophef toegevoegd. Maar dat is gek genoeg ook de charme van de film. Het is wel prettig kijken naar zo'n kabbelend bestaan van twee gelukkige men sen wier leven goed uitpakt. Een natuurlijk in alle opzichten ouder wetse film, maar zonder meer ge noeglijk. Ouderwets ook in de verhaal trant, linea recta van A naar Z. A: de jonge Miller wordt geïntrodu ceerd bij de lommerd waar hij zijn trombone afwisselend inlevert en ophaalt. Voor zijn arrangementen vindt hij aanvankelijk geen ge hoor, maar na flink doorzetten en hulp van de verse mevrouw Miller lukt dat vervolgens wel. Dan is het tijd voor een eigen band, het grote succes en Z: de plotselinge dood als majoor Miller aan het eind van de oorlog. De boodschap is dan dat zijn muziek onsterfelijk is en ook nog zeker waard om daar via deze film kennis mee te maken. B.J. SEATTLE (GPD) - Voor Paul Verhoeven lijkt een mooie toekomst weggelegd in Hol lywood nu, na eerder het opmerkelijke suc ces in Amerika van 'De Vierde Man', ook 'Flesh and Blood' een vrij gunstige recensie gekregen heeft in Variety, 's werelds in vloedrijkste vakblad voor de showbusi ness. 'Flesh Blood' zal weliswaar pas in september in roulatie worden gebracht, maar een officieuze wereldpremière vond onlangs plaats op het filmfestival van Seatt le. Variey voorspelt dat deze eerste met voornamelijk Amerikaans geld (Orion) gefi nancierde Verhoeven-film het heel goed zal gaan doen in het buitenland. Het succes op de Amerikaanse markt zou afhangen van de lust bij het publiek om te gaan kijken naar een historisch epos dat het meer moet hebben van sex en geweld dan van fantasie en romantiek. En dat zegt de recensent in de wetenschap dat de shockerende mo- menten in de vertoonde Amerikaanse ver sie nog zijn afgezwakt in vergelijking met de versie die we straks in Nederland te zien zullen krijgen. Variety constateert dat Paul Verhoeven zijn verhaal weet te vertellen op een instinc tieve, vrijpostige en betrokken manier. "Een brute, realistische film te maken over barbarij en de zinloosheid van het leven in een door oorlog verscheurde maatschap pij". 'Flesh Blood' schijnt er prachtig uit te zien (uitgebreid compliment voor came raman Jan de Bont, de Spaanse lokaties ogen indrukwekkend en het acteren wekt tevredenheid. Speciaal de rol van Rutger Hauer: "Die met uitgesproken autoriteit rondstapt in zijn laarzen". Het is duidelijk dat na het pu- blieksucces van 'Ladyhawke' in Amerika Rutger Hauers kostje helemaal gekocht is als 'Flesh and Blood' dezelfde weg op gaat. Kritiek had de Variety-recensent overi gens ook en wel op de massa-scenes. Er schijnen onvoldoende figuranten aan te hebben deelgenomen: "Veldslagen zien er uit of ze worden uitgevochten door groep jes van twaalf in plaats van door een stuk of honderdduizend soldaten". Ingenomen Paul Verhoeven is zeker ingenomen met de Variety-recensie, al was het hem wel op gevallen dat de recensent voornamelijk technische complimenten uitdeelt en zich op de vlakte houdt bij het beoordelen van inhoudelijke zaken. Verhoeven weet dat het ook andersom kan: "We hebben inmid dels ook een recensie gekregen in de Holly wood Reporter en die criticus was werkelijk furieus, diep geschokt in zijn mo rele waarden. En hij is bepaald de enige niet geweest. De reacties in Seattle, zowel