KIK 'De bom had ieder moment kunnen afgaan' 1 Burgemeester Goekoop: operatie is in hoofdlijnen perfect verlopen Demontage bom, van minuut tot minuut DANKBETUIGING Medewerkers EOD: ontmanteling was gevaarlijker dan verwacht aan B en W van LEIBEN DONDERDAG 20 DECEMBER 1084 LEIDEN LEIDEN - "In wezen had de bom ieder moment kunnen afgaan. Door het draaien van de ontsteking of een kleine wrijving", bevestigde kapitein Sprangemeijer van de Ex plosieven Opruimingsdienst (EOD) gistermiddag, na de demon tage van de Leidse duizendponder. "De ontmanteling was gevaarlijker dan we aanvankelijk hadden ge dacht". Ook gisteravond gaven EOD-mensen er blijk van dat de demontage van het projectiel 'een linke klus' was geweest. door Raymond Peil Het werken met de mechanische klemschijf, die de EOD op het zo genaamde 'staartpistool' van de bom aanbracht om de ontsteking uit het lichaam van de duizendpon der te draaien, had desastreuze ge volgen kunnen hebben. "Het was niet zo'n beste bom. Hij zag er niet prettig uit. De ontsteking zat ook goed vast", zei sergeant-majoor Schoots dan ook, één van de explo- sievenexperts vlak na de ontman teling. De slagpin van de bom is veertig jaar geleden in de rand van het slagpijpje (slaghoedje) terecht ge komen. Dit pijpje is gevuld met een kleine hoeveelheid Lichtge voelig, explosief materiaal die de 300 tot 325 kilo springstof (een mengsel van TNT en RDX) tot ont ploffing brengt. De geringste be weging kon de inslag van de pin in het pijpje (en dus de explosie) tot gevolg hebben. Het werken in de bornput werd bovendien bemoeilijkt door afkal ving van de zandwanden. De EO- D'ers konden verder niet goed zien waar de slagpin zich precies be vond. "Ook dat was zeker een extra risico", merkte Schoots later op. Het probleem was echter dat de bomruimers deze complicaties pas konden gewaar konden worden toen de onsteking uit de bom was verwijderd. Toen gistermiddag om 13.10 uur het sein werd gegeven, dat de EOD met de demontage kon beginnen, legden de ruimers eerst het projec tiel bloot. Toen werd de put al eni ge tijd met behulp van een pomp enigszins droog gehouden. Om 14.02 uur lag het gevaarte bloot en was de kuil diep genoeg voor de werkzaamheden. Om te voorko men dat de bom zou bewegen was deZe vastgezet. Vervolgens werd de ruimte om de staart vrijgemaakt, waarna staart en het uitstekende deel van de ontsteking een schoonmaak beurt kregen. Met behulp van de klemschijf konden de EOD-men- sen, vanachter de oude bunker op het terrein, de ontsteking uit de bom draaien. Een tangetje van be ryllium en koper was nodig om het slagpijpje uit de bom te verwijde ren. Dit pijpje werd direct, om 14.45 uur, afgevoerd in een contai ner met zand. Kapitein Sprangemeijer noem de, ondanks alle complicaties, de demontage van de bom een 'tech nisch niet moeilijk karwei'. Over de oorzaak van het feit dat de bom in de Tweede Wereldoorlog niet is afgegaan kon hij slechts vermoe dens uiten. Het vlak neerkomen van de bom, een reden waarom het gevaarte ook op de relatief geringe diepte van drieëneenhalve meter lag, en het raken van een boom stronk of -stam tijdens deze lan ding zijn waarschijnlijk de belang rijkste oorzaken geweest. Als gevolg hiervan werden bom en ontsteking vervormd dan wel verbogen. Ook de 'vork', een soort grote vleugelmoer, was verbogen. Deze moer zit bij het afwerpen aan de draaiende staart van de bom vast. Wanneer de vork een paar centimeter schroefdraad is afge draaid valt de slagpin, die tijdens deze actie door een lichte veer op zijn plaats wordt gehouden, in het slagpijpje en volgt de explosie. Dit mechanisme moet voorkomen dat de bom na het afwerpen te dicht onder het vliegtuig ontploft. Wolken Zorgen had de EOD over het laaghangende wolkendek. In geval van een