LEIDSCH DAGBLAD Artspraktijk niet langer 'verhandeld' RAF eist aanslag op Albert Heijn gaat in naaktrecreatie Bom treft moskee Tripoli: 12 doden S3; Voor een tientje véél wijzer Agent dood geschoten DEMMENIE data voor uw 1ENMARKT Kom dromen vapi meer dan 100 Slaapkamers! LEIDSCH DAGBLAD ZATERDAG 2 FEBRUARI 1985 OPGERICHT 1 MAART 1860 No. 37618 Directeur: G. Koopman Postbus 54 ^'SfeSietaD.'p^^ HET GROOTSTE DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN UTRECHT (GPD) - Ahold- dochter Ostara, die recreatie parken exploiteert, heeft het be heer op zich genomen van Flevo Natuur, het enige commerciële naturistenvakantieterrein in Nederland. Flevo Natuur wilde af van de te amateuristische lei ding door vrijwilligers van het terrein. De eigenaar, het Nederlands Nationaal Naturisten Terrein bv (NNT), heeft gisteren een contract getekend met AH. Daarin staat dat Ostara tegen betaling bedrijfsleiding, admi nistratie, onderhoud en wer ving van bezoekers op zich neemt. Het NNT heeft de toezeg ging gekregen dat Flevo Natuur naturistisch blijft. boven het aanloopstadium uit gegroeid. Kampeerders waren er voldoende, maar men slaagde er niet in de zeventig bunga lows voldoende te bezetten. Os tara gaat op professionele wijze bezoekers werven in de AH-su- permarkten en via Duitse tour operators. Op die manier moet het gevaar van dreigende, on overkomelijke verliezen wor den afgewenteld. Het inhalen van achterstallig onderhoud aan wegen en gebou wen op het terrein behoort ook tot het reddingsplan voor Flevo Natuur. De grootste geldschie ter, de Friesch-Groningsche Hy potheekbank (FGH), heeft daar voor 500.000 gulden beschik baar gesteld. Ook is een rege ling voor vermindering van las ten getroffen tussen FGH en NNT. Mgr. Ter Schure wordt bisschop van Den Bosch VATICAANSTAD/DEN BOSCH (ANP) - Hulpbisschop J.G. ter Schure van Roermond is door paus Johannes Paulus II benoemd tot bisschop van Den Bosch. Mgr. Ter Schure (62) is lid van de orde van Salesianen van Don Bos- co. Hij werd niet zo lang geleden benoemd tot hulpbisschop. Hij volgt nu mgr. J.W. Bluyssen op. UTRECHT (ANP) - De handel in huisartsenpraktijken verdwijnt. De landelijke huisartsenvereniging (LHV) heeft besloten de zogeheten goodwill af te schaffen, waarbij be ginnende huisartsen de praktijk van een collega voor grote sommen geld overnemen. De afschaffing van deze handel in patiëntenbestanden is een van de onderdelen van een overeenkomst 'Links' zou 75 zetels halen HILVERSUM (ANP) - PvdA, D'66 en klein links zouden als er nu verkiezingen werden ge houden samen 75 zetels halen. Dat is voor het eerst in de parle mentaire geschiedenis. De re geringspartijen CDA en WD zouden elk zes zetels verliezen. Dat blijkt uit een enquête die het NIPO in opdracht van de TROS-radio heeft gehouden. De grote winnaar zou op nieuw de Partij van de Arbeid zijn, die ten opzichte van 1982 zestien zetels wint en op 63 uit komt. Het CDA keldert van 45 naar 39 zetels, de WD van 36 naar 30. Volgens de onderzoe kers heeft de WD ten opzichte van de voorlaatste peiling weer wat terrein moeten prijsgeven. Het CDA stabiliseerde zich en vertoonde zelfs een licht her stel. De PvdA bereikte medio januari het hoogste niveau in de NIPO-enquêtes sinds '82, bijna veertig procent van de stemmen. Minder zacht Middagtempera tuur ongeveer 5 graden. Tot matig afnemende noordwesten- De vooruitzichten van maandag tot en met donderdag: kouder weer met in de nacht lichte vorst. Overigens perio den met zon en droog. 