de positieve als de negatieve, waren nogal extreem. Ik schat dat 20 a 30 procent zeer door de film geschokt is geweest, het echt afschuwelijk heeft gevonden, terwijl de meesten 'Flesh Blood' beslist waardeer den". "Amerikanen reageren vaak heel eige naardig op het soort harde en realistische scenes zoals ik er een stel in 'Flesh Blood' heb zitten en die gewoon voortkomen uit een authentieke weergave van een histori sche realiteit. Scenes met de gevolgen van (OP)NIEUW 'The Glenn Miller Story' - Over le gendarische musicus, Luxor, Leiden. 'A view to a kill' - Nieuwe James Bond, Lido 1, Euro, Alphen. 'City Heat' - Heimwee in roestbruine tinten met leuke parodie door Madeli ne Kahn, City, Katwijk. 'Jaws 3' - Haaien, City, Katwijk. 'Tales of ordinary madness' - Dichter keert samenleving rug toe, Kijkhuis, Leiden. 'Death in Venice' - Cholera-epidemie in Venetië, Kijkhuis, Leiden. BLIJVERS 'Hot bubblegum: dikke liefde' 'hu mor', City 2, Katwijk. 'Kaos' - prachtig vijfluik van gebroe ders Taviani, Kijkhuis, Leiden. 'Best Defense' - Hoe twee komieken toch niet leuk zijn, Lido, Leiden. 'Vier vuisten in het kwadraat' - Bud Spencer en Terence Hill slaan er weer op los en zijn weer niet leuk, Trianon, Leiden. 'Witness' - sterke thriller met Harri son Ford in hoofdrol, Lido, Leiden. 'Killing Fields' - aangrijpende film over het Cambodjaanse leed, City 1, Katwijk. 'Beverly Hills Cop' Eddie Murphy als het grote fuifnummer in lachfilm, Lido, Leiden, Euro, Alphen. 'Passage to India' - David Lean ging te clichématig te werk, Studio, Lei den, Euro, Alphen. SEXFILMS NACHTFILMS v dromen' - Rex, al. 'Trashi, vroi Leiden. 'A view to a kill' - Euro, Alphen. 'Suzy Superstar' - Euro, Alphen. 'Beverly Hills cop' - Euro, Alphen. 'Liefde zonder schaamte' - Euro, Al phen. DEN HAAG 'A view to a kill' - Asta (463500), 12 jr. 'Witness' - Asta, 12 jr. 'Kaos' - Asta, 16 jr. 'Amadeus' - Babylon 1 (471656), al. 'The cotton club' - Babylon 2, 12 jr. 'Into the night' - Babylon 3, 12 jr. 'Runaway' - Cineac 1 (630637), 12 jr. 'Beverly Hills Cop' - Cineac 2, al. '48 hours' - Cineac 3, 16 jr. 'The sound of music' - Euro (667066), al. 'A view to a kill' - Metropole 1 (456756), 12 jr. 'A passage to India' - Metropole 2, al. 'Ordeal by innocence' - Metropole 3, 'Thief of hearts' - Metropole 4, 16 jr. 'Filmzomer '85' - Metropole 5. 'Het grote Ewok avontuur' - Odeon 1 (462400). al. 'Battle rage' - Odeon 1, 16 jr. 'Russ Meyer festival' - Odeon 2,16 jr. •The Glenn Miller Story' - Odeon 3, al. 'Enrico IV' - Odeon 4, 16 jr. 'Een heet duo' - Le Paris 1 (656402), 18 TVIobilhome girls' - Le Paris 2, 18 jr. 'Een klas vol schootkatjes' - Le Paris 3,18 jr. 'Best defense' - Passage (460977), al. AMSTERDAM •Witness' - Alfa 1 (278806), 12 jr. 'The Bostonians' - Alfa 2, 16 jr. 'Birdy' - Alfa 3, 12 jr. 'Stop making sense' - Alfa 4, al. 'Amadeus' - Alhambra 1 (233192), al. 'Les uns et les autres' - Alhambra 2, al. 'Battle rage' - Bellevue Cinerama (234876/266227), 16 jr. 'Dune' - Cinerama, 12 jr. 'Best defense' - Calypso 1 (266227/ 234876), al. 'Falling in love' - Calypso 2, al. 'Gouden schatjes' - Centraal (248933), 18 jr. 'De laatste haai' - Cineac (243639), 16 jr. 'The pirates of penzance' - Cinecenter (236615), 16 jr. 'The world according to Garp' - Cine- center, 12 jr. 