explosie betekent dit dat de schokgolven via het dek reflec teren en verder reiken dan nor maal. Een bundeling van golven kan resulteren in hevige effecten op onvoorspelbare plaatsen. "Er was een open lucht voorspeld. Maar we konden niet meer terug. Op het moment datje zo'n operatie in werking zet kun je hem niet te rugdraaien", aldus Sprangemeijer. Overigens was een bewoner van de Morsweg, die gisteren zijn huis uit moest, zo aardig geweest om dinsdag de EOD-kapitein - op een geheim telefoonnummer - te bel len en hem succes te wensen bij de demontage. "Voor het eerst in de twaalf jaar dat ik bij de EOD werk. Dat heeft mij bijzonder getroffen", sprak de vergulde Sprangemeijer gisteren. De fotograferende en schrijvende pers maakte en mass de kuil laten de EOD'ers (v.l.n.r.) Van Gerwen, Schoots menigte zien. )an de gelegenheid gebruik om de bom te bekijken. In Sprangemeijer hun hulpstukken aan de verzamelde te leiden en gisteren bleek, zo con cludeerde hij, al het werk niet voor niets te zijn geweest. Al met al was het een "hele klus" geweest, constateerde de Leidse hoofdinspecteur La Rivière, die al gemeen commandant was. Hij prees de "uitstekende medewer king van de Leidse bevolking". Moeizaam De ontruiming van het A-gebied verliep in het begin moeizaam. Be woners keerden terug in hun hui zen, nadat deze al door de politie waren onderzocht en liepen ook dwars door ontruimde straten. De ze aanvangsmoeilijkheden waren volgens Goekoop het gevolg van het nog niet goed functioneren van alle ontruimingsploegen. Later werd dat beter. Vanwege het slechte weer begon de ontruiming een half uur later. Veel bewoners stonden te wachten in de kou totdat de politie arriveer de. Maar ook tijdens de ontruiming liep de actie vertraging op. "Dat komt omdat we extra voorzichting en zorgvuldig zijn geweest. Met na me omdat er vanuit de bevolking nogal wat vragen waren geweest over de veiligheid van hun spul len", aldus Goekoop. En F.H.C. Bom van de gemeentepolitie Spij- kernisse, die de ontruimings- en bewakingsoperatie leidde: "De ex tra tijd was nodig om een honderd procents ontruiming te krijgen". Forceren Enige vertraging ontstond ver der omdat de politie vier binnen deuren en twee sloten moest force ren. "Die zijn inmiddels al weer ge repareerd", verklaarde Goekoop. Slechts één bewoner was weiger achtig, maar ook hij ging uiteinde lijk weg. Commotie was er in de Weddes- teeg waar de krakers van het WU- PO-complex uit hun woning moes ten. Zij waren bang dat ze na de demontage niet meer in hun wo ning terug mochten. Ze werden er door de politie in pyama uitge haald. "Die sliepen nog wat", aldus Goekoop. "Die hebben blijkbaar een wat andere tijdsindeling". Kleine problemen waren er ook bij de nieuwbouw van het acade misch ziekenhuis. De aannemer had toestemming om zijn 250 bouwvakkers binnenshuis te laten werken, maar zij wilden naar huis. "Het was hun duidelijk dat ze eni ge uren binnen moesten blijven. Ze gingen echter toch buitenshuis aan het werk. De aannemer schond zo de gemaakte afspraken", aldus de Leidse hoofdinspecteur La Ri vière. Bewakingscommandant Bom besloot via de AZL-directie enige druk uit te oefenen op de aannemer. En dat had resultaat. Overigens stonden er al politie mensen paraat om ze eventueel zo binnen te houden. Arrestaties In totaal werden vier mensen gearresteerd in het B-gebied. Zij dachten toch op straat te kunnen en weigerden de bevelen van de politie op te volgen. De mensen kregen een proces verbaal wegens het overtreden van de noodveror dening. Diverse mensen werden tegen het eind van de operatie toen de demontage van de bom al was voltooid aangehouden en buiten het gebied gebracht. LEIDEN "In hoofdlijnen is de hele operatie perfect verlopen. Er zijn ongetwij feld