3 februari 1985 Zon op: 08.17 uur, zon onder: 17.31 uur. Maan op: 14.28 uur, maan onder: 07.25 Waterstanden te Katwijk: hoogwa ter om 01.11 en 13.40 uur, laagwater om 09.23 en 21.55 uur. 4 februari 1985 Zon op: 08.15 uur, zon onder: 17.33 uur, Maan op: 15.44 uur, maan onder: 08.17 10.22 en 22.54 i tussen de LHV en staatssecretaris Van der Reijden (volksgezond heid) over het huisartsenbeleid. Andere belangrijke punten zijn verkleinig van de p-aktijken en de invoering van een vestigingsbe leid. De afschaffing van de goodwill betekent dat het voor jonge huisartsen makkelijker wordt een praktijk over te nemen. Op dit mo ment moeten deze artsen zich vaak diep in de schulden steken om aan een praktijk te komen. Het good- willsysteem werd vroeger gebruikt als pensioenvoorziening voor huisartsen, maar die hebben tegen woordig een eigen (verplichte) pensioenregeling. Om huisartsen die nog goodwill hebben moeten betalen schadeloos te stellen, wordt een deel van het huisartsentarief in een speciaal fonds gestort. Per jaar komt zo ruim 72 miljoen gulden beschik baar. Zwarte rookwolken verspreiden zich in de buurt van de druk bezochte moskee in Tripoli r van de autobom die aan twaalf mensen het leven kostte DE NIEUWE WOONINFO IS UIT! Neem mee uit de wooninfo- box naast de huizenetalage bij ons kantoor of bel even. Praktijk In Rotterdam: ROTTERDAM (ANP) - Een hoofd agent van politie is vannacht ge dood bij een schietpartij in de Jensiusstraat in Rotterdam. Een collega van hem werd zwaar ge wond opgenomen in een zieken huis. Het gebeurde na een gewapende overval op een illegaal gokpand aan de Spanjaardstraat. In ver band daarmee hielden de agenten omstreeks halfvier een auto aan. Toen de hoofdagent uit zijn bur ger-auto was gestapt werd vanuit de aangehouden wagen gescho ten. De hoofagent werd door een aantal kogels getroffen en over leed korte tijd later. De tweede agent werd geraakt terwijl hij nog in de auto zat. Na de schietpartij vluchtte een aantal mannen een kraakpand aan de Rubroekstraat binnen. La ter ging een uit zes politiemannen bestaand bijzonder opsporings team het kraakpand binnen en ar resteerde drie verdachten*. De huisartsen vragen al lang om verlaging van de praktijknorm, het (fictieve) aantal patiënten op grond waarvan de tarieven worden vast gesteld. Nu is die norm 2500 pa tiënten, maar de gemiddelde arts heeft er minder zodat de meesten het norminkomen niet halen. In de nieuwe regeling wordt de norm per 1 oktober verlaagd naar 2400 pa tiënten. De LHV wil op langere ter mijn naar een norm 2200 patiënten. Het heeft de nodige moeite ge kost de overeenkomst door de lhv- leden goedgekeurd te krijgen. In december stuurden ze het bestuur terug naar de onderhandelingsta fel, omdat ze het toen bereikte re sultaat te mager vonden. Zo lag het de apotheekhoudende huisartsen zwaar op de maag dat de overeen komst niets regelde met betrek king tot hun rechtspositie. Veel apotheekhoudende artsen voelen zich bedreigd door de vestiging van apothekers in hun nabijheid. Ook in de nieuwe overeenkomst wordt met geen woord gerept over