'Les nuits de la pleine lune' - Cinecen ter, 16 jr. 'Repo man' - Cinecenter, 16 jr. 'A view to a kill' - Cinema 1 (151243), 12 jr. 'Witness' - Cinema 2, 12 jr. 'Last tango in Paris' - Cinema Rex (246132), 16 jr. 'Beverly hills cop' - City 1 (234579), al. 'Het grote Ewok avontuur' - City 1, al. 'Vier vuisten in't kwadraat' - City 2, 'De Nurds slaan terug' - City 3, 12 jr. 'Banzai' - City 4, al. 'Into the night' - City 5, 12 jr. 'Ordeal by innocence' - City 6, al. 'Beverly Hills Cop' - City 6, al. 'A passage to India' - City 7, al. 'Excalibur' - Kriterion, (231708), 16 jr. 'Man of flowers' - Studio K (231708), 16 jr. 'Gretige grietjes' - Parisien (248933), 18 jr. 'Best defense' - Rembrandtpleinthea- ter 1 (223542), al. 'Histoire d'O' - Rembrandtpleinthea- ter 2,18 jr. 'Kaos' - The Movies 1 (245790), 16 jr. 'Reporter' - The Movies 2, 16 jr. 'Filmzomer '85' - The Movies 3. 'A view to a kill' - Tuschinski 1 (262633), 12 jr 'Runaway' - Tuschinski 2, 12 jr. 'The cotton club' - Tuschinski 3,12 jr. 'The killing fields' - Tuschinski 4, 12 jr. 'A passage to India' - Tuschinski 5, al. 'Het Russ Meyer-Festival' - Tuschins ki 6, 16 jr. 'Bodas de sangre' - De Uitkijk (237460), 16 jr. (foto GPD) In 'A view to a kill' en eerder ook al in 'Conan', geeft Grace Jones in drukwekkende staaltjes van vecht kunst te zien. Ze heeft er niet spe ciaal op hoeven oefenen: "In mijn video-show zaten al boks-acts. Ik had al jaren plezier in het sublime ren van mijn fysieke vermogens en het nastreven van een optimale conditie. Vooral via krachtoefenin gen. En ik ben gek op kick-boksen. Ik train altijd met mijn huidige ver loofde, Dolph Lungren, die is ex pert. Hij heeft kampioenschappen gewonnen in Zweden en Austra- TELEVISIE een pest-epidemie of een soldaat die door stoken wordt met een heel stel lansen. Niets bijzonders voor de middeleeuwen, maar Amerikanen schijnen vaak te geloven dat die tijd een soort sprookje is geweest". "En waar ze ook slecht tegen kunnen, dat is dat onze film niet een moreel standpunt inneemt. Rutger en zijn kornuiten doen even vreselijke dingen als de lui met wie zij het aan de stok hebben. Zo kijk ik nu een maal tegen mensen aan. Ik geloof niet dat de ene soort mensen beter is dan de ander soort mensen. Ik geloof eerder dat het de omstandigheden zijn die menselijk gedrag bepalen". Inmiddels heeft Verhoeven zijn volgende Amerikaanse project ter hand genomen. Gerard Soeteman heeft de eerste scriptver sie voltooid van 'The Thing on the Door- step', een klassiek griezelverhaal van Love- craft. Deze film maakt Verhoeven, weder om met Gijs Versluys als producent, voor maatschappij Warner Brothers. De opna men zullen plaatsvinden in Maine, iets bo ven New York. 'De balans van het geluk' is de fraaie ondertitel van de al even prachtige film 'Schwestern', ge maakt door Margarethe von Trotta. Duitsland 1 zendt deze film komende donderdag om 23.00 uur uit. Een gevoelig drama over twee zusters die samenle ven. De één zakelijk en secreta resse, de ander dromerig en stu dente. Eikaars tegenpolen, maar ondanks de conflicten zijn ze toch op elkaar aangewezen: de balans van het geluk. Als de dromerige Anna zich zelf het leven leven beneemt, is Maria ook compleet van slag. Von Trotta vertelt dan over de jeugd van de zusters en hoe ze