schoonheidsfoutjes ge maakt, maar dat is ook lo gisch. Andere gemeenten doen maanden over de voorbereiding van een der gelijke operatie, wij hebben het in iets meer dan twee weken gedaan". Burgemeester Goekoop toonde zich gistermiddag laat een uiterma te "opgelucht" en tevreden man. Zonder grote moeilijkheden ver liep de demontage van de Engelse vliegtuigbom, die in 1944 werd af geworpen en terecht kwam in de bodem vlakbij de Morssingel. De bom is gedemonteerd. Als bewijs laat commissaris Van Voorden, kort na de operatie, deze krant van gisteren zien aan burgemeester Goekoop in het Gulden Vlies. Daar werd een nadere toelichting op het karwei gegeven. (foto Reinout van Gullek) Goekoop was "erg onder de in druk van de inzet van alle mede werkers van binnen en buiten de gemeente Leiden die deze operatie mogelijk maakten". Hij wees erop dat er duizenden overuren waren gemaakt om alles in goede banen De demontage van de Engelse vliegtuigbom was een gigantische operatie. Hieronder volgt een chro nologisch verslag vanaf het begin tot het eind. 06.00 uur. De operationele ka mer in de Leidse Groenoordhallen wordt betrokken door hoofdin specteur J.H. la Riyière van de Leidse gemeentepolitie. Hij is de man die de gehele operatie leidt en wordt in het 'hoofdkwartier' bijge staan door een politieman, die de mobilofoon bedient en twee admi nistratieve krachten. door Henny van Egmond 06.00 tot 06.30 uur. Politiemen sen uit heel Zuid-Holland en Zee land stromen binnen, evenals men sen van het Energiebedrijf Rijn land en ingehuurde timmerlieden. De laatsten zijn er om de politie te assisteren bij de ontruiming van het A-gebied. De ME uit Den Haag is 's ochtends vroeg al leuk. Na het uitstappen wordt een rotje tot ont ploffing gebracht en roept een agent: "Zo dat was het dan weer. Gaan we nu weer naar huis?" 06.45 uur. Ruim zeshonderd politiemensen en andere hulpver leners zijn aan de koffie als de Leidse commissaris Van Voorden arriveert. Hij spreekt een kort woordje: "Laten we er een fijne dag van maken". Toen was het nog droog en dat zou het volgens het weerbericht ook blijven. De eerste bewoners in het A-gebied, dat in verband met de demontage geheel wordt ontruimd, zijn al wakker en pakken hun spulletjes in die ze mee willen nemen. Sommige men sen zijn al dagen bezig met de voor bereiding. 07.00 uur. De politiemensen krijgen hun instructies. De mees ten weten nog van niets, alleen hun commandant was ingelicht over hun taak. 07.15 uur. De pers mag even kijken in de operationele kamer in de Groenoordhallen, waar het dan al een drukte van belang is. Naast de deur hangt een vel papier met daarop de tekst: "We laten ons niet gek maken. Het wordt vanzelf wel woensdag 19-12-'84 24.00 uur". 07.45 uur. De laatste contai ners worden met een grote kraan voor de monumentale Morspoort geplaatst. Veel bewoners staan al te wachten op de politie. Het plas tic dat door de gemeente gratis werd verstrekt, is al losgewaaid. Met latten en nietjes wordt gepro beerd het weer vast te maken, maar ook dat faalt. "Het is net dik genoeg om je boterhammen in te verpakken", merkt een bewoner cynisch op. "Voor de monumenten worden containers geplaatst en wij krijgen slecht plastic". 07.55 uur. De eerste negentig agenten arriveren in het A-gebied. ADVERTENTIE Eerst hebben jullie ons uitstekend geholpen wat betreft de bereikbaarheid van de Stationsweg en omgeving. En nu dit weer. Het opruimen van een 40 jaar oude bom vlak voor de Kerstmis. Onze hartelijke dank voor de uitstekend gekozen datum. Het was weer te gek!!! ONDERDELENSPECI AALZAAK vanms dam Nw. Beestenmarkt 20. tel. 149345 Steenstraat 47, tel. 121608 Ze nemen strategische posten in om de straten in de gaten te hou den. Ook honden worden daarbij ingezet. 