deze problematiek. BEIROET (AP) - Bij een aanslag met een autobom zijn gisteren in de Noordlibanese havenstad Tri poli twaalf mensen om het leven gekomen en 58 anderen gewond geraakt. De explosie die rond het middaguur plaatsvond, sloeg een groot gat in een muur van de Imam Ali moskee en veroorzaakte bin nen een straal van 500 meter ernsti ge schade aan tal van gebouwen. Het Libanese Rode Kruis deed een beroep op bloeddonors om de slachtoffers in Tripoli te helpen. De bomaanslag vond plaats in de door de fundamentalistische Taw- heed Islami-militie gecontroleerde wijk Tel. Normaal zijn de moskeeën in het 500.000 inwoners tellende Tripoli op vrijdag rond het middaguur vol gelovigen voor het middaggebed. Sheik Shaaban, hoofd van de Taw- heed Islami had eerder deze week Tripoli verlaten voor een bezoek aan ayatollah Chomei'ni. Hij keerde vervroegd naar Tripoli terug. Shaabans militie is in een voort durende strijd gewikkeld om de heerschappij over Tripoli met de door Syrië gesteunde militie van de Arabische Democratische Par tij. Drie maanden geleden teken den beide partijen onder toezicht komst. Syrië vredesovereen- Israël heeft gisteren zijn troepen rond de Libanese stad Sidon ver minderd als onderdeel van het ver sneld uitvoeren van het plan om de Israëlische troepen terug te trek ken uit Libanon. Dit plan zal een einde maken aan de bezetting van zuid-Libanon door het Israëlische leger, die nu 32 maanden geduurd heeft. IS NU ÓÓK EEN GEAUTORISEERDE Van Beukering Makelaardij Zonnebloem 72 Leiden 071-214521 UJÏÏVM iflff tl flrïllf^ li i« t De Leidse universtiteit viert donderdag haar 410-jarig bestaan. Een lustrum dat niet volop aanleiding geeft tot gejubel. De bezuinigingen van de afgelopen jaren hebben een sfeer van apathie doen ontstaan, een blijf-zitten-waar-je-zit mentaliteit. Toch zijn er ook tekenen van beweging en vernieuwing. Kimiko Iidaka is hoofdredactrice van een Japans tijdschrift over huwelijk en echtscheiding, en in die hoedanigheid een vraagbaak voor duizenden vrouwen die zich langzaam bewust worden van de respectloze behandeling die ze dagelijks van hun mannen moeten accepteren. PAGINA 21 Leiden en het verzet: de Raadsherenbuurt Duitse industrieel Zimmermann overleden in data makelaardij bv breestraat 106 leiden 071-12 16 45 i royaal herenhuis 237.500,- k. hoekherenhuls 255.000,- k. luie villa 355.000,- k. tussenwoning f 159.000,- k. eengezinswoning 179.000,- k. hoekherenhuls 125.000,- k. eengezinswoning f 179.000,- k. halfvrljst. villa 550.000,- k. Zoeterwoude-Oorp Grutto 14 Du Mey v. Streetkerkstr. Hoge Rijndijk 120 Krafaldlaan 17 Anna v. Buranslraat 6 Boekweitkamp 37 Regnntesselaan 18 Survatlusstraat 15 Zaterdags geopend van 10.00 uur tot 14.00 uur dus nu nog meer keus en nog meer kwaliteit! Demmenie Kantoorinrichtingen b.v. Rietschans 68, Leiderdorp, Telefoon 071-411141 MÜNCHEN (GPD) - De 55- jarige Westduitse indus trieel Ernst Zimmermann is gisteren in een ziekenhuis in München overleden aan de verwondingen die hij 's ochtends bij een aanslag in zijn woning in Gauting had opgelopen. De verantwoor delijkheid voor de aanslag is opgeëist door de terroris tische organisatie „Rote Ar mee Fraktion". De Westduitse politie heeft voor de opsporing van de daders, een onge veer 25 jaar oude man en een vrouw van