Vanclub nu compleet met de Polo Van A mededelingen gemeentebestuur 8 t/m 12 juli '85 Een dag zonder krant is een slag zonder stoot. Tour de France, Amstel Gold Race, maar ook de Ronde van Noordwijk. □I hotel ibis Je eigen LEIDSCH DAGBLAD MAATWERK VAN VOLKSWAGEN IN DE ALLERLICHTSTE BESTELWAGENS HÊiDl DE LEEUW dullaart glas leiden be KNIKARM SCHERMEN 1161,- Overige vergaderingen Werkgroep De Waard/Zeeheldenbuurt Maandag S Juli a.s. om 9.30 uur In kamer 001 van het Stadsbouwhuis. Agenda: Evaluatie Informatieavond Zeehelden buurt Voor informatie kunt u bellen 254492 Commissie Polderpark Cronesteyn Woensdag 17 juli a.s. om 20.00 uur in ka mer 13 van het Gulden Vlies Agenda: Plan 3e fase Benaming diverse paden in Polderpark Voor informatie kunt u bellen 254199. Voor informatie "Overige vergade ringen" zie telefoonnummer(s) con tactpersonen onderaan agenda's. Diversen Nachtelijke afsluiting spoorwegovergangen In verband met onderhoudswerkzaamhe den, zullen de volgende spoorwegovergan gen 's-nachts voor verkeer worden afgeslo ten. De NS begint bij de Telderskade; dinsdag 9 op woensdag 10 juli om 00.00 uur tot 06.00 uur; Herenstraat; woensdag 10 op donderdag 11 om 00.00 uur tot 06.00 uur; tenslotte de Morsweg; donderdag 11 op vrijdag 12 om 00.00 uur tot 06.00 uur. Plaatsing omleidingsborden De gemeentelijke afdeling wegbebakening plaatst omleidingsborden zodat tijdig voor een alternatieve route gekozen kan worden. Afsluiting Hoogstraat voor voetgangers Maandag a.s. zal de Hoogstraat 's-ochtends afgesloten worden voor voetgangers. De aannemer gaat n.l. van start met het leggen van de liggers voor het (tweede helft) weg dek van de Hoogstraat. Er zullen dezelfde maatregelen gelden als op 17 juni daaraan voorafgaand. Bouw tunnels Merenwijk Donderdag 11 juli a.s. begint de tweede fase (het noordelijk gedeelte) van de aanleg van de tunnel "Molengang" onder de Ketelmeer laan. Dat betekent voor het autoverkeer een tijdelijke omleiding over de zuidelijke rijbaan van de Ketelmeerlaan. Voor het overige blijft de verkeerssituatie bij de Molengang en de Simontjestunnel zoals deze in april j.l. bij de aanvang van het werk in deze advertentie uiteengezet. Kabelkrant Deze en andere mededelingen over de gang van zaken bij de tunnelbouw kunnen bewoners van de Merenwijk ook krijgen via de kabelkrant, die dagelijks tussen 17.00 en 20.00 uur wordt uitgezonden op het informa tiekanaal van de S.K.M. (kanaal 46). Informatieavond bewoners Zeeheldenbuurt Op woensdag 10 juli a.s. zal een informatie bijeenkomst worden gehouden in kamer 001 van het Stadsbouwhuis a/d Langegracht, aanvang 16.00 uur. Tijdens deze bijeen komst zal van gemeentezijde een toelichting worden gegeven op resp. het voor-ontwerp- bestemmingsplan De Waard en het vooront werp-stadsvernieuwingsplan de Zeehelden buurt. Voor eventuele informatie kunt u zich wenden tot de heer A.J.M. van Paridon, tel. 071-254492. Door vakantie en drukke werkzaamheden zijn onze spreekuren gesloten van 8 juli tot en met 26 juli. Van 8 juli tot en met 19 juli zijn we telefonisch bereikbaar, 's-morgens van 10 tot 12 uur, echter alleen voor lopende zaken, ons telefoonnummer is: 254142. Van 22 tot en met 26 juli zijn wij niet telefonisch bereikbaar. Tentoonstelling "Heempark- 25 jaar" verlengd De tentoonstelling die in het kader van het 25-jarig jubileum over het park is gemaakt, is verlengd tot eind juli. Openingstijden zijn: ie dere dag, behalve zaterdag van 2-5 u. Het park zelf is geopend op werkdagen van 8.30-17.30 en op zondag van 14-17 u. In het onderkomen zijn nog verkrijgbaar het jubi leumboekje, de -poster, het wedstrijdformu lier van de foto-wedstrijd en het natuurpad boekje Planten en insekten. Poster 0,50) en jubileumboekje 2,50) zijn tevens te vin den op de balies van stadhuis en Stadbouw- huis. Het Heempark ligt aan de Oegstgees- terweg 21 Bouwplannen Burgemeester en Wethouders zijn van plan de volgende bouwvergunningen te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en/of artikel 50, lid 