08.00 uur. De 'bomauto' van de Explosieven Opruimingsdienst komt aan op de plek des onheils. De opruimers gaan direct een keet van aannemer Monshouwer in en laten zich daar uitgebreid fotogra feren. Het opvangcentrum in de Vijf Meihal wordt opengesteld. 08.20 uur. Het A-gebied is afge grendeld, twintig minuten later dan gepland. De agenten, die de ontruiming gaan uitvoeren, zijn er ook, evenals hoofdinspecteur F.H.C. Born van de gemeentepoli tie Spijkenisse. Hij heeft ervarin gen met ontruimingen in die ge meente en leidt deze dan ook in Leiden. 08.30 uur. De ontruiming be gint te laat, omdat het langer don ker is gebleven dan werd ver wacht, aldus de politie. Het ontrui men vordert ook langzamer dan gedacht, omdat de wijk complex is. De politie kijkt in kelders, kas ten en onder de bedden. In het be gin is de ontruiming wat chaotisch; Mensen lopen door ontruimde straten en huizen, terwijl dat strikt verboden is. Later zal de organisa tie de touwtjes strakker aantrek ken. Bijna 140 mensen hebben hun woning al voor de ontruiming ver laten en de sleutel aan de politie gegeven. Nergens ontmoet de poli tie tegenstand. De eerste mensen gaan naar het opvangcentrum. In totaal druppe len daar in de loop van de ochtend zo'n tachtig mensen binnen, die nergens anders terecht konden. 11.15 uur. De ontruiming duurt nog steeds voort. Het A-ge bied had allang leeg moeten zijn, maar er ontstaat ernstig vertraging door de intensieve huiszoekingen en de ingewikkeldheid van het ge bied. Een automobilist glipt door de afzetting op de Morssingel. Even verder wordt hij tot stoppen gebracht en uit het gebied ge loodst. 11.30 uur. Het B-gebied, waar mensen niet op straat mogen ko men als de EOD aan het demonte ren is, wordt afgegrendeld. r Politie-agenten die op het Kort Rapenburg de wacht houden, worden 1 kop koffie. (foto Holvast) nu echt leeg en ligt er verlaten by. De drie EOD'ers zijn de enigen die nog in de nabijheid van de bom verkeren. Ook de patrouilleboten van de politie verlaten de wateren rond de bom. 12.25 uur. De eerste geluids wagens van de brandweer rijden rond om de mensen in het B-ge bied te bevelen in huis te blijven. 12.50 uur. Drie brandweerwa gens gaan rond in het laatste deel van het B-gebied. Sommige men sen hebben de ramen geopend, maar de meesten houden alles dicht, ondanks het advies van de politie. 12.55 uur. Een vrouw wordl aangehouden op de Steenstraat na driemaal te zijn gewaarschuwd. Ze loopt in het B-gebied en wil naai de stad om een knotje wol te ko pen. Met een politiewagen wordl ze naar het bureau gebracht als ze blijft weigeren haar huis in te gaan Ze krijgt een proces-verbaal. 11.45 uur. Een deel van de ont ruimingsploegen is klaar met het werk en gaat terug. 11.52 uur. Een Haagse agent wordt met een politiewagen naar het academisch ziekenhuis ver voerd. Zijn vrouw is daar net be vallen. De beleidsstaf stuurt een fe licitatie. 12.00 uur. De afgrendeling van een groot deel van de Leidse bin nenstad zorgt voor enige opstop pingen in het verkeer. Automobi listen negeren verwijzingsborden en komen aan de grens van het B- gebied, waar de mensen in huis moesten blijven, tot stilstand. De verkeerslichten worden uitgezet omdat ze door het grote verkeers aanbod niet meer functioneren. In het opvangcentrum worden de mensen van broodjes voorzien. De poütiemensen die op de been zijn en het afgegrendelde gebied in de gaten houden, worden of regel matig afgelost of inwendig ver zorgd door een rondrijdende kanti newagen. Ook buurtbewoners ser veren de politie koffie. 12.04 uur. Het A-gebied is ont ruimd op de politiemensen na. De laatste ploegen trekken zich uit het gebied terug. 12.05 uur. De gevarenzone is 12.59 uur. De geluidswagens verlaten het gebied. De politieheli- kopter maakt een laatste inspectie ronde. 