dezelfde leeftijd, een beloning uitgeloofd van 50.000 mark (ca 55.000 gulden). Zimmermann was sinds 1978 president-directeur van de moto- Bezoek morgen de Mobiel en Hobbymarkt De grootste en meest biedende Groenoordhallen Leiden van 10.00 tot 16.30 uur Ernst Zimmermann. renfabriek MTU die in München en Friedrichshafen ook wapens en militaire uitrusting voor de NAVO en het Westduitse leger produ ceert. Hij was tevens voorzitter van de Westduitse vereniging van luchtvaartindustrieën. De Duitse recherche beschikt over RAF-documenten die in een gehuurde flat in Frankfurt werden gevonden en ook persoonlijke ge gevens van de industrieel bevat ten. Er zouden ook gegevens van andere belangrijke Westduitse per sonen bij zijn. Tegen de achtergrond van de re cente aanslagen hebben de rege ringsfracties van CDU/CSU en de liberale FDP in het parlement in middels overeenstemming bereikt over een wetsontwerp dat geweld dadige demonstraties moet tegen gaan. Vermommingen van demon stranten en ook 'passieve bewape ning' met stokken of ander gereed schap zullen met boetes worden bestraft. Een kans op boete lopen ook vreedzame demonstranten die weigeren bij het bevel van de poli tie de plaats van actie te verlaten, op te volgen. De sociaal-democraten zijn van mening dat het geldende strafrecht voldoende is om tegen geweldda dige demonstranten op te treden. De SPD waarschuwt tegen beper kingen van het demonstratierecht. ZWARTE GEDOOD - Een zwarte jongere is gisteren dood aangetrof fen bij een school waar Zuidafri- kaanse politieagenten met hagel hadden geschoten om een groep zwarten uiteen te jagen. Een woordvoerder van de politie zei dat twee politiemannen in Fort Beau fort het vuur openden toen een me nigte een school aanviel. Rienk Kamer terug LOS ANGELES (ANP) - De Ne derlandse beleggingadviseur Rienk Kamer, die sinds juli vorig jaar gevangen heeft gezeten in de Amerikaanse stad Los Angeles, zou vandaag terugkeren in Neder land. De wegens miljoenenzwendel veroordeeelde Kamer arriveert ruim een week eerder dan aanvan kelijk werd verwacht, doordat zijn straf op de valreep met 11 dagen is ingekort wegens „goed gedrag". Hoewel Kamer in Nederland wordt verdacht van oplichting, verduistering en valsheid in ge schrifte, zal hij bij aankomst niet worden gearresteerd. In Amster dam loopt nog een gerechtelijk vooronderzoek tegen hem, dat ech ter op een laag pitje is gezet toen hij aan de Verenigde Staten werd uitgeleverd. Bij Oase ziet u alles wat er op slaapkamergebied te krijgen is. Welkom! Hlüiik-eikon slnapkai SlaapkamerSpeciaalzaken BLEISWIJK SLIEDKLCIIT IJl ID SC HE MD AM H'DAM/CAPE LLE DIE MEM Hoefwegl37 Leeghwater- "Leidsenhage" Lylantsebaan 4 Meubelpromenade straat 237b Weigelia 8-11 'n bredere slaapkamerkeus is er niet. Ja. ik w.l deze.kompiete krant over wereld, stad en land oraaa 4 weken voor 10.- op proef in de bus ontvangen. Daarna beslis ik over een definitief abonnement. Noteer mij voor een kwartaalabonnement (165,70vóór het abonnement ingaat, ontvang ik de krant 2 weken gratis NaamTel Adres Postcodepiaa(S U kunt deze bon opsturen naar het Leidsch Dagblad Antwoordnummer 10050. 2300 VB Lelden In plaats van de bon op te sturen, kunt u ook even bellen (071-144941)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1985 | | pagina 1