8, van de Woningwet: toekomstige Rijksweg 11, bouwen van een brug (kw 11-1) Truus Smuldersstraat 29, bouwen erfaf- scheiding en berging Valkenburgseweg 10, verbouwen en res taureren pand Fagelstraat 41bouwen berging Heivlinder 23. plaatsen dakkapel in voor- geveldakvlak woning Voorschoterweg, bouw low budget hotel Lammenschanspark, bouw centrum Be roepsoriëntatie en -uitoefening Stevenshof, zuidpunt vlek 15, bouw 11 bungalows Burgsteeg 6, 8,10. bouw winkels met bo venwoningen Verder hebben Burgemeester en Wethou ders het voornemen de volgende bouwver gunningen volgens de normale procedure te verlenen: Utrechtse Jaagpad 56b, inwendig verbou wen woning De Laat de Kanterstraat 33, bouwen ber ging Boshuizerlaan, bouw buurthuis Alle genoemde bouwplannen liggen vanaf 8 juli 1985 gedurende veertien dagen (bij voorkeur tussen 10.00 en 12.00 uur) ter inzage in het Stadsbouwhuis, Langegracht 72. In die periode kan iedereen schriftelijk bezwaar tegen de bouwplannen indienen bij Burgemeester en Wethouders van Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden. Als Burge meester en Wethouders ondanks de inge diende bezwaarschriften en de eventuele toelichting in de commissie ruimtelijke orde ning, uiteindelijk toch een bouwvergunning verlenen, krijgen de indieners van bezwaar schriften hiervan bericht. Daarbij krijgen ze ook informatie over nog openstaande be roepsmogelijkheden. Welstands commissie Maandag 8 juli a.s. om 20.30 uur in het Gulden Vlies, kamer 12. Agenda: Plesmanlaan, bouw kantoorgebouw Uiterstegracht/Middelstegracht, verbou wen woningen Pelikaanstraat, bouw 12 woningen (keuze materialen) Stevenshofjespolder (vlek 7c), bouw wo ningen Korevaarstraat/Levendaal, bouw kantoor gebouw (keuze materialen) Nieuwe Rijn 43a, verbouwen en uitbreiden pand Herensingel, bouw brug Oude Herengracht, bouw brug Kraaiheide 2, pits. dakraam Telderskade (hoek Hoflaan), bouw 12 wo ningen Paul Krugerstraat 33a, pits. dakkapel Wasstraat 69, bouw schuur Middelstegracht 65, verbouwen woning Jan Vossensteeg 56, wijz. winkelpui (inge komen brief) Stevenshofjespolder (vlek 14) bouw wo- Rooseveldstraat 18, bouw bedrijfspand De Sitterlaan 54, bouw schuur Maresingel, overkappen 2 gasstraten Voorschoterweg, bouw hotel Jan Paetsplein 23, pits. dakkapel Jan Paetsplein 22, pits. 2 dakkapellen Hoogstraat 4, wijz. onderpui Gerrit v.d. Veenstraat 3133, verbouwen voorgevel Kanaalweg 80, pits. berging Sieboldstraat 19, verbouwen woning Westlanderwerf 9, pits. dakkapel Brillstraat 10, pits. dakvenster Soembastraat 70, pits. dakkapel Soembastraat 68, pits. dakkapel Rijnsburgerweg tussen 127 en 129, bou wen woonhuis Raamweg 2, overkappen binnenplaats Genestetstraat 25, verbouwen woning Vlietweg 96, bouwen 2 woningen Storm Buijsingstraat 18c, wijz. gevel t.b.v. een trafo Luchtmansplein 19, pits. dakkapel Huisvuilinzameling Stevenshof Burgemeester en Wethouders hebben op grond van de Afvalstoffenverordening een aantal straten aangewezen, waar huisvuilzakken en grofvuil in het belang van een doel matige vuilinzameling centraal op één bepaalde plaats of voor uw huis aan de rijweg moet worden aangeboden. Het gaat om de volgende straten en inzamelplaatsen: Straat 1. Truus Smuldersstraat 2. Truus van Lierpad 3. Anne Frankweg 4. Etty Hillesumstraat ,5. Truus Wijsmullerpad Huisnummers' Inzamelplaats 1 t/m 13 aan de rijweg 15 t/m 29 aan de rijweg voor nr. 13 en naast garage nr. 29 2 t/m 20 aan de rijweg 1 t/m 31 aan de rijweg naast nr. 13 en 2 t/m 46 naast Truus Smuldersstraat nr. 29 68 t/m 76 aan de rijweg naast nr. 76 en voor nr. 68 56 t/m 66 aan de rijweg 46 t/m 54 aan de rijweg 34 t/m 44 aan de rijweg 22 t/m 32 aan de rijweg 1 t/m 11 aan de rijweg 2 t/m 12 aan de rijweg 1 t/m 13 aan de rijweg, hoek Anne Frankweg 2 t/m 20 naast Truus Wijsmullerpad 1 De bewoners van de betrokken woningen hebben inmiddels een brief van de Reinigings dienst ontvangen met informatie over de inzamelingsregeling voor hun straat. De Afvalstoffenverordening bepaalt o.m. dat van