13.07 uur. De helikopter meldt zich: "Geen bijzonderheden". 13.09 uur. De algemeen com mandant geeft burgemeester Goe koop het advies de EOD toestem- 13.11 uur. Het ontmantelen van de bom wordt uitgevoerd door drie EOD'ers: kapitein en leider van de actie Sprangemeijer, ser geant-majoor Schoots en sergeant Van Gerwen. Het regent, terwijl ze de Engelse duizendponder uitgra ven. De politieradio is stil. Slechts aflossingen worden af en toe door gegeven. 14.02 uur. De daadwerkelijke demontatie begint. De EOD'ers zoeken dekking achter de onver woestbare telefoonbunker en trek ken de ontsteking via een inge nieus systeem op afstand uit de bom. 14.27 uur. Op de Breestraat wordt een meisje gearresteerd. Ze fietst daar zonder toestemming. Even later ondergaat een man op dezelfde plaats hetzelfde lot. Hij is net terug uit het buitenland, wil naar zijn huis en weet absoluut niet wat er aan de hand is. Ook zij wor den overgebracht naar het bureau en krijgen een proces verbaal. 14.30 uur. Lichte paniek. On geveer 250 bouwvakkers, die in de nieuwbouw van het academisch ziekenhuis zitten opgesloten, wil len naar huis. Maar ze krijgen geen toestemming. De aanwezige politie verzoekt om assistentie. Honden begeleiders worden paraat gehou den. Nadat de AZL-directie de aan nemer onder druk heeft gezet, be sluit hij z'n mensen binnen te hou den. 14.39 uur. De communicatie tussen de diverse politieposten loopt wat moeizaam. Diverse por tofoons werken niet meer. De bat terijen zijn op. De bussen komen vast te zitten bij de Rijnsburgerweg, omdat er veel auto's fout zijn geparkeerd. 14.42 uur. Wederom een arres tant op de Breestraat. De politie besluit de controle aldaar uit te breiden. 14.45 uur. De slagpin is verwij derd, het karwei is geklaard. Op luchting in het beleidscentrum en bij de politie. De slagpijp gevuld met uiterst explosief materiaal dat de 'echte' bom tot ontploffing moet brengen, wordt in een container met zand gestopt. De bom zelf wordt snel daarna afgevoerd. 15.01 uur. Alle ontruimings ploegen staan weer gereed bij de Groenoordhallen om de deuren en ramen van de huizen te gaan slui ten. 15.06 uur. De ploegen vertrek ken naar het A-gebied. 15.11 uur. De afsluiting van het B-gebied wordt opgeheven. Het duurt nog elf minuten voordat de geluidswagens dit rondbazui nen en de mensen weer uit hun huis moeen. 15.15 uur. De doorgaande trei nen rijden weer. In- en uitstappen is pas mogelijk rond zes uur. 15.23 uur. Een aantal mensen glipt bij het Noordeinde/Witte Sin gel door de afzetting van het A-ge- bied, terwijl de politie net begon nen is met het afsluiten van de hui zen. Het verkeer loopt op vele plaatsen vast, maar dat is tijdelijk. 15.26 uur. Op het Noordeinde wordt de afzetting versterkt. 16.55 uur. Burgemeester Goe koop en alle andere betrokkenen geven een persconferentie, waarbij de uitvoering van de operatie 'per fect' wordt genoemd. 17.15 uur. Het A-gebied is af gewerkt door de politie en wordt weer opengesteld. Veel mensen ke ren direct terug naar hun woning om te kijken of er schade is. Dat blijkt in de meeste gevallen niet het geval. 17.30 uur. In het opvangcen trum wordt kippeschnitzel, ana nas, doperwten en gebakken aard appels geserveerd. Het eten was namelijk al besteld... 18.30 uur. Mensen van het Energiebedrijf Rijnland zijn druk in de weer om overal de kachel aan te steken. Veel bewoners lukt dat namelijk niet. 20.15 uur. Het is ongewoon druk in de straten rond de bom. Bewoners keren terug met volbela- den auto's en zijn bezig hun huis opnieuw in te richten. Vele huizen staan er nog verlaten bij. De snack bar heeft goede zaken gedaan, want weinig mensen hadden zin na deze enerverende dag te koken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1984 | | pagina 3