zo naar elkaar toe zijn gegroeid. An na probeert met een vriendin een soortgelijke balans te vinden, maar dat mislukt. Von Trotta maakte de film in 1979 en kort daarna een politieke variant op dat gegeven, waarbij ze zich ba seerde op RAF-lid Gudrun Enss- lin. Zelfmoord speelt ook een be langrijke rol in de Franse film 'Un mauvais fils' van Claude Sautet. Zondagavond op België 1 te zien. De film kreeg een onver wachte lading toen Patrick De- waere, één van de hoofdrolspe lers, kort daarna de hand aan zichzelf sloeg. Dewaere speelt een ex-drugsverslaafde die na een paar jaar in Frankrijk terug keert en bij zijn vader intrekt. Moeder heeft even daarvoor zelf moord gepleegd en vader vindt dat zoon daaraan schuld is. Het Slechte Kind verlaat daarop weer het huis. Aanvang 20.35 uur. Dezelfde avond de laatste afle vering bij de VPRO in de reeks over scenarioschrijvers. Een por tret van Paul Mazursky wordt ge volgd door 'Bob and Carol and Ted and Alice'. De veranderende normen, de seksuele vrijheid worden door Mazursky op de hak genomen. Dat de mogelijk heden tot partnerruil daarbij ter sprake komen, laat zich uit de ti tel al raden. Hoofdrollen voor on- Margarethe von Trotta, maakster van 'Schwestern'. (foto Freek van der Sluljsveer) der andere Natalie Wood en El liot Gould (Nederland 1, 22.15 uur). Hoe partners ook met elkaar kunnen omgaan, toont 'Gloria'. Regisseur John Cassavetes heeft in echtgenote Gena Rowlands zijn 'lijfactrice', ook in deze film. Als de oud-vriendin van een gangster vlucht ze samen met een Puertoricaans jongetje voor een stel moordenaars. Een span nende en ontroerende film en morgenavond om 23.50 op Duits land 1 te zien. Ook morgenavond op de Ne derlandse televisie de tamelijk' onbekende Hongaarse thriller 'Aasgier' (Nederland 1, 21.50 uur) en 'The Elephant Man' met John Hurt als de onooglijke maar charmante John Merrick (Nederland 2, 22.40 uur). Duits land 2 biedt :The war between men and women' (23.20 uur), een film gebaseerd op een verhaal van James Thurber. Over een overtuigd vrijgezel wiens ge zichtsvermogen achteruit holt en die vervolgens struikelt over een aantrekkelijk meisje. Hierin een hoofdrol voor Jack Lemmon. FILMHUIZEN 'Kagemusha' van de Japanner Akira Kurosawa is tot en met zondagavond in het Filmhuis LVC te zien. Donderdag gaat hier 'Nostalghia' van de Russi sche regisseur Andrei Tarkowski draaien. Hoofdpersoon is een Russische schrijver die in Italië een nieuw leven wil beginnen. Samen met zijn vrouwelijke tolk Eugenia zwerft hij door het Tos- caanse land, zoekend naar wat hij niet wil zeggen. Voorstellin gen bij het LVC om 22.15 uur. In Het Kijkhuis wordt van avond 'Tales of ordinary mad ness' van Marco Ferreri ver toond. De film volgt een dichter die de samenleving de rug heeft toegekeerd, omdat die hem krankzinnig maakt. Hy gaat op zoek naar échte mensen, met stijl en een creatief en onaangepast leven. Van zaterdag tot en met maan dag en woensdag wordt 'Kaos' gedraaid. Dinsdagavond is 'Death in Venice' te zien, over een Duitse professor (Dirk Bo- garde) die in het door de cholera geteisterde Venetië een schone Poolse jongeling ontmoet. (Voor stelingen Kaos om 20.00 uur; alle andere om 20.00 en 22.15 uur).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1985 | | pagina 19