bovengenoemde besluiten van B W •voor een ieder beroep open staat op de Gemeenteraad. Eventueel beroep richten aan: De Gemeenteraad, Postbus 9100, 2300 PC Leiden. Haarlemmerstraat 143. verbouwen kelpand I Fagelstraat 22, bouw berging Herenstraat 125, pits. dakkapel Koggerwal 4, uitbreiding woning Hooigracht 2, verbouwing Bovengenoemde bouwplannen liggen maandag a.s. tussen 10.00 en 12.00 uur ter inzage bij de secretaris van de welstands commissie, kamer 116a van het Stadsbouw huis, Langegracht 72. Voor telefonische in lichtingen en aanmelding voor het spreek recht kunt u bellen met telefoonnummer 254543, b.g.g. 254559. Ruimtelijke -=» ordening- Voorbereidingsbesluiten De Burgemeester maakt bekend, dat in ka mer 241 van het Stadbouwhuis, Lange gracht 72, voor een ieder ter inzage liggen de besluiten van de gemeenteraad van 1 juli 1985, nrs. 169, 171 en 173, waarbij wordt verklaard, dat een herziening wordt voorbe reid van resp.: 1het bestemmingsplan Leiden Zuid-West, herziening 1959 voor wat betreft het op de tekening nr. 54 ST 9212 met een balletjeslijn aangegeven gebied; 2. het bestemmingsplan Herengracht-Zijlsin gel voor wat betreft het op de tekening nr 12 ST 9205 met een stippeltjeslijn aangegeven gebied; 3. het bestemmingsplan Cronesteijnse pol der voor wat betreft het op de tekening nr. 41 ST 9206 met een sterretjeslijn aangegeven gebied. Bestemmingsplan Diamant plein e.o. De Burgemeester maakt bekend, dat met in gang van 8 juli 1985 in kamer 241 van het Stadsbouwhuis voor een ieder ter inzage ligt het bestemmingsplan Diamantplein e.o. Dit plan werd op 30 januari 1984 door de raad vastgesteld en op' 12 maart 1985 door Gede puteerde Staten goedgekeurd. Het goedgekeurde plan heeft m.i.v. 28 mei 1985 gedurende een maand voor een ieder ter inzage gelegen. Tijdens deze tervisielig- ging zijn geen kroonberoepen ingediend. Deze goedkeuring is thans onherroepelijk. Het Leidsch Dagblad volgt het nieuws. Spurt oplettend mee tot ver over de grenzen, maar is nèt zo graag van de partij bij plaatselijke evenementen. En dat resulteert in een uitgebalanceerde en gedegen verslaggeving. Het Leidsch Dagblad is een krant van internationale, nationale en regionale allure. Probeer 'm maar. Of u neemt een kwartaalabonnement en krijgt de krant de eerste twee weken gratis. Of u neemt de krant vier weken op proef en beslist later. Gewoon even de bon invullen en opsturen naar het Leidsch Dagblad, Antwoordnummer 10050, 2300 VB Leiden. Bellen kan ook (071-144941) Ja, ik wil uw krant vier weken op proef voor slechts 9,70 (B4) O maandabonnement met automatische betaling 22,10. Ik krijg de krant eerst twee weken gratis. (HH) Kwartaalabonnement 65.70. Ik krijg 'm eerst twee weken gratis. (HH) NaamTel Adres Postcode -Woonplaats - De complete krant over wereld, stad en land. Uw V.A.G. dealer voor Volkswagen kamsteeg oegstgeest Bedrijfswagenspecialist: L. de Groot, tel. 071-173414 (na 18.00 uur 071-173995). Geversstraat 30, Oegstgeest (^-^1 Dagelijks geopend van 9.Ó0-18.00 uur en koopavond. Voor méér ZEKERHEID ASSURANTIËN B V, STEENSTRAAT 43 - LEIDEN telefoon071-142045 IOok: Rijnsburgerweg 100 Rijnsburg-Tel 01718-29301 Al meer dan 60 jaar een begrip in glas. Alle glassoorten Isolatieglas Verzilverde spiegels GOK VOORZETRAMEN ELKE GEWENSTE MUI KOHTf MME lEIDfl 971-1173691(4311 Op ons oergezellige terras aan het water ie dere avond gedurende de gehele zomer: BARBECUE f25,50 p.p. Verschillende soorten vlees Div. sauzen Frites En onbeperkt smullen van ons buffet. Kinderen t/m 12 jaar halve prijs Reserveert U even? zware uitvoering Prijsvoorbeeld: knikarmscherm - zware uitvoering breedte 410 cm uitval 200 cm incl. btw en montage U bent welkom In onze showroom ook op zaterdagmorgen geopend vrijblijvend advies aan huis van onze vertegenwoordiger is ook mogelijk. ZONNESCHERMEN DEKZEILENFABRIEK Oudshoorn Van Egmond b.v. Katwijk Z-H, Lageweg 23 (ind.terri 't Heen), telefoon 01718-22731